محاسن و معایب روش ارزشیابی به‌وسیله همکاران معلم

محاسن و معایب روش ارزشیابی به‌وسیله همکاران معلم

یکی از مشکلات درگیر با این ارزشیابی پایی بودن سطح پایایی آن است.

این روش به‌عنوان مکمل سایر روش‌های ارزش‌یابی معلم به‌ویژه در سطح آموزش عالی بسیار مفید است (سیف  1387، 522).

8. ارزشیابی به کمک‌ کارپوشه

به معنی کلی کارپوشه به مجموعه کارهایی که یک فرد در طول یک مدت جمع‌آوری می‌کند گفته می‌شود. از کارپوشه آموزشی مانند کارپوشه دانش‌آموزی هم برای ارزشیابی از کار معلمان و هم آموزش و توسعه دانش و مهارت‌های آنان استفاده می‌شود.

ویژگی‌های کارپوشه آموزشی

باید دربرگیرنده مثال‌ها و موارد به‌دقت انتخاب‌شده از کارهای معلم و دانش آموزان باشد به‌گونه‌ای که جنبه‌های مهم فعالیت معلم را نشان دهد.

محتوای کارپوشه باید با توضیحات و شرح و تفصیل همراه باشد.

هدف‌های کارپوشه آموزشی

مقاصد ارزشیابی

کمک به رشد حرفه‌ای معلمان

کمک به کارفرمایان در استخدام معلمان

یک کارپوشه واحد می‌تواند هر سه هدف بالا را برآورده سازد به‌شرط آنکه شخص تهیه‌کننده آن نسبت به هدف‌ها با آگاهی کامل عمل کند و در طراحی و تهیه آن دقت نظر به کار بندد (ولف[1]  2006، 170).

محتوای کارپوشه آموزشی

 

 

مؤلف موارد زیر را برای گنجاندن در کارپوشه معلم سفارش داده است:

بیان فلسفه یا هدف‌های آموزشی

نمونه‌هایی از کارهای دانش آموزان، تکالیف خواندنی و پروژه‌های تحقیق

توضیحات معلم برای معرفی نمونه کارها

اظهارنظرهای معلم درباره مدارک مربوط به آموزش و یادگیری موجود در کارپوشه (ولف  2006، 170).

ارزشیابی از کارپوشه آموزشی

براساس دو نوع استاندارد محتوایی و عملکردی صورت می‌پذیرد. استاندارد محتوایی به اینکه معلم چه چیزی می‌داند اشاره می‌کند. استاندارد عملکردی به اینکه معلم به چه خوبی آنچه را که می‌داند می‌تواند انجام دهد گفته می‌شود.

محاسن و معایب روش ارزشیابی به کمک کارپوشه

به گفته ولف (2006، 170)  کارپوشه‌ها تصویر روشن‌تری از یادگیری و آموزش ارائه می‌دهند  و چشم‌انداز مطمئن‌تری ازآنچه معلمان می‌دانند و می‌توانند انجام دهند فراهم می‌آورند.

بزرگ‌ترین اشکال این روش ضعف روایی و پایایی آن است. از مشکلات دیگر این روش وقت‌گیر بودن تهیه، جاگیر بودن و نگهداری و دشواری ارزشیابی آن است.

9. بررسی آثار علمی معلم

مقاله‌های چاپ‌شده در مجله‌های تخصصی

فصل‌های چاپ‌شده در کتاب‌هایی که به‌وسیله مؤلفان مختلف تألیف شده‌اند

خلاصه مقاله‌های چاپ‌شده در مجموعه خلاصه مقالات ارائه‌شده در درس گروهی‌ها

و مواردی مانند درجات و افتخارات کسب‌شده از سوی سازمان‌های علمی، بورس‌های علمی و تحقیقاتی و عضویت در شورای دبیران و داوران مجله‌های علمی نیز امتیاز می‌گیرند.

هر یک از روش‌های ارزشیابی معلم تنها بخشی از فعالیت‌های علمی و آموزشی معلم را می‌سنجد و بنابراین برای به دست آوردن تصویر کامل‌تری از آموزش و فعالیت‌های علمی معلم لازم است روش‌های مختلف ارزشیابی مورداستفاده قرار گیرند.

این تأکید بر استفاده از روش‌های مختلف ارزشیابی به‌ویژه زمانی که قرار است ارزشیابی تراکمی انجام گیرد و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر سرنوشت شغلی معلمان به کار گرفته شود الزامی است (سیف  1387، 526).

ارزشیابی فوری از تدریس و بدون برنامه‌ریزی مشخص فرایندی منفی و تهدیدکننده برای معلمان می‌شود. درحالی‌که واقعیت این است که ارزشیابی مناسب و برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند فرایندی مثبت و کمک‌کننده باشد تا فرصت‌های فراوانی برای رشد حرفه‌ای معلمان فراهم آید (خیر  1380، 94).

ارزشیابی تدریس معمولاً یکی از عناصر اصلی تصمیم‌گیری در مورد تبدیل وضعیت و ارتقای معلمان است (دانشگاه ویسکانیسین[2]، 1998).

[1] – Wolf

[2] – University of Wisconsin- Green