مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا (مطالعه موردی شرکت¬های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری)- قسمت ۱۲- قسمت 2

 • مواد نانوحفر های: مواد نانوحفره ای ساختارهای متخلخلی هستند که اندازه حفرات آنها کمتر از ۱۰۰ نانومتر می باشد. این ترکیبات در منابع طبیعی و سیستم های بیولوژیکی به فراوانی یافت می شوند. اندازه و نظم حفرات کنترل کننده خواص مواد نانوحفره ای است. در سال های اخیرسعی شده است تا باکنترل و دقت بالا مواد نانو حفره ای با اندازه حفرات مشخص تولید شود. مواد نانوحفره ای به دو دسته عمده مواد نانوحفره ای توده ای و غشاهای نانوحفره ای تقسیم می شوند.

 

 • نانوساختارهای آلی منظم: نانوساختارهای آلی منظم آرایش های مولکولی منظمی را در بر می گیرند که در ساختارهای نانو تکرار پذیر هستند.

 

 • نانوالیاف: الیاف نسبتاً کوتاهی هستند که دو بعد آن ها در مقیاس نانومتر بوده و نسبت وجهی آنها بزرگتر است. انواع نانوالیاف را می توان از روش های الکتروریسندگی و قوس الکتریکی بدست آورد.

 

 • نانوکپسول ها: نانوکپسول به هر نانوذره ای گفته می شود که دارای یک پوسته و یک فضای خالی جهت قرار دادن مواد مورد نظر در داخل آن باشد.

 

 • نانو لوله ها: نانو لوله ها به نانوساختارهایی اطلاق می شود که قطر آن ها تا حدود ۱۰۰ نانومتر باشد. صرف نظر از استحکام کششی بالا، نانو لوله ها خواص الکتریکی مختلفی از خود نشان می دهندکه به ساختار آن ها وابسته است. لفظ نانو لوله در حالت عادی در مورد نانو لوله کربنی به کار می رود، که در چند سال اخیر از سوی محققین مورد توجه فراوانی قرار گرفته اند. البته اشکال دیگری از نانولوله ها همچون نانولوله های نیترید بور و نانولوله های خودآرای آلی نیز ساخته شده اند.

 

 • نانوسیم ها (سیم های کوانتمی): نانوسیم، یک نانوساختار دو بعدی است و بدلیل اینکه در این ابعاد اثرات کوانتمی مهم هستند، این سیم ها، سیم های کوانتومی نیز نامیده می شوند نانوسیم ها برای ساخت مدارات الکتریکی در اندازه های کوچک استفاده می شوند.

 

 • فولرین ها: فولرین ها، اغلب به ساختارهای کروی که از جنس کربن هستند اطلاق می شود ولی امروزه از عناصر دیگر نظیر نیتروژن نیز در ساختار آن ها استفاده شده است.

 

 • ساختارهای معدنی متنوع: نانوساختارهای معدنی، از اکسیدهای فلزی مختلف، نظیر اکسید روی و با بهره گرفتن از روش تصعید حرارتی فاز جامد-بخار تحت شرایط ویژه به وجود می آیند، هر یک از این ساختارها خواص منحصر به فردی از خود بروز می دهند و همین پدیده باعث شده است که تحقیقات وسیعی در این زمینه صورت گیرد.

 

 • نانوقطعات الکترونیکی و نوری: نانوقطعات الکترونیکی و نوری قطعاتی در ابعاد نانو هستند که در الکترونیک و ادوات نوری کاربرد دارند.

 

 • نانوقطعات الکترومکانیکی: سیستم های میکرو الکترومکانیکی شامل ترکیبات مکانیکی در اندازه میکرو بوده و اشکال لیتوگرافی شده سه بعدی با هندسه متفاوت را در بر می گیرند. به دلیل نسبت بالای سطح به حجم اثرات سطح نظیر الکترواستاتیک و خیس شدن، اثرات حجم نظیر اینرسی را می پوشاند. سیستم های میکروالکترومکانیکی با بهره گرفتن از سیلیکون اصلاح شده ساخته می شوند.

 

 • نانو قطعات سیالاتی: در نانوساختارهای نانوسیالاتی رفتار سیالات دراندازه های نانو و مزو بررسی می شود. در این زمینه سیستم ها طوری طراحی می شوند که از حجم کم سیالات استفاده شود. رفتار مایعات در اندازه ماکرو نسبت به اندازه های میکرو متفاوت است. در این فرایند از کانال هایی که قطر آن ها در حد نانو و میکرو است برای بررسی این خواص استفاده می کنند و خواصی نظیر کشش سطحی، مقاومت سیال و توزیع انرژی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۲-۱۰- جمعبندی
از آنجایی که هدف این تحقیق مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا در شرکتهای ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری است، در این فصل از پژوهش به بیان مفاهیم اصلی تحقیق یعنی بازاریابی، بازاریابی بین الملل، فناوری سطح بالا و نانوفناوری پرداختیم. و در نهایت پیشینه پژوهش مربوط به موضوع در داخل و خارج از کشور بررسی شد. اکنون و پس از بررسی مفاهیم پژوهش و با شناخت کامل از این مفاهیم، آمادگی داریم تا روش پژوهش و پرسشنامه تحقیق را معرفی نماییم. در فصل آتی به بیان ابزار تحقیق، روایی و پایایی آن و روش تحقیق خواهیم پرداخت.
فصل سوّم
روش پژوهش
۳-۱- مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. به طوری که انتخاب متدولوژی تحقیق یکی از مهمترین و فنیترین مراحلی است که پژوهشگر باید با حساسیت ویژه، ابزار مناسبی برای گردآوری داده ها طراحی نموده و با انتخاب نمونه آماری، داده‌های نگرشی و جمعیتشناختی مورد نیاز را جمعآوری کند. علاوه بر این، انتخاب روش پژوهش مناسب امری دشوار و مهم است و شناخت روش های پژوهش و آگاهی از میزان دقّت آنها از حساسیت بیشتری برخوردار میباشد(خاکی، ۱۳۸۴). در این راستا، در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونهگیری، تعیین حجم نمونه، ابزار جمعآوری داده ها، روایی و اعتبار سنجش و همچنین روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها مطرح شده است.
۳-۲- روش تحقیق
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود. تحقیق کاربردی در جستجوی یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم و بهبود محصول یا فرایند آزمون مفاهیم نظری در موقعیت‌های مسائل واقعی است(خاکی، ۱۳۸۴). و از آنجایی که در این تحقیق در یک سازمان(جامعه) واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی میباشد.
در اغلب تحقیقات علوم انسانی از روش توصیفی استفاده میشود. تحقیقات توصیفی شامل مجموعهای از روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن پدیده مورد بررسی است. با اجرای این تحقیقات میتوان شرایط موجود را بیشتر شناخت و از آن در فرایند تصمیمگیری استفاده نمود. بنابراین با توجه به مطالب مذکور، میتوان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد.
۳-۳- فرایند تحقیق
با توجه به هدف پژوهش که مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت های ایرانی فعال در زمینه نانوفناوری میباشد، مراحل زیر جهت انجام پژوهش صورت گرفت.
۳-۳-۱-مطالعهای جامع در پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی موضوع
در این مرحله اغلب مطالعات صورت گرفته در ارتباط با مقوله بازاریابی بین المللی، محصولات با فناوری سطح بالا و مسائل مربوط به آن مورد مطالعه قرار گرفت.
۳-۳-۲- شناسایی عوامل موثر مفاهیم تحقیق در قالب مدل مفهومی تحقیق
شاخصهای اولیه مرتبط با مدل مفهومی تحقیق با مطالعه ادبیات پژوهش استخراج گردیدند.
۳-۳-۳- جمع‌ آوری داده‌‌های تحقیق
در این گام از تحقیق با توجه به شاخص‌های نهایی، پرسش‌نامه‌های تحقیق تدوین و بین جامعه آماری توزیع شد.
۳-۳-۴- تحلیل داده‌های تحقیق
در این مرحله از پژوهش، با بهره گرفتن از داده‌های گردآوری شده و تکنیک‌های تشریح شده در بخش تجزیه و تحلیل داده، به تحلیل سوالات و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد.
به صورت شماتیک فرایند تحقیق حاضر در نمودار (۳-۱) نمایش داده شده است.
نمودار ۳-۱: فرایند تحقیق
۳-۴- جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد(سکاران، ۱۳۸۰). جامعه آماری شامل عناصر، اجزاء، افراد و یا واحدهایی است که حداقل در یک صفت مشترک باشند. در تعریف جامعه باید به جامع و مانع بودن آن توجه نمود. جامع یعنی در بر گیرنده تمام اجزاء مورد نظر باشد و مانع یعنی واحدهایی را که شامل نمیشود در برنگیرد. جامعه آماری این مطالعه را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های منتخب فعال در زمینه نانوفناوری معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور که بالغ بر ۲۰۰ نفر می‌باشد.
۳-۵- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری
برآورد حجم نمونه یکی از قسمت‌های اساسی هر تحقیق پیمایشی است. «زیرا اگر نمونه خیلی بزرگ باشد، امکانات تلف می‌شود. از سویی دیگر، اگر نمونه خیلی کوچک باشد، دقت نتایج کم می‌شود. در برآورد حجم نمونه مراحل زیر معمولاً باید طی شود:
ـ تعیین دقت احتمالی مطلوب.
ـ پیدا کردن فرمولی برای برآورد n.
ـ پیش برآورد واریانس.
ـ برآورد حجم نمونه.
ـ ارزیابی n برآورد شده در پرتو امکانات (سرایی، ۱۳۷۲).
 یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تعیین حجم نمونه، استفاده از فرمول کوکران می‌باشد. کوکران فرمول‌های متعددی برای حجم نمونه معرفی کرده است که یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین آنها چنین است:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *