مراحل تدوین مدل اچیو

۲-۲-۲-۱ پیدایش تامین اجتماعی

 

سده هفتم میلادی ، شروع کننده تاریخ پرسابقه نظام  تامین اجتماعی حساب می شه . با شروع این سده ، مسئله فقر و نبود تامین اقتصادی افراد ، ابعاد گسترده تری رو یافت . به خاطر همین ف کارایی از طرف دولتا در پشتیبانی از اقشار کم درآمد شاغلان صورت قبول کرد.اولین مصادیق این مسئله رو میشه در اقدام “هنری چهارم “(پادشاه انگلستان )در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان رو کسر کرده و واسه خرید دارو و مداوای کارگران مجروح شده در همون معادن اختصاص بدن ؛ با این حال ، از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به بعد بود که کم کم قوانین و مقرراتی به خاطر بهبود رفاه کارگران وضع شد .در سال ۱۸۸۱ و هم زمان با امپراتوری “ویلهلم اول “و” صدارت بیسمارک ” در آلمان، واسه اولین بار ، قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید . دولت آلمان در سالای بعد، شکل های جور واجور بیمه های مریضی ، حوادث به وجود اومده توسط کار ، از کار افتادگی و پیری رو به تصویب رساند و اینجوری ف اولین نظام بیمه های اجتماعی در المان پایه گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورای صنعتی اروپا تسری یافت .بعد از سال ۱۸۹۸ ، قوانین مصوب در اروپا کم کم دامنه جبران خسارت وارده به وجود اومده توسط کار رو به گروه های جور واجور مزد بگیر پیشرفت دادن که از اون جمله میشه به قانون حوادث به وجود اومده توسط کشاورزی مکانیزه (در سال ۱۸۹۹ )، بیمه کارکنان موسسات تجاری که با موتور سر و کار دارن . به موجب قانون سال ۱۹۰۶ و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث به وجود اومده توسط کار که در سال ۱۹۱۴ اشاره کرد .این وسط ، جنگ جهانی دوم ف نقطه عطفی در تاریخ تامین اجتماعی هستش که با پیشرفت بیمه بیماریا همراه شد .پس از جنگ جهانی دوم و مخصوصا در سالای پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سالای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ )دوران نوین تامین اجتماعی شروع شد . اصلاح تامین اجتماعی که آمیزه ای از “امنیت اقتصادی ” و” بیمه اجتماعی ” است ، واسه اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا استفاده کرده شد .بعد در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، این جمله گذاشته شد که “همه آدما به عنوان عضو جامعه ، حق برخورداری از تامین اجتماعی رو دارن .” علاوه بر این ، به خاطر پایداری جنبه بین المللی امور تامین اجتماعی ، سازمان ملل متحد ، سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ، تمهیداتی رو در این مورد قبول کردن و مجبور به نظارت و اجرای اون شدن .(مومنی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۰ )

کشاورزی

Henry iv of England

Kaiser vilhelm i

Otto von bismark

Economic security

Social insurance

United nation general assembly (unga/ga)

United natin (un)

International labour organization (ilo )

Internatinal systems security associations(issa)

 

۲-۲-۲-۲ سیر تحولات تامین اجتماعی در ایران

سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ برمیگرده که طی اون ، نظامی واسه بازنشستگی بوجود اومد . در این قانون ، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودن از جفت و جور کردن “حقوق و تامین خاص “واسه کسائی که پس از خدمت ، توانایی فعالیت خود رو از دست میدن ؛ “مقرری خاصی “واسه کسائی که به دلیل حادثه ای ، علیل و از کار افتاده  شن و پشتیبانی “کارفرمایان “از خونواده هر مستخدم که فوت شه ، دیده میشه .در اولین اقدام ، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه آهن “در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید . در این مصوبه ، دولت تسهیلات خاصی رو واسه کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در بین احداث راه آهن پیش بینی کرد .در سال ۱۳۱۵ ” نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی “واسه کارگران بخش صنعت به تصویب هیات دولت رسید و در سال ۱۳۲۵ ، قانون کار از تصویب هیات دولت گذشت . طبق این قانون ، کارفرمایان ، علاوه بر این که مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودن، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (واسه کمک به کارگر در مورد بیماریای به وجود اومده توسط کارنباشند  ) و صندوق تعاون ( واسه کمک در امور ازدواج ،عایله مندی ، بیکاری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی ، حاملگی و چیزای دیگه ای به جز اینا ) رو در هر کارگاه تشکیل می دادن .در سال ۱۳۲۸ ، وزارت کار رسما تاسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ ، مقرر شد صندوقی به نام (صندوق تعاون و بیمه کارگران )واسه معلجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شه .در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره اول وزیری دکتر مصدق ،”لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران ” واسه اولین بار به تصویب رسید و طبق اون سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه های اجتماعی کارگران “تاسیس شد .این سازمان مکلف و معتقد شد کمکا و امتیازات مقرر در لایحه رو در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می شدن اعمال کنه .به دنبال مجموعه تحولات یاد شده ، به موجب تصویب نامه ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسید ، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه های اجتماعی ” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه بده .” بیمه های اجتماعی روستائیان “در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ترکیب شد .در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون خدمات درمانی مستخدمان دولت ،”سازمان تایمن  خدمات درمانی “تشکیل شد .تشکیل وزارت رفاه اجتماعی ، تغییر دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد .این وزارت خونه ، تقریبا تموم امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار جور واجور جامعه رو تحت پوشش خود قرار داد .این وسط ، تصویب” قانون تامین اجتماعی “در تیر ماه ۱۳۵۴ و تشکیل “سازمان تامین اجتماعی ” رو میشه شروع گرتحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دونست . بعد از انقلاب با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی ، مبحث ” تامین اجتماعی”به طور روشن به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت . در اصل ۲۹ این قانون آمده :”برخورداری از تامین اجتماعی واسه بازنشستگی ، بیکاری ، و از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبتای بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیر بیمه ای ، حقیه همگانی و دولت موظفه خدمات و حمایتای فوق رو واسه یکایک افراد جفت و جور کنه “.همین طور با شروع برنامه های پیشرفت، تامین اجتماعی به صورت جدی در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت . در آذر ماه ۱۳۵۸ ، ضمن واگذاری اداره امور بیمارستا نها و در مانگاهای تحت پوشش تایمن اجتماعی به وزارت بهداری و بهزیستی ( با حفظ مالکیت سازمان )مقرر گردید تا ۹% از حق بیمه های دریافتی سازمان واسه درمان هم در اختیار این وزارت خونه قرار گیرد، این وضعیت تا سال ۱۳۶۹ ادامه پیدا کرد تا اون که در این سال  با تصویب ماده واحده ای ، اداره واحدای درمانی و تامین خدمات درمانی لازم بیمه شدگان دوباره بردوش سازمان تامین اجتماعی درآمد  .در اوایل سال ۱۳۸۳ قانون نظام کامل رفاه و تامین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان تامین اجتماعی به عنوان بخش اساسی نظام بیمه ای کشور در رابطه به این وزارت خونه و هم سو با سیاستای کلان نظام کامل رفاه و تامین اجتماعی به ادامه فعالیت پرداخت .(همون ، ص ۴۰ )

حاملگی

 

۲-۲-۳ آشنایی با سازمان تامین اجتماعی ایران

 

سازمان تامین اجتماعی یه سازمان بیمه گر اجتماعیه که پوشش دهنده کارگران حقوق بگیر و مزدی (به صورت اجباری )و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری )رو در بر میگیره ؛جمعیت تحت پوشش این سازمان تا آخر اسفند ۱۳۹۱ بیشتر از ۱۲ میلیون نفر بیمه شده اصلی و بیشتر از ۲ میلیون نفر مستمری بگیره که با در نظر گرفتن خونواده بیمه شدگان به بیشتر از ۳۶ میلیون نفر می رسه .(دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۹۲ ،ص ۸ )

اقتصاد

سازمان تامین اجتماعی براساس قانون ، یه نهاد عمومی غیر دولتیه که کلی پول و پله و سرمایه اون از محل حق بیمه ها با مشارکت کارفرما و بیمه شده تامین می شه و متکی به منابع دولتی نیس و به خاطر همین سرمایه و داراییای اون واسه افراد تحت پوشش در نسلای متوالیه و قابل ترکیب با هیچ کدوم از سازمانا و موسسات دولتی و غیر دولتی نیست .(اداره کل آموزش و تحقیق سازمان تایمن اجتماعی ،۱۳۹۱ ، ص ۱ )

تکیه گاه اصلی این سازمان ، مشارکت سه جانبه کارفرمایان ، بیمه شدگان و دولت در میدون های جور واجور سیاست گذاری و تصمیم گیریای کلان و تامین مالیه و تعهدات این صندوق برابر استانداردای تعیین شده بوسیله سازمان جهانی کار و سازمان بین المللی تامین اجتماعی تنظیم شده و قانون چگونگی سرویس دهی و تحقق این تعهدات به وسیله این سازمان رو مشخص کرده .(همون ،ص ۱ )

 

۲-۲-۳-۱ وظایف

سازمان تامین اجتماعی دارای وظایف کلی در دو بخش بیمه ای و درمانیه که واسه اجرای وظایف خود دارای سازمان مرکزی ، واحدا ، شعب ، نمایندگیا ، مراکز درمانی و بیمارستانی ، کلینیک ، پلی کلینیک ، دی کلینیک تو تهران و شهرستان هاس .

موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ طبق ماده “۳” شامل موارد زیره :

الف:حوادث و بیماریا

 

ب:بارداری

ج : غرامت دستمزد

د:ازکار افتادگی

ه : بازنشستگی

و :مرگ

و مشمولین این قانون از کمکای ازدواج و عائله مندی ، طبق مقررات مربوطه بهره مند می شن .

ازدواج

مشمولین قانون تامین اجتماعی طبق ماده” ۴ ” عبارتند از :

 • آدمایی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنن .
 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد
 • دریافت کنندگان مستمریای بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت

انجام تعهدات به وجود اومده توسط ماده “۳” قانون تامین اجتماعی طبق قانون اجبار ، تعهدات بند الف و ب (اشاره شده )بردوش بخش درمان و تعهدات بند ج ، د ، ه ، و بردوش بخش بیمه ای سازمانه .(همون ، ص ۴ )

۲-۲- ۳-۲ منابع درآمد

منابع درآمد سازمان به توضیح زیره :

 • حق بیمه ( با مشارکت بیمه شده و کارفرما )
 • درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
 • وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در قانون
 • کمکا و هدایا (نعیمی و همکاران ،۱۳۹۰ ، ص ۴۲ )

۲-۲-۳-۳ تعهدات

کلا تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع جور واجور تقسیم می شه

-تعهدات کوتاه مدت :

مجموعه حمایتایی که از طرف سازمان در مورد بیمه شدگان به شکل تعهدات کوتاه مدت صورت میگیره به توضیح زیره :

 • حمایتای درمانی در موارد مریضی ،بارداری ، حوادث و …. ،
 • غرامت دستمزد ایام مریضی
 • غرامت دستمزد ایام بارداری
 • هزینه صفر و اقامت مریض و همراه مریض
 • پروتز و اروتز (تامین هزینه وسایل کمک پزشکی )
 • غرامت مشکل عضو مقطوع
 • کمک هزینه ازدواج
 • هزینه کفن و دفن
 • مقرری بیمه بیکاری

-تعهدات دراز مدت :

مجموعه حمایتایی که از طرف سازمان در مورد بیمه شدگان به شکل تعهدات دراز مدت صورت میگیره به توضیح زیره :

 • مستمری بازنشستگی
 • مستمری از کار افتادگی کلی
 • مستمری از کار افتادگی جزئی
 • مستمری بازماندگان
 • امتیازات نقدی ، غیر نقدی و و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی ،کمک هزینه اولاد ، عیدی )براساس قانون اجبار تامین اجتماعی به اجرای بندای الف و ب ماده” ۳”قانون تامین اجتماعی پشتیبانی در برابر حوادث ، بیماریا و بارداری از تعهدات سازمانه که اجرای اون بردوش معاونت درمان واگذار شده . در نتیجه تدوین خط مشیا و سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی در انجام تعهدات درمانی در ستاد مرکزی که بوسیله معاونت امور درمان و مدیریتای تابعه مربوطه (اداره کل درمان مستقیم ، اداره کل درمان غیر مستقیم ،اداره کل پشتیبانی درمان )انجام میشه و در استانا ، اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی مدیریتای درمان استانا و واحدای تابعه مربوطه (بیمارستانا ف دی کلینیکا ، درمانگاها و … )هستش و کلا حمایتای سازمان ، بیمه شده رو از روز تولد تا زمان مرگ در بر میگیره .(اداره کل آموزش و تحقیق سازمان تامین اجتماعی ، ۱۳۹۱ ، ص ۹ )

 

 

 

۲-۲-۴مبانی نظری تکنولوژی اطلاعات

تکنولوژی اطلاعات( فناوری اطلاعات ) مجموعه ابزاریه که میتونه واسه تبدیل داده ها به اطلاعات و انتقال اون به جاهای زیاد با مسافتهای جور واجور استفاده بشه. رایانه و شبکه های ارتباطی راه دور، وسیله فیزیک ای هستن که با عنوان فناور یاطلاعات شناخته شدن.

۲ -۲-۴-۱ اهمیت تاریخی تکنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات )

واژه فناوری اطلاعات اولین بار از طرف لویت و وایلز ۴ در سال ۱۹۵۸ به خاطر بیان نقش رایانه ها در پشتیبانی از تصمیم گیریا و پردازش اطلاعات درسازمان به کارگرفته شد .از فناوری اطلاعات برداشتای مختلفی هست و همین برداشته ها ( موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از اون در مجامع جور واجور ارائه شه.(صرافی زاده ۱۷،۱۳۸۶

فناوری اطلاعات به اشکال جور واجور فناوری میگن که به پردازش ، نگهداری و فرستادن اطلاعات به شکل الکتر یکی می پردازه . لوازم فیزیکی واسه این شامل رایانه ، لوازم ارتباطی ، شبکه ها، لوازم انتقال داده مثل فکس و یا حتی ( موبایله.( صرافی زاده ۱۳۸۶،۱۷

به کار گیری فناوری اطلاعات در سازما نها ، تغییرات ریشه ای رو درکلیه زمینه ها نوید میده . همونطور که امروزه دنیا رو نمیشه بدون صنعت برق در نظر گرفت ، دنیای امروز رو هم نمیشه بدون فنآوری اطلاعات و ارتباطات تصور کرد. به گونه ایکه امروز به کمتر سازمانی برمی خوریم که بحث فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اونجا مطرح نبوده و به یکی از نگرانی های مدیران اون مبدل نشده باشه. در جهان امروز فناوری اطلاعات امکان سودمندی و مفید بودن اطلاعات رو ممکن ساخته وبکارگیری اون تغییر زیادی رو در امور اداری و سیستمای اطلاعاتی باعث شده، بطوری که امکان انتقال الکترونیکی داده ها، مدارک ، اسناد و مکاتبات جور واجور از راه کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی جفت و جور شده.

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتقا و افزایش زیرساختهای ارتباطی  سطح آگاهی و علم مردم نسبت به گذشته رشد زیادی داشته و دسترسی به وسایل ارتباطی مثل اینترنت ، دیگه کوچیک و بزرگ ، زن و مرد، شاغل و بیکار، کارمند و کاسب، دانشجو و روحانی نمی شناسه و اجازه نمی خواد. اینترنت از پشت درب منازل به داخل خونه و کاشانه و حتی جیب مردم نفوذ کرده و اتصال به تموم نقاط دنیا از راه لب تاپ، تبلت و گوشی موبایل و فشردن چند کلید خیلی راحت ممکن گردیده. تازگیاً گسترش شبکه های اجتماعی موبایلی مثل wechat ، viber، coco و …  با استقبال خیلی از ایرانیان مواجه شده تا حدی که با وجود شرایط نامساعد اقتصادی کشور، دهکای پائین تر جامعه هم قسمت بزرگی از درآمد ماهانه و یارانه دریافتی خود رو صرف خرید گوشیای اندروید و فعال کردن اینترنت GPRS کردن. به کمک ورود اینترنت و جذابیتهای فضای مجازی و هم همراهی مردم، خیلی از ارگانها، نه هاده ها، بانکا، مؤسسات و شرکتها از فرصت طلائی پیش اومده آخر استفاده رو برده و با طراحی و راه اندازی سایتا ، درگاههای اینترنتی و اجناس موبایلی، به عنوان یه عامل آسون کننده، تا حد خیلی از بوروکراسی اداری و هزینه های هنگفت جاری خود کم کرده و همزمان موجب رضایت مشتریان و مراجعین خود رو جفت و جور کردن. براساس آمار اعلام شده از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از طرف مرکز مدیریت پیشرفت ملی اینترنت،  بالغ بر ۶۱٫۰۶ درصد جمعیت کشور به اینترنت وصل می شن؛ براین پایه با در نظر گرفتن جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر و تعداد مشترکان این قرارداد ارتباطی ۳۲ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۱۹ نفر تا آخر سال ۹۱ اعلام شده. در این ارزیابیا، مشترکان اینترنت موبایل – GPRS – با ۳۰٫۱۱ درصد ضریب نفوذ و ۲۲ میلیون و ۶۲۹ هزار کاربر، بیشترین آمار اتصال به اینترنت رو به خود دادن؛ در همین حال ضریب نفوذ اینترنت کل کشور از راه اتصال کاربران با فناوری ADSL حدود ۱۰٫۸۹ درصد، اینترنت دایل آپ ۹٫۲۳ درصد، اینترنت وایمکس ۲٫۷ درصد و اینترنت فیبر ۸٫۱۳ درصد اعلام شده.
به نظر می رسه با روی کارآمدن دولت یازدهم و تحولاتی که در ارکان مدیریتی این سازمان اتفاق افتاده ، پیشرفت خدمات غیر حضوری و تأمین اجتماعی الکترونیک به عنوان ضرورتی پیشگیری ناپذیر و چیزی حیاتی جزو اولویتهای اصلی و اساسی سازمان قرار گرفته. به گفته مدیران سازمان، با راه اندازی مرکز اطلاعات (Data Center)، خدماتی مثل الکترونیکی شدن پرونده بیمه شده، دسترسی همزمان شعب سازمان به سوابق بیمه شدگان، ارسال کارت هوشمند درمان و سرویس دهی غیر حضوری و اینترنتی بیمه ای و درمانی به مراجعین به عنوان بخشی از نهضت IT قابل استفاده میشه.
سئوال اینجاس با جفت و جور شدن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری چه عواملی مانع از تحقق کامل تأمین اجتماعی الکترونیک میشه؟ واسه این منظور دقیق شدن و فوکوس کردن بر بعد فنی و نرم افزاری پروژه کافی به نظر می رسه؟ سازمان واسه اجرای این پروژه مهم که اهمیت اون کمتر از ساماندهی سوابق بیمه شدگان نیست از تموم ظرفیتای خود استفاده کرده؟ علم فنی مهندسی و قدرت اجرائی شرکت خدمات ماشینی تأمین و شرکتای مشابه سازمان، از عهده این مهم بر میاد؟ مدیران و کارکنان و هم اینکه مخاطبین سازمان (بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما) از آمادگی فرهنگی، روانی و علم لازم واسه اجرای موفق ، کم هزینه و خوب اون بهره مند هستن؟ نیاز سنجی لازم واسه سرویس دهی لازم مخاطبین سازمان صورت گرفته؟ نقاط ضعف و قوت عوامل سازمانی و فرصتا و تهدیدهای برون سازمانی بررسی و آزمایش شدن؟

 

۲-۲-۴-۲کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمانا

 

نسل دوم high profit  نامیده شده . این نسل ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیازها رو بر طرف می کنه و همون نسلیه که امروزه در اون هستیم .از ویژگیای اون میشه  دسترسی به اطلاعات فعلی ،online  بودن ، وجود پایگاه داده ها، امکان استفاده تعداد خیلی از افراد ، به کار گیری اینترنت ، وجود web master  رو نام برد .نسل سوم اطلاعات ،نسلی مربوط به آینده س که اون رو leader ship نامیده ان . در این نسل ، کاربرد هدف دار اطلاعات مطرح می شه و امیده تا در آینده بشر به این نسل  دسترسی داشته باشه. از ویژگیای  روشن این نسل اینترنت و تجارت الکترونیک ، دسترسی سریع به نمودارها و مثل سازیا ، دسترسی به اطلاعات حال ، گذشته و آینده س .اما این وسط چیزی که توجه مارا بیشتر از همه به خود جلب کرده پدیده اینترنته ،پدیده که کامل خیلی از معلومات بشریه و تحولی عجیب در امور ارتباطات بوجود آورده .تشکیل شبکه اینترنت نتیجه ابتکاری از طرف وزارت دفاع آمریکا بود .این وزارتخانه شبکه ای از اطلاعات پیشرفته رو در دسترس تحقیق گرانی قرار داد که طرف قرارداد پنتاگون بودن . این شبکه از راه بنیاد ملی علوم (NSF ) به فعالیتهای غیر نظامی هم گسترش یافت و خیلی زود مورد توجه کل جامعه علمی آمریکا قرار گرفت . شبکه اینترنت جور واجور ترین منابع اطلاعات رو در دسترس مراجعه کنندگان قرار میده .همین حالا این شبکه به شبکه جهان گستر (world wide web  )تبدیل شده طوری که دسترسی به شکل های جور واجور اطلاعات ، نوشته، عکس، تصاویر متحرک و صدا رو به رایگان و یا با هزینه ناچیز شدنی می کنه .به کمک نرم افزارای بسیار موثری که به کار گیری اونا واسه مصرف کنندگان آسونه سفر روی این شبکه هیچ گونه سختی کلی ای نخواد داشت .کلید موفقیت اینترنت اینه که در واقع تنها شبکه جهانیه که دسترسی به اون بدون هیچ سختی ای شدنیه ، پدیده ای که از آسیا گرفته تا آمریکا و از آمریکای لاتین تا آفریقای محروم رو تحت پوشش خود قرار داده . پخش اطلاعات و و سرعت اون تحولیه که اینترنت ایجاد کرده . با نگاهی به گذشته عناصر قدیمی تکنولوژی مثل تلویزیون ، رادیو ، تلفن می فهمیم که ۱۲ سال زمان برد تا تلویزیون ۵۰ میلیون استفاده کننده واسه خود جفت و جور کنه . در مورد تلفن این جریان  ۷۵ سال به درازا کشید که ۵۰ میلیون کاربر از تلفن استفاده کردن .اما در مورد اینترنت تنها ۵ سال زمان برد تا ۵۰ میلیون کاربر اینترنتی بوجود آیند . پس نه فقط اینترنت یه تکنولوژی ارتباطیه که بر دیگه تکنولوژیا غلبه داره بلکه یه جور دانشه که تلاش دولتها واسه کنترل و نفوذ در اون بی تاثیره . پیشرفت اینترنت مانند ساخت الفبا یه حرکت تاریخیه . این تکنولوژی بر دیگه تکنولوژیا و هم بر اندیشه ها تاثیر گذاشته . اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین اینترنت موجد فضای مجازی بوده ،  فضایی که در اون بسیاری با هم صحبت می کنن ، بحث می کنن عقاید سیاسی ، مذهبی ، اجتماعی و … همدیگه رو به رقابت میکشونن و از همدیگه باخبر می شن . سالنامه صنعت کامپیوتر در سال ۱۹۹۹ تخمین زد که در هزاره جدید شماره کاربرای اینتر نت به ۴۹۰ میلیون نفر می رسه البته مشکلاتی هم در این راه هست . دفتر ارتباطات بین المللی سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد تعداد کاربران اینترنتی در سال ۲۰۱۴ در سراسر جهان به مرز سه میلیارد نفر رسیده که دو سوم از این کاربران در کشورای پیشرفته زندگی می کنن. براساس این گزارش ۳۲ درصد از کاربران اینترنتی در کشورای پیشرفته از راه گوشی موبایل و با بهره گرفتن از شکل های جور واجور تبلت ها از خدمات اینترنتی بهره می گیرند. تغییرات گسترده و پیشرفته های به دست اومده در میدون تکنولوژی اطلاعات در چند دهه گذشته ضرورت تجدید نظر در مسائل جور واجور سازمان رو دوری نا پذیر کرده . به کار گیری فن آوریای اطلاعات مثل اینترنت ، پست الکترونیک و هم اینکه گسترده شدن به کار گیری کامپیوتر و و شبکه های کامپیوتری باعث شده تا شکلای سازمانی جدیدی پا به میدون وجود گذارن  که ماهیتی به طور کامل متفاوت با سازمانای سنتی ، بزرگ و دیوان سالار دارن . به دنبال وجود جدید ، اونا باید استراتژیها و ساختارای کهنه رو رها کنن ، تولیدات جدید داشته باشن و مهارتهای جدیدی رو پیشرفت بخشن .(مهری نژاد ص ۱۸۱-

۱۸۲ ).