منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی

دانلود پایان نامه

ملت و مبادی حکومت است که نهایتاً معیارهای ارزشی حاکم بر هر جامعه را نشان می دهد. بااجرای قانون اساسی نظام جامعه سامان می یابد و قوام سالم رابطه ی نهادهای دولتی با هم و همچنین با مردم ضامن اجرای آن است و اعراض از این پیوستگی و هماهنگی شیرازه ی جامعه را ازهم می گسلد.(حاجی زاده،۱۳۷۷)
اهمیت کار در پیشرفت فردی:
در طول تاریخ شاید هیچ

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی - رفتاری، تحلیل واریانس

دیدگاهتان را بنویسید