منبع تحقیق با موضوع کتاب های درسی-خرید فایل

توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه با بهره گرفتن از سرشماری تمامی عناصر جامعه است .
آمار استنباطی پژوهشگر با بهره گرفتن از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری ، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ی پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.
روش ازنوع تحلیل محتوایی و با بهره گرفتن از چک لیست محقق ساخته 20سوالی که سوال 1تا 5 به مولفه اول (آگاهی از نظام ها) سوال 5تا 10به مولفه دوم (آگاهی از چشم انداز) سوال 11تا 15 به مولفه سوم (آگاهی از مسئولیت پذیری ) سوال 16تا 20 به مولفه چهارم (ذهنیت فرآیندی ) را مورد تحلیل و بررسی قرارمی دهد . هر چند به دلیل محدود کردن پژوهش سعی شده است به این مولفه ها به طور کامل بیان شود .
روش نمونه گیری بصورت تحلیل محتوا بوده و جامعه آمــــاری کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و جغرافیا می باشد و نمونه گیری هدفمند بوده چون کل جامعه آماری نمونه آماری می باشد.

.
3-6 روش های تحلیل آماری
درپژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از تکنیک های تحلیلی روش تحقیق کیفی ازروش آماری الفای کرونباخ برای بررسی روایی پرسشنامه تدوین شده برای پاسخ به سوالات استفاده خواهد شد .این تحلیل محتوا با بهره گرفتن از آزمون خی دو مورد بررسی قرارخواهد گرفت .
روش تحلیلی با تکیه بر منابع و متون عمدتاً در دسته روش های تحقیق کیفی قرار می گیردکه در شکل گسترده آن شامل مولفه های اهداف و برنامه درسی می شوند که مولفه آگاهی از نظام ها ، آگاهی از چشم انداز ، آگاهی از مسئولیت پذیری و ذهنیت فرآیندی و برنامه های درسی که در ابعاد ( مکانی ، زمانی ، مسائل و درونی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد اما بدلیل وسیع بودن این مولفه ها به اهداف بیشتر تاکید می گردد.
علم الهدی ، جمیله (1386) بررسی مبانی نظری آموزش جهانی .تهران : دانشگاه شهید بهشتی . در امکان سنجی نظری برای آموزش جهانی را که به اتفاق آقای دکتر ضرغامی بیان کرده اند بر این مولفه ها تاکید شده است . و از آزمون خی دو دراین تحلیل آماری استفاده خواهد شد.
3-7 روش تحلیل محتوای کتاب های درسی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای بررسی محتوای کتب درسی با مولفه های آموزش جهانی از روش تحلیل محتوا به دو صورت کیفی و کیفی استفاده شده است .
ازی (2002)درمقاله خود دررابطه با تحلیل محتوای با ارائه مثال هایی از تحلیل محتوای کتاب های درسی در مطالعات سالهای اخیر به نقل از کلهر (1993) سه گام را در تحلیل محتوا ارائه می دهد .
درتحلیل محتوا به نظر می رسد محقق می داند چه دسته بندی هایی از قبل برای تحقیق مهم خواهد بود .
درتحقیق کیفی ، تحلیل محتوا درترکیب با دیگر فرم های تحلیل داده ها که بیشتر قیاسی و حسی هستند استفاده می شود تا دسته بندی ها و تفسیر ها پدیدار شوند.
تعاریف مختلف از تحلیل محتوا ارائه شده که گرایپندروف (2004)درکتاب خود به آن اشاره کرده است . پژوهش حاضر با تعریف استون ،اسمیت ، الیویه و دافی (1966) یعنی تکنیکی پژوهشی برای تفسیر (استنباط ) داده ها از طریق مشخص کردن سیستماتیک و هدفمند کاراکترهای مورد نیاز درون متن همخوانی دارد .
کلاوس کرایپندروف (2004)درکتاب تحلیل محتوا ، درآمدی بر متدولوژی ، به تاریخچه تحلیل محتوا اشاره دارد .
او دررابطه با واژه تحلیل محتوا معتقد است که این واژه قدمتی 60 ساله دارد دیکشنری و بستر در زبان انگلیسی به این واژه درویرایش سال 1961 خود اشاره و آن را اینگونه تعریف کرده است .
تحلیل پیام و محتوای پنهان یک مجموعه از موارد مربوط به هم مانند کتاب یا فیلم از طریق طبقه بندی کردن ، دسته بندی کردن و ارزشیابی سمبل ها و تم های کلیدی به منظور تشخیص معنا و اثرات احتمالی آن . این واژه در 1941نیز توسط واپلزوبرلسون و درکارهای آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
درهرحال ریشه های روشنگرانه تحلیل محتوا به تاریخ انسان و با استفاده هوشمندانه از سمبل ها و صدا و مخصوصاً نوشتن در ذیل استفاده منطقی از زبان درموضوعات سنتی مانند فلسفه ، منطق و رمز نویسی پیوند شده است (همان منبع )
گرایپندروف اشاره دارد استفاده عملی از معانی ارتباطات و تحلیل محتوا به مطالعات مذهبی دراواخر سال 1600 بر می گردد. زمانی که کلیسا دریافت انتشار مواد غیر مذهبی روی اقتدارش تاثیر می گذارد. چنین جستجوهایی کم کم زمینه هایی شدند تا در حیطه های متعدد به عنوان تحقیق اجتماعی شکل بگیرند او مراحل تاریخی تحلیل محتوا را به شرح ذیل ارائه می دهد .
مطالعات کمی در مطبوعات
تحلیل های تبلیغاتی درخلال جنگ جهانی دوم
استفاده علوم اجتماعی (جامعه شناسی علمی ) از تکنیک (تحلیل محتوا) درمطالعات سمبل ها ونشانه های سیاسی ، اسناد تاریخی ، داده های انسانی و تعاملات وابسته به روان درمانی .

تحلیل متن کامپیوتری و رسانه های جدید .
چالش های کیفی در تحلیل محتوا

3-8 مراحل تحلیل محتوای کتاب های درسی
– دراین مطالعه تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره اول
متوسطه در سه مرحله انجام گرفته است
مرحله مقدماتی ، دراین مرحله اقدامات ذیل انجام شده است.
تعیین جامعه ی مورد پژوهش (که شامل دو کتاب از دوره ی اول متوسطه می شود)
تعیین نمونه که درراستای هدف پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده و شامل کتاب های جغرافیا، مطالعات اجتماعی که درسال تحصیلی 93-92 تدریس می شود.
مطالعه مبانی نظری ، مقالات ، کتب و منابع مربوط به برنامه ها و مولفه های آموزش جهانی .
استخراج مفاهیم کلیدی (4 مفهوم )
استخراج مولفه های اصلی که در ذیل هر مفهوم می گنجد .
تشکیل جدول مفاهیم و عوامل مربوط به اهداف و ابعاد مولفه های آموزش جهانی .
3-8-1 اعتباریابی
درمرحله دوم جدول تهیه شده برای متخصصان و کارشناسانی ارسال شد تا نظرات خود را درمورد مناسب و مرتبط بودن مفاهیم و مولفه های انتخاب شده ، اعلام نمایند . نظرات دریافتی آنان مبنای کار در مرحله بعدی قرارگرفت .
3-8-2 اجرای پژوهشی
دراین مرحله اقدامات ذیل انجام گرفت .
مطالعه محتوای کتابهای درسی
استفاده از جمله ها ، تصاویر، فعالیت ها و نقشه ها بعنوان واحد تحلیلی .
استخراج و ثبت موارد مطرح شده .
مطالعه فهرست هریک از موارد ثبت شده درهر کتاب .
شمارش فراوانی هرکدام از مولفه ها ی مطرح شده .
مقایسه فراوانی ها ، رسم نمودارها ، و جداول مربوط
استفاده از روش های آماری برای استنباط معنی دار بودن روابط .
پاسخ به سئوالات تحقیق.
تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه ی پیشنهادات.

3-9 مراحل انجام تحلیل محتوا
– به تناسب داده ها و مفاهیم کلیدی و شناخت در روابط پایدار متن ، داده ها مورد بررسی قرار می گیرد .
دربیان داده ها مفاهیم استخراج شده از سازمان های بین المللی و بهم پیوستگی مفاهیم مردم جهان و آگاهی درمورد فرهنگ و آداب و رسوم مردم دیگر را از مواردی برمی شمارد که می باید درزمینه مولفه ها در مسائل جهانی مورد توجه قرار می گیرد.

مولفه‌ی