وابستگی از دیدگاه روانشناختی

وابستگی :

به چگونگی احساس فرد با افراد دور و بر مانند هم تیمی ها می باشد. انتونامیس (2001)، ارتباط ضعیف اما مثبتی بین وابستگی و سطوح مختلف انگیزش (تنظیمات خودپذیر، درآمیخته، و انگیزش درونی) نشان داد. کاملاً معمول است که برخی دلیل اصلی شرکت در یک فعالیت را تعامل اجتماعی با دیگر افراد گزارش می کنند. کاملاً منطقی است که تربیت بدنی به عنوان محیطی مناسب استنباط شود که نیاز به وابستگی را ارضاء کند.

فرض بر اینست که حس وابستگی پیامدهای انگیزشی کمتری نسبت به حس استقلال و شایستگی در پیوستار انگیزش درونی داشته باشد (دسی و ریان،2000). وابستگی هم چنین با انگیزش بیرونی نیز مرتبط است. بر اساس نظریه یکپارچگی ارگانیسمیک، رفتارها حتی اگر به صورت بیرونی برانگیخته شوند، هنگامی که افراد حس وابستگی داشته باشند، با احتمال زیادی درونی می شوند.

کاملاً واضح است که یک ورزشکار برای ادامه بهترین بودن باید به بسیاری از موانع غلبه و یا آن ها را تحمل کند. بنابراین، هم برای مربی و هم ورزشکار، تأکید بر اهمیت انگیزش، اساسی است. به هر حال، محیط خلق شده توسط مربی و اینکه ورزشکار آن محیط را چگونه ادراک می کند، می تواند تأثیر زیادی بر انگیزش ورزشکار بگذارد (والراند، دسی و ریان، 1987). علاوه بر این، هنگامی که محیط اجتماعی یک محیط حمایت استقلال طلبانه باشد، می تواند باعث افزایش انگیزش خودمختاری، و اگر محیط کنترلی باشد، می تواند تأثیر تحلیل رفتگی داشته باشد. تحقیق هم در زمینه روان شناسی ورزشی (رینبوث و دودا،2004؛ والراند،1983؛ آموروسی و هورن؛ 2002، کیپ و آموروسی؛ 2008، هولمبیک و آموروسی، 2005) و در روان شناسی فعالیت بدنی (مارکلند، 1999) این تاثیر را نشان داده اند.

تحقیقات در زمینه روان شناسی آموزشی (کوخ و ویلیامز[1]، 2008) نیز، اهمیت حمایت ادارک شده، جو تبحر محور، و وابستگی را نشان داده اند. سارازین و همکاران[2] (2001)، به منظور تعیین فضای انگیزشی تبحر محور و عملکرد محور بر نیازهای پایه ای، مطالعه ای طولی در 236 زن هندبالیست انجام دادند. بازیکنان پرسشنامه ها را در شروع و پایان هر فصل، و ادراک از فضای انگیزشی، در وسط فصل تکمیل کردند. نتایج بیانگر آن بود که فضای انگیزشی تبحر محور به طور مثبت و فضای انگیزشی عملکرد محور به طور منفی سه نیاز روان شناختی را پیش بینی می کند. اگر چه بسیاری از مطالعات اثرات میانجی مثبت استقلال و احساس شایستگی را نشان داده اند (پلیتیر، و همکاران[3]، 2001)، اندک مطالعاتی نیز وجود دارند که بر نقش وابستگی تأکید دارند.

جالب اینکه در برخی موارد، نشان داده شده که وابستگی نسبت به استقلال، پیش بینی کننده
قوی تری می باشد (آیده و همکاران[4]، 2008). هم چنین، کوخ و ویلیامز[5] (2008) ، دریافتند که وابستگی نسبت به شایستگی، پیش بین کننده قوی تر انگیزش خودمختاری در مکان های تربیت بدنی است. در مورد بهزیستی نیز نشان داده شده که خشنودی از وابستگی، می تواند پیش بین کننده مثبتی برای بهزیستی باشد (شلدون و باتنکورت، 2002).

با وجود این حقیقت که برخی مطالعات، این موضوع را مورد بحث قرار داده اند (رینبوث و همکاران،2004)، به نظر واضح است که خشنودی از این نیازها، مشروط به زمینه خاص محیطی و طبیعت فعالیتی است که در آن ورزشکار درگیر می شود(رینبوث و همکاران،2004). این مطالعه، هر سه این نیازها را با تأکید بر تعیین قدرت پیش بین کنندگی جنبه های وابستگی در انگیزش درونی، مورد بررسی قرار داده است.

هولمبیک و آموروسی (2005)، نقش میانجی شایستگی، استقلال، و وابستگی ادراک شده در ارتباط بین رفتار مربی و انگیزش درونی در 280 ورزشکار دانشگاهی مرد و زن از دانشگاه های آمریکا را مورد بررسی قرار داد. ورزشکاران، پرسشنامه ایی هم چون رفتار مربی (بازخورد مثبت، حمایت اجتماعی، رفتار دموکراسی و استبدادی)، انگیزش درونی، و نیازهای شایستگی، وابستگی، و استقلال ادراک شده را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که رفتارهای مربی، به استثناء حمایت اجتماعی، به طور معنی داری نیازهای پایه ای روان شناختی و در نتیجه، انگیزش درونی را پیش بینی می کند.

علاوه بر این، رفتار حمایتی- استقلالی مربی هم چون رفتار دموکراسی در مقایسه با رفتار استبدادی، اثرات مثبتی بر سه نیاز پایه ای داشت. مشابه با این یافته ها را می توان در مطالعات در زمینه تربیت بدنی یافت. کوخ و ویلیامز (2008)، دریافتند که ادراک از فضای تبحر محوربه طور معنی داری ارتباط مثبتی با سه نیاز پایه ای دارد.

دسی و راین (2002)، ادعا کردند که رضایت مندی از این نیازها  (استقلال، شایستگی و وابستگی) شرایط خاصی را بوجود می‌ آورد که باعث ارتقای بهزیستی می شود؛ به همین دلیل است فعالیت و تجارب
رضایت مندی نیاز تأثیرات مثبتی روی سلامت روان شناختی دارد.

 

[1]Cox & Williams

[2] Sarrazin, Guillet, and Cury

[3]Pelletier et al

[4] Adie, Duda & Ntoumanis,

[5]Cox & Williams