پایان نامه ارشد رایگان حقوق : فرآیند دادرسی

انقلابی و موسسات وابسته به آنها، همچنین تخطی از هرگونه فساد در دستگاههای اداری ضرورت دارد که دیوان عدالت اداری مامورین خبره ، منصف و آشنا به قانون اساسی را برای سرکشی بطور ناشناس به ادارات مربوطه فرستاده و برحوزه عملکرد نهادهای دولتی بررسی و نظارت دقیق داشته باشد.
3-2- روش تحقیق:
در این مقاله، هدف آن است که با ارائه یک تعریف عمومی از فساد در بخش اداری، انواع فساد اداری شامل فساد سیاسی، قانونی، و کارمندان مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق، فساد اداری در قالب تمام این موارد مد نظر بوده و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم و
مراجعه کنندگان به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگی، ویژگی های فردی و سازمانی، و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات، به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل در فساد اداری تاثیر دارند.همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی.وضع مقررات و قوانین مؤثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین، شفافیت اطلاعات، پاسخگویی،ارتباطات بین کارمند و ارباب رجوع ، آگاهی ارباب رجوع نسبت به قوانین و مقررات و خصوصی‌سازی می‌توانند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری مؤثر باشند.نتایج این تحقیق دارای کاربردهای علمی و عملی برای سیاستگذاران و دست‌اندرکاران و مدیران اجرایی امور سازمانها است. در این بررسی وضعیت سلامت اداری با شناساندن دیوان عدالت اداری مقایسه می شود که برای دقیق تر شدن این مقایسه هر گروه براساس میزان تحصیلات تقسیم بندی شده اند . هدف ، بررسی سلامت اداری در جنبه های مختلف از لحاظ داشتن وضعیت کارکرد مدیریتی و فرهنگی بود و این پژوهش برای این منظور طراحی شد که روشن شود آیا در گروه های انتخابی ما هم احقاق حقوق مردم ،برقراری عدالت اداری و دیدگاه دین مبین اسلام در جلوگیری از جنبه های مختلف فساد اداری وجود دارد یا خیر؟
در بررسی مطالعات و تحقیقات مختلفی که در مورد فساد اداری صورت گرفته، به این نکته وقوف پیدا می کنیم که مطالعاتی که در سطح کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انجام گرفته بسیار کمتر از مطالعاتی است که همین عوامل و سایر عوامل را در سطوح خُرد مورد مطالعه قرار می دهند. البته مطالعات در سطوح خُرد و با استفاده از پرسشنامه و سایر ابزارهای جمع آوری اطلاعات از افراد پاسخگو می تواند کمک‌های مؤثر و مفیدی برای مطالعات در سطوح میانه و کلان برای محققان فراهم سازد. مطالعات انجام شده عموماً در رابطه با برخی از متغیرها همچون سواد، درآمد، ثروت، منزلت و غیره و یا عوامل دیگری است که فساد اداری را تحت تأثیر قرار می دهند و برخی نیز تدوین سیاست حقوقی در مبارزه با فساد اداری را نیازمند بررسی پیامدهایی چون نبود شفافیت سازی در ادارات، ضعف در استفاده کردن از نیروهای کارآمد، کافی نبودن حقوق ومزایای کارکنان دولتی از جمله عوامل بروز فساد در سازمان های دولتی تلقی کرد.
در این تحقیق رابطه میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روشهای مبارزه با آن مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روزافزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصر حاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرآیند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت ،با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظورات واضعین اصول 170 و 173 قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبوره بدون کارکارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی یابد و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود. طبق
بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام، مسئله نظارت و کنترل در دستگاههای اداری، علل و عوامل بروز مفاسد اداری، بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری و…ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است .
3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق:
بر اساس اینکه دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی وتخلفات مناسب نیست؛ زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه هم نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد. به همین دلیل نظارت دیوان عدالت اداری در پیشگیری از مفاسد اداری می تواند تاثیرگذار باشد. چون هدف از تشکیل دیوان عدالت را می توان در دو بند معرفی کرد: 1- احقاق حقوق مردم 2- برقراری عدالت اداری .
با توجه به این دو موضوع مهم و همچنین دیدگاه دین مبین اسلام در مورد برخی مفاسد اداری و اجتماعی ، پیشنهادات و راه کارهایی جهت پیشگیری و کاهش فساد اداری و نگاهی جدید به تاثیر این مهم را بر سلامت جسمانی و روانی افراد مورد نظر داشته است. هدف کلی تحقق سلامت اداری با نظارت بر ادارات دولتی برای جلوگیری از فساد در ادارات می باشد.
هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی.
در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است.
با مطالعه نظارت نهادهای برون سازمانی در برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از جمله دانشگاه های علوم پزشکی شناسایی و تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از فسادهای مالی و اداری جهت احقاق حقوق مردم این تحقیق صورت گرفت.

3-4- روش جمع آوری اطلاعات :
روش جمع آوری اطلاعات براساس پرسشنامه می باشد که در پرسشنامه ابتدا سوالات کلی از جهت سن ، میزان تحصیلات ، سابقه کاری طرح ریزی شده ، سپس پرسش های خاص بررسی وضعیت سلامت اداری کارکنان براساس پرسشنامه آزمون GHQ طرح ریزی شده که در هر بخش از بخش های پنج گانه خود شامل :
1- حقوق و مزایای کارکنان
2- کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی
3- عوامل محیطی
4-نظارت نهادهای مدنی در ادارات
5-ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان
هر بعد حاوی 7 سوال می باشد. پاسخگو با توجه به وضعیت خود در حال حاضر و روزهای اخیر یکی از پاسخ های پنج گزینه ای را در مورد هر پرسش استفاده می کند.
بررسی عوامل موثر در فساد اداری با استفاده از راهبردهای مدیریتی ، فرهنگی، سیاسی-مدنی می باشد که در این شرح چگونگی راهبردهای مدیریتی و تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و تقویت و نقش نهادهای مدنی در نظارت بر دستگاه های اجرایی دولت و الزام دستگاه های دولتی به ارایه اطلاعات مورد نیاز مردم و نهادهای دولتی و همچنین آموزش و ترویج ارزشهای دینی و اخلاقی برای جلوگیری از فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته است.

3-5- ابزار اندازه گیری:
در این پژوهش برای اندازه گیری اطلاعات از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. در این روش برای به کمیت در آوردن گزینه های کیفی پرسشنامه، ارزش عددی1 برای گزینه کاملاً مخالفم تا 5 که برای گزینه کاملاً موافقم منظور گردیده است. بدین ترتیب ویژگیهای کیفی تبدیل به کمیت هایی می شود که تجزیه و تحلیل های آماری بر اساس آنها انجام می گردد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها که شامل نمرات خام می باشد امتیازهای هر پرسشنامه محاسبه می شود. نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه ها به صورت جدول (1-3) می باشد.
جدول (1-3) نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه ها
کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم
5 4 3 2 1

3-6- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه:
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم و مراجعه کنندگان به مراکز دولتی در گروه سنی مختلف می باشد . نمونه آماری متشکل از 360 نفر در این مطالعه کلی انتخاب شدند.
شیوه انتخاب نمونه مورد نظر به صورت تصادفی خوشه ای بوده است بدین صورت که از ابتدا کارمندان و مراجعه کنندگان را انتخاب و سپس هر گروه به دو گروه دیگر (تحصیلات پایین تر از لیسانس ، لیسانس و بالاتر از لیسانس ) تقسیم نمودیم و از هر دو گروه به صورت تصادفی انتخاب نمودیم .
در انبوه مقالاتی که درباره روش های مبارزه با فساد مالی و اداری منتشر شده برخی از اصول بیشتر تاکید می شود که درهر کشور با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و مدیریتی آن باید تطبیق ، تبیین و اجرا گردد. فصل مشترک و اهم اصول مبارزه با مفاسد در این مقالات عبارت است از تقویت، شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی ، مستندسازی، تسهیل مقررات اداری، تقویت نظام حسابرسی و ذیحسابی و کنترل و نظارت موثر بر فعالیتهای مالی، خصوصی سازی و… که با مطالعه کتابهای مختلف در این زمینه این تحقیق صورت پذیرفت. بدین منظور پرسشنامه طراحی وسئوالات پرسشنامه طراحی برای جامعه آماری (کارمندان دولت و بعضی از مراجعه کنندگان به مراکز دولتی) تدوین شده است.
یافته های تحقیق شامل رتبه بندی متغیرهای موثر در بروز فساد اداری و همچنین راه کار مبارزه با فساد اداری و شناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری برای جامعه آماری است. درنهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
3-7- ابزارگردآوری اطلاعات:
در پژوهش حاضر برای سنجش اطلاع از فساد اداری وتاثیر دیوان عدالت اداری از فرم45 سوالی پرسشنامه استفاده شد . این پرسشنامه از پنج خرده آزمون بر اساس پرسشنامه GHQ به شرح جدول ذیل تشکیل شده است .
جدول شماره (2 – 3 ): فهرست ابعاد آزمونGHQ
ردیف ابعاد شماره سوال ها تعداد سوال
1 حقوق و مزایای کارکنان 1 ، 2 ، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 7
2 کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی 8 ، 9 ، 10، 11، 12، 13، 14 ،15، 16، 17 ، 18 ، 19 12
3 عوامل محیطی 20، 21 ،22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 12

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 نظارت نهادهای مدنی در ادارات 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38 7
5 ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45 7

استفاده از متغیرهای اصلی عوامل موثر و روشهای به کار گرفته شده درباره فساد اداری از جمله وضعیت اقتصادی کارمندان ؛ در مورد نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان به ویژه مسئولیت اداری آنان، روابط خویشاوندی، اجرای مجازات های شدید در ارتباط با فساد اداری، اجرای مجازات های شدید علیه فساد در بخش دولتی، ایجاد دستگاه های نظارتی متعدد می باشد.
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در این پژوهش به منظور تنظیم و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *