پایان نامه ارشد رایگان حقوق : قابلیت اعتماد

طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل (فراوانی ، درصد ، نمودار ، میانگین ، میانه و … ) و ( t ) گروه های مستقل جهت بررسی تفاوت وضعیت سلامت اداری در دو گروه کارکنان دولت و ارباب رجوع در رابطه با فساد اداری استفاده شده است .
3-9- پایایی پرسشنامه :
پایایی ابزار پژوهش(پرسشنامه) که از آن به قابلیت اعتماد و اعتمادپذیری نیز تعبیر
می شود، عبارت است از اینکه اگر یک ابزار اندازه گیری که برای سنجش متغیر یا صفتی ساخته شده است در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به سخن دیگر ابزار پایای معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی که دامنه آن بین صفر و 1 است، استفاده
می کنیم به طوری که هر چه ضریب پایایی به صفر نزدیک باشد معرف پایایی کمتر در ابزار
اندازه گیری و هر چه به 1 نزدیکتر باشد بیانگر پایایی بیشتر پرسشنامه می باشد. برای محاسبه ضریب پایایی از معیار آلفای کرونباخ Cronbachs Alphaاستفاده شده است.
روش “آلفای کرونباخ” یکی از متداولترین روشهای اندازه گیری اعتماد پذیری پرسشنامه هاست که بر اساس سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است که از رابطه زیر به دست می آید.

kتعداد سوالات می باشد که مقدار آن در این پژوهش برابر با 45 است .
واریانس نمره کل می باشد.
واریانس تک تک سوالات می باشد.
برای محاسبه آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام گردیدکه قبل از محاسبه آلفای کرونباخ کل پرسشنامه، محاسبه برای تک تک فرضیه جهت پایای پرسش هر فرضیه انجام گرفت که نتایج آن برای فرضیه اول 897/0 ، فرضیه دوم 913/0 ، فرضیه سوم 862/0 ،فرضیه چهارم 856/0 ، فرضیه پنجم835/0 ، فرضیه ششم 830/0 و برای فرضیه هفتم 908/0 می باشد. اما برای کل پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ 941/0 بدست آمد که نشان دهنده پایایی بسیار بالای پرسشنامه است.
3-9- تابع آماره تحقیق:
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل و واکاوی داده ها از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمونهای آماری و توابع آماره پژوهش به شرح زیر می باشد:
الف( آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s)
ب( آزمون t استیودنت
الف) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
تست نیکویی برارزش K-S برای تصمیم گیری اینکه نمونه ای از یک جامعه، از توزیع ویژه ای تبعیت می کند یا خیر، مورد استفاده قرار می گیرد.
تست k-s بر اساس یک توزیع تجربی استوار است و N داده را که از یک توزیع تجمعی تجربی بدست آمده است را مرتب و به صورت زیر تعریف می کنیم.

تابع توزیع تجمعی مربوط به نمونه ای به حجم n از جامعه ای با تابع توزیع پیوسته F(x) تئوریک می باشد.
به منظور انجام آزمون فوق فرض H0 و فرض H1 به شرح زیر مطرح می شود:
H0داده ها دارای توزیع نرمال نمی باشند.
H1داده ها دارای توزیع نرمال می باشند.
نحوه داوری: چنانچه مقدار محاسبه شده از سطح 05/0 بزرگتر باشد نشان می دهد که
داده ها دارای توزیع نرمال می باشند. درغیر اینصورت فرض H0یعنی نرمال نبودن داده ها را
می پذیریم.
ب) آزمون t استیودنت
فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه ها، فنون آزمون فرض آماری هستند. به طور کلی هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده های نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه می زنیم به طور قوی تأیید می شود یا خیر. این حدس بنا به هدف تحقیق، نوعا شامل ادعایی درباره مقدار پارامتر یک جامعه است. در واقع هر حکمی درباره جامعه را یک فرض آماری می نامند که قابل قبول بودن آن باید بر مبنای اطلاعات حاصل از نمونه گیری از جامعه بررسی شود (عادل آذر و مومنی، 1837 ، ص 14).
هر گاه بخواهیم یک ادعا را از طریق تأیید آن به وسیله اطلاعات خاص از نمونه آزمون کنیم، نفی آن ادعا را فرض صفر ( (H0 و خود آن ادعا را فرض مقابل (H1) می گیریم. (عادل آذر و مومنی، همان، ص 16)
اگر بخواهیم میانگین یک متغیر یا نمونه را با یک مقدار ثابت مقایسه کنیم آنگاه می توان از آزمون t استیودنت استفاده کرد. در این آزمون فرض نرمال بودن توزیع میانگین نمونه لازم است که برای این مورد نیز اگر تعداد نمونه انتخاب شده بیشتر از 30 باشد آنگاه طبق قضیه حد مرکزی توزیع نرمال خواهد بود. (عادل آذر و مومنی، همان ، ص 111)
فرض های صفر و مقابل و آماره آزمون به صورت زیر می باشند:

در فرمول آماره آزمون میانگین نمونه، S انحراف معیار نمونه، مقدار مورد آزمون، n تعداد نمونه می باشد. ناحیه بحرانی برای این آزمون در سطح اطمینان 95 % به صورت نمودار) 1-3 )
می باشد.

نمودار( 1-3): نمودار ناحیه بحرانی آزمون t استیودنت

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1- مقدمه:
با توجه به این که روش پژوهش حاضر میدانی می باشد و در آن بر جمع آوری نظرات با استفاده از پرسشنامه تاکید می شود، بنابراین پژوهشگر ، ابتدا با استفاده از توزیع پرسشنامه بین 360 نفر از کارمندان ومراجعه کنندگان به بخش دولتی که در این تحقیق ، مجموعه موردنظر در دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورد پرسش قرارداده و سپس در راستای تایید یا رد فرضیه پژوهش، داده های حاصل از توزیع پرسشنامه ها مورد تجزیه، تحلیل و تفسیر واقع می شود .دراین فصل ابتدا به ارائه مشخصات پاسخ دهندگان پرسشنامه ها در قالب تحلیل توصیفی می پردازیم و سپس به تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در قالب تحلیل استنباطی خواهیم پرداخت .
4-2- تحلیل توصیفی:
تحلیل توصیفی به طبقه بندی ،خلاصه کردن،توصیف، تفسیرو نمایش گرافیکی داده ها برای برقراری ارتباط پژوهشگر با داده ها اطلاق می شود . نقش تحلیل توصیفی بعنوان اولین قدم در فرایند تحلیل آماری بسیار مهم و حیاتی است . تحلیل توصیفی با خلاصه کردن داده ها، ویژگیهای مهم آن را نمایان می سازد تا ایده های لازم را در ذهن پژوهشگر برای مرحله دوم تحلیل آماری )آماری استنباطی( ایجاد کند و توزیع کلی جامعه مادر را برای اتخاذ روشهای آماری نشان دهد.

4-2-1 – وضعیت جامعه آماری:
جدول شماره (1 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت کارمندان دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ارباب رجوع
فراوانی درصد
کارمندان 300 34/83%
ارباب رجوع 60 66/16%

مجموع 360 100%

نمودار شماره (1 – 4): توزیع فراوانی وضعیت کارمندان دولت و ارباب رجوع

نتایج پژوهش نشان می دهد 300 نفر از پاسخ دهندگان معادل 34/83% از نمونه آماری و کارمندان دولت و 60 نفر از پاسخ دهندگان معادل 66/16% از نمونه آماری را مراجعه کنندگان تشکیل می دهند.
4-2-2- وضعیت جنسیت:
جدول شماره (2 – 4) : توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت
فراوانی درصد
زن 195 17/54
مرد 165 83/45
مجموع 360 100

نمودار شماره( 2-4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت

نتایج پژوهش نشان می دهد 195 نفر از پاسخ دهندگان معادل 17/54% از نمونه آماری زن و 165نفر از پاسخ دهندگان معادل 83/45% از نمونه آماری را مرد تشکیل می دهند.

4-2-3- وضعیت تاهل:
جدول شماره (3 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل
فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
مجرد 112 1/31% 1/31% 1/31%
متاهل 248 9/68% 9/68% 100%
مجموع 360 100% 100%

نمودار شماره (3-4 ): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل

نتایج پژوهش نشان می دهد 112 نفر از پاسخ دهندگان معادل 1/31% از نمونه آماری مجرد و 248 نفر معادل 9/68% نفر از نمونه آماری متاهل تشکیل می دهند .

4-2-4- وضعیت سنی :
جدول شماره (4 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی
فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
زیر 25سال 26 2/7% 2/7% 2/7%
26-35سال 197 7/54% 7/54% 9/61%
36-45سال 113 4/31% 4/31% 3/93%
46-55سال 24 7/6% 7/6% 100%
56 سال به بالا 0 0% 0%
مجموع 360 100% 100%

نمودار شماره (4-4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی

نتایج پژوهش نشان می دهد 26نفر از پاسخ دهندگان معادل 2/7% از نمونه آماری زیر25سال، و 197نفر معادل 7/54% نفر از نمونه آماری بین 26-35 سال، 113نفر معادل 4/31% از نمونه آماری بین 36-45 سال و 24نفر از نمونه آماری معادل 7/6% بین 36-45 سال تشکیل می دهند.
4-2-5- مدت تجربه :
جدول شماره (5 – 4) : توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری
فراوانی درصد درصدخالص درصد تجمعی
کمتر از 5 سال 63 50/17% 50/17% 50/17%
بین 6 تا 10 سال 113 4/31% 4/31% 9/48%
بین 11 تا 15 سال 136 8/37% 8/37% 7/86%
بین 16 تا 20 سال 31 6/8% 6/8% 3/95%
بیشتر از 20 سال 17 7/4% 7/4% 100%
مجموع 360 100% 100%
نمودار شماره(5-4): توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری

نتایج پژوهش نشان می دهد 26نفر از پاسخ دهندگان 63 نفر معادل 50/17% جامعه آماری کمتر از 5سال ، 113نفر معادل 4/31% جامعه آماری بین 6تا10سال ، 136نفر معادل 8/37% جامعه آماری بین 11تا15سال ، 31 نفر معادل 6/8% جامعه آماری بین 16تا20 سال و 17 نفر از جامعه آماری بین 7/4% بیشتر از 20 سال سابقه کار می باشد .
4-2-6- آخرین مدرک تحصیلی :
جدول شماره (6 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات
فراوانی درصد درصدخالص درصدتجمعی
دیپلم 44 2/12% 2/12% 2/12%
فوق دیپلم 82 8/22% 8/22% 35%
لیسانس 158 9/43% 9/43% 9/78%
فوق لیسانس 65 1/18% 1/18% 9/96%
دکترا 11 1/3% 1/3% 100%
مجموع 360 100% 100%
نمودار شماره (6 – 4) : توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات

نتایج پژوهش نشان می دهد 44 نفر از پاسخ دهندگان معادل 2/12% از جامعه آماری دیپلم ، 82نفر معادل 8/22% فوق دیپلم، 158 نفر معادل 9/43% لیسانس ، 65 نفر معادل 1/18% فوق لیسانس و 11نفر معادل 1/3% از جامعه آماری دارای مدرک دکترا می باشد .
4-3- تحلیل استنباطی :
تحلیل استنباطی به شیوه هایی اطلاق می شود که از طریق آنها ویژگیهای گروههای بزرگ بر اساس اندازه گیری همان ویژگیها در گروههای کوچک استنباط می شود. در واقع تحلیل استنباطی، بر اساس ویژگیهای مشاهده شده در نمونه، ویژگی های جامعه را برآورد می کند. http://daneshnameh.roshd.ir))
به منظور آزمون هر یک از فرضیه های پژوهش آزمونهای زیر انجام شده است:
2- آزمون کولموگروف اسمیرنوف( k-s)برای نرمال بودن داده ها
1- آزمون t استودنت
نتایج حاصل از هر یک از آزمونهای فوق به تفکیک فرضیه های پژوهش بشرح صفحات بعدی
می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *