پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : شیوه های فرزند پروری

ن استفاده شد.همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر نگرش مذهبی با متغیر تاب آوری دانش آموزان برابر460/0 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 211/0می باشد.به عبارت دیگر 211/0 از تغییرات واریانس متغیر ملاک تاب آوری به وسیله متغیر پیش بین نگرش مذهبی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 207/0 تغییرات در تاب آوری دانش آموزان را بحساب آورده است.
جدول شماره6:نتایج تحلیل واریانس
منابع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدارF سطح معنی داری
رگرسیون 505/51 1 505/51 013/53 000/0
خطا 370/192 198 972/0

کل 875/243 199

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر نگرش مذهبی با متغیر تاب آوری دانش آموزان معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدارF 013/53 ،در سطح آلفایa=000/0 معنا دار بدست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه به دست آمده،بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
جدول شماره7:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان
متغیر B خطای استاندارد مقدار بتا مقدارT Sig سطح معنی داری

constant 837/1 184/0
997/9 000/0
نگرش مذهبی 425/0 058/0 460/0 281/7 000/0
جدول ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین نگرش مذهبی می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری دانش آموزان را پیش بینی کند.متغیر نگرش مذهبی با مقدار بتای 460/0و281/7t= ،در سطح آلفای000/0 a= پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری دانش آموزان به حساب می آید به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر نگرش مذهبی 460/0 در انحراف معیار متغیر تاب آوری دانش آموزان تغییر ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم:بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری رابطه وجود دارد
به منظور آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون چند متغیری استفاده شد که نتایج آن به شرح جداول ذیل می باشد.
جدول شماره8:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه2
متغیر میانگین انحراف معیار مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری
تاب آوری 075/3 107/1 486/0 000/0
مقتدرانه 160/2 200/1

تاب آوری 075/3 107/1 423/0 000/0
سهل گیرانه 385/2 278/1

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تاب آوری 075/3 107/1 386/0 000/0

مستبدانه 145/2 233/1

با توجه به مقادیر همبستگی به دست آمده و اینکه مقادیرP به دست آمده کمتر از 05/0 می باشد, بنابراین نتیجه می گیریم که بین شیوه های فرزند پروری و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
جدول شماره9:خلاصه مدل رگرسیونی
روش ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
Enter 490/0 240/0 229/0 972/0

برای تجزیه وتحلیل فرضیه دوم از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش هم زمان استفاده شد. همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر شیوه های فرزند پروری با متغیر تاب آوری برابر490/0 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 240/0می باشد.به عبارت دیگر 240/0 از تغییرات واریانس متغیر ملاک تاب آوری به وسیله متغیر پیش بین شیوه های فرزند پروری تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 229/0 تغییرات در تاب آوری را بحساب آورده است.
جدول شماره10:نتایج تحلیل واریانس
منابع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدارF سطح معنی داری
رگرسیون 637/58 3 546/19 681/20 000/0
خطا 238/185 196 945/0

کل 875/243 199

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیر شیوه های فرزند پروری با متغیر تاب آوری معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدارF 681/20 ،در سطح آلفایa=000/0 معنا دار بدست آمد.به عبارت موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه به دست آمده،بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نماید.
جدول شماره11:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان
متغیر B خطای استاندارد مقدار بتا مقدارT Sig
سطح معنی داری
constant 057/2 151/0
595/13 000/0
فرزند پروری مقتدرانه 386/0 103/0 418/0 741/3 000/0
فرزند پروری سهل گیرانه 009/0 113/0 011/0 081/0 935/0
فرزند پروری مستبدانه 076/0 092/0 085/0 826/0 410/0

جدول ضرائب معادله رگرسیونی فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود:الف- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری مقتدرانه با مقدار بتای 418/0و741/3t= ،در سطح آلفای000/0 a= پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب می آید به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر شیوه های فرزند پروری مقتدرانه 418/0 در انحراف معیار متغیر تاب آوری تغییر ایجاد می شود و نشان دهنده آن است که بین شیوه های فرزند پروری مقتدرانه و تاب آوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.ب- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه نمی تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه با مقدار بتای 011/0و081/0t= ،در سطح آلفای935/0 a= پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب نمی آید.ج- متغیر پیش بین شیوه فرزند پروری مستبدانه نمی تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک تاب آوری را پیش بینی کند.متغیر شیوه های فرزند پروری مستبدانه با مقدار بتای 085/0و826/0t= ،در سطح آلفای410/0 a= پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر تاب آوری به حساب نمی آید.

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری

بحث و تفسیر نتایج:
محدودیت ها
پیشنهادات
5-2-بحث و تفسیر نتایج:
فرضیه اول: بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان دختروپسرمدارس نمونه دولتی مقطع متوسطه دوره دوم رابطه وجود دارد.
مذهب می تواند عنوان یک اصل وحدت بخش و یک نیروی عظیم برای سلامت روان مفیدوکمک کننده باشد. افرادی که به اعتقادات مذهبی پای بندهستند، دارای اضطراب وناراحتی خیلی کمتری ازکسانی هستندکه به این اعتقادپای بند نیستند.اعتقاد مذهبی می تواندموجب بالا بردن یک پارچگی ومعنادادن به شخصیت فردگردد. به وسیله ترویج دین می توان کمک فوق العاده ای به سلامت روان کرد.اعتقادوتوکل بروجودغایی وتوکل واعتقادبه خدا،فردرابه منتهی درجه سلامت روان قابل تصورمی کشاند.ازطریق ارتباط باخداوندمی توان اثرموقعیت های فشارزاوغیرقابل کنترل رابه طریقی کنترل نمود.دررابطه با پایین بودن اضطراب ومذهبی بودن افراد،می توان عنوان کردکه میزان اضطراب با مذهبی بودن افرادرابطه معکوس دارد. یکی ازعلل آسیب پذیربودن افراد،بی هدفی آنان است ومذهب نقش مهمی درهدفمندبودن زندگی انسان به وسیله کسب ارزش های سازنده دارد.امیدنیز ازدیگرپیامدهای مهم افراددین دارو مذهبی می باشد.اضطراب کم،سلامت روان،هدفمندبودن زندگی،امید، رضایت درزندگی و…از فاکتورهای مهم درتاب آوری افراد بشمارمی آید. برای تجزیه وتحلیل فرضیه اول از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زمان استفاده شد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر نگرش مذهبی با متغیر تاب آوری دانش آموزان برابر460/0 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 211/0می باشد.به عبارت دیگر 211/0 از تغییرات واریانس متغیر ملاک تاب آوری به وسیله متغیر پیش بین نگرش مذهبی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 207/0 تغییرات در تاب آوری دانش آموزان را بحساب آورده است. با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده و اینکه مقدارP به دست آمده کمتر از 05/0 می باشد,بنابراین نتیجه می گیریم که بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
نتایج این تحقیق با یافته های پژوهش های هادون(1996)، هانس(2001)، اگلند و همکاران،(1993) ، (هولمز،2006)، هاشمی وجوکار(1390)، کشتکاران(1387)،همسو و همخوان است.
فرضیه دوم: بین شیوه های فرزندپروری والدین با تاب آوری دانش آموزان دختروپسر دارس نمونه دولتی مقطع متوسطه دوره دوم رابطه وجود دارد.
خانواده، مدرسه، رسانه ها، شبکه دوستان و مکان های عمومی ( کوی و برزن، مغازه ها، پارک ها، سینما، معابد و غیره) امروزه جزء منابع اصلی و تاثیر گذار هر جامعه ای می باشند. اما، در میان این عناصر، خانواده اولین و بیشترین تاثیر را بر روند ساخت هویت فرهنگی اجتماعی انسان و چگونگی شکل گیری این هویت دارد .فرزندپروری، شیوه تربیتی اعمال شده از سوی والدین است، که شامل مجموعه رفتارهای متعدد و گوناگون طبیعی و بهنجار می باشد که والدین به منظور کنترل کردن و اجتماعی نمودن کودک از آن استفاده می کنند، والدین سهل‌گیر در ابعاد کنترل و خواست‌های خود معتدل و پائین از این سطح هستند و در مهر ورزی حد وسط سه الگوی موجود رابه خود اختصاص می‌دهند.خانواده والدین سهل‌گیر، نسبتاً آشفته است. فعالیت‌های خانواده نامرتب و اعمال مقررات اهمال کارانه است. بنابر این با توجه به چنین آرایش از عملکرد خانواده وجود رابطه منفی بین این شیوه فرزندپروری و عملکرد تحصیلی قابل انتظار است. اما والدین در شیوه مقتدرانه بینش‌های شناختی را به کودکان خود منتقل می‌سازند و تمایل بیشتری برای پذیرش دلایل کودک در رد یک رهنمود از خود نشان می دهند. این والدین سخن وران خوبی هستند و اغلب برای مطیع سازی از استدلال و منطق بهره می گیرند و نیز به منظور توافق با کودک از ارتباط کلامی استفاده می‌کنند. آن‌ها ظاهراً تحمل مقاومت در برابر قهر و غضب کودک را دارند. والدین مقتدر به آغاز تعامل کودک، به گونه و درجه ای پاسخ می گویند که معمولاً برای کودک خشنود کننده است.
با توجه به اینکه خانواده ها تفاوت های زیادی از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، و همچنین از جهت نوع رفتار با فرزندان و فضای حاکم بر خانواده و رابطه والدین با فرزندان که به اشکال آزادی، استبدادی و یا دمکراسی می انجامد, متفاوتند. فرزندان از نظر شخصیتِ اجتماعی و هویت فرهنگی یکسان تربیت نمی شوند. نگرش ها, تصورات و رفتار خانواده بیشترین تاثیر را بر رفتار اجتماعی و هویت فرهنگی و اجتماعی فرزندان دارد.به عنوان نتیجه نهایی می توان گفت که : شیوه های فرزند پروری دمکراتیک، فرزندانی اجتماعی و خالق پرورش می دهد. محور اساسی دمکراسی بر گفتگو، مذاکره و مشاوره استوار است. گفتگو، ستون اصلی دمکراسی و مهمترین عامل وجود مذاکره و مشاوره در خانواده می باشد. فعالیت های فرهنگی از هر نوعی در تولید این نوع نگرش, نقش مهمی دارند. در شیوه های فرزند پروری استبدادی که گفتگو جایگاهی ندارد، بیشتر، فرزندان مجری می شوند. شیوه های آزادمنشانه والدین در صورت وجود زمان و توجه والدین، اکثرا فرزندان خالق تولید کرده و در صورت عدم وجود زمان گفتگو، فرزندان بازیگر تولید می کنند. برای تجزیه وتحلیل فرضیه دوم از آزمون رگرسیون چند متغیری به روش هم زمان استفاده شد.ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر شیوه های فرزند پروری با متغیر تاب آوری برابر 490/0 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 240/0می باشد.به عبارت دیگر 240/0 از تغییرات واریانس متغیر ملاک تاب آوری به وسیله متغیر پیش بین شیوه های فرزند پروری تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 229/0 تغییرات در تاب آوری را بحساب آورده است.
با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده و اینکه مقدارP به دست آمده کمتر از 05/0 می باشد,بنابراین نتیجه می گیریم که بین شیوه های فرزندپروری و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.نتایج این تحقیق با یافته های پژوهش های (ولنتاین و فیناور˛1993; کارسون˛1990; هاسر˛1999; کلایجیان و شاهینیان˛1998; پارگامنت˛اسمیت و کوئینگ˛1996; پارک˛1998; ورنر و اسمیت،1982)، هاشمی وجوکار(1390)،البرزی وسامانی(1380)،همسو و همخوان است.
نتیجه گیری نهایی
هرانسان با توجه به اینکه به صورت فطری گرایش ونیازبه پناه بردن به یک قدرت کاملابرتربرای کاهش فشارهای روانی دارد.هرچه این رابطه انسان-خدا قوی ترباشد؛یعنی اعتقادبه قدرت برتر برای دستگیری وکمک رسانی اودربرابرتهدیدها وبحران هابیشتراست.واین اعتقاد به افراد کمک می کند که درمشکلات وعوامل استرس زا شکیبایی بیشتری برای برطرف نمودن آنها ازخودنشان دهدودرنتیجه این افراددارای تاب آوری بیشتروسلامت روانی بهتری هستند.از طرفی انواع سبک های فرزندپروری والدین به علت شکل دادن شخصیت افراد نقش بسزایی درچگونگی نگرش افرادبه مشکلات و عوامل استرس زا دارد.اگرشیوه های فرزندپروری والدین به گونه ای باشدکه فضای گرم و صمیمی،دارای تقویت های مثبت ،گفتگو و تعامل سازنده وهمراه با کنترل باشد،به فرزندان درپذیرش وسازگاری باهنجارهای اجتماعی ومسائل پیش رو کمک بسزایی می کند.دانش آموزی که دردوران کودکی موردبی توجهی والدین قرارگرفته ویاالگوهای رفتاری مناسبی درخانواده آنهاوجودنداشته،درتفکروذهن اومفهوم موفقیت وتلاش برای بدست آوردن پیروزی به درستی شکل نمی گیردودرنتیجه سازگاری دانش آموز درشرایط بحران واسترس زا خلل ایجاد می شود.
5-3- محدودیت‎ها:
1- احتمال این که برخی از دانش‎آموزان شرکت‎کننده در پژوهش، در درک و فهم سؤالات پرسش‎نامه‎ها مشکل داشتند. و همچنین عواملی مانند عدم همکاری صمیمانه و صادقانه برخی از دانش‎آموزان در انجام تحقیق نیز بر یافته‎های تحقیق اثر می‎گذارد.
2- یکی از محدودیت‎های دیگر این پژوهش مربوط به ابزار پژوهش است. بدیهی است استفاده از پرسش‎نامه به عنوان ابزار جمع‎آوری‎داده‎ها دارای محدودیت‎های عمده‎ای است. روش‎های دیگر جمع‎آوری اطلاعات از جمله مصاحبه در کنار پرسش‎نامه می‎توانست باعث غنای بیشتر یافته‎های پژوهش گردد.
3-محدودیت منابع کتابخانه ای وکمبود پایان نامه وتحقیقات لازم درسطح کارشناسی ارشد وبالاتردراین زمینه درشهرستان وحتی استان برای استفاده والگوبرداری ازدیگرمواردبود.
4-مشکل در یافتن پرسشنامه ، که برای این منظور پژوهشگر زمان زیادی را از دست داد.
5-به علت مسائل مختلف از جمله زمان و هماهنگی های لازم،تنوع در انتخاب مدارس برای توزیع پرسشنامه مختلف میسر نبود.
پیشنهادهای پژوهشی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *