پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : ویژگی های روان سنجی

رفتارها ،آموزش ها،تعامل ها و روش هایی است که جدا و در تعامل با یکدیگر بر رشد معنوی، عاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد.از دیدگاه اسلام، مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکی بر عهده پدر و مادر است تا آنجاکه یکی از حقوق فرزندان به شمار آمده است. امام صادق (ع) می فرمایند:فرزند بر پدر سه حق دارد« نام نیک نهادن بر او و جدیت در تربیت فرزندو انتخاب مادر مناسب”. درزمینه سبک های فرزندپروری نظریات متعددی ارائه کرده اندوباتوجه به تحقیقات انجام شده چهارسبک فرزندپروری مطرح شده که عبارتند از: فرزندپروری مقتدرانه، فرزندپروری مستبدانه،فرزندپروری سهل گیرانه،فرزندپروری مسامحه کارانه.
جیمزهادون(1996)،به مطالعه ای تحت عنوان سبک زندگی بزهکارانه پرداخته است.به نظروی کسانی که دچارانحراف شده اند و میزان ارتکاب آنهابه اعمال انحرافی مثل مصرف سیگار یا الکل یاماری جوانا بسیار بیشتر است،الگوی سالم سبک زندگی ،درزندگی روزمره ی آن هااصلا دیده نمی شود یابسیارکم است. هانس(2001)،اگلند وهمکاران،(1993)،برنامه آموزشی پیش گیرانه درخصوص افزایش تاب آوری والدین درمعرض خطربالا اجرا کردند.نتایج نشان دادهرچه ارتباط والد-کودک بهترمی شدکودکان تاب آورتر می شوند. فورمن،آدلر،(1989)، نشان دادندکه رابطه درون خانواده می تواندبه کسب مهارت های اجتماعی و شناختی که دررشد سالم، عوامل کلیدی هستندکمک کندواین عامل درافزایش تاب آوری درنوجوان حائز اهمیت است(هولمز،2006).

رویکرد جدیدی تحت عنوان روان شناسی مثبت گرا شکل گرفت که به جای تاکید بر عوامل خطرزا، نابهنجاری ها و اختلالات روانی،توجه اش را معطوف عواملی کرد که تاثیر عوامل خطر زا را تعدیل می کند و کودکان را در مقابل مبتلا شدن به مشکلات روان شناختی حمایت می نماید یا به آنها کمک می کند تا سریع تر به بهبودی دست یابند. در این میان،تاب آوری جایگاه ویژه ای،خصوصادر حوزه های روان شناسی تحول، روان شناسی خانواده و بهداشت روانی،به خود اختصاص داده است(گارمزی و ماستن ،1991).

فصل سوم
روش پژوهش

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقصود از «روش»یا«طرح»،راه ها وشیوه هایی است که پژوهشگررا ازخطر انحراف ازمسیر علمی پژوهش محفوظ بداردورسیدن به حقیقت را برای وی امکان پذیرسازد.فهم ودرک فعالیت پیچیده آدمی به ویژه فعالیت پژوهش علمی درگروشایستگی فنی ووداشتن روش شناسی دقیق است.شایستگی فنی نیز یدون درک وفهم مقصوداساسی وماهیت پژوهش علمیکه همان مطالعه عینی وکنترل شده روابط بین پدیده هاست،بی معنا خواهدبود.ناآشنایی با روش شناسی پژوهش واصول روش علمی،طالبان کشف حقیقت را درعمل،به ذهن گرایی محض وبرکناری ازدنیای واقعی کشانده وحتی بسیاری از دست اندرکاران پژوهش را به سوی کلی گرایی هدایت ویا از مسیر علمی منحرف کرده است(هومن،1386).
دراین فصل درباره روش پژوهش،جامعه ونمونه آماری بحث کردیم.سپس ابزارهای موجوددراین پژوهش رامعرفی کرده وشیوه اجراوهمچنین روش های آماری مورداستفاده برای تحلیل داده هاراتوضیح داده ایم.
3-1-روش پژوهش
در ابتدا جامعه مورد مطالعه به اختصار معرفی می‎گردد، پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است.هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق حاضر توصیفی است.تحقیق همبستگی نیز در زیر مجموعه تحقیقات توصیفی قرار دارد و به منظور بررسی توزیع ویژگی‎های یک جامعه آماری به کار می‎رودباتوجه به ابزارهای مورد استفاده،عنوان پژوهش وهمچنین تلاش پژوهش گر دربررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی با تاب آوری،روش پژوهش ازنوع همبستگی می باشدکه ازطریق رابطه ساده ویاچندگانه متغیرها،اطلاعات موردنیازجمع آوری می گردند.
3-2 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه :
جامعه ی آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه ی 418دانش آموزان دختروپسر اول تا چهارم شاخه های نظری دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم شهرستان رودان در سال تحصیلی 91-92 بود. که بااستفاده از جدول مورگان حجم نمونه200به دست آمد که از این 200دانش آموز( 100 نفرددختر و100نفرپسر)به روش نمونه گیری خوشه ای –تصادفی انتخاب شدند .ازتعداد کل کلاس های متوسطه دوره دوم مدارس نمونه که جمعاً23 کلاس بود، تعداد10 کلاس(5کلاس دخترانه و5کلاس پسرانه) بصورت تصادفی انتخاب شدند.

3-3-معرفی ابزارپژوهش
پرسشنامه های کاربردی دراین تحقیق عبارتند از:
1-مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون
2-پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند
3-مقیاس عقاید مذهبی گلاک واستارک-یا مقیاس سنجش دینداری
3-3-1-پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی:
با آن که پژوهش درزمینه گوناگون مذهبی قدمتی بس طولانی دارد امامطالعه مذهب از دیدگاه روان شناختی از حدود یک صد سال پیش آغاز شده است.به دلیل اهمیت دین درتاریخ زندگی انسان از هنگام آغاز به کار روان شناسی علمی،پرداختن به جنبه های روان شناختی دین نیز موردتوجه روان شناسان بوده است .مذهب از جمله متغیرهایی است که پیچیدگی های مبهم ونقش های حتی گاه ضدونقیض آن درشکل دهی شخصیت وسلامت روان به اثبات رسیده است.
پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده(1377؛شریفی،1381)وبراساس مدل گلاک وستارک(1965؛ همان منبع)با اسلام شیعی تطبیق داده ومتناسب شده است.این پرسش نامه شامل 26عبارت است که 4بعُد(زیرمقیاس)دینداری را می سنجد:
1) بُعد اعتقادی:عبارت است ازباورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین به آن ها اعتقاد داشته باشند.
(مانند:درروزقیامت به اعمال ورفتارما دقیقاًرسیدگی می شود).
2)بُعد تجربه ای یا عواطف دینی:که ناظر بر عواطف،تصورات واحساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهری روحانی همچون خداست(مانند:گاهی احساس می کنم که به خدا نزدیک شده ام).
3)بُعد پیامدی :یا آثاردینی که ناظر به تأثیر باورها، اعمال،تجارب ودانش دینی بر زندگی روزمره پیروان آن دین است(مانند:با پدیده بدحجابی باید باقاطعیت مبارزه کرد).
4)بُعدمناسکی:یا اعمال دینی که شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت ونماز،شرکت درآیین دینی خاص،روزه گرفتن و….است که انتظارمی رود پیروان هردین آن ها را به جا آورند(مانند:آیا نمازمی خوانید؟ یا هرچند وقت یک بار برای ادای نماز جماعت به مسجدمی روید؟).کلیه عبارات پرسشنامه درطول یک طیف پنج درجه ای لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق ارزش گذاری شده اند.
کلید ونحوه نمره گذاری آزمون سنجش نگرش های مذهبی
بعد اعتقادی: عبارات شماره 1تا 7
بعد تجربه ای : عبارات شماره 8 تا13
بعد پیامدی : عبارات شماره 14تا 19
بعد مناسکی : عبارات شماره 20تا 26
نمره کل شدت نگرش های مذهبی:مجموع نمرات فرد درابعاد بالا
برای نمره گذاری عبارات،ازاولین گزینه (کاملاً موافق)تا آخرین گزینه(کاملاً مخالف) به ترتیب عدد 4تا0 را اختصاص دهید.نمره گذاری عبارات 20 تا 26 هم به همین شیوه انجام می شود. توجه کنید که نمره گذاری عبارات 7، 14، 16، 17و19برعکس انجام شود(0تا 4).
سراج زاده (1377؛شریفی،1381)روایی صوری این پرسشنامه را ازطریق نظرخواهی از تعدادی دانشجویان دکترا که با اسلام آشنایی کامل داشتند،به دست آورد.درابتدا از پاسخگویان خواست تا التزام دینی خودرابرروی طیف خطی ده قسمتی مشخص کنند.رابطه بین نمره های دین داری آنان با مقیاس گلاک وستارک ونمره ارزیابی خودآنان ازدینداریشان ازطریق ضرصب همبستگی پیرسون 61%گزارش شد.این میزان به عنوان روایی بیرونی درنظر گرفته شد.درپژوهش شریفی (1381)نیزپایایی کل این آزمون به روش تنصیف وآلفای کرونباخ به ترتیب75%و78%واعتبار آن 45%(ازطریق سنجش همبستگی ارتباط بین نمرات این پرسشنامه وخود گزارش دهی افرادازمیزان دینداری خود)برآوردشد(p0/OO1).لازم به ذکراست که پایایی واعتبارهمه ابعاد نیز معنادار (P0/OO1) ودرسطح رضایت بخش بود. درپژوهش حاضرضریب آلفای کرونباخ برابر81% وبرای احراز پایایی برابر 74% بوده است
بدیهی است میزان نمره آزمودنی درهریک ازاین خرده مقیاس ها وهمچنین میزان نمره فرد درشاخص نمره کل به عنوان میزان شدت نگرش مذهبی کلی فرد ویا شدت آن بعد تفسیر می شود.هرچقدرنمره ی فرد دربُعدی بالاترباشد،شدت نگرش مذهبی فرد درآن بُعدخاص بیشتراست.همین تفسیر درمورد نمره درشاخص نمره ی کل نیزصدق می کند.
پرسشنامه شیوه های فرزندپروری
معرفی:این ابزار اقتباسی است ازنظریه اقتداروالدین که بر اساس نظریه بامرینداز آزادگذاری، استبداد واقتدارمنطقی والدین،برای بررسی الگوهای نفوذوشیوه های فرزندپروری ساخته شده است.این پرسشنامه شامل 30ماده است که 10ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق،10ماده به شیوه ی استبداد و10ماده دیگربه شیوه اقتدارمنطقی والدین درامرپرورش فرزندمربوط می شوند.دراین پژوهش آزمودنی هاکه مادران نمونه هایی مورد مطالعه بودندباید با مطالعه هرماده ،نظرخودرابا علامت × برحسب یک مقیاس 5درجه ای (کاملاً مخالفم،مخالفم،تقریباًمخالفم،موافقم،کاملاً موافقم) مشخص کنند که بعداًوبه ترتیب ازصفرتا 4 نمره گذاری شده است وباجمع نمرات،3نمره مجزا درمورد آزادگذاری مطلق،استبدادی واقتدارمنطقی برای هرآزمودنی به دست می آید.
ویژگی های روان سنجی:
این پرسشنامه قبلا توسط اسفدیار(1374)ورضایی (1375) مورد استفاده قرارگرفته واین محققان اعتبار وپایایی خوبی رادرموردآن گزارش نموده اند.
بوری(1991)میزان پایایی این پرسشنامه راباروش بازآزمایی81% برای آزادگذاری،85%برای استبدادی و92%برای اقتدارمنطقی پدران گزارش نمودند.همچنین وی درمورد میزان اعتبار پرسشنامه ،این نتایج را گزارش نمودند:مستبد بودن مادران رابطه معکوسی با آزادگذاری،(38/0-) واقتدارمنطقی او (48/0-)دارد.مستبد بودن پدررابطه معکوسی با آزادگذاری (50/0-) و اقتدارمنطقی(52/0-) اودارد.درپژوهش حاضر نیزمیزان پایایی این پرسشنامه راباروش بازآزمایی؛75% برای سهل انگارانه،81%برای استبدادی و89%برای اقتدارمنطقی پدران گزارش کردند.
مقیاس تاب آوری کونورو دیویدسون(CD-RISC):
این پرسشنامه را کانرودیوید سون(2003) با مرورمنابع پژوهشی 1991-1979 حوزه تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس درشش گروه،جمعیت عمومی،مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه،بیماران سرپایی روان پزشکی،بیماران بامشکل اختلالات اضطراب فراگیر،ودوگروه ازبیماران استرس پس ازسانحه انجام شده است.تهیه کنندگان این مقیاس براین باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افرادتاب آوراز غیر تاب آوردرگروه های بالینی وغیر بالینی بوده ومی توان در موقعیت های پژوهشی وبالینی مورد استفاده قرار گیرد.پرسشنامه تاب آوری کونورودیویدسون 25 عبارت دارد که دریک مقیاس لیکرت بین صفر(کاملا نادرست)تا پنج (همیشه درست) نمره گذاری می شود.
شیوه های نمره گذاری
نمره گذاری گزینه ها درمقیاس تاب آوری کونور –دیوید سون بدین شرح است:
کاملا نادرست= 0 به ندرت = 1 گاهی درست= 2 اغلب درست = 3 همیشه درست = 4
بنابراین طیف نمرات آزمون بین 0تا 100 قراردارد.نمرات بالاتر بیانگر تاب آوری بیشتر آزمودنی است.
ویژگی های روان سنجی:

پایایی خارجی:کونور و دیوید سون ضریب آلفای کزنباخ مقیاس تاب آوری را 89%گزارش کرده اند.همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی دریک فاصله 4متری هفته ای 87%بوده است.
پایایی ایرانی:این مقیاس درایران توسط محمدی(1384)هنجاریابی شده است.وی برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کونور ودیویدسون از روش آلفای کرنباخ بهره گرفته وضریب پایایی 89%راگزارش کرده است.در پژوهش حاضرضریب آلفای کرونباخ برابر85% وبرای احراز پایایی برابر 79% بوده است
اعتبار خارجی:نمرات مقیاس تاب آوری کونور ودیویدسون بانمرات مقیاس سرسختی کوباساهمبستگی مثبت معناداروبانمرات مقیاس استرس ادراک شده ومقیاس آسیب پذیری نسبت به استرس شیهان همبستگی منفی معناداری داشتند،که این نتایج حاکی ازاعتبار همزمان این مقیاس است.
اعتبار افتراقی :نمرات مقیاس تاب آوری کونور ودیوید سون درهنگام شروع آزمایش وهمچنین هنگام خاتمه با نمرات مقیاس تجربه جنسی آریزونا همبستگی معناداری نداشت.این مطلب حاکی از اعتبارافتراقی آزمون است.
اعتبار ایرانی:برای تعیین روایی این مقیاس ،نخست همبستگی هردو عبارت با نمره کل مقوله محاسبه وسپس از روش تحلیل عامل بهره گرفته شد.محاسبه همبستگی هرنمره با نمره کل به جزعبارت3،ضریب های بین41%تا64%را نشان داد.سپس عبارات مقیاس به روش مؤلفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند.پیش از استخراج عوامل برپایه ماتریس همبستگی عبارات،دو شاخص KMOبرابر 87% ومقدار خی دو درآزمون بارتلت برابر28/5556 بودکه هردو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان دادند.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

مقدمه
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته می‎شود. برای تجزیه و تحلیل یافته‎های پژوهشی از روش‎های آمار توصیفی و روش‎های آمار استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی برای داده های پژوهشی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت،پایه تحصیلی وسن از شاخص‏های فراوانی ودرصد فراوانی استفاده شد. در سطح استنباطی برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیری به روش همزمان استفاده شد.
توصیف داده های پژوهشی:
جدول شماره1: فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
جنسیت فراوانی درصد
پسر 100 50
دختر 100 50
جمع کل 200 100
جدول فوق توزیع فراوانی دانش‎آموزان برحسب جنسیت را برای نمونه پژوهش نشان می‎دهد.همان‎ طور که از جدول فوق مشخص است، دانش‎آموزان دختروپسر در نمونه تحقیق باهم برابرند و فراوانی دانش آموزدختروپسر100نفرومعادل 50درصدبود.

نمودار شماره1:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی:
جدول شماره2: فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی
پایه تحصیلی فراوانی درصد
اول 50 25
دوم 50 25
سوم 50 25
چهارم 50 25
جمع 200 100

جدول فوق توزیع فراوانی دانش‎آموزان در مدارس را برای نمونه پژوهش نشان می‎دهد. همان‎ طور که از جدول فوق مشخص است، دانش‎آموزان پایه های مختلف تحصیلی در نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی برابرندوفراوانی درهمه پایه هابافراوانی 50نفرومعادل 25درصدبود.

نمودار شماره2:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت
توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن:
جدول شماره3: فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب سن
سن فراوانی درصد
15تا16سال 115 5/57
17تا18سال 85 5/42
جمع 200 100

جدول فوق توزیع فراوانی دانش‎آموزان در مدارس وبرحسب سن را برای نمونه پژوهش نشان می‎دهد. همان‎طور که از جدول فوق مشخص است،دانش‎آموزان 15 تا16سال،115نفر ومعادل 5/57 درصد از مجموع افراد نمونه پژوهش را تشکیل می‎دهند.همچنین دانش‎آموزان 17تا18سال ،85نفر معادل 5/42درصد مجموع افراد نمونه پژوهش می باشند.

نمودار شماره3: نمودارتوصیف نمونه تحقیق بر حسب سن درپژوهش حاضر
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول:بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد که نتایج آن به شرح جداول ذیل می باشد.
جدول شماره4:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه
متغیر میانگین انحراف معیار مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معنی داری
تاب آوری 075/3 107/1 460/0 000/0
نگرش مذهبی 915/2 197/1

با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده و اینکه مقدارP به دست آمده کمتر از 05/0 می باشد, بنابراین نتیجه می گیریم که بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
جدول شماره5:خلاصه مدل رگرسیونی
روش ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
Enter 460/0 211/0 207/0 985/0

برای تجزیه وتحلیل فرضیه اول از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *