پایان نامه با کلید واژگان انتظاراتی، پردازندکه، ،

دانلود پایان نامه

. مشتریان درباره بسته بندی براساس مجموعه ای از معیارها به قضاوت می پردازندکه گرچه معمولاً پوشیده و ضمنی است ، ولی شرکت ها باید در جستجوی کشف و فهم آنها باشند . این قضاوت ها مبتنی بر انتظاراتی است که از تجربه گذشته بویژه در حوزه های همان محصول بوجود آمده است . در درون حوزه توزیع ، توجه به بسته بندی گرایش بیشتری برای تأکید بر زیان

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعارتکاب جرم، حقوق جزا، ترک فعل

دیدگاهتان را بنویسید