پایان نامه رشته روانشناسی : الگوهای ارتباط

نقل از تیلور، 1998) که این به معنی اهمیت دوران کودکی و تأثیر آن در روابط فرد تا بزرگسالی می باشد. با توجه به پژوهش انگفر (1988)، نشان داده شده است مشکلات حوزه زناشویی می توانند به حوزه فرزند پروری منتقل شوند و سازگاری کودک را تحت تأثیر قرار دهند. از طرفی او (2005)، در مطالعه ای بر روی ارتباط بین تأثیر اولیه و اکتساب مهارت های آموزش و پرورش بعدی، با بهره گرفتن از نمونه ای از مطالعه ی طولی شیکاگو دریافت که بین شرکت در برنامه مراکز والد – کودک در دوره پیش دبستانی و توانایی های شناختی، حمایت خانوادگی، سازگاری اجتماعی، توانایی های انگیزشی و حمایت از سوی مدرسه، ارتباط وجود دارد؛ این ارتباط به ترتیب در مورد توانایی های شناختی، حمایت خانوادگی و حمایت از سوی مدرسه قوی تر است.این نتیجه ها نشان می دهد که عامل های محیطی (مثل خانواده و مدرسه) در تأثیر گذاری دخیلند و نقش مهمی در پیش بینی نتیجه های آموزش و پرورش دارند.
برونشتین و همکاران (1993) نیز، در مطالعه ای حمایت والدین از بیان عواطف توسط کودکان خود را در ارتباط با سازگاری اجتماعی، سازگاری روان شناختی و عملکرد تحصیلی آنان مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که حالات عاطفی مثبت در درون خانواده از سوی والدین مانند سدی در برابر ابتلا به مشکلات روان شناختی، سازگاری و افت تحصیلی عمل می کرد. در پی تحقیقات عنوان شده منو (1994، به نقل از هولین، 1996) نیز، نشان داد که علت بسیاری از ناسازگاری های اجتماعی کودکان و نوجوانان مربوط به نارسایی هایی است که در رابطه عاطفی کودک با والدین خود وجود دارد. همچنین کلاک و کلاک (1995، به نقل از هافمن، 1996)، دریافتند که چنانچه کودک در منزل از نظر عاطفی تأمین نگردد و با والدین ارتباط مثبت عاطفی نداشته باشد، احتمال بروز نابهنجاری و ناسازگاری های شخصی و اجتماعی در دوره نوجوانی و جوانی در او افزایش خواهد یافت.

فصل سوم
روش پژوهش
در این فصل طرح پژوهش، جامعه آماری، روش انتخاب نمونه و گروه نمونه، ابزار سنجش، اعتبار ابزار سنجش، چگونگی اجرای آنها و روش های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها شرح داده خواهد شد.
طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی و به طور دقیق تر طرح همبستگی و از نوع پیش بین (رگرسیون) است (سرمد، بازرگان و حجازی،1382).
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه نو آموزان پیش دبستانی است که در سال تحصیلی 90-89 در شهر یزد مشغول به تحصیل بوده اند .
روش انتخاب نمونه و گروه نمونه
برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. علت انتخاب و استفاده از این روش نمونه گیری مشکل بودن تهیه و تدوین فهرست کامل افراد و اعضای جامعه می باشد. از طرفی دیگر در پژوهش مورد نظر، انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر تر و آسان تر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده می باشد. از دیگر مزایای این روش، جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در منابع مالی است. از این رو برای انتخاب نمونه ی معرف جامعه، ابتدا شهر یزد به دو منطقه تقسیم شد. سپس از هر منطقه 4 مرکز پیش دبستانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کدام از این مراکز حدود 12 نفر یا بیشتر به صورت تصادفی انتخاب شدند که در مقطع پیش دبستانی تحصیل می کردند و سن آنها 6 سال تمام بود. سپس از معلم هر کدام از این دانش آموزان آزمون رفتار سازشی عمومی به عمل آمد و همچنین از والدین آنها آزمون الگوهای ارتباطی گرفته شد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابزار سنجش
جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از دو ابزار استفاده شد:
الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی (پیوست 1)
ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (پیوست 2)
الف) پرسشنامه الگوهای ارتباطی
پرسشنامه الگوهای ارتباطی در سال 1984 توسط کریستنسن و سالاوی ساخته شد. این پرسشنامه از 35 سوال تشکیل شده است. پاسخها در یک مقیاس 9 درجه ای لیکرت از 1 ( غیر ممکن است ) تا 9 ( خیلی امکان دارد) درجه بندی شده و رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد میکند. این سه مرحله 1- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد میشود، 2- درباره مشکل ارتباطی بحث میکنند، و 3- بعد از بحث در مورد مشکل ارتباطی، را در بر میگیرد. هر کدام از این مراحل از سؤالاتی تشکیل شده است که در مجموع سه نوع رابطه کلی موجود بین زوجین را در بر می گیرد: ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع / کناره گیری (شامل توقع مرد / کناره گیری زن و توقع زن / کناره گیری مرد) و ارتباط اجتنابی متقابل.
اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی
کریستنسن و هیوی ( 1990 ) و هیوی و همکارانش ( 1993 به نقل از شرفی، 1382) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از 50/0 تا 78/0 گزارش نموده اند.
در ایران نیز عبادت پور (1379) پرسشنامه فوق را هنجاریابی کرده و به منظور برآورد روایی پرسشنامه، همبستگی بین مقیاس های این پرسشنامه و پرسشنامه رضایت زناشویی را محاسبه کرده است. ضرایب همبستگی به دست آمده برای سه خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع / کناره گیری به ترتیب عبارت از 58/0، 58/0، و 35/0 است که همگی در سطح آلفای 01/0 معنی دار بودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه، همبستگی درونی در مورد خرده مقیاس های این پرسشنامه محاسبه گردیده و ارقام بدست آمده به ترتیب عبارت بودند از: سازنده متقابل 50/0، اجتنابی متقابل 51/0، مرد متوقع / زن کناره گیر 53/0 و زن متوقع / مرد کناره گیر 55/0.
ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان
در زمینه سازگاری اجتماعی در مدرسه از پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (ویژه مدارس، عمومی) استفاده شد.
این پرسشنامه در سال 1974 در آمریکا به وسیله لامبرت ، ویند میلر و فیگو روآ برای استفاده در مورد دانش آموزان 7 تا 13 ساله ساخته شده است. این آزمون از 11 خرده مقیاس، 38 زیر مجموعه و 260 سوال تشکیل می شود. سؤالات دارای دو گزینه 1 و 2 می باشد. گزینه 1 یعنی اتفاقی که در پرسش مورد نظر در مورد آن سؤال شده گاهی اوقات و گزینه 2 یعنی به طور مکرر اتفاق می افتد که کسب نمرات بالا در آن نشانگر سازگاری اجتماعی پایین و کسب نمرات پایین نشانگر سازگاری اجتماعی بالا می باشد.
اعتبار و روایی آزمون رفتار سازشی دانش آموزان
در نتیجه سازگاری اجتماعی کودک توسط الگوهای ارتباطی سازنده متقابل، الگوی کناره گیری زن/توقع مرد و الگوی کناره گیری مرد/توقع زن قابل پیش بینی می باشد.
بررسی پیش فرض عدم همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *