کارکردهای عمدۀ ارزشیابی

کارکردهای عمدۀ ارزشیابی:

مهمترین کارکردهای ارزشیابی از نظر آیزنر(1979)به نقل ملکی(1380) عبارتند از:

1.تشخیص[1]: تشخیص به عنوان یک کارکرد ارزشیابی اغلب در زمینه یادگیری های دانش  آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از موارد برای تشخیص مشکلات یادگیری فراگیران از آزمون های استاندارد و غیر استاندارد و یا حتی آزمون های معلم ساخته و یا مشاهدات اول سال تحصیلی می توان استفاده کرد. وقتی که یک معلم شیوه ی تدریس خود را متناسب با درک و فهم ویژگی های دانش آموزان انتخاب می کند، یک نوع ارزشیابی تشخیصی انجام داده است. بنابراین تشخیص در ارزشیابی می تواند به شکلی پویا در جریان تدریس حاصل شود.

2- تجدید نظر در برنامه های درسی: برنامه های درسی از زمان شروع طراحی تا  زمانی که در مدارس توزیع می شوند به اصلاح وبهبود نیاز دارند مایکل اسکریون این جریان را ارزشیابی تکوینی می نامد که هدف آن اصلاح وبهبود برنامه درسی در حال شکل گیری است بنابراین استفاده از ارزیابی برای تجدید نظر در برنامه ی درسی نوعی بازخورد به منظور بهبود آموزش است که موجب می شود از ارزشیابی  همچون وسیله ای برای طبقه بندی دانش آموزان وپاداش دادن  به آنان استفاده کرد .

3- مقایسه کردن: این کارکرد به مقایسه و تطبیق بین برنامه های جدید با برنامه های قبلی می پردازد و با توجه به این که خط مشی  تعلیم وتربیت در جهت بهبود  بخشیدن به کیفیت تجارب تربیتی در مدرسه تعیین می شوند اهمیت این کار کرد بیشتر نمایان می شود .  لازم به ذکر است که مقایسه بین برنامه های مختلف کار دشواری است زیرا نتایج برنامه ها با هم متفاوتند اما با  وجود این دشواری ها می توان میزان اثر بخشی آنها را با یکدیگر مقایسه کرد .

4-پیش بینی نیاز های آموزشی : این کارکرد از ارزشیابی به پیش بینی وتشخیص نیاز ها می پردازد پیبش بینی وتشخیص این نیاز ها به سادگی معلوم نمی شود، بلکه  حاصل قضاوت در زمینه مسایل تعلیم وتربیت می باشند نیاز های افراد وگروهها تابعی از ارزش ها ونظام آموزشی واعتقادی آنان است بنابراین ازشیاب آموزشی  باید شناخت نسبتاً جامعی در مورد فلسفه ونظام ارزشی واعتقادی رایج داشته باشد تا بهتر بتواند به پیش بینی وتشخیص   نیاز ها بپردازد .

5- تعیین میزان حصول هدف ها: در این کارکرد ارزشیابی به مثابه ی ابزاری جهت مشخص ساختن میزان تحقق هدف های آموزشی تلقی می شود؛ بنابراین ارزشیابی  نوعی سیستم (بازخورد ) است تا در صورت عدم توفیق دانش آموز در نیل به هدفها دوره را تکرار کند ودر صورت موفقیت در درست یابی به هدف ها به مرحله بعدی  ارتقا یابد .

[1]– Diagnostic