مقاله درمورد دانلود معادله ساختاری

چکیده

بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری

(مطالعه موردی: زنان 49- 15 ساله شهر شیراز)

به کوشش
خاتون بابااحمدی

علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری آنان می باشد. جامعهی آماری این تحقیق شامل زنان سنین باروری (49-15ساله) ساکن شهر شیراز میباشد و حجم نمونه 384 نفر انتخاب شد. روش نمونهگیری، خوشهای چندمرحلهای است که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نظریه کنش پارسونز و نظریه منابع در دسترس به عنوان چارچوب نظری مطالعه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میان تحصیلات زنان ،تحصیلات همسر زنان، مهارت زندگی، سن زنان، سن همسر، سن ازدواج، تفاوت سنی با همسر و مصرف رسانه با رفتار باروری (بعد تعداد فرزند)، و شبکه ارتباطات و استقلال تصمیم گیری، و استقلال اقتصادی با رفتار باروری (بعد فاصله تولد اول تا دوم)، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل معادله ساختاری نشان داد که استقلال زنان با واسطه متغیر توانمندی اجتماعی بر روی رفتار باروری تاثیر میگذارد.

واژگان کلیدی: استقلال، باروری، منابع در دسترس، کنش، زنان، شیراز.

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول

1-کلیات 1
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق: 9
1-4-1- هدف کلی 9
1-4-2- اهداف جزئی 9
فصل دوم
2-پیشینه تحقیق 11
2-1- مقدمه 11
2-1- تحقیقات داخلی 12
2-2- تحقیقات خارجی 20
فصل سوم
3- مبانی نظری 32
3-1- نظریه های اجتماعی و فرهنگی 32
3-1-1- نظریه انتقال جمعیت 32
3-1- 2- نظریه جریان ثروت بین نسلی 33
3-1-3- نظریه ارتقا اجتماعی 35
3-2- نظریه های اقتصادی 35
3-3- نظریه های اجتماعی 36
3-2- 1- باروری به مثابه کنش اجتماعی 36
3-2-2- نظریه کنش اجتماعی 37
3-2-3- واحد کنش داوطلبانه 38
3-2-4- کارکردهای نظام کنش 40
3-2-5- نظریه منابع در دسترس 42
3- 4- چارچوب نظری تحقیق 45
3-4-1- مدل نظری تحقیق 47
3-4-2- مدل تجربی تحقیق 48
5-3- فرضیات تحقیق: 49
فصل چهارم
4- روش شناسی تحقیق 51
4-1- مقدمه 51
4-1- روش تحقیق 51
4-2- تکنیک تحقیق 51
4-3- ابزار جمع آوری دادهها 51
4-4- جامعهی آماری 52
4-5- واحد تحلیل 52
4-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 53
4-7- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 53
4-8- اعتبار 54
4-9- پایایی 54
4-10- فنون تحلیل داده ها 56
4-11- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 56
4-11-1- متغیرهای مستقل 57
4-11-2- متغیر وابسته 58
فصل پنجم
5- یافته های تحقیق 60
5-1- مقدمه 60
5-2- توصیف داده ها 60
5-3- تجزیه و تحلیل داده ها 71
5-4- تحلیل مدل معادله ساختاری 80
5-5- شاخص های نیکویی برازش 86
فصل ششم
6- بحث و نتیجه گیری 95
6-1- نتیجه گیری 95
6-2- محدودیت ها و مشکلات 99
6-3- پیشنهادهای پژوهشی 99
6-4- پیشنهادهای اجرایی…………………………………………………………………………………………………..99
منابع فارسی 100
منابع انگلیسی 106

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-4- ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه 53
جدول 5-1-1-توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد….. 59
جدول 5-1-2- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد همسر 59
جدول 5-1-3- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب احساس طبقاتی… .60
جدول 5-1-4- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات.. .60
جدول 5-1-5- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات همسر…. .61
جدول 5-1-6- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی 62
جدول 5-1-7- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی همسران 62
جدول 5-1-8- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب سن در اولین ازدواج 63
جدول 5-1-9- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال همسر 63
جدول 5-1-10- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال 64
جدول 5-1-11- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب قومیت 64
جدول 5-1-12- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب داشتن سقط جنین 65
جدول -5-1-13- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری 65
جدول 5-1-14- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری 66
جدول 5-1-15- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وسیله پیشگیری مورد استفاده 66
جدول 5-1-16- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب تعداد فرزند مورد علاقه 67
جدول5-1-17- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب جنسیت مورد علاقه فرزندشان 67
جدول 5-2-1- آزمون مقایسه میانگین متغیرهای وابسته بر اساس درآمد 68
جدول 5-2-2- آزمون همبستگی متغیر تحصیلات زنان با متغیرهای وابسته 69
جدول5-2-3 آزمون همبستگی متغیر تحصیلات همسر با ابعاد رفتار باروری 69
جدول 5-2-4- آزمون همبستگی متغیر مهارتهای زندگی با ابعاد رفتار باروری 70
جدول 5-2-5- آزمون همبستگی متغیر مهارتهای اجتماعی با ابعاد رفتار باروری 70
جدول 5-2-6-آزمون همبستگی متغیر شبکه ارتباطات با ابعاد رفتار باروری 71
جدول 5-2-7- آزمون همبستگی متغیر سن زن و ابعاد رفتار باروری 71
جدول 5-2-8- آزمون همبستگی متغیر سن همسر با ابعاد رفتار باروری 72
جدول 5-2-9- آزمون همبستگی متغیر سن ازدواج با ابعاد رفتار باروری 72
جدول 5-2-10- آزمون همبستگی متغیر تفاوت سنی با همسر و ابعاد رفتار باروری 73
جدول 5-2-11- آزمون همبستگی متغیر مصرف رسانه با ابعاد رفتار باروری 73
جدول 5-2-12- آزمون همبستگی متغیر استقلال جابجایی زن و ابعاد رفتار باروری 74
جدول 5-2-13- آزمون همبستگی متغیر استقلال تصمیم گیری زن و ابعاد رفتار باروری 74
جدول 5-2-14- آزمون همبستگی متغیر استقلال اقتصادی زن و ابعاد رفتار باروری 75
جدول 5-1-4- راهنمای متغیرهای موجود در مدل 77
جدول 5-5-1- شاخصهای نیکویی برازش 82
جدول 5-5-2- بررسی معنیداری ضرایب مدلهای اندازه گیری 83
جدول 5-5-3- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل غیر استاندارد 84
جدول 5-5-4- بررسی اثرات کل غیر استاندارد 85
جدول 5-5-5- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم استاندارد 86
جدول 5-5-6- بررسی اثرات کل استاندارد 87
جدول 5-5-7- مجذور همبستگی چندگانه 88

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل3-1- عناصر واحد کنش داوطلبانه 38
شکل3-2- سلسله مراتب سیبرنتیکی نظام عمومی کنش 41
شکل4-1- مدل نظری تحقیق 46
شکل4-2- مدل تجربی تحقیق 46
شکل4-2- مدل ساختاری 78
شکل4-3- مدل ساختاری و اندازه گیری 79
شکل 5-4-4- مدل مفهومی تحقیق 80
شکل 5-4-5- مدل عملیاتی بر اساس ضرایب غیر استاندارد 81
شکل 5-4-6- مدل علی بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی 81

فصل اول

کلیات
1-1- مقدمه

مساله باروری و پیامدهای آن برای سلامت و تداوم جامعه بسیار مهم است، زیرا تنها راه تامین جمعیت و تداوم تولید مثل از طریق باروری میباشد. هر چند میتوان بخشی از جمعیت مورد نیاز یک جامعه را از طریق مهاجرت تامین کرد ولی در نهایت امر، ناگزیر از توجه به مقوله باروری و فرزندآوری خواهیم شد. باید توجه داشت که هرگونه سیاستگذاری در مورد روندهای جمعیتی در آینده و اتخاذ هر گونه برنامه عمل، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل و تعیین کنندههای باروری است (حسینی و بگی، 1391: 74).
باروری، به عنوان یکی از مولفه های جمعیتی، مهمترین عامل تغییر در ساخت جمعیت است که نقش تعیین کنندهای در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع در سطح خرد (خانواده) و در سطح کلان (جامعه) دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه در جوامع پدر سالار فرزندآوری بسیار مهم می‌باشد، موقعیت و پایگاه زنان اغلب با تعداد بچههایی که به دنیا میآورند و هم چنین با جنس نوزاد در ارتباط است و در نتیجه زنان میخواهند از طریق فرزندآوری جایگاه و موقعیت خود را بالا ببرند و به مرتبه مردان برسانند.
یکی از تغییرات اجتماعی معاصر، انقلاب آموزشی زنان و مشارکت گسترده آنها درعرصه های مختلف جامعه است. امروزه با توجه به نقش سازنده زنان در توسعه جوامع، رفع عقب ماندگی آنان از جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توانمندسازی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این جنبههای مهم، قدرت تصمیمگیری زنان است. صاحب نظران به این نتیجه رسیدهاند که تساوی زنان و مردان در تصمیمگیری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه یکی ازراه های محقق شدن مفاهیمی از قبیل دموکراسی، برابری، توسعه و عدالت اجتماعی است (ساروخانی،1384: 30).
اگرچه زنان، سابقه طولانی در انجام کارهای داخل و خارج خانه دارند، اما آنچه که واضح است مردان هم چنان از قدرت تصمیمگیری بیشتری در خانه برخوردارند. مشارکت اندک زنان در تصمیمگیری‌های مربوط به امور خانه و زندگی خانوادگی با پیامدهای نامطلوبی همراه است که یکی از آنها فرزندآوری بالا و عدم توانایی زنان برای برنامه ریزی صحیح در امور داخلی خانه و در نتیجه اتلاف وقت آنان است.
علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزانهای رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است (علی مندگاری، 1384). تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به اینکه زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار میآیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد.

1-2- بیان مسئله

جمعیت و مسائل مربوط به آن، از جمله مسائل چند بعدی و پیچیده جوامع انسانی است که هم تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … و هم تأثیر گذار بر آن می‌باشد. میتوان گفت که مسائل جمعیتی و تغییر و تحولات مربوط به آن تحت تاثیر یک فرمول یا نظریه خاص نیست، بلکه در شرایط زمانی و مکانی متفاوت، علل مختلف و متنوع و گاه متضادی دارد. جمعیت و مسائل مربوط به آن به عنوان یک مسئله اجتماعی از جمله مسائلی است که بیشترین تشتت آرا را در این زمینه به دنبال داشته است. برای مثال پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی است که در بعضی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست‌های تشویقی اعمال می‌شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن، سیاست‌های تنبیهی اعمال می‌گردد (ضیایی بیگدلی و همکاران، 1385).
ایران یکی از سریعترین کاهشهای باروری را در جهان تجربه کرده است. کاهش باروری آن هم بیش از 50 درصد در یک دهه فقط برای جوامع مسلمان منحصر بفرد و ویژه نیست اما تاکنون در جاهای دیگر گزارش نشده است (وحیدنیا، 2007: 259). تحولات باروری نشان می‌دهد که باروری کل در سال 1365برابر با 3/6، در سال 1375 برابر با 52/2 و درسال 1385 این رقم برای کل کشور به 8/1و در سال 1390 به 5/1 فرزند کاهش یافته است (مرکز آمار ایران،1390).
دلایل متعددی برای تبیین انتقال باروری ایران بیان شده است. کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش شهرنشینی، بهبود نظام شبکه بهداشتی، توسعه روستاها، استقرار مجدد برنامه های تنظیم خانواده، افزایش سواد و تحصیلات بویژه سواد دختران، کاهش تعداد فرزندان دلخواه خانواده و نهایتا بهبود موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این مواردند ( عباسی شوازی، 2000، الف و ب)؛ میرزایی، آقاجانیان و مهریار، 1999). در مورد عوامل تأثیرگذار بر کاهش باروری در ایران، افزایش تحصیلات و بهبود و موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این موارد در تبیین انتقال باروری ایران است (علی مندگاری، 1384).
ﺗﺤﻮلات ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻘﺶﻫﺎی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘلال در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎلاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎروری (رﻓﺘﺎر، ﺗﻤﺎﯾلات و اﯾﺪه آلﻫﺎی ﺑﺎروری) زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
استقلال زنان به عنوان وضعیت یا کیفیتی از اداره کردن خود ، خود تصمیمگیری و مستقل بودن تعریف شده است که ممکن استارائه بهتری از درجه و دسترسی، کنترل و استقلال زنان در تصمیمگیری‌هایشان را نشان دهد (آبادیان ، 1996).
دیسون و مور استقلال را به عنوان توانایی دسترسی فرد به اطلاعات و استفاده از آن برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعات شخصی و هم چنین در ارتباط با دیگران است، تعریف می‌کنند (دیسون و مور، 1983: 45؛ ججی بوی و ستار ،2001: 688). هم چنین استقلال به میزان دسترسی زنان (و کنترل بر) منابع مادی (شامل غذا، درآمد، زمین و دیگر شکل‌های رفاه) و منابع اجتماعی (شامل: دانش، قدرت و پرستیژ) در خانواده، در اجتماع و در جامعه می‌باشد (دیکسون ، 1987: 6).
ججی بوی استقلال را به عنوان کنترل زنان بر زندگی خودشان به طوری که آن‌ها نیز مانند شوهرانشان در مورد مسایل خانواده حق مساوی داشته باشند و بر روی منابع مالی و سایر منابع کنترل داشته باشند، دسترسی به دانش و اطلاعات واقتدار برای تصمیمگیری‌های مستقل، آزادی از محدودیت‌های تحرک فیزیکی و توانایی ساختن روابط قدرت برابر در درون خانواده می‌داند (ججی بوی، 2001: 688).
ابعاد استقلال از دیدگاه ججی بوی (1995)، شامل پنج بخش مجزا اما وابسته به هم است که می‌تواند به عنوان اهمیت رابطه باروری – آموزش تشخیص داده شود:
1- استقلال اطلاعاتی : زنان تحصیل کرده، دید جهانی وسیع‌تری دارند. دارای ادرک بیشتری از سبک زندگی جایگزین هستند و نسبت به قدرت و استبداد شک و تردید بیش‌تری دارند.
2- استقلال تصمیم‌گیری : آموزش، ایده و نظر زنان را در تصمیمات مرتبط با رفاه و زندگی شان تقویت میکند. این به معنی اعتماد بیشتر زنان به خودشان در اخذ تصمیم و بیان ایده و نظرات و مشارکت در بحث‌های خانوادگی است.
3- استقلال فیزیکی : زنان تحصیل کرده ارتباط بیشتری با جهان پیرامون دارند. زنانی که به تحصیل می‌پردازند آزادی تحرک بیشتر و اعتماد به نفس زیادتری در استفاده از خدمات موجود دارند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- استقلال عاطفی : زنان تحصیلکرده، صداقت و وفاداریشان را از روابط گسترده خانوادگی به خانواده ازدواجی تغییر می‌دهند و روابط عادلانهتری بین زوجین وجود دارد، قیود و صمیمیت بیشتری در بین دو زوج و والدین و بچه ها حکم فرماست و این گونه زنان به ارزش خود بیشتر واقفند و خود را کمتر تکذیب و انکار میکنند.
5- استقلال اقتصادی و اجتماعی و اعتماد به نفس : آموزش، اعتماد به نفس زنان را در موضوعات اقتصادی افزایش می‌دهد.
روتس چیلد استقلال زنان را از موقعیت و پایگاه آنان متمایز ساخته است. به نظر او موقعیت زنان، اشاره به وضعیت کلی آنان در جامعه