پایان نامه رشته مدیریت : ساختار سازمانی

سپاسگزاری

خدایا چنان کن سرانجام کار،
تو خشنود باشی و ما رستگار

اینک که در پرتو مهر ایزد یکتا برگی دیگر از دفتر زندگی‌ام رقم خورده است، از سر بندگی خدای مهربان را شاکرم که مرا یارای آن فرمود تا در این عرصه گام زنم و به قدر همت و وسعت خویش شریطه‌ی علم را در‌یابم. همچنین سپاس بی‌دریغ خویش را به پیشگاه بزرگانی تقدیم می‌دارم که نامشان در آسمان دانش چونان نور می‌درخشد؛ کسانی که در فراز و نشیب این راه سترگ همراه مرا یار خاطر بوده و با همتی بلند از تخصص، دانش و خرد خویش بهره‌مند ساخته‌اند. بر خود لازم می‌دانم که از زحمات استاد راهنمای محترم و بزرگوارم جناب آقای دکتر جعفر ترکزاده، که همواره صبورانه و در کمال تواضع و مهربانی، پویایی علمی را به من آموختند و آن را برایم معنا نمودند و با وجود مشغله‌ی زیاد در کلیه مراحل نگارش این پایان‌نامه از راهنمایی‌های معنادار و ارزشمندشان بهره برده‌ام تشکر و قدردانی ویژه نمایم. همچنین از اساتید مشاور گرانقدر و محترم جناب آقای دکتر محسن خادمی و جناب آقای دکتر مهدی محمدی که متواضعانه و با رویی گشاده و با ارائه مشاوره‌های سازنده خود، در انجام این پژوهش نهایت همکاری را با بنده داشته، نهایت تشکر و امتنان را دارم.
در نهایت از زحمات پدر و مادر و خانواده عزیز و صبورم که در کلیه مراحل زندگی و تحصیل، پیوسته همراه و حامی من بوده‌اند، تقدیر و تشکر به عمل می‌آورم.
بادا که پیوسته در پناه لطف یزدان پاک، پویا و مانا بمانند.
تا باد چنین بادا.

چکیده

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحد های ستادی دانشگاه شیراز

به کوشش
هاجر معینی شهرکی

هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی طبقه ‌ای ساده، 278 نفر انتخاب شدند و از بین آنها 243 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش، مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترکزاده و محترم، 1390) و مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترکزاده و معینی، 1389) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس اندازهگیری های مکرر نشان داد که منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. علاوه بر آن یافته ‌های منتج از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ساختار تواناساز پیش بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت است.

کلید واژه ها: ساختار سازمانی، منابع قدرت، ساختار تواناساز، ساختار بازدارنده، دانشگاه.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مساله 3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-3- اهداف پژوهش 8
1-4- پرسشهای پژوهش 8
1-5- تعاریف مفهومی 8
1-5-1- ساختار سازمانی 8
1-5-1-1- ساختار تواناساز 9
1-5-1-2- ساختار بازدارنده 9
1-5-2- قدرت و منابع آن 9

1-6- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….10
1-6-1- نوع ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………10
1-6-2- منابع قدرت ….10

فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش
مقدمه 12
2-1- مبانی نظری پژوهش 12
2-1-1- ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13
2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن …………………………………………………………………13
2-1-1-2- کارکردهای ساختار 14
2 -1-1-3- ابعاد ساختار 14
2-1-1-4- تئوریهای کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار 15
2-1-1-5- نوعشناسی ساختار 16
عنوان صفحه

2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی……………………………………………………16
2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی………………………………………………………..17
2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی 16
2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی… 16
2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی.. 17
2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی ………….18
2-1-1-5-2-2- ساختار شبکهای…………………………………………………………….. 18
2-1-1-5-5- 3- ساختار ستارهای شکل یا خوشه ستارهای………………………18
2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ………………………………………………………19
2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی ……………………………………………………………..19
2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشهای ……………………………………………………………20
2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی …………………………………………………………… 20
2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده………………………………………………21
2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز …………………………………………………………..21
2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده ………………………………………………………….25
2-1-1-5-2-8-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده………………….27
2-1-2- قدرت 28
2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن …………………………………………………………………..28
2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط 29
2-1-2-3- قدرت و وابستگی 31
2-1-2-4- پیامدهای قدرت ودیدگاه های مختلف به آن 32
2-1-2-5- منابع قدرت 33
2-1-2-6- دستهبندی قدرت 34
2-1-2-7- کاربرد قدرت 35
2-1-2-8- جمعبندی 37
2-2- پیشینه پژوهشی 38
2-2-1- پیشینه خارجی 38
2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی 38
2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ………………………………………………39
2-2-2- پیشینه داخلی 40
2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی 40
2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن …………………………………………….41
2-2-3- جمع بندی پژوهش‌های پیشین 42
2-3- جمع بندی فصل 43

فصل سوم: روششناسی
مقدمه 46
3-1- روش تحقیق 46
3-2- جامعه آماری 46
3-3- روش نمونه‌ گیری 47
3-4- حجم نمونه 47
3-5- ابزار پژوهش 47
3-5-1- روایی و پایایی مقیاس ها…………………………………………………………………………………48
3-6- روش گردآوری اطلاعات 50
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ‌ها
مقدمه 52
4-1- نتایج پژوهش 52
4-1-1- شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در حوزه ستادی دانشگاه شیراز……………….52
4-1-2- شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………………….53
4-1-3- بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز……………………………………………………………………………………………………………………….55
4-2- خلاصه‌ی نتایج 57

فصل پنجم: نتیجه ‌گیری و بحث
مقدمه 59
5-1- نتیجه‌ گیری و بحث 60
5-2- جمع بندی کلی 65
5-3- محدودیت‌‌ های پژوهش 67
5-3-1- محدودیت‌ های اجرایی 67
5-3-2- محدودیت‌ های پژوهشی 67
5-4- پیشنهادهای پژوهش 67
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 68
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی 69

فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی 70
منابع انگلیسی 75

پیوست
مقیاس نوع ساختار سازمانی 83
مقیاس شناسایی منابع قدرت 85

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 1: مقایسه ابعاد چهارگانه انواع ساختارهای تواناساز و بازدارنده 27
جدول شماره 2: مرورری بر منابع قدرت 33
جدول شماره 3: انواع دستهبندی منابع قدرت 35

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 4: فراوانی و درصد حجم جامه آماری…………………………………………………………………46
جدول شماره 5: فراوانی و درصد حجم نمونه آزمودنی ها………………………………………………………..47
جدول شماره 6: نمره‌ گذاری ابعاد تواناساز و بازدارنده 47
جدول شماره 7: گویه های مربوط به ابعاد تواناساز و بازدارنده 48
جدول شماره 8: نمره ‌گذاری ابعاد قدرت 48
جدول شماره 9: گویه های مربوط به منابع قدرت ………………………………………………………………….48
جدول شماره 10: محاسبه روایی و پایایی مقیاس نوع ساختار سازمانی………………………………….49
جدول شماره 11: محاسبه روایی و پایایی مقیاس شناسایی منابع قدرت ………………………………49
جدول شماره 12: مقایسه میانگین انواع ساختار سازمانی موجود در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز 53
جدول شماره 13: مقایسه منابع قدرت مورد استفاده مدیران از دید کارمندان 54
جدول شماره 14: آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین های منابع قدرت مدیران 55

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل شماره 1: الگوی مفهومی پژوهش 44
شکل شماره 2: بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی با انواع منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز 56

فصل اول

مقدمه

به اعتقاد دانشمندان علوم رفتاری، سازمانها وجه انکار ناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می دهند. سازمان های مختلف با اهدافی متفاوت، همگی بر پایه تلاش های سرمایه انسانی به عنوان رکن اصلی هر سازمان، هدایت می گردند (هومن،1381). سازمانهای آموزشی نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی موجود در جامعه متکی به سرمایه انسانی خویش هستند. موقعیت مؤثر و مثبت یک سازمان آموزشی در جامعه وابسته به هماهنگی در راستای انتظارات اجتماعی می باشد. در این میان نظام آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل اصلی و زمینه ساز تحقق سیاست های توسعه کشور حساسیت ویژه ای می یابد (محمدی اقدم، 1386).
شناخت پویایی های درونی و بیرونی سیستم آموزش عالی و آفرینش نقشه های ذهنی کارآمد در این رابطه، می تواند منجر به مدیریت اثربخش سیستم آموزش عالی در راستای تحقق رسالت‌ های اصلی دانشگاه یعنی اکتشاف علمی، اجرای جدی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات علمی گردد (یمنی،1388؛ نوه ابراهیم و پورکریمی،1387). بر این اساس فهم پیچیدگی های دانشگاهی به منظور ساختن دانشگاهی اصیل و اثربخش موضوعیت می یابد (یمنی،1388). از جمله عوامل موثر در پویایی ها و پیچیدگی های سیستم های دانشگاهی، ساختار سازمانی و قدرت می باشند. این عوامل در عین حال که خود متاثر از پویایی ها و پیچیدگی های سیستمی دانشگاه می باشند، نقش تعیین کننده ای نیز در آن دارند؛ خصوصاً اینکه از جمله عوامل موثر در کیفیت رفتار و عملکرد سازمانی در دانشگاه و زیرسیستم های آن در سطوح مختلف هستند (تولبرت و هال ،2009). لذا پژوهش در باره آنها ضرورت می یابد. در واقع از این طریق می توان به فهم بیشتر شرایط، پویایی ها و اقتضائات سیستمی در دانشگاه و مدیریت آن دست یافت.
ساختار سازمانی، مناطق فعالیت افراد را تحت کنترل خود در می آورد (رابینز و جاج ، 2009). قدرت نیز تاثیری نافذ بر تصمیمات، واکنش ها و به طور کلی مناطق فعالیت فردی، گروهی و سازمانی افراد دارد (ساراکوگلو ، 2009؛ کیم ، 2004؛ آلانزی و رودریگوس ، 2003).
بنابراین می توان گفت ساختار و قدرت در پیوندی منعطف با یکدیگر رفتار سازمانی افراد را کنترل نموده و از این طریق بر آنان نفوذ می یابند. کارکردها و عملکرد سازمانی و تبعات ناشی از آنها مستقیماً تحت تاثیر رفتار سازمانی افراد قرار می گیرند و جهت می یابند. بدین ترتیب میزان پاسخگویی سازمان به محیط خود و کیفیت آن با تاثیرپذیری از مولفه های مهم سازمانی نظیر ساختار و منابع قدرت، شکل می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی آن دو متغیر کلیدی و رابطه آنها پرداخته شده است.

1-1- بیان مساله

جامعه امروز، جامعه ای سازمانی است (هال ،2002)؛ و سازمانها نقش بسیار عمده ای را در زندگی افراد بر عهده دارند. آنها از طریق نقش های مهم انتظام جامعه، رفع نیازها و پویایی و پیشرفت به طور مستقیم در جامعه حضور و نفوذ می یابند. سازمان ها در راستای ایفای اثربخش نقش های خود و به منظور حفظ و ارتقای کیفی موقعیت خویش در محیط تعاملی خود، اقدام به توسعه مزایای رقابتی خویش می نمایند؛ و در این میان به طور سریع، محصولات و خدمات متنوعی تولید و ارائه می کنند. آنها در محیطی که سرشار از تغییر، پویایی، ابهام و نااطمینانی می باشد، فعالیت می کنند که اصطلاحاً از آن به عنوان محیط راهبردی یاد می شود. شرایط و مقتضیات محیط راهبردی، پاسخ های راهبردی را ایجاب می نماید. سازمانها جهت ایجاد، حفظ و استمرار بقای معنادار خود در چنین محیط پیچیده ای ناچار به”سازواری”و پاسخگویی پویا به اقتضائات درونی و محیطی خود می باشند (ترکزاده، 1388). تحقق این مهم مستلزم عملکرد اثربخش در سطوح مختلف سازمانی است. مقدمه این عملکرد اثربخش، توانایی مدیران جهت تشخیص و جهت گیری پویا و طراحی ساختار سازمانی مناسب و همچنین برقراری ارتباط و رهبری اثربخش افراد می باشد؛ این امر نیز به نوبه خود مستلزم نفوذ بر آنان میباشد که به واسطه ساختارسازی های موثر و اعمال منابع قدرت انجام می پذیرد.
از طرفی سازمانها در راستای ایجاد سازواری (تغییر خود، دیگران و محیط)، پیش از انتظام بخشیدن به جامعه و محیط تعاملی خود ابتدا می بایست به انسجام درونی خویش و مدیریت رفتار سازمانی خویش مبادرت ورزند. به بیانی دیگر هر سازمانی جهت ایجاد تغییر و تاثیر در و بر محیط خود ابتدا می بایست خود و درون خود را تغییر داده و آن را نظمی پویا بخشد. این مهم می تواند از طریق طراحی ساختاری پاسخگو و اعمال درست قدرت تحقق می یابد؛ زیرا ساختار میدانی است برای کنش های سازمانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *