دسته: پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع کارآیی مدیریت

وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ در 23 ﺻﻔﺮ 1326 در ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ، وزﻳﺮ داﺧﻠﻪ، ﻧﻮﺷﺖ: «ﺣﺎلا ﻫـﻢ ﻛـﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق و دﺳﺖﻣﺰد ﻣﻨﺸﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺟﻮاب ﻫﻤـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن روز ﻋﺮض ﻛﺮدﻳﻢ». اﻋﺘﻘﺎد وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺪور ﺣﻘﻮق و اﻳﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺨـﺎرج از ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ رﺷﺘﺔ ﻣﺎﻟﻴﻪ را ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﺒﻨـﻲﺑـﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق از روی ﻋﺎﻳﺪی ﻣﺤﺎل درآﻣﺪ ﺑﻠﺪﻳﻪ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد (ﻫﻤﺎن: 13).

اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﻴﺎن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی ﻣﺸﺮوﻃﺔ اول ﻳـﻚ اﺳـﺘﺜﻨﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﻴﺎن اﻫﺎﻟﻲ از اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻴﺮوی ﭘﻠﻴﺲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺤـﺖ اﺧﺘﻴـﺎر ﺧـﻮد درآورد. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺻـﻒ، ﺳـﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺖﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن «اﻫﻞ ﻧﻔﻮذ ﺷﻬﺮ» ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻛـﺮد؛ ﭼـﻮن وﺟـﻮد اﻧﺠﻤـﻦ و اداره ﺑﻠﺪﻳـﻪ را «ﺑﺮﺧلاف ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ» ﺧﻮد ﻣﻲدﻳﺪﻧﺪ، در ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ؛ ﺗـﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺮ و دﺳﻴﺴﻪ، وﺛﻴﻖاﻟﻤﻠﻚ، رﺋـﻴﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی، را وادار ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ (کشکول اصفهان، 20-21: 7).
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎی وﺛﻴﻖاﻟﻤﻠﻚ دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻧﻔﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻤﻮم ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﻴﺪ (ﻣﺠﻠﺲ، 119 :4)، ﺗﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺪرت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺪک اﻧـﺪک رو ﺑﻪ زوال و ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠـﺪی اﺻـﻔﻬﺎن در اواﺧـﺮ رﺑﻴـﻊالاول 1326 از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا روزﻧﺎﻣﺔ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺘﻮن ﻃﻨﺰ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻧـﺎم «ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺷﻴﺦ و ﺷﺎب»، ﺳﻪ ﺑﺎر از ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﮔلاﻳﻪ ﻛﺮد (اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘـﺪس ﻣﻠـﻲ اﺻـﻔﻬﺎن 18 :8؛ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 24 :7؛ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻠﻲ اﺻﻔﻬﺎن، 26 :4).

در اﻧﺰﻟﻲ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی در ﺷﻮال 1325 ﺗﻌﻄﻴﻞ و اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ از «ﻛﺎر ﺧﺴﺘﻪ و از ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ» ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 176 :3). ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﺎم، از ﻗﺪرت اﻳـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺧﺒﺮی از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺎر آن در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﻴﺴـﺖ. روز ﺳـﻪﺷـﻨﺒﻪ 22 ﻣﺤـﺮم، در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ و اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ رﺷﺖ ﻋﻘﺪ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﺑﺴﺘﻨﺪ (ﮔﻴلان، 5 :1)، اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﺎﻇﻢالاﺳلام ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم رﺷﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﻧﺪاﺷـﺖ (1361: 4/106)، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ اﻧﺠﻤﻦ ولاﻳﺘﻲ و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ (ﺧﻴﺮاﻟﻜلام، 21 :2).1

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻠﻲ دوﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪ (ﺣﺒـﻞاﻟﻤﺘـﻴﻦ ﺗﻬـﺮان، 246:3)، در ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻋﻴﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ از ﻧﺰاع اﺷﺮار و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر در ذیاﻟﺤﺠﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﻮل او اﺷﺮار ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ درﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ 41 ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ دو ﺳﻮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﻲرﺳـﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎن اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ از ﺗﻬﺮان دﺳﺘﻮر ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ (ﺳﺎﻟﻮر، 1374 :3/1939). اﻳﻦ درﮔﻴﺮیﻫﺎ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﻳﻚ ﺳﻮی آن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم ﻗﺪﻳﻢ و در ﺳﻮی دﻳﮕﺮش ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، اﻓﺘﺘﺎح اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در اﻳﺮان دوره ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوره ﻣﺸﺮوﻃﺔ اول ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﻳـﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻣﻲﺗﻮان در ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑﻪ ﺣﺪی ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎرش ﻧﻔﻮس و ﻧﺼﺐ ﺷـﻤﺎره ﻳﺎ ﭘلاک ﺑﺮ ﺳﺮدر ﻣﻨﺎزل را ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮءﻇﻦ ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ؛ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﻳـﻦﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، اﻣﻜﺎن ﺗﻔـﺎﻫﻢ ﺑـﻴﻦ ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺑـﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲﺗﻮان در ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺣﺘﻲ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﻮم از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺧلاﺻﻪ ﻛﺮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﺧلاق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎی ﻓـﺮدی ﺗﻌﺎرض ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻣﺪ، اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، اﺧلاق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اﺳـﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﺷﺪن اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﺮدی آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻪوﻳﮋه ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻳﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﺒﻮد، ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ ﻣﻌﻀـلات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان در اداﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﺿـﻌﻒ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺸﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد اﻋﻀـﺎی اﻧﺠﻤـﻦ از ﻛﺠـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﻣﺎﻟﻴﻪ، ﺣﻜﺎم اﻳﺎلات و ولاﻳﺎت و ﺑﻪ ﻋلاوه اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﻳﺎﻟﺘﻲ و ولاﻳﺘﻲ در وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ.
ﭼﻬـﺎرﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ دوره ﭘﻴﺶ از ﻣﺸـﺮوﻃﻪ، و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ادارهﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ را اداره ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، اﺧﺘلاف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺮدی ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ، اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدادﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳـﺪ ﺷـﻬﺮی ﺷـﻜﻞ ﮔﻴﺮد و ﻛﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜلات ﻳﺎدﺷﺪه و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻲﻫﺎی ادارهﻫـﺎی دوره ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان، ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﻲ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋلاوه اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی رﺷﺖ، اﻧﺰﻟﻲ، و ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨـﺪ؛ اﻟﺒﺘـﻪ ﻧﺎﻛـﺎﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﺑﺎ ﺑﺤﺮان در ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺮوﻃﻪ، در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی ﻧﻴﺰ ﺑﺤـﺮان ﺑﺮوز ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ، در ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ادارات ﺑﻠـﺪی ﺗﺪاوم و ﺗﺤﻮل ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع لازم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜلات ﻳﺎدﺷـﺪه، اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ اﻓﺖوﺧﻴﺰ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و از درون ادارهﻫـﺎی ﺑﻠـﺪی ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
فصل چهارم : لزوم تحول مدیریت شهری در ایران
مقدمه
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبودسکونتگاه های شهری نقش بسیارمهم و تعیین کننده دارد . از دیدگاه دیگر ، می توان مدیریت شهری را درمسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد. این مورد ، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ، می تواند در بهبودسکونتگاه های انسانی وپایداری توسعه شهری ، مهمترین نقش را ایفا کند . زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کننده بر نامه های شهری از کارآیی مدیریت شهری نشأت می گیرد . در این زمینه ،تولید منطقی انرژی ، کاهش مصرف غیرضروری و بازیافت منابع طبیعی از جمله زمینه های تلقی شهر به عنوان یک منبع توسعه است (گزارش دبیر اجرایی کمسیون سکونتگاه های انسانی سازمان ملل،1373: 8-5)
روند شهرنشینی و شهرگرایی جمعیت در ایران در طول چند دهه اخیر شدت گرفته است . به نحوی که سنگینی کفه را نسبت به جمعیت روستایی و ایل نشین ، به نفع خود تغییر داده و غالب جمعیت کشور شهرنشین شده است .آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که حدود ٣٧ میلیون نفر از جمعیت ۶٠ میلیون نفری سال ١٣٧۵ در نقاط شهری می زیسته اند .آمار جمعیت شهر نشین در سال ١٣٨١ با توجه به افزایش تعداد مراکز سکونتی که از حالت روستایی به شهری تبدیل گردیده اند و همچنین استمرار مهاجرت های جمعیت به نواحی شهری باعث آن شده است که سهم جمعیت شهر از ۶٢ درصد در ١٣٧۵ ، رفته رفته خود را به مرز ٧٠ درصد برساند . در این برهه ، جمعیت کشور نیز در طول چند دهه اخیر از این قافله عقب نمانده و به عنوان مثال ، درحدّ فاصل ٣٠ سال ، جمعیت ٢۶ میلیون نفری سال ١٣۴۵ با حدود ٣/2 ٢ برابر افزایش و به مرز ۶٠ میلیون نفر در سال ١٣٧۵ رسیده است . بنابر این کشور ما در آغاز دهه ١٣٨٠ با جمعیتی که با حدس و گمان به مرز ٧٠ میلیون نفر رسیده و با تمرکز جمعیت در نقاط شهری که تعداد آن ها از مرز ٩٠٠ واحد گذشته است ، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کرده است.
علاوه بر موارد فوق ، گسترش بافت های شهری ، نیاز به مسکن و تحول در انواع فناوری ها که نتیجه آن بر شرایط زندگی در شهرها مؤثر افتاده ، بسیاری از شهرهای ما را با بحران رو در رو ساخته است . افزایش تعداد اتومبیل، افزایش قیمت زمین و مسکن، نیاز به انواع خدمات عمومی ، مسایل بهداشت شهری ، نیاز به انجام انواع فعالیت های عمرانی مانند گسترش فضای سبز ، ایجاد یا تسطیح آسفالت معابر ، تأسیسات عمومی و زیر بنایی و نظایر آن ها در مواجهه با چند عامل اساسی قرار داشته است. این عوامل شامل سازماندهی تشکیلاتی مناسب ، دارا بودن برنامه ، استفاده گسترده از نیروهای متخصص ،تأمین نیازهای شهری و دارا بودن بودجه کافی و بالاخره کارآیی مدیریت شهری بوده است . به دیگر سخن، شهرهای ما دارای قوانین ، آیین نامه ها و مقرراتی از نظر شهرسازی بوده اندکه مصوبات بسیاری از آن ها به دهه های بسیار قبل باز می گر دد، که نه شهر نشینی در ایران دارای چنین وسعت ی بودو نه شهرداری ها آنچنان بودند که نیازمند وضع قوانین و مقررات شهری جدیدی باشند تا در سایه آن ها اداره امور شهرها را به نحوی درست و با بهره وری مناسب به پیش ببرند . دارا بودن برنامه ، سازماندهی تشکیلاتی،استفاده از نیروهای متخصص و تأمین بودجه های مورد نیاز نیز نیازمند بهبود مدیریت شهری است تا بتواند شهرهای امروزی ما را بخوبی اداره کند . در چنین مواردی،کشور شاهد آن بوده است که مدیریت شهری در کشور ما به طور عمده در برابر باری از مشکلات ساختاری و تشکیلاتی ، تخصصی و بودجه ای ، در اد اره امور شهرها درتنگنا قرار داشته و در سایه این تنگنا ، مشکلات شهرهای ما نه تنها به نحوه قانونمندانه ای حل نشده ، بلکه توان های موجود آن ها را نیز به هدر داده و مشکلات را به صورت لاینحل باقی گذارده است.
مبانی نظری در عرصه های شهر و مدیریت شهری
مدیریت، روش دستیابی به اهدافی است که برای یک سازمان در نظر گرفته می شود و وظایفی است که بر عهده مدیر گذارده می شود . مدیریت به معنای برنامه ریزی ، سازماندهی، نظارت و ایجاد انگیزش است.چنانچه شهر به مثابه یک سازمان قلمداد گردد، لازم است که در رأس آن و به منظور اداره امور شهر از فنی استفاده گردد که مدیریت شهری نام دارد . مدیریت شهری باید برای شهر ، برنامه ریزی هایی را به انجام برساند ، فعالیت های شهری را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای
انجام بهینه امور ، انگیزش ایجاد نماید(سعیدی نیا،1379: 21-20) انجام چنین مواردی به آگاهی از اصول مدیریت، برنامه ریزی ، ارتباطات، انگیزش، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل باز می گردد.
مهمترین هدف مدیریت شهری را می توان در ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان ، تشویق به توسعه اق تصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی دانست(سعیدی نیا ، 1379: 46) بنابراین، هنگامی که شهر ، دارای مشکلات و نارسایی هایی در چرخه امور خود بود و از مشکلات بهداشت شهری و آلودگی های محیطی برخوردار و از اقسام آسیب های اجتماعی رنج می برد و بحران هایی ه مچون مسکن ، نقص در ظرفیت کافی تأسیسات عمومی ، بیکاری ، کمی درآمد ، زاغه نشینی ، مشقات اجتماعی ، رشد خودروی شهری و بی هویتی در شکل گیری بافت ها و ساختمان ها را تجربه می کرد ، می توان به این نتیجه رسید که مدیریت شهری آن در تنگنا و نارسایی به سر می برد . در این باره مدیریت شهری باید ضمن دارا بودن برنامه برای وضع موجود شهر و فایق آمدن بر

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ارزش های فرهنگی

مشکلات آن ، برنامه های آینده شهر را تدوین کرده و بر اساس آن ها ، به ترسیم آینده ایده آلی که بر مبنای واقعیت ها و شرایط زمان و مکان قرار دارد ، بپردازد. در این مورد ، مدیریت شهری باید حافظ شهرها و منافع مردم شهرها باشد.
به نظر وگان دست اندرکاران امور شهری ، اعم از مدیران شهر ، سازندگان و بخش خصوصی باید با ترویج هنر و مهیا ساختن آموزش ، زندگی ساکنان شهرها را بهبود بخشند (Lees,etal,1976:1815-1914) شهرها باید به گونه ای مدیریت شوند که جای ترس و اضطراب برای شهر و مردم شهر باقی نگذارند . به نظر لوئیس مام فورد شهرهای گسترش یافته امروزی با شهرهای گذشته تفاوت بسیاری دارند؛ در شهرهای امروزی به طور عمده تولید بی هدف ، گسترش بدون حد و مرز، به شهر شخصیتی به مثابه یک کارخانه ، یک راه آهن و یک زاغه داده است . در این گذر است که باید بر این نکته تأکید کرد که شهرنشینی و مدیریت شهری باید با رشد معیارها و رفاه اجتماعی توام باشد . (همان منبع، XV)
به نظر گپی اندیشمندهندی، شهر یک حقیقت فرهنگی است. زیراکه فرهنگ بارزترین و مبرهن ترین عامل در پدیده های بشری است(Gopi,1980:42-43)
به نظر مایلز فریدمن نیز ، باید در تدوین برنامه های مدیریت توسعه ای و برنامه های منطقه ای و کشوری ، جایگاه شهر و مدیریت شهری به روشنی بیین گردد . باید مشخص شود که برنامه های مختلفی که در سطح شهر اجرا می شود ، چگونه بر آن تأثیر می گذارد و چگونه برنامه ای را باید تنظیم کرد که برنامه های توسعه شهری و منطقه ای را بدون وقفه به پیش راند (Friedman,1982)

یکی از مشکلات شهرهای امروزی ، وجود محله های ناباب و زاغه نشین و فاقد هر گونه رفاه یا تسهیلات اجتماعی است . بنابراین در ابتدا نیاز به آن است که در کنار برنامه ریزی برای شهرها به برنامه نویسی نیز پرداخت (Meltzer,1984:50-57)
منظور از برنامه نویسی برای شهرها نیز می تواند در لوای تدوین برنامه هایی در جهت رفاه اجتماعی ، حفاظت از شهر در برابر منفعت طلبی ها ، توجه به ساختار اجتماعی و کالبدی و حفظ نظم و شکل توس عه شهر، حفظ ارزش های اجتماعی و تدوین برنامه به منظور بهبود محیط کالبدی معنی شود . در این مورد وظیفه مدیریت شهری ایجاد تسهیلات و رفاه اجتماعی، رعایت ضوابط کاربری زمین، جلوگیری از قالبی شکل گرفتن کالبد شهرها و ایجاد ساختار قانونمند تشکیلاتی آن ها است . باید با ایجاد تسهیلات اجتماعی برای تمام اقشار جامعه شهری ، فرصت های مناسب را به حداکثر رساند و محیط شهری را در جهت عرصه ها و ارزش های فرهنگی و انسانی ارتقا بخشید.
پراساد میسرا معتقد است که شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه به مراکز تجمع کارفرمایان اقتصادی تبد یل شده است . در فاصله بین این شهره ا، شهرهای کوچک و متوسطی قرار دارند که کیفیت زندگی در آن ها بهتر از روستاها نیست(میسرا ، 1366، 24-14).
در این مورد تکلیف مدیریت شهری چیست و چگونه باید به تدوین برنامه هایی بپردازد که ضمن برقراری اعتدال در استقرار جمعیت در حوزه های منطقه ای ، بر مشکلات ناشی از روان سازی جریان زندگی شهری فائق آمد . بنا براین ، مدیریت شهری فقط در چارچوب نظارت بر حمل و نقل ، ساخت و ساز ، آبیاری و گسترش فضای سبز ، تسطیح و آسفالت معابر و یا جمع آوری زباله و حفظ بهداشت شهری و نظایر آن ها روی نمی نمایاند ، بلکه دامنه های آن بسی ار گسترده تر ازآن چیزی است که معمولا شهرهای امروزی جهان شاهد آن هستند. به نظر فرانک لوید رایت ،شهرهای بزرگ جهان پس از ادای سهم خود به بشریت ، به نیروی جاذبه غیر قابل نظارت و مراقبتی تبدیل شده اند که توسط منطق سود ، حیات یافته و تحت تسلط نیروهایی قرار گرفته اند که به طور روزمره و لاینقطع آن ها را دگرگون م ی کند. به شهرهایی که می شناسید، بیندیشید و ببینید که ابزار معجزه آسایی که امروز در اختیار داریم ، برای نفی فاصله و فضا با این شهرها چه کرده اند(شوای ،1375:298-300) ا ز این نظر باید در اداره امور شهرها به مسایل و نکاتی که نتیجه آن به از بین بردن این فاصله ها می انجامد و مسایل شهرها را از درون مورد توجه قرار می دهد ، توجه اساسی مبذول داشت . نهادهای شهری ، از جمله مهمترین وظایفشان ، اعمال سیاست هایی است که مردم شهرها را از مشکلاتی همچون یأس و بی تفاوتی برهاند.(Wright,200:34-46)
مدیریت شهری خود در چارچوب ضوابط و مقررات دانش شهرسازی معنی پیدا می کند و هدف شهرسازی ایجاد محیط هایی است که سبب بقای بشر و ارزش خصایص عالی او گردد (گوتن ،1358: 88-87)
درموارد فوق ، نظر لوئیس مامفورد بسی مهم و قابل توجه است . وی شهر را مظهری از یک پدیده اجتماعی می داند . او معتقد است که شهرهایی که باقیمانده های رسوم کهن را در خود دارند ، چگونه با تحولات بی پروای زمین می توانند وابستگی خود را به گذشته قطع نکنند (Mumford,1976:83) شهرها بیان کننده جان انسان هستند که شخصیت انس انی را با خود درگیر می کنند . تعریف شهر در اندازه جمعیت یا تراکم یا وابستگی به محیط ساخته شده، کافی نیست . بخش انسانی شهرها،جوهره این تعریف است . خیابان های شهر یک مرحله از نمایش این زندگی است که از صحنه خارج شده,2000:89) Legates,etal)
منظور لوئیس مامفورد بیشتر آن است که شهرها به طور باری به هر جهت رشد یافته اند ، ارتباط خود را رفته رفته با گذشته خود از دست می دهند . مشکلات زندگی شهری ، فرصتی در جهت بروز ارزش های انسانی باقی نمی گذارد و شهرها ، فضایی برای کار و خواب و بدون انسجام اجتماعی گردیده اند .
همه نوع وسایل زندگی در عرصه های شهری آماده شده؛ بزرگراه ها و خیابان ها در کوتاه ترین زمان، فاصله بین نقاط مختلف شهر را با یکدیگر مرتبط می سازد. و این درست همپای دور شدن انسان ها از یکدیگر است که فاصله های روحی و روانی بین آن ها را روز به روز بیشتر می کند . هر برنامه عمرانی و هر اقدامی که به گسترش کالبدی یا رفاه شهری می انجامد ، باید به نحوی عمیق مورد توجه قرار گیرد ، تا در این رهگذر جایگاه انسان و ارزش های انسانی را ارج نهاده و مرتبت دهد .منظور آن است که مدیریت شهری تشخیص دهد که چه چیزهایی برای سلامت زندگی در شهرها لازم و چه چیزهایی مضر است .
مدیریت شهری ، در ابتدا و با حفظ اصول باید برای این مسایل به چاره اندیشی بپردازد . در این زمینه اشراف بر مسایل اجتماعی و ارزش های فرهنگی ، تنظیم برنامه های اعتدال بخش شهر ، سلسله مراتب کاربری زمین ، اعتدال در سکونت و نیازمندی های شهری ، حفظ هویت ها و ارج نهادن به آن ها ، آموزش، رفع مشکلات و عوارض اجتماعی ، رفع بیکاری ، کاهش جرم و جنایت ، رعایت حقوق شهروندی ،
زیبا سازی بصری و حفظ سیمای شهری ، تأمین نیازمندی های عمومی و زیربنایی ،نظارت بر زمین و ساختمان از جمله وظایف انکارناپذیر مدیریت شهری است.
ایجاد اعتدال در اثر تمدن ساز بودن شهر و عدم اضطراب و نگرانی نهادهای شهری و مردم شهر نیز در این چارچوب قرار دارد.کشورهای توسعه یافته صنعتی چگونه بر مشکلات شهرها فائق آمدند؟
انقلاب صنعتی و شهر نشینی :
از جمله مهم ترین اتفاقاتی که به گسترش شهرنشینی و رشد شهری انجامید، بروز انقلاب صنعتی بود . در اثر تحولات ناشی از اتفاقات صنعتی ، شهرهای متأثر از آن به یکباره رو به گسترش نهادند و با مشکلاتی همچون کمبود زمین و بالا بودن قیمت آ ن،زاغه نشینی، فاضلاب و مسایل بهداشتی ، تراکم جمعیت و ساختمان ، آلودگی های محیطی و بسیاری مانند آن ها روبرو بودند .
قرن نوزدهم اروپا و به ویژه مهمترین خاستگاه های انقلاب صنعتی یعنی کشورهای بریتانیا ، آلمان و فرانسه با شهرهایی دارای این مشکلات مواجه بودند . فقدان تأسیسات زیربنایی ، افزایش جمعیت و مهاجرت ،تحولات اقتصادی شهرها و مسایلی همچون بیکاری و بیماری از مسایل پیش روی شهرسازی قرن نوزدهم اروپا بود . شرایط شهرهای قرن نوزدهم اروپا را می توان در نوشته های نویسندگان و متفکران و حتی فیلسوفان و نظریه پردازان این عصر بوضوح مشاهده کرد . اما، این نهادهای شهری در کشورهای مورد بحث بودند که با تدوین برنامه، طرح و تصویب قوانین و متقاعد شدن به بهره وری از دانش شهرسازی و تحول در مدیریت شهری ، شهرهای متمرکز آن زمان را سامان بخشیدند و زمینه رشد و دگرگونی ساختاری در آن ها را برای ورود به قرن بیستم آماده ساختند.
شهرنشینی ناشی از انقلاب صنعتی، به افزایش و رشد آگاهی ها و جستجوی آنچه که به بی سامانی شهری انجامیده بود، کمک کرد . تلاش آن بود که راه حل های جدید برای حل مشکلات شهرها ، توزیع جمعیت و ساختن الگوی قابل قبولی از سکونتگاه های انسانی ارائه گردد . ساختن خانه های مناسب ، آموزش عمومی ، احداث صحیح راه ها از جمله این تلاش ها بود . باید اقداماتی صورت می گرفت تا وضع شهرها از نظر فرتوت شدن و تخریب محیط فضایی رهایی یابد و ارزش های والایی که در بافت های قدیم شهری متجلی بود ، بیش از پیش در معرض تهدید قرار نگیرد و اوضاع بیش از حد وخیم نشودMeltzer,1984:18-19)) .
شهرهای قرن نوزدهم اروپا ، با کارگران فقیر و مسائل خشونت زا ، جدایی گروه ها و طبقات اجتماعی، در کنار آلودگی های صدا و هوا همراه بود. شهرها از پوسته خود خارج شده و به سوی نواحی اطراف رو به رشد نهاده بودند . انفجار محدوده های شهری باعث رشد زاغه نشینی برای اقشار فقیر و شکل گیری نواحی حومه ای برای اقشار مرفه گردیده بود. مسابقاتی که در معاملات زمین جریان داشت ، روزبه روز برجدایی گروه های اجتماعی شهر گستردگی بیشتری می داد (8-sutcliffe,1981:1)
مدیریت شهری بریتانیا :
در نمونه بریتانیا ، با تقویت مدیریت شهری در شهرداری ها ، از سال ١٨٣۵ ابتدا به بهبود مسکن در شهرها پرداخته شد . در این کشور، تا نیمه اول قرن نوزدهم ، قوانینی به تصویب رسید که در سایه آن ها به تقویت انجمن ها یاشوراهای شهری ، انتخاب شهرداران و ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهسازی واحدهای مسکونی غیر بهداشتی و نظارت بر کار سازندگان مسکن و ساختمان پرداخته شد.در سال ١٨۴٨ شهرداری ها به موجب قانون این اجازه را یافتند که به تفکیک زمین به منظور بهبود وضع خیابانها و معابر بپردازند . به موجب قانون سال ١٨٧۵ نسبت به ایجاد تسهیلات عمومی در شهرها اقدام گردید و به بهداشتی کردن مسکن در شهرها پرداخته شد. در دهه های ١٨۶٠ و ١٨٧٠ شهرداری ها نسبت به خرید زمین در اراضی اطراف شهرها اقدام کردند و با نظارت خود زمینه ایجاد خانه سازی مناسب را فراهم آوردند (Ashworth,1954,94)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در همین دهه ها تصمیم گیری در امور مربوط به در همین دهه ها تصمیم گیری در امور مربوط به شهرها در صلاحیت شهرداری ها و شوراهای شهری قرار گرفت و به رواج بهسازی و بازسازی شهری و ایجاد تأسیسات زیربنایی بویژه در مناطق فقیرنشین پرداخته شد.

در بریتانیا از دهه ١٨٨٠ گرایشهای بسیاری درجهت ایجاد بهداشت روانی و جسمی ساکنان و تقید به برنامه ریزی شهری به وجود آمد (Sutcliffe,1981:56) تکامل ساختاری شهرها با بهبود فنون مدیریت شهری ،در برنامه های گسترش ترامواها، تخفیف بلیط و گسترش مسکن در اراضی ارزان قیمت تجلی نمود و به کاهش تراکم جمعیت و ساختمان در مرکز شهرها انجامید(Dayos,etal,1969:219) ایجاد مسکن ارزان قیمت محله های بهداشتی ، گسترش راه ها و بسط وسایل حمل و نقل عمومی ارزان ، وجهه همت شهرداری ها گردید.
در دهه های آخرقرن نوزدهم ، مهمترین مسوولیتی که بر عهده شهرداری ها و مدیریت آن ها قرار داشت ، تنظیم برنامه و سیاست خانه سازی در نواحی حومه ای شهرها بود .شهرداری ها به خرید زمین اقدام و آ ن را آماده سازی می کردند ، به تعبیه راه می پرداختند و از این طریق مانع ایجاد واحدهای مسکونی نامناسب

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ﻣﺪﻳﻨﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذی آﻧﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻬﺮی و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜلات ﺷﻬﺮی اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ را ﻧﻴﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﻮد. اﻣـﺮوزه ﻫـﻢ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ و ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮی و اﺣﻴـﺎی ارزﺷـﻬﺎﻳﻲ اﺻـﻴﻞ اﺳـلاﻣﻲ و ﻫـﻢ ﺗﻮﺟـﻪ و ﻟﺤـﺎظ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻧـﺴﺎﻧﻲ و آﺳـﻤﺎﻧﻲ اﺳـلاﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ ﺳﺎزﻧﺪ؛ واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﻴﺸﻮد. از ﻟﺤﺎظ ﺿﺮورت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی، رﺷﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳلاﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳلاﻣﻲ،ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺒﺮد؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درک و ﻓﻬﻢ اﻳﻦ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﮕﺮش و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﺳـﻴﺮه و ﺳـﻨﺖ رﺳـﻮل اﻛـﺮم (ص) در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴـﻖ و اﺻـﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳلاﻣﻲ و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی اﺳـلاﻣﻲ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺗﺠﻠﻲ زﻳﺒﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮاﺳلاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را اراﺋﻪ می دﻫد.
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎی ﻣﻬـﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم، ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ از ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻛﻤﺘﺮﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻃﺮح اﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮو ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻃﺮح دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ: ﻋﻤﺮ ﺳﭙﺎﻫﻴﻚ1 در ﺳﺎل 2003 ﻣﻴلادی در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان «ﺑﺮﺧـﻲ دروس ﻣﺎﻧﺎ وﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻮﺳـﻌﻪﺷـﻬﺮی» ﺑـﻪ ﻃـﺮح ﺑﺮﺧﻲ دﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم در ﺑـﺎب ﺷـﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﻛﻮﻧﺌﻮ در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان «ﺗـﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﺟﻬـﺎن اﺳـلام» ﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻴﺰﻗﻠﻢ زﻧـﻮزی در ﺑﻬـﺎر 1384 ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ درﺑﺨﺶ دوم ﻛﺘﺎب ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺨﺘـﺼﺮ در اﻳـﻦ ﺑـﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺸﺎم ﻣﺮﺗﻀﻲ1در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻛﺘﺎب «اﺻﻮل ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در اﺳلام» 2 ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﺷﻬﺮﺳــﺎزی و ﻣﻌﻤــﺎری وزارت ﻣــﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳــﺎل در ﺑﻬــﺎر 1387 ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ و دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮﻣﺮث ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﺻﺪر اﺳلام ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻋﺜﻤﺎن در ﻛﺘﺎب «ﻣﺪﻳﻨـﻪاﺳـلاﻣﻲ» ﺑﺨـﺸﻲ دارد ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﭘﻴــﺪاﻳﺶ ﺷــﻬﺮاﺳــلاﻣﻲ ﻛــﻪ در آن ﺧلاﺻــﻪ ای از ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ و اﻳــﺪه ﻫــﺎی ﺷﻬﺮﺳــﺎزی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻠـﻲ ﭼﺮاﻏـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎل1376 ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮو ﺗﺤﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺳلاﻣﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ 3در ﻛﺘـﺎب «ﺷـﻬﺮﻫﺎیﻋﺮﺑـﻲ- اﺳـلاﻣﻲ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ» ﻛﻪ در ﺳﺎل 1381 ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓو ارﺷﺎد اﺳلاﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻠﻚاﺣﻤﺪی و ﻋﺎرف اﻗﻮاﻣﻲ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﻘﻪ اﺳلاﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳلاﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳلاﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮی از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز ﻓـﺮم ﺷـﻬﺮی ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺗﺠﻠﻲ زﻳﺒﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی در ﺷـﻬﺮ اﺳـلاﻣﻲ اﺳـﺖ اﺷﺎره ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻴـﻨﺶ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻫـﺮدو را ﺗﻮاﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
2-2-1- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻴﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم در ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﭼﻴﻨـﻲ ﺑـﺮای ﻫﺠـﺮت در ﭘﻴﻤـﺎن ﻋﻘﺒـﻪ دوم 12 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﻲ ﻗـﻮم از ﺳـﻮی ﺧـﻮد ﻣـﺮدم ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮی ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ص) ﻓﺮﻣﻮد :دوازده ﻧﻘﻴﺐ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. و دوازده ﻧﻘﻴﺐ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷـﺪ…اﺑـﻦ اﺳـﺤﺎقﮔﻮﻳـﺪ: آﻧﮕﺎه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻴﺒﺎن ﮔﻔﺖ : ﺑﺮ ﻛﺎر ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻴﺪ و….ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎﻳﻴﺪ(ﻃﺒـﺮی ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، 1375 ،953). در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﺮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻏﻴـﺎب ﺣـﻀﻮر ﺧﻮد در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺑﺮﻣﻲ ﮔﺰﻳﺪ ﺗﺎ در ﻏﻴﺎب او اﻣﻮر ﺷﻬﺮرا ﺿﺒﻂ و رﺑﻂ ﻛﻨﺪ (ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻋﺜﻤـﺎن ﻣﺤﻤـﺪ،1376 ،50). اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﺗﻌﻴﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮدر ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
2-2-2- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻳﺜﺮب ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪای از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻦ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺜﺮب ﻧﺎم ﺷﻬﺮ را ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ دادﻧﺪ. «ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻐﻮی ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای آن (ﻳﺜﺮب)ﻳﺎد ﻛﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎرت از «ﻟـﻮم و ﻓﺴﺎد و ﻋﻴﺐ»(ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن ،91،1372) . رﺳﻮل اﻛـﺮم ﺑـﺎ ﻧﻬـﻲ از ﻛـﺎرﺑﺮد ﻛﻠﻤـﻪ ﻳﺜـﺮب1 ﺑﺠﺎی آن ﺷﻬﺮ را ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻃﺎﺑﻪ و ﻃﻴﺒﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧـﺪ(ﻫﻤـﺎن ﻣﻨﺒـﻊ،91) . ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣـﻮده اﻧـﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﻳﺜﺮب ﻧﺎم ﮔﺬارد ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﺪ، ﻣﺪﻳﻨﻪ ﭘﺎک اﺳﺖ(ﻧﻈﺮی ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻠﻲ، 1386 ،115). ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮدر راﺳﺘﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑـﺎﻃﻦ و ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪو ورود ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧـﺎم ﺷـﻬﺮ در راﺳﺘﺎی ﺧﻴﺮ و ﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺮﻛﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺸﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ از ﻗﻮلﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻳﺜـﺮب ﺧﻄـﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﺎم ﺷﻬﺮ را ﻣﺪﻳﻨـﻪ و ﻣﺪﻳﻨـﻪ اﻟﺮﺳـﻮل ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺧﻠﻠﻲ ﺑﻮد از ﻧﺎم ﻳﺜﺮب ﺑﻌـﺪ از ﻧﻬـﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻨﻤﻮدﻧﺪ1 . اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻌﻮر و آﮔﺎﻫﻲ ﺷـﻬﺮی و روی آوردن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻧﻲ و ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬـﺎدن ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎم ﻣﺪﻳﻨﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی ﺑﺎ ﻣﺪن،ﻣﺪﻧﻴﺖ و ﺗﻤﺪن ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
2-2-3- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺜﺮب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻗﺒﻴﻠـﻪای ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﻫﺒﺮی اﻟﻬﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷـﺮک و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮک آﻟﻮد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻳﺜﺮب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ. از آن ﭘﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺎم ﻗﺒﺎﻳﻞ، ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ اﻫـﻞ ﻣﺪﻳﻨـﻪ، اﻫﻞ ﻗﺒﺎ، اﻫﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﻲ … ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤـﻮلاتﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و روی آوردن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ اﺳﺖ (ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﻋﺜﻤﺎن ،5 ،1376). در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺷﻬﺮ اﺳلاﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
2-2-4- ﻣﺸﺎوره در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺳﻮل اﻛﺮم

آﻳﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﺷﺎورﻫﻢ ﻓﻲ الاﻣﺮ2 و واﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮری ﺑﻴﻨﻬﻢ3 زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻳﻨـﻪ اﻟﻨﺒـﻲ رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘـﻀﻤﻦ ﻫﻤﻜـﺎری و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اداره ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ آﺣﺎد و ﺗﻮده ﻫـﺎی ﻣـﺮدم ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. و ﺣﻀﺮت ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺷﻬﺮی از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮدﻧـﺪ.ﺗـﺸﻜﻴلات و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻌﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪات اﻟﻬﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧـﺪﻣﺖ اﻣـﺖ ﺑﻮد و از اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدراﻳﻲ در آن ﺧﺒﺮی ﻧﻴـﺴﺖ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻧﻴـﺰ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻮد. و اداره اﻣﻮر ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﻣﻨـﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪان و اﻫﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﻞ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳلاﻣﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد.ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻴﺰ ﻣـﺸﻮرت را ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ و ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻗـﺮار داده و آن را در ﻛﻨـﺎر اﺳـﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ،ﻧﻤﺎز و اﻧﻔﺎق ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ دﺳـﺘﻮر داده اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺷﺨـﺼﻴﺖ آﻧﻬـﺎ و ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺣﻴـﺎت ﻓﻜﺮی و روﺣﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﺪ و رای و ﻧﻈﺮ آﻧـﺎن راﺑﺨﻮاﻫـﺪ(ﻗـﺮآنﻛﺮﻳﻢ،ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ آل ﻋﻤﺮان1 ،آﻳﻪ و159 : :159وَاﺳَﺘْﻐِﻔْﺮَﻟﻬﻢْ وَﺷَاورﻫﻢ ِﻓﻲ اَلأﻣﺮ).
2-2-5- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی و ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم(ص)
آﻏﺎز ورود ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﺘلاف ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮋادی و ﻗﺒﻴﻠﻪ ای در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻧﻴﺰ اﺧﺘلاﻓـﺎت ﻋﻤﻴـﻖ دو ﻗﺒﻴﻠـﻪ اوس و ﺧـﺰرج2 ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ آﺗﺶ اﻳﻦ اﺧﺘلاﻓﺎت داﻣﻦ زده ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺳلام در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﻫﻤﺎن ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎی ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر از ﻳﻚ ﺳـﻮ و ﻳﻬـﻮد از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻬﺮی در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدﻣـﻲ در ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ ﮔـﺸﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻣـﻮارد ﻋﻤـﺪه اﻳـﻦ ﭘﻴﻤـﺎن ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ اﺑـﻦ اﺳـﺤﺎق ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻳﻬﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ در ﻣﺪﻳﻨﻪ،آزادی ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻳﻬـﻮد در ﻣﺮاﺳــﻢ دﻳﻨــﻲ و ﻋﺒــﺎدی ﺧﻮد،دﻓــﺎع از ﻫﻤــﺪﻳﮕﺮدر ﺻــﻮرت ﺣﻤﻠــﻪ دﺷــﻤﻦ1 ،دﻓــﺎع ﻣﺸﺘﺮک از ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ،ﻗﺮارداد ﺻـﻠﺢ ﺑـﺎ دﺷـﻤﻦ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻮرت ﻣـﺸﺘﺮک، ﺣـﺮام ﺷـﺪن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی در ﻣﺪﻳﻨﻪ، ﻗﺒﻮل ﺣﻜﻤﻴﺖ رﺳﻮل اﻛﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ داور در ﺣﻴﻦ ﻧـﺰاع واﺧــﺘلاف(ﻧﻘــﻞ ﺑــﻪ ﻣــﻀﻤﻮن از:آﻳﺘــﻲ ﻣﺤﻤــﺪ اﺑــﺮاﻫﻴﻢ،234 ،1366 ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از اﺑــﻦ ﻫﺸﺎم،ﺳﻴﺮه اﻟﻨﺒﻲ،ﺑﻴﺮوت،داراﻟﻔﻜﺮ،ج 2 ، 119-123).
2-2-6- ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ
در ﻧﺨــﺴﺘﻴﻦ ﺳــﺎل ورود ﺣــﻀﺮت رﺳــﻮل اﻛــﺮم ﺑــﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ اﺑﺘﻜﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﭘﻴﻮﻧﺪ لاﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی وﺣﺪت ﺑﺨﺶ دﻳﻨﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻘﺪ اﺧﻮت و ﺑـﺮادری ﺑـﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.رﺳﻮل ﺧﺪادرﻣﺠﻠـﺴﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ: ﺗﺎﺧﻮ ﻓﻲ االله اﺧﻮﻳﻦ اﺧﻮﻳﻦ (آﻳﺘـﻲ ﻣﺤﻤـﺪ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ،235،1366) اﻳـﻦ ﭘﻴﻤـﺎن ﺑـﺮادری ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻔﻲ اﻧﮕﻴـﺰه ﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﻲ و ﻗﺒﻴﻠـﻪ ای و ﺑـﺮ ﻣﻴﻨـﺎی ﻣﺤﻮرﻳـﺖ ﺣـﻖ وﻫﻤﻜﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮی ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل إنَّمَا الْمؤمِنُونَ إِخْؤﺓُ فَأصْلِحُوا بَیْنَ أخَوَیْکُمْ2 .
2-2-7- اﻫﻤﻴــﺖ وﻳــﮋه ﺑــﻪ ﺷﻬﺮﻧــﺸﻴﻨﻲ و اﻫﻤﻴــﺖ ﺷــﻬﺮ در ﻗﺒــﺎل کــﻮچ ﻧــﺸﻴﻨﻲ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی

ﻛــﻮچ ﻧــﺸﻴﻨﻲ ﺑــﺪوی ﺑــﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺟﺎﻫﻠﻴــﺖ ﺑــﻮد و ﻋــﺮب ﺑــﺪوی زﻧــﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲرا ﺗﺤﻘﻴﺮﻣﻲﻛﺮد (ﺧﻮﻳﻲاﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ،1996،201).دراﻧﺪﻳﺸﻪرﺳﻮلاﻛـﺮم(ص) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ای و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و وﺣﺪتو ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﭘﺎی اﺳلاﻣﻲ ﺑﻮده و ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗلاﺷﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎری اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان واﺟـﺐ نمودن هجرت و ﺧﺎرج ﻛﺮدن اﻓﺮاد از ﺗﻌﺮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧـﺸﻴﻨﻲ(از ﻛـﻮچ ﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﻳﻜﺠـﺎ ﻧﺸﻴﻨﻲ) و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮﻋﻲ رﺟﻮع ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺑﺎدﻳﻪ (ﺗﻌﺮب) ﻧﺎم ﺑﺮد (ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻋﻠﻲ، ﺑﻲﺗـﺎ، 313). ﻫﺠﺮت ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﻗﺒﻴﻠﻪای و ﻗﻮﻣﻲ و ﺣﺮﻛﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗـﺸﻜﻴﻞ اﻣـﺖ واﺣﺪ اﺳلاﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ و آﻏﺎز اﺻـلاﺣﺎت رﺳـﻮل اﻛـﺮم در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺗﻤﺪن اﺳلاﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺠﺮت ﻧﻴﺰﺑﺎ ﺳﻮره ﻧﺴﺎ آﻳﻪ 97 ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺳﻔﺎرش و اﻣﺮ ﮔﺮدﻳﺪ1. در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﺎﻣلا در ﺗﻔﻜﺮاﻧﺪﻳﺸﻪ رﺳﻮل اﻛﺮم ﻣﺘﺠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳلام در ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﻬﺮی ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺖ و درآﺑﺎدیﻫـﺎی ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳلامﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺎ ﻗﻀﺎوتﮔﺮون ﺑﺎم2 ﻣﻮاﻓﻖاﻧـﺪ ﻛـﻪ دﻳـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ(ص) ﻛﺎﻣلا ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد(ﺗﺮﻧﺮﺑﺮاﻳﺎن اس،1380،80).
2-2-8- اﺣﻴﺎی ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ:
در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮی و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺳﻮل اﻛﺮم(ص) ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن اﺣﻴﺎ

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

ﺷﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﺮاﮔﻴـر ﺷـﺪ (ﺟﻤﺸﻴﺪیﻫﺎ ﻏلاﻣﺮﺿﺎ و زاﺋﺮی ﻗﺎﺳﻢ،1387،32). ﻧﻴﺎزﺑﻪﺣﻀﻮرزﻧﺎن درﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده وﻧﻬﺎد ﺣﺠﺎب در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪاﺳـلاﻣﻲ در ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﻧﺒـﻮی در ﻣﺪﻳﻨـﻪ اﻟﻨﺒـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران و ﺑﺮدﮔﺎن زن و ﻛﻨﻴﺰان در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮداﻧﻪ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺣـﻀﻮری ﺑﺪﻟﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ای و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﻃﺒﻘـﺎت ﺑـﺎلا ﻧﻴـﺰ ﺣـﻀﻮری ﺑـﺪل از ﺣـﻀﻮر ﻣـﺮدان اﺷﺮاف ﺑﻮد و زﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان ﺧﻮد (ارﺑـﺎب ﻳـﺎ ﺷـــﻮﻫﺮ) را ﻧـــﺸﺎن دﻫﻨـــﺪ و اﺣﺘـــﺮام دﻳﮕـــﺮان را ﺑـــﺮای او ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧـــﺪ(اروﺟﻠـــﻮ ﻓﺎﻃﻤﻪ،1384،34). ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ زﻧﺎن را ﻧﻴﺰ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﻴﻌـﺖ ﺑـﺎ زﻧـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﻌﺖ ﻧﻤﻮد…ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻋﺼﺮی ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻦ را ﻧﻨﮓو ﻋﺎر ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪو از ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﺧﺘﺮ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه در ﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ، از دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، او را اﺣﺘﺮام ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻟﻘﺐ ام اﺑﻴﻬﺎ ﺑﻪ اوﻣﻴﺪﻫﺪ و در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺳـﻮره ﻛﻮﺛﺮ در ﺛﻨﺎی او ﻣﻲآﻳﺪ و او راﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮﻣﻌﺮﻓﻲﻣﻲﻛﻨﺪ(ﻟﻚزاﻳﻲ ﻧﺠـﻒ،3،1379).در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر و ﻇﻬﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی اﺳـلاﻣﻲ، ﻣﻬـﺎﺟﺮت، آﻣـﻮزش، ﺑﺤـﺚ و تفحص،ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﻴﻤﺎﻧﻬــﺎ و ﻗﺮاردادﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ، ﭘﺮﺳــﺘﺎری ، ﺣﻔــﺮﺧﻨــﺪق ، ﻣــﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در اﻣﻮر و ﻋﺮﺻﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮی را ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧـﺴﺎﻧﻲ و ارزش وﺟﻮدی زﻧﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲآورد. ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺣـﻀﻮر زﻧـﺎن ﻧﻴـﺰدر ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻛـﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ اﺻﻞ ﺣﺠﺎب1 ، ﻧﻬﺎد ﺧﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻬـﺎد ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ﭘﻴﻜـﺮه ﻧﻬـﺎد ﻛـلان ﺷﻬﺮی و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺷﻬﺮی زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮی ﺑـﻮده اﺳﺖ.
2-2-9- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ اﺳلاﻣﻲ و وﺣﺪت ﺑﺨﺸﻲ و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت در آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺗلاش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در راﺳﺘﺎی ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮی و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزﺷﻬﺎی اﺳـلام و اﻣـﺖ واﺣﺪه اﺳﺖ. ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ واﺣﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ2 . ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ﺳـﺮ و ﺳـﺎﻣﺎن دادن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺗﺤﻜـﻴﻢ وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻳﺠـﺎد ﻧﻈـﺎم ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﭘﺮداﺧـﺖ و ﺑـﺎ ﭘﻴﻤـﺎن اﺧـﻮت، ﻣﺮزﻫـﺎی ﺷﻬﺮی و ﻗﺒﻴﻠﻪای را ﺗﻐﻴﻴﺮداد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻣﺮزﻫﺎی دﻳﻨﻲ را ﻧﻬﺎد (ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ، 1363 ، 123-124). ﻋلاوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻘﺎدی اﺳلام ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻗﺒﻠـﻪای واﺣـﺪ ﺗﺠـﺴﻢ ﻋﻴﻨـﻲ وﺣـﺪت ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳلاﻣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﻣﺖ ﺑﻮد؛ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺮﻗـﺮاری اﺧـﻮت ﺑـﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر (ﻧﻈﺮی ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻠﻲ، 1386 ،119)، ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﻳﻬﻮد(ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ، 121)، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﻮی (ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺮﺷﻲ ﺑﺎﻗﺮ، 1387 ،227) ﺑﺮای وﺣﺪت ﺑﺨـﺸﻲ وﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ، در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮ و ﻛﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر1 ﺳـﺒﺐ ﻛﻤـﻚﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد اﻣﺖ واﺣﺪه اﺳلاﻣﻲ و وﺣﺪت ﻣﺮدم ﺷـﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ. اﻳﺠـﺎد وﺣـﺪت ﻣﻠـﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﺎﻧﻲ در وﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ورود ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ وﺣﺪت اﻳﻤﺎﻧﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ روح اﺧﻮت و ﺑﺮادری ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻔﻲ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎیﻗﻮﻣﻲوﻧﮋادی و ﻃﺎﻳﻔـﻪای و ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺣﻖ و ﻛﻠﻤﻪ االله و ﺗﻮﺣﻴﺪ و روح اﻳﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در راﺳـﺘﺎی ﺣﻔﻆ وﻓﺎق ﻣﻠﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻇﻬﻮر ﺷﻜﺎف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺣﺘـﻲ دﺳـﺘﻮر وﻳـﺮان ﻛﺮدن ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار را ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺑﻪ اﻣـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ، ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ ﺗﺒﻮک2 ﻣﺴﺠﺪی را ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻣـﺴﺠﺪ ﺿـﺮار ﺧﻮاﻧﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻴﺮﻫﺎی آن را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و آن ﺟﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﻲ زﺑﺎﻟﻪ داﻧﻲ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ(ﺳﻴﺮه اﺑﻦ ﻫـﺸﺎم، ج2 ،530). اﻳـﻦ ﺑﻨـﺎی ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣﻘﺪس در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﭼﻮن ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد دودﺳﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪ ( ﻧﻘﻞ ﺑـﻪ ﻣـﻀﻤﻮن از رﺳـﻮﻟﻲ ﻣﺤلاﺗـﻲ ﺳﻴﺪﻫﺎﺷﻢ ، 1387 ، 616).
2-2-10- ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗـﺪاوم و ﺗﺤﻜـﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﺮ و ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻟﻲ در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻋـﺮاب ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺣﺘﻲ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﺑﻬـﺮه اﻗﺘـﺼﺎدی ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲدادﻧـﺪ. ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮاز ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻣﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﺻـﺖ ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداری ﻛـﺮد. اﻋﺮاب ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻳﺎم ﺣﺞ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﻳـﻚ ﺑﺎر، ﻳﻚﻣﺎه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻗﻤﺮی ﻣﻲاﻓﺰودﻧﺪ ﻛﻪ آن را ﻧﺴﻲ ﻣـﻲﮔﻔﺘﻨـﺪ. اﺳـلام ﻧـﺴﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ از ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﭘﺪﻳﺪ آورد. ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، وادار ﻧﻤﻮدن اﻋﺮاب ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻨﻲ ﻳـﺎ اﺧـﺮاج از ﺗﻌـﺮب ﺑـﻪ ﺗﺤﻀﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﻧﻴﺰ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﻌﻨـﺎ ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻦ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﺎزار ﻳﺎ ﺗﺠﺎرت در ﻫﻤﻪ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷد (رودﻧﺴﻮن ﻣﺎﻛـﺴﻴﻢ ،ﺑـﻲ ﺗـﺎ،ص 70 ﺑـﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﻛﺮﻧﺪ ﺷﻜﺮاالله و دﻳﮕﺮان ،1386 ،111). آﻧﭽﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن از ﺳـﻴﺮه ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد و ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.
2-2-11- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷـﻬﺮی و ﺑﻬﻴﻨـﻪﺳـﺎزی ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮی ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺑـﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی روﺷﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـﻪ ﺣﻴﺎت ﺧـﻮد اداﻣـﻪ دﻫـﺪ. ﻓﻘـﺪان ﻋـﺪاﻟﺖاﻗﺘـﺼﺎدیﻧﻴـﺰﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺿـﻤﻦ وارد ﻛـﺮدن آﺳﻴﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻮﭘﺎی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﺗﺸﺪﻳﺪ دﻧﻴـﺎﻃﻠﺒﻲ و ﻓـﺴﺎد ﮔﺮدد. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺣﻜﻢ ﭘﺮداﺧﺖ زﻛﺎت اﻋلام و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ (رﻫﺒﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ، 1376،358 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎﻛﺮﻧﺪ ﺷﻜﺮاالله و دﻳﮕﺮان ،1386 ،117). از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﻛﺎت از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﮔـﺸﺘﻪ اﺳـﺖ ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ9 آﻳﻪ 60 : إِنََّمَا الصَّدَقَاتُ ِلْلفُقَرَاء وَاْلمَسَاکین وَالْعَالمینَ عَلَیْهَا وَالمُؤلَّفَۀ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرَّقّاب وَالْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ الله وَابْن السَّبِیلِ فَریِضَّۀً مَّن الله وَ اللهُ عُلیِمُ حَکیمُ – از ﻣﺼﺎرف ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق ﻳﻜﻲ وِﻓﻲ ﺳِﺒﻴﻞ ّ اﻟﻠِﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ «ﺳﺒﻴﻞ االله ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎری ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻨﻲ دارد، ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻞ و اﺻلاح راه ﻛﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣـﻲرﺳﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای اﺳلام ﻧﻔﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ»(رﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻟﻤـﺴﺎﺋﻞ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺑﻲ ﺗﺎ، 211، ﻣﺴﺎﻟﻪ 1925 ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ذﻛـﺎت).
اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﻴﺮ ذﻛﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و ﺗﺤـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و زﻛﺎت ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺷﻬﺮ اﺳلاﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﻮد.ﻋلاوهﺑﺮاﻳﻦﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺗﻮﺟﻪﺧﺎﺻﻲﺑﻪﻓﻀﺎیﺑﺎزاردر ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
رواﻳﺎتﺑﺴﻴﺎری دارﻳﻢ ﻛﻪدﺧﺎﻟﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮدر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزار در ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ (ﺳﻬﻤﻮدی ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاالله، ﺑﻲﺗﺎ، 747). در رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺮ ﺑـﺎزار ﻣﺪﻳﻨـﻪ در ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﺷﺨﺼﺎ ﻫﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪاﻧﺪ(ﺳـﻨﻦ اﺑـﻦ ﻣﺎﺟﻪ، ﺑﻲ ﺗﺎ،751) (ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از : اﻛﺮﻣـﻲ اﺑﻮاﻟﻔـﻀﻞ،1375 ،74). در رواﻳﺘـﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ : ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻴـﺰی وارد ﻛﻨـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛـﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ(ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻤﺎره 152، ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ﻋﻠـﻲ اﻛﺒـﺮ، 1387،ﻧﻬﺞ اﻟﻔﺼﺎحه 36). ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺪار و ﭘﺮﻫﻴﺰاز رﺑـﺎﺧﻮاری و ﻛـﻢ ﻓﺮوﺷـﻲ وﮔﺮان ﻓﺮوﺷﻲ1 و اﺣﺘﻜﺎر در ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎزار ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮدر ﺷﻬﺮاﺳلاﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﺪاوم اﺳﺖ.
2-2-12- ﺟﻮانﮔﺮاﻳﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی

از وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎی ﺳﻨﺖ و ﺳﻴﺮه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮﺟـﻪ و اﺣﻴـﺎی ﺣﻘـﻮق ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد و ﭼﻮن اﻫﻠﻴﺖ داﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ، درک و درد دﻳﻨـﻲ، ﺗﻌﻬـﺪ و ﺗﺨـﺼﺺ،دراﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮای او اﺻﺎﻟﺖ داﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﺣﻮزه ﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﻲ داد و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲﮔﺮﻓـﺖ (رودﮔـﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد، 1385،140). در واﻗﻊ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎلاری ﻣـلاک ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﻮد ﻧـﻪﻣـﺴﻦ ﮔﺮاﻳـﻲ و ﺷـﻴﺦ ﮔـﺮوی.ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎرﻫــﺎ از ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺮای ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺼﻌﺐ اﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳـﻌﺪ اﺑــﻦ زراره ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﻔﻴﺮو ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪه ﺧــﻮﻳﺶ ﺑــﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ اﻋــﺰام ﻧﻤــﻮد(ﺳــﺒﺤﺎﻧﻲ ﺟﻌﻔﺮ،1385،400). و ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮت ﭘـﺲ از ﻓـﺘﺢ ﻣﻜـﻪ ﻋﺘـﺎب اﺑـﻦ اﺳـﻴﺪ ﺟﻮان را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻜﻪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﻌﺎذ اﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺟﻮان را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻓﻘﻬﻲ دﻳﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ(ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ،847 و 846) . و ﻳﺎ اﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ زﻳﺪ راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﺳﭙﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.اﺳﺎﻣﻪ در آن روز ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺳﻦ او را ﻫﻴﺠـﺪه ﺳـﺎل ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ(رﺳـﻮﻟﻲ ﻣﺤلاﺗـﻲ ﺳـﻴﺪ ﻫﺎﺷـﻢ،1385 ،657). ﻟـﺬا ازﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ واﮔـﺬار اﻣـﻮر ﺑـﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ﻣـﺴﻠﻤﺎن و ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ﺳﺎلاری در ﺣﻮزه ﺟﻮان ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻮد.
2-2-13- ﺛﺒﺖ آﻣﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ:

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ آﻣـﺎر اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮاوان داﺷﺖ. رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺬﻳﻔﻪ ﺑﻦ ﻳﻤـﺎن ﻓﺮﻣـﺎن داد ﻛـﻪ آﻣﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ(ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺮﺷﻲ ﺑﺎﻗﺮ، 1387 ،223). آﻧﭽـﻪ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ آﻣﺎر و واﻗﻌﻴﺎت ﻋﻴﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ شهری خود به بیان راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻴﻦ داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻓـﻖ آﻳﻨـﺪه ﺷـﻬﺮی اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﻮد.
2-2-14- اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜـﺎری در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺳـﻄﻮح ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ:
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﭘـﻲ اﺣﻴـﺎی روﺣﻴـﻪ ﺗﻌـﺎون و ﻫﻤﻜـﺎری در ﺗﻤـﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﺑﻨﻴﺎد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره ﻣﺒـﺎرک ﻣﺎﺋﺪه آﻳﻪ 2 ” وَتَعَاونُواْ عَلَی الْبرَّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإْثمِ وَالْعُدْوَانِ ” ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮانﻳﻚاﺻﻞ ﻛﻠﻲ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮﻧﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳـﻦ اﺻـﻞ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎون و ﻫﻤﻜـﺎری در ﻛﺎرﻫﺎی ﻧﻴﻚ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ از ﻫﻤﻜﺎری و ﺗﻌﺎون در ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﮔﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. از اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺒﻲ اﻛﺮم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎری و ﺗﻌـﺎون ﺗﻤـﺎم اﻗﺸﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ و ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚﻛﺎرﮔﺮ ﻋـﺎدی ﻛـﺎر ﻣـﻲﻛﺮد… ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻋﻢ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ(رﺳـﻮﻟﻲ ﻣﺤلاﺗﻲ،1385 ،269).
در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺣﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ در ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮدهﻫـﺎی ﻣـﺮدم و اﻳﺠـﺎد روﺣﻴـﻪ ﺗﻌـﺎون و ﻫﻤﻜـﺎری در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﻲ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ. در ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻮرﺗﻬﺎی رﺳـﻮل اﻛـﺮم در ﻗﻀﺎﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻏﺰوات ﻧﻴﺰدر ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻮرﺗﻬﺎ ﻧﺒﻲ اﻛـﺮم در ﭘــﻲ اﻳﺠــﺎد روﺣﻴــﻪ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻌــﺎون و ﻫﻤﻜــﺎری ﺑــﻮد(ﻋﺮوﺗــﻲ ﻣﻮﻓــﻖ اﻛﺒــﺮ، 1385، 38).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﺗﺪاوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﻨﺖ وﻗﻒ در ﺷﻬﺮ

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ﺑـﻪ

ﺗلاشﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد راد ﺑﮕﺬراﻧﻨـﺪ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺑﺮاﺑـﺮ ﻛﺮدن دﺧﻞ و ﺧﺮج ﺑﺮای آﻧـﺎن ﻛـﺎری ﻏﻴـﺮﻣﻤﻜﻦ ﺑـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت روزاﻧﻪ، ﻛﻪ دﻋﻮت ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺻﻔﻪ ﺑﺮایﻧﻬﺎر ﻳﺎ ﺷـﺎم و ﻳـﺎ ﺑﺮدن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﻮردن آن در ﺟﻤﻊ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎرز آن ﺑـﻮد و در دراز ﻣـﺪت ﺑـﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﻲ داﺋﻤﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﺮد. و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ آﻧﻬـﺎ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻳـﺴﺘﻨﺪ. از اﻳـﻦ رو ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺻﻔﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮد.ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻓﺮادی از آن ﺧﺎرج ﻣﻲﺷـﺪﻧﺪ و اﻓﺮادی وارد. وﻟﻲ اﻳﻦ ورود ﺧﺮوج ﻫﺎ ﺑﻨﺪرت ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻـﻔﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﺷـﻠﻮغ و ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺧـﺎﻟﻲ ﻣـﻲ ﺷـﺪ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳلاﻣﻲ و ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد، ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اول ﻫﺠﺮت، وﻟﻲ ﻣـﺮدم ﻓﻘﻴـﺮ و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮای ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ زﻳـﺮا ﻛـﻪ درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋلاوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی دﻳﮕـﺮ ﻣﺎﻳﺤﺘـﺎج ﻫـﺎی ﺿـﺮوری زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آﺑﺮوﻣﻨﺪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﺪ. دادن زﻛﺎت و ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄـﺮ دردوران اولیه ﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ در اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻟﺴﻮز ، اﺻﻮﻟﻲ و اﺳﺘﻮاری را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد، واﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ.دﺳﺘﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓـﺮاد و اﻓـﺮادی ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻘـﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻘﺪر در اﺳلام اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣـﻮﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌـﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد، ﻫﺮﻛﺴﻲ و ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ( Omer, Spahic,2003 ,7,8 ). اﺳلام ، ﺻـﺪﻗﻪ و ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان در ﺻﻮرت ﻟﺰوم را، ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻜﻞ اﺻﻴﻞ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.روی آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم آﻧﻬـﺎ اﻣـﺮ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻳﻜـﻲ از دلاﻳﻠﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ دﭼﺎر ﭼﻨﺎن ﻛﻴﻔﺮ دردﻧﺎک و رﻧﺞ آوری ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ، اﻣﺘﻨـﺎع آﻧــﺎن از ﻛﻤــﻚﺑــﻪ ﻣــﺴﻜﻴﻨﺎن است وَلَمْ نُکُ نُطْعمُ اْلمِسکِّین 1 و بینوایان را غذا نمی‌داددیم . خداوند می‌فرماید : فَاتَّقُوااللهَ‌ مَااسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطِیعُوا وَأنفِقُوا خَیْراً لَّأنفُسِکُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأوْلَِئکَ هُمُ اْلمُفْلِحُونَ 2 ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣـﻰﺗﻮاﻧﻴـﺪ از ﺧـﺪا ﭘـﺮوا ﺑﺪارﻳﺪ و ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻣـﺎﻟﻰ ﺑـﺮاى ﺧﻮدﺗـﺎن [در راه ﺧـﺪا] اﻧﻔـﺎق ﻛﻨﻴـﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺧﺴﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن رﺳـﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ. و ﻧﻴـﺰ إِن تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَناً یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وااللهُ شَکُورُُ حَلِیمُُ 3 اﮔﺮ ﺧﺪا را واﻣـﻰ ﻧﻴﻜـﻮ دﻫﻴﺪ آن را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ دو ﭼﻨﺪان ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﺨﺸﺎﻳﺪ وﺧﺪا ﺳـﭙﺎسﭘـﺬﻳﺮﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻬﺮی داﻧﺶﻣﺤﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲدر ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋلاوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﻮد ﻋﻤلا ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖﻧﻬﺎدﻫﺎیﻣﺪﻧﻲ و ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﻲ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷـﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﻲ اﻫﺘﻤـﺎم داﺷـﺖ. ﻧﻬـﻀﺖ دﻳﻨﻲ ﻗﺮاﺋﺖ و ﻓﻬﻢ واﺟﺘﻬﺎد و اﺳﺘﻨﺒﺎط در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪو ﺑـﻪ رﻓﺘـﻪ رﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ (اﻣﻴﻦ اﺣﻤﺪ،1972م، 198). ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲﻋﻤلا ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻌﻠـﻢ ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﺳـلام ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش اﺳلام و آﻣﻮزش ﻗﺮآن، در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺮﻣﻪ اﺑـﻦ ﻧﻮﻓـﻞ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داراﻟﻘﺮا(ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎرﻳﺎن) ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮار داد و از اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﻗـﺮآن را ﺑـﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺪﻳﻨﻪ و دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻋﺰام ﻣﻲﻛﺮد. واﻗـﺪی ﻧﻘـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻋﺒـﺪاالله اﺑـﻦ ام ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻫﻤﺮاه ﻣﺼﻌﺐ اﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ وارد ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﺪ و در داراﻟﻘﺮا ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪ(ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ،ج 5 ،76 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﻛﺘـﺮﺛﻘﻔـﻲ ﺳـﻴﺪﻣﺤﻤـﺪ، 40،1380). درﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﺟـﺰو واﺟﺒـﺎت اﺳـﺖ. از ﺣـﻀﺮت ﻧﻘـﻞﺷﺪه‌اﺳﺖ: داﻧﺶ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ(ﺣـﺪﻳﺚ ﺷـﻤﺎره 125، ﻣﻴﺮزاﻳـﻲ ﻋﻠـﻲ اﻛﺒـﺮ، 1387، ﻧﻬـﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﻪ، 32). ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﮔـﺴﺘﺮش ﻋﻠـﻢ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﺑﺎﺳﻮادان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ. ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮدر ﺟﻨﮓﺑﺪر ﺑﻪ اﺳﻴﺮان ﺑﺎﺳﻮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎل و ﺛـﺮوت دﺳـﺘﻮر داد ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻓﺪﻳـﻪ ﺑـﻪ 10ﻛﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و آزاد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻮﺷﻚرا ﺑﺮای زدودن ﺑﻲ ﺳﻮادی در ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ(ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺮﺷـﻲ ﺑـﺎﻗﺮ، 1387 ، 534). از ﻃﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤﻠـﻲ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺺﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ. ﺻﻔﻮان اﺑﻦ ﻏﺴﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﭘﻴﺶ رﺳﻮل ﺧـﺪا آﻣﺪم و او در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﺮﻳﻒ داﺷـﺖ، ﮔﻔﺘﻢ ﻳـﺎ رﺳـﻮل االله آﻣـﺪه ام ﻋﻠـﻢ ﻳـﺎد ﺑﮕﻴـﺮم، ﻓﺮﻣﻮد آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ( ﻛﺘـﺎﻧﻲ ﻋﺒـﺪاﻟﺤﻲ،ﺑﻲ ﺗـﺎ، ص41 ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺛﻘﻔـﻲ سید محمود 1380، 45).
نتیجه گیری:
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم (ص) در ﺷـﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدی از ﺗﺠﻠﻲ زﻳﺒﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی در ﺷـﻬﺮاﺳـلاﻣﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑﻴﺴﺖ و دو ﻣﺤﻮر: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻴﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﻨـﻪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧـﺎم ﺷـﻬﺮ ﻳﺜﺮب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑـﺎﻃﻦ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻔﻬـﻮم ﻳﺜﺮب ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺒﻴﻠﻪای ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی و ﺧﻠـﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﻣﺸﺎوره در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی رﺳـﻮل اﻛـﺮم(ص)، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎو ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺎﻳﻔﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛﺮم(ص)، ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی ﻣﺪﻳﻨﻪ، اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲو اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻬﺮ در ﻗﺒﺎل ﻛﻮچ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی، اﺣﻴﺎی ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ و ﻧﻘـﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ اﺳلاﻣﻲ و وﺣــﺪت ﺑﺨــﺸﻲ و ﺧﻠــﻖ ﻣﻔﻬــﻮم وﺣــﺪت در آﺣــﺎد ﻣــﺮدم ﻣﺪﻳﻨــﻪ، ﺑﻬــﺮهﮔﻴــﺮی ازﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﺪاوم و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ، ﺟـﻮان ﮔﺮاﻳـﻲدر ﺣﻴﻄـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی، ﺛﺒﺖ آﻣﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ،اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎری در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺳـﻄﻮح ﺷـﻬﺮیﻣﺪﻳﻨـﻪ ، ﺗﺪاوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﻨﺖ وﻗﻒ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨـﻪ، ﻣـﺴﺠﺪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻓـﻀﺎیﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدی و ﻣﺮﻛﺰﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎیﮔﺬر از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳلاﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ، ﻫﺪاﻳﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺷﻬﺮﻣﺪﻳﻨﻪ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی در راﺳـﺘﺎی ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﻲ زﻣﻴﻦ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻲﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫـﺎ و ﻣﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی داﻧـﺶ ﻣﺤـﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ؛ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
هریک از این ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪازی را ﺑـﺮ اﻓﻖ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳلاﻣﻲ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ.
فصل سوم : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ؛
ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﮔﺮﭼﻪ درﺑﺎره اﺑﻌﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﺔ اﻳـﺮان ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﻲﻫـﺎی ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﻢﺷﻤﺎری ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪواﻗﻊ، ﺑﻌﺪ از دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در ﺗﻬﺮان و ﻣﻌﺪودی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر، ﻣﺜـﻞ اﺻﻔﻬﺎن، رﺷﺖ، اﻧﺰﻟﻲ، و ﻣﺸﻬﺪ، ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﺗﺤﻮلات ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ اﺗﻜـﺎ ﺑـﻪ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻧـﻮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن را ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ ﺑﺨﺸﺪ، ادارهﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻮد. ادارهﻫﺎی ﻣﺰﺑـﻮر در دوره ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ آنﻫﺎ ﺑﺮای رﺗﻖوﻓﺘﻖ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠـﻲ اول ﺑـﻮد، ﻫـﻴﭻﮔـﺎه ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ لازم را ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ، وﺿـﻌﻴﺖ آنﻫـﺎ ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺﺑـﻮد؛ ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ادارات ﺑﻠﺪی ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺠﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑﻴﻦ وزارت داﺧﻠﻪ و وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻛﺸﺎﻛﺶ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋلاوه، ﺣﻜﺎم اﻳـﺎلات و ولاﻳـﺎت ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ در ﺳﺘﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. از ﻫﻤﺔ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ، رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی را ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، زﻳـﺮا اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﺷﻬﺮی را ﺳﺮﻟﻮﺣﺔ ﻛﺎر ﻗﺮار ﻣﻲداد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺮدﻣـﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﻋﺎدت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﺒﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻋلاوه ﺑﺮ اﺟﺤﺎف ﺣﻜﺎم ﺑـﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی، ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ، ﺑـﺎ ﻧﺎدﻳـﺪهﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼـﻮﺑﺎت اﻳـﻦ اﻧﺠﻤـﻦﻫـﺎ، ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪی ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﻫﺮج وﻣﺮج و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﻳﺰی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﻲآورد.
در این فصل به بررسی این پرسش ها می پردازیم ﻛﻪ ﺿـﺮورتﻫـﺎ و اﻟﺰاﻣـﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪی ﭼﻪ ﺑﻮد؛ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑـﻮد؛ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
انجمن بلدیه :
3-2-1- ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣـﺮدم از ﻧﻈـﺎم ﻣﺸـﺮوﻃﻪ اﻧﺘﻈـﺎری ﺟـﺰ ﺑـﺮآوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اوﻟﻴﺔ ﺧﻮد، ﻣﺜﻞ ارزاﻧﻲ ارزاق و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻮد، اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﻲ ﺣﺘﻲ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻗﻮم «ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻌﺪادى ﻣﻌﺪود از ﺳﺮان، از اﺻﻮل ﻛﺸـﻮردارى ﺑـﻰﺧﺒـﺮ» ﺑﻮدﻧـﺪ (ﺑـﺮاون، 1380 : 127). ﻳﺤﻴﻲ دوﻟﺖآﺑﺎدی ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ از ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪﻣﻴـﺎن آورده اﺳﺖ:
به غیر از ﻣﻌﺪودى ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﭼﻴﺴﺖ، دﻳﮕـﺮان ﻧﻤـﻲداﻧﻨـﺪ ﭼـﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ. اﺳﻢ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻣﻲﺷﻨﻮﻧﺪ، ﺣﺮف ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻣﻲﺧﻮرد، اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ، ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺪام اﺳﺖ، ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻴﺴﺖ، ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ. ﻛﺴﺒﻪ ﺗﺼﻮر ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﺑﺮاى ﻧﺮخ ارزاق ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، درﺑﺎرﻳﺎن ﺟﺎﻫﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراى درﺑﺎری اﺳﺖ، روﺣﺎﻧﻴﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺠﻠﺴﻰ اﺳﺖ ﺑـﺮاى رﺳـﻴﺪﮔﻰ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤـﺎت و اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻴﻪ؛ و ﻫﻴﭻﻛﺪام از آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از اﻫﻠﺶ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﺎزه واردﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺣﻮاﻟﺶ ﭼﻴﺴـﺖ؛ ﭼـﻪ ﻛـﺎرى از او ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ او را ﭘﺮورش داد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ او را ﻧﮕﺎهدارى ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻊ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮕـﺮدد… ( 1373 : 2/84).
اﻣﺎ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﺧﻮد دوﻟﺖآﺑﺎدی ﻫﻢ، ﻛﻪ «از اﻫﻠﺶ» ﺑﻮد، ﻣﻲداﻧﺴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻴﺴﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﺒﻮد، ﺗلاشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻬﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ادارات ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎی اﻣﺮوز. ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﻋلام ﺷﺪ «اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ از ﺗﻤﺎم ادارات ﺑﺮای ﻧﻔﻊ ﻋﻤﻮم » ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ (ﺟﺎمﺟﻢ، 2 :4). ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻠﺪﻳـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی اوﻟﻴـﻪ و ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﺮد، ً ﻣﺜلا ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻳﻜﻲ از ﮔﺰارشﮔﺮان ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ «ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ» ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻨﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺒـﻮد (ﻇﻬﻴﺮاﻟﺪوﻟـﻪ، 1351 :248). ﺑﻪواﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ اول ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.

ﻣﺴﺌﻠﺔ ارزاق ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اوﻟﻴﺔ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﻣﺠﻠﺲ اول ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻜلات ﺑﺴـﻴﺎری ﺑـﺮای ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪﻫﻤـﺮاه آورد. ﮔﺬﺷـﺘﻪ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ارزاق ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺗﺤﺼﻦ اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﻣﺠﻠـﺲ، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺸﻜلات ﻣﻌﻴﺸـﺘﻲ، از ﻣﻌﻀـلات دﻳﮕـﺮ ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﻠـﻲ ﺑـﻮد. ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﺗﺤﺼـﻦ ﭼﻮبدارﻫﺎ ﺑﻮد (ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ، 1379-357 :358).
ﺳﻴﺪﻋﺒﺪاالله ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ در زﻣﺮه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮ «ﻧﺎن و ﮔﻮﺷـﺖ» ﻧﻈـﻢ

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع اﻧﺠﻤﻦ

ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﺮدم «ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪارد» (ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ، 1325 :30). دﺑﻴﺮ دﻳﻮان در ﭘﻲ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ اﻇﻬﺎر داﺷـﺖ ﻣـﺮدم ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﺠﻠﺲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗـﻮه ﻣﻘﻨﻨـﻪ ﺑـﺮای آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ «ﻧـﺎن و ﮔﻮﺷﺖ» آنﻫﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ. او اداﻣﻪ داد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه از ﻣﺮدم ﻧﻤـﻲﺗـﻮان ﻧﺸـﺎن داد وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻳﻦﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ «ﻋﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﻘﻞ و اﻧﺘﻈﺎرﺷـﺎن ﻟـﺬت اﻳـﻦ ﻧﻌﻤـﺖ ﻋﻈﻤﻲ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭼﺸﺎﻧﻴﺪ و در ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ، ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎجاﻟﻴﻪ ﻋﺎﻣـﻪ اﺳـﺖ، اﻗـﺪام لازم ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺰﻳﺪ اﻣﻴﺪواری ﻋﻮام، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاص ﺑﺸﻮد …» (ﻣﺠﻠﺲ، 44 :3)؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣـﺮدم «را ﻣﻘﺼﻮدى از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺟﺰ ﻓﺮاﻏﺖ ﺣﺎل و آﺳـﻮدﮔﻰ ﺷﻜﻤﺸـﺎن ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ را ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ارزاﻧﻰ و ﻓﺮاواﻧـﻰ ﻧـﺎن و ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ» (ﻧـﺎﻇﻢالاﺳـلام ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ 1361 : 1/183).
ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻴﺮزا ﺣﺴﻦ ﺷﻜﻮﻫﻰ درﺑﺎره اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮاﻏﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻴﺴﺖ … ﻛﺘﺎﺑﭽﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮاﻏﻪ آﻣﺪ، اﺑﺪاً ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺼﻮل او را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷـﻮرش در ﺳـﺮ اﻳـﻦ ﻓﺼـﻮل ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻰارزﻳﺪ … (ﻛﺴﺮوی، 1383 :196).
ﺷﻴﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ زﻧﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ درﺑﺎره ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
«ﻣﺮدم ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﻴﺴﺖ. در اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﻢ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﺒﺮاً ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻣﻘﻬﻮر رﻋﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎره دﻛﺎﻛﻴﻦ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ ﻧـﺎن ارزان ﺷـﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ، ﻣﺮدم اﺑﺪاً ﻓﺼـﻮل آن را ﻧﻤـﻲﻓﻬﻤﻴﺪﻧـﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻲارزﻳﺪ. ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻲدﻳﺪﻧﺪ (ﻧﺎﻃﻖ، بی تا: 25).»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ، اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﺔ ﺣﺸﺮات الارض ﻧﺪا دﻫـﺪ ﻛـﻪ «ﻗـﺎﻧﻮن وﻗﺘﻲ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم از ﻃـﺮف آب و ﻧـﺎن آﺳـﻮده ﺷﻮﻧﺪ» (ﺣﺸﺮات الارض، 5-2 :3). ﺧلاﺻﺔ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦﻛﻪ، ﭼﻮن اﺻﻮل ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ﺗﺎزﮔﻲ داﺷﺖ، «ﻫﻴﭻﻛﺲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻣﻤﻠﻜـﺖ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ» آﮔـﺎه ﻧﺒـﻮد (ﻋﺒﺎﺳـﻲزاده، .(11612 :14).

3-2-2- انجمن بلدیه از منظر قانونی
ﻗﺎﻧﻮن «ﺑﻠﺪﻳﻪ» در 108 ﻣﺎده در 20 رﺑﻴﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ 1325ق ازﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرا ﺗﺼـﻮﻳﺐ و ﺑـﻪ ولاﻳﺎت اﺑلاغ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻮراﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤلات ﺷﻬﺮ ﺑـﻮد، ﺑﻪ ﻧﺎم «اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ» (ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 16 ،20 و 30 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ) ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ. رﻳﺎﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﺮ «اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ» ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻮد ﭼـﺮا ﻛـﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳـﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺑـﺰرگ «ﻛلاﻧﺘـﺮ» ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣﻲﺷﺪ. اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻠﺪﻳﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻛﻠﻲ اﻣـﻮر ﺑﻠﺪﻳـﻪ را ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻣـﻲ ﻛﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺮخ ارزاق ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮد، درﺑـﺎره ﻧﻈﺎﻓـﺖ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷـﻬﺮ و ﺑﺮﭘـﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ اﺑلاغ ﻣﻲﻛـﺮد، اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی و ﻛﺮاﻳﻪﻫﺎ را ﺳﺎﻣﺎن داده و راﺟﻊﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷـﻬﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮزه آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ، «ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوﻋﺎت و ﻋﻮارﺿـﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﻠﺪﻳﻪ از اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد» ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻮد.
3-2-3- ﻣﺮدم و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ
آﺷﻨﺎﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻧﻮن در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﺎرز ﺑﻮد. ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان، ﻣﺮﻛـﺰ اﺻـﻠﻲ ﺟﻨـﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑـﻲرﻏﺒﺘـﻲ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ روﺑﻪرو ﺑﻮد، ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺑﻪﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 73 :4؛ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 74 :3). روزﻧﺎﻣﺔ ﺣﻘﻮق از ﻣﺮدم داراﻟﺨلاﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻫﻴﺌـﺖ ﻧﻈﺎر ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ (1 :3). ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ادﺧﻠﻮ اﻟﺒﻴﻮت ﻣﻦ اﺑﻮاﺑﻬﺎ» ﺑـﻪ ﺗﻬﻴـﻴﺞ ﻣـﺮدم ﺑـﺮای ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓـﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اول ﺟﻤﺎدیاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﻮد، ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﻣﻴﺮزا ﻛﺎﺷﻒاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻣﺎه درﮔﻴـﺮ ﺑﺮﮔـﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﻮد (اﻳـﺮان ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،9 :3). ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ «اﺳﺘﻴﺤﺎش و ﺗﻜﺎﻫﻞ» در اﻣـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت آﮔـﺎهﻧﺒـﻮدن ﻣـﺮدم از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ «ﻫﺰاران زﺣﻤﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻫﺪاﻳﺖ» ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧـﺬ آرا ﺷﺪﻧﺪ (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 106 :1).
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارﺷﻲ از اﻧﺰﻟﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞﻧﺸﺪن ﺑﻠﺪﻳﻪ در رﺷﺖ ﺑﻲﻫﻤﺘـﻲ ﻣـﺮدم و ﻧﻴـﺰ ﺳﻨﮓاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، زﻳﺮا اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻀﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 217 :3). ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺨـﺶ اﻋـلان از ﺳـﻮی ﻫﻴﺌـﺖ ﻧﻈﺎر، ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻲﻛﺮدﻧـﺪ، ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ در ﻛﻨـﺎر ﻋـﺪم اﻃلاعرﺳﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪی، ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﻫﻢ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻮﻳﻖ و ﺗﻌﻠﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﺑﻮد، ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ذیﺣﺠـﻪ، ﭘـﺲ از ﭼﻨـﺪ روز از اﻋـلام واﮔﺬاری ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﻓﻘﻂ 90 ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد (ﮔﻴلان، 1 :4).

3-2-4- انجمن بلدیه در مشهد :
در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻜلاﺗﻲ آﻓﺮﻳﺪ. ﻣﺘﻴﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ آﮔﺎهﻛﺮدن ﻣﺮدم در زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﻋلاﻧﺎت و اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻣﻔﺼـﻞ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﻮﺟﻪ داد (ﺣﺒـﻞاﻟﻤﺘـﻴﻦ ﺗﻬـﺮان، 246 :3)، وﻟـﻲ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺻﺎدق ﺗﺒﺮﻳﺰی، ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز روزﻧﺎﻣﺔ ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﻛﻪ «ﭼﺸﻢ وﮔﻮش اﻫﺎﻟﻲ» را در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﻠﺪی ﺑﺎزﺷﺪه ﻣﻲداﻧﺴﺖ، اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ: «اﻳﻦ ﺑﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدهام و اﻛﻨﻮن ﻋـﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ آنﭼﻪ ﺣﺴﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﻋﻤﻮم اﻫﺎﻟﻲ از ﺧﻮد رأی ﻧﺪارﻧﺪ ــ ﺑﻠﻜـﻪ ﺗﺒﻌﻴـﺖ از آرای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ» (ﺧﻮرﺷﻴﺪ، 100 :1).
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﻣﺸﻬﺪ ﻋلاوه ﺑﺮ ﺑﻲرﻏﺒﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺪهای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﻴﺪاﺳﺪاالله ﻗﺰوﻳﻨﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 228 :3). ﺑﻪواﻗﻊ، ﺗﻔﻬﻴﻢﻧﻜﺮدن ﻣﻮاد ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ. در ﺗﻬﺮان، ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﺔ ﺳـﻨﮕﻠﺞ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت و ﺗﻘﻠﺐ در آن اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 92 :4)، وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﻮاد 53،54 ،55 ،56 ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﺔ ﺑﻠﺪی رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﺎﻫـﺖ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻋلام ﻛﺮد ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ رﺑـﻂ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﭼﻴﺴﺖ. اﻋﺘﺮاض ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﺔ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد (ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 96: 4) ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧلاف ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻮد. در اﻋﺘﺮاﺿـﺎت ﻣﺤﻠﺔ ﭼﺎﻟﻪﻣﻴﺪان (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 108 :2؛ ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﻴﻦ ﺗﻬﺮان، 96 :4) و ﻋﻮدلاﺟﺎن (ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق، 108 : 2)، ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 55 ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠـﺪی ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﻓﺤﻮای ﻛلاﻣﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
با گشایش انجمن های ﻫﺎی ﺑﻠﺪﻳﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﺎآﮔﺎﻫﻲ، ﻧﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ، و اﺧلاﻗﻴﺎت ﻏﻴـﺮ ﺷـﻬﺮی ﻣﻌﻀـلاﺗﻲ ﺑﻪوﺟﻮد آورد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺻﻔﻬﺎن وﺛﻴﻖاﻟﻤﻠﻚ، رﺋﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ، درﺑﺎره ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻬﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد. دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓـﺮاوان ﺑـﻪ ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻﻛﺪام ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ. وﺛﻴﻖاﻟﻤﻠـﻚ ﺑـﺎ دﻳـﺪن اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﻠﺪی روی ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﻲ وﻛﺎﻟـﺖ اﻳـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ «ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ رأی» ﻣﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ (ﭘﺮواﻧﻪ، 2: ﺻﻔﺤﺔ ﺿﻤﻴﻤﻪ).
دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ، ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳـﺖ آﻣـﺎر ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻣﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ ﻣﺮدم آﻣﺎر درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻤﻲدادﻧﺪ1 . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻣﺜلا، ﻣﻲﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ در ﺻﻮرت اراﺋﺔ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﺸﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻳـﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺪف از ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲﻫﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻋلاﻣﻴﻪای ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان در اﻳﻦﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد:
ﺳﻜﻨﺔ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از ﻋﺪه ﻧﻔﻮس ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎﺳﺘﻪ و ﻧﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻬﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ، آذوﻗﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ [و ﻣﺮدم] دﭼﺎر ﻣﺸﻜلات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻢ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻳﻦﻛﻪ دﻓﺘﺮ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺷﻬﺮ ﺧﻮب ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد و اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ ً ﻛـﺎﻣلا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮرات ﺟﺎرﻳﺔ ﺷﻬﺮ را از ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺴﻴﻢ آب و روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻓﻴﺼﻞ دﻫـﺪ و ﻧﻮاﻗﺺﺗﻤﺎم ﻣﺤلات ﺗﻬﺮان را ﺑﺪاﻧﺪ (ﻣﺠﻠﺲ، 30 :4؛ ﻧﺪای وطن 161: 2-3).
از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﻧﻔـﻮس ﺑـﻮد ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آذوﻗﺔ ﺷﻬﺮ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و از وﻗﻮع ﻗﺤﻄـﻲ و ﻳـﺎ ﮔﺮاﻧـﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻛﻤﺒﻮد آذوﻗﻪ و ﻳﺎ اﺣﺘﻜﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﻳﻜـﻲ از ﺟﻠﺴـﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﻄﺮح و ﺑلاﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻀﺎی اداره ﺑﻠﺪی اﻋلاﻣﻴـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ در و دﻳﻮار ﻣﺤلات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃلاع داده ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮار ﺷـﺪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آﻣﺎر درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﺪﻫﻨﺪ (اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠﺪﻳـﻪ، 14: 4). ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ، ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ اﻃلاﻋﺎت درﺳﺖ ﻧﻤﻲدادﻧﺪ.
دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﻮل زوری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺐ ﺣﺎﻛﻤـﺎن ﻣﻲرﻓﺖ و اﻳﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﻲﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ زودی آن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد. ﺣﺘﻲ در اواﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﺑﻪ ﺣﺪی ﻛﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻠﺪی ﺗﻬﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﻜلات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪ.ﻣﺜلا، ﻧﻘﻴﺐاﻟﻤﻤﺎﻟـﻚ از ﻃـﺮف اداره ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺗﻬـﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻋﺎﻳﺪات ﺳﻮقاﻟﺪواب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ، وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوری آن ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﻮقاﻟﺪواب روﺑﻪرو ﺷﺪ (ﻛﺸﻜﻮل، 21 :4). ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﻣﺴﺘﻐلات ﻣﻴﺪان ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ از دادن ﻛﺮاﻳﻪ ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻜﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﺳﻮی وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ و ﻳﺎ داﺧﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ (ﺻﺒﺢ ﺻـﺎدق، 194 :2). ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻫﻤـﻴﻦ ﻫﻤﺮاﻫـﻲﻧﻜـﺮدن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﺣﻜﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺻـﺎدر ﺷﻮد (ﺻﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻋﺎﻳﺪات اداره ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن، 240-15719: 4).
وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﻪ، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻗﻠﻲﺧﺎن ﺻﻨﻴﻊاﻟﺪوﻟﻪ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﺳـﺦ داد. ﺗـﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ در 27 ﻣﺤﺮم 1326 ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺻـﺪور ﺣﻜـﻢ ﻳﺎدﺷـﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد (ﻫﻤﺎن : 30). ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ، دﺳـﺘﻮر داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ «ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺪس ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ ﺷﻴﺪاالله ارﻛﺎﻧﻪ و اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛـﻪ از وزارت ﺟﻠﻴﻠـﺔ داﺧﻠﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘلات1 ﻣﻴﺪان ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ را ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﻃﻔﺮه ﺑﻪ اداره ﺑﻠﺪﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده، ﻗﺒﺾ درﻳﺎﻓﺖ دارﻳﺪ …» (ﻫﻤﺎن: 6).
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻬﺮان ﻋﻮارﺿﻲ ﺑـﺮ ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ و ﺑـﺎغﻫـﺎ وﺿـﻊ ﻛـﺮد، وﻟـﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را وﺻﻮل ﻛﻨﺪ (ﻛﺘﺎب ﻧﺎرﻧﺠﻲ، 1376: 1/ 178-179). اﺧﺬ ﻋـﻮارض و ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دو اﺷـﻜﺎل داﺷـﺖ: اولاً، ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪﻛﺮدن ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻳـﻦ ﻋﻮارض ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺴﺌﻮلان اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺷﺪ، ﺛﺎﻧﻴﺎً، اﺟﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ادارهای ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﻮاﺟﺐ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺷﺪ (ﻧﺪای وﻃﻦ، 115 :4).
اﻋﻀﺎی اوﻟﻴﻦ دوره اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑـﺮای ﻧﻬﺎدﻳﻨـﻪﻛـﺮدن ارﻛـﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗلاش ﮔﺴﺘﺮدهای ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﮔﺮوﻫﻲ و آﺷﻨﺎﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻟﺰاﻣﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺎم اداره ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻤـﻞ آورﻧﺪ. اﻛﺜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوره اول اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن، ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﮔـﻢﻧـﺎﻣﻲ، از اﻓﺮاد ﺧﻮشﻧﺎم ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﻠـﻪﻫـﺎی

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع توسعه پایدار شهری

ابزارهایی تلقی می شوند که مدیریت شهر می تواند با استناد به آن ها به تحقق اهداف خود نقش بپردازد. لذا قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود. به تعبیر بهتر بازیگران و عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان رادر اداره امور مشارکت دهند .
در بررسی قوانین و مقررات شهری در ابعاد شهرسازی مدیریت شهری و شیوۀ اداره امور شهر روبروست. لذا می توان گفت در سطح کلان و ملی چه در فرایند تهیه، تدوین و تصویب قوانین و چه در واگذاری و تفویض امور به سطوح خرد و محلی چه مراحلی را گذرانده است و آیا حقوق و وظایفی که در قوانین در نظر گرفته می شده در جهت ارتقاء و بهبود بوده یا گامی به عقب برداشته شده است؟
اهمیت و ضرورت موضوع:
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری نقش بسیارمهم و تعیین کننده دارد . از دیدگاه دیگر ، می توان مدیریت شهری را درمسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد. این مورد ، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ، می تواند در بهبودسکونتگاه های انسانی وپایداری توسعه شهری، مهمترین نقش را ایفا کند . زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کننده برنامه های شهری از کارآیی مدیریت شهری نشأت می گیرد .گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نموده است. علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزی شهری یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد، مدیریت شهری است. اگر شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید.رشد سریع شهرها در کشورهای در حال توسعه، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی را به وجود آورده است مانند فقر زیاد در شهر، مسکن نامناسب و خدمات اصلی شهر، بیگانگی شهروندان از هم، به وجودآمدن زاغه و مسکن غیرقانونی، سیستم حمل و نقل ناکافی و نبود امکانات شهری و… است. دو راه حل برای برخورد با این مساله وجود دارد: 1- کاستن فشار جمعیتی در شهرها از طریق جلوگیری از مهاجرت به شهرها و کاهش زاد و ولد 2- بهبود مدیریت شهری (ثانی نژاد، 14:1381 ).
رهیافت های مشکلات شهری تا حد زیادی به مدیریت کارآمد شهری بستگی دارد. مدیریت شهری یک مفهوم فراگیر است و هدف از آن تقویت سازمان های دولتی و غیر دولتی برای شناسایی برنامه ها و سیاست های گوناگون و پیاده سازی آنها با نتایج بهینه است. بنابراین واکنش کارآمد در برابر با مشکلات و موضوعات شهرها به منظور فعال کردن، چالشی است که مدیریت شهری با آن مواجه است (سازمان اجرایی شهرداری ها، 1382، 25).
به دیگر سخن، شهرهای ما دارای قوانین ، آیین نامه ها و مقرراتی از نظر شهرسازی بوده اندکه مصوبات بسیاری از آن ها به دهه های بسیار قبل باز می گر دد، که نه شهر نشینی در ایران دارای چنین وسعتی بودو نه شهرداری ها آنچنان بودند که نیازمند وضع قوانین و مقررات شهری جدیدی باشند تا در سایه آن ها اداره امور شهرها را به نحوی درست و با بهره وری مناسب به پیش ببرند . دارا بودن برنامه ، سازماندهی تشکیلاتی،استفاده از نیروهای متخصص و تأمین بودجه های مورد نیاز نیز نیازمند بهبود مدیریت شهری است تا بتواند شهرهای امروزی ما را بخوبی اداره کند . در چنین مواردی،کشور شاهد آن بوده است که مدیریت شهری در کشور ما به طور عمده در برابر باری از مشکلات ساختاری و تشکیلاتی ، تخصصی و بودجه ای ، در اد اره امور شهرها درتنگنا قرار داشته و در سایه این تنگنا ، مشکلات شهرهای ما نه تنها به نحو قانونمندانه ای حل نشده ، بلکه توان های موجود آن ها را نیز به هدر داده و مشکلات را به صورت لاینحل باقی گذارده است.
مرور ادبیات تحقیق :

لطفی و همکاران (1388) در مقاله ای با عنوان «مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان» به بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد .از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد .به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،”حقوق شهروندی”اطلاق میشود.
لاله پور و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان «ساختار مدیریت شهری ایران با تاکید بر تحولات کالبدی شهرها» که یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که، تمرکز گرایی در ساختار مدیریتی کشور، منجر به محدودیت اختیارات مدیریت شهری در موضوعات شهری گردیده است. در این ارتباط، بررسی ساختار مدیریت شهری ایران، نشانگر غلبه عناصر حکومتی و دولتی در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و مدیریت فضایی شهرها و ضعف جایگاه ذاتی شهرداری و شورای شهر در فرآیند مدیریت شهری است.نتایج حاصل از بررسی وظایف رسمی عناصر مدیریت شهری و قلمرو فضایی آن ها: حاکی از وجود ناهماهنگی ها و تفرق هایی در ساختار مدیریت شهری است. این تفرق ها در عرضه هدایت و کنترل تحولات کالبدی-فضایی شهرها در حوزه هایی چون مدیریتی، سیاسی، قلمرویی و سیاستی مورد بحث قرار گرفت است.
عزیزی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان « بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر تهران» از یافته ها اینگونه برمى آید که مدیریت کلانشهر تهران، در عرصه هاى مختلف فعالیت، توسط نهادهاى مختلف صورت مى گیرد که موجب تشت و موازى کارى در این زمینه گردیده، و مشکلات کنونى مدیریت این کلانشهر را موجب گردیده است. به نظر مى رسد براى بهبود وضعیت فعلى مى باید فعالیت ها و وظایف مدیریت شهر که در حال حاضر بین اجزاى مختلف این سیستم به صورت ناهمگون توزیع گردیده و به عدم یکپارچگى و تفرق عملکردى منجر مى گردد، به صورت هدفمند و با برنامه ریزى و سازماندهى موثر، به نهادها تفویض گردد تا از تفرق و چندپارگى در این زمینه ها جلوگیرى گردد. نتایج حاصله حاکى از این است که فارغ از معیارهاى مذکور، از نظر صاحبنظران این رشته، ابزارهاى اداره امور کلانشهر تهران، به ترتیب اهمیت بر یکپارچگى مدیریت شهرى به صورت زیر اولویت بندى مىشوند.
قوانین ومقررات (میانگین 3.52)
سازمان و تشکیلات(میانگین 2.85)
منابع انسانى(میانگین 1.83)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع مالى (میانگین 1.8)
حسین زاده دلیر و همکاران (1390) در مقاله ای با عنوان « مدیریت شهری در شهرهای میانی ایران» به بررسی نقش شهرهای میانی در توسعه منطقه ای و توسعه پایدار شهری، اهمیت و ضرورت مبحث مدیریت شهری و مسائل و مشکلات مربوط به آن در شهرهای میانی تجزیه و تحلیل گردد.
صرافی، مظفر (1385) در پژوهشی با عنوان «تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور» به مطالعه در مرود برقراری شرایط و زمینه های لازم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرارگرفتن برمدار قانونمداری است. قانونمداری مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و تکالیف دوسویه شهروندان و مدیریت شهری را روشن می نماید و هدف آن سامان بخشی به زندگی شهری و فعالیت های مدیریت شهری است. در این نوشتار سعی می شود ضمن تحلیل و تشریح مفهوم، پیشینه و خاستگاه شهروندی جایگاه آن در قوانین و مقررات شهری کشور واکاوی شده و ارتباط آن بامدیریت شهری نیز تبیین گردد.

شیعه، اسماعیل (1382) در تحقیقی با عنوان « لزوم تحول مدیریت شهری در ایران» در این مقاله که به لزوم تحول در مدیریت شهر های ایران می پرداز د، در ابتدا مشکلات شهرهای امروزی ایران و تنگناهای موجود آن برشمرده می شو د . سپس با بررسی مبانی نظری در عرصه های شهرسازی و مدیریت شهر ی ، اهداف مدیریت شهری در دنیای امروز مورد بررسی قرار می گیرد . آنگاه به چگونگی فایق آمدن شهرداری های کشورهای صنعتی بر مشکلات خود پرداخته شده و به اقداماتی که آنان در عرصه های مدیریتی خود به منظور ارتقاء سطح شهرسازی و رفع مشکلات شهرها انجام داده اند ، اشاره می نماید . در نتیجه گیر ی، ضمن تأکید بر تخصصی کردن مدیریت شهری و تحولاتی که در این عرصه باید معمول گردد ، به لزوم تحول در قوانین و تشکیلات مدیریت شهری به منظور بهبود ساختار کا لبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها اشاره شده و به پیشنهاد برای بهبود وضعیت آن ها پرداخته می شود.
دهقان نیری و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان « تحلیل و توصیف نظام مدیریت شهری اصفهان در صدر مشروطه» این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل گیری و آغاز به کار اداره بلدیه اصفهان، بسترهای اجتماعی، چالش ها و موانع آغازین آن را بررسی کرده و نگاه مردم به این نظام مدیریت شهری نوین و اقدامات کارگزاران این نهاد نوپا را برای تثبیت موقعیت و اعتبار آن در میان سایر مراکز قدرت ارزیابی می کند.
آیادیان و همکاران (1391)در مقاله ای با عنوان « موانع تاریخی رشد مدیریت شهری در دوره اول مشروطه، تجربه انجمن های بلدی» جنبش مشروطه ایران علاوه بر این که از نظر فکری و سیاسی نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، از دیدگاه اجتماعی نیز فصلی نو در باب مناسبات زندگی اقشار شهرنشین به همراه آورد. مهم تر ین تجلی گاه این موضوع شکل گیری انجمن های بلدیه و ادارات بلدی بود که مقدمه ای بر شکل گیری شهرداری های جدید به شمار می آمد. پرسش اصلی مقاله این است که علت عمده ناکارامدی نظام مدیریت شهری در دوره مشروطه اول چه بود . برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و نتیجه تحقیق این است که نبود اخلاقیات لازم برای زندگی اجتماعی از مهم تر ین موانع شکل گیری ساختارهای نوی مدیریت شهری بوده است.
پرهیزکار و همکاران (1390)در تحقیقی با عنوان «چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تاکید بر توسعه پایدار شهری» این مقاله در پی تحلیل نظام مدیریت شهری در ایران با بهره گیری از قوانین مورد عمل و چشم انداز آتی آن با استناد به رویکرد دولت می باشد و در ادامه باتوجه به سلسله مباحث و موضوعات پیرامون توسعه پایدار شهری، افق آتی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار تحلیل و ارزیابی گردیده است و نتایج حاصل از این مقاله تحلیلی و توصیفی نمایانگر این موضوع است که تغییر نظام مدیریت شهری تمرکز گرا به سوی نظام مدیریت غیر شهری متمرکز ، لاجرم بایستی بر اساس رویکرد توسعه پایدار شهری باشد.
اهداف تحقیق :
شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری در دوران باستان، دوران اسلامی تا قبل از انقلاب مشروطیت
شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری در دوره مشروطیت
شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری در دوره بعد ا

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع ارزشهای فرهنگی

ز مشروطیت
شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بررسی چالش های مدیریت شهری در ایران و ارائه راه حل با وضع قوانین مناسب
سؤالات تحقیق:
آیا روند تحول قوانین و مقررات مدیریت شهری گامی در جهت بهبود و توسعه شهرها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بوده است؟
آیا قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت شهری در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؟
ایران از نظر قوانین و مقررات حاکم بر ساختار مدیریت شهری در نظام جهانی چه روندی را

داشته است؟
فرضیه :
در فرهنگ دهخدا فرضیه به معنی حدس و گمان ذکر شده است و شامل نظری می باشد که درباره یک مساله علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات و تجارب گذشته ابراز شود وهنوز به اثبات نرسیده باشد( بهفروز ،1378: 103 ) .
به عبارت دیگر فرضیه پرسشی جهت یافته است که انسان در برابر یک امر واقع که از قبل برگزیده شده مطرح می سازد (ساروخانی، 1373: 102، 105).
فرضیه یک تصور ، گمان و حدس آگاهانه درباره نتایج احتمالی تحقیق است . فرضیه یک راه حل فرضی و یا نظریه ای است که باید ثابت شود و جوابی معقول برای مسئله تحقیق ارائه کند ( بهفروز ،1378: 104).
با توجه به حقایق و واقعیت ها تئوریهای علمی مورد پیش بینی واقع می شوند این تئوریها موجب می گردند که فرضیاتی را مطرح و تهیه کنیم تا در محک آزمایش بگذاریم و نسبت به صحت و سقم آنها قضاوت نماییم بدیهی است که درصورت اثبات مطلب این فرضیه تبدیل به مطلب علمی خواهد شد و در غیر این صورت فرضیه را بطور کلی کنار می گذاریم یا با اصلاحاتی آن را مجددا مورد بررسی قرارمی دهیم ( نبوی ، 1371: 94 ).
به نظر می رسد سیر تحول قوانین و مقررات مدیریت شهری گامی در جهت بهبود و
توسعه شهرها بوده است.
به نظر می رسد قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت شهری در ایران از وضعیت مطلوبی
برخوردار نیست.
به نظر می رسد ایران از نظر قوانین و مقررات حاکم بر ساختار مدیریت شهری در نظام
جهانی جایگاه مناسبی را ندارد.
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :
1-8-1- شهر:
شهر در رویکرد جغرافیایی، حاصل رابطه ای است که انسان با طبیعت به وجود می آورد به گونه ای که شهر را می توان محیطی انسان ساخت تعریف کرد. انسان برای ارضای نیازهای خود در بستر ی از دگرگونی های معنائی (نمادین) اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی فضا را نیز دگرگون میکند. این دگرگونی از خلال یک فرایند تخریب-ساختن انجام می گیرد؛ بدین معنی که برای ساختن فضاهای جدید همواره نیاز اولیه ای به تخریب فضاهای پیشین وجود دارد.این امر چرخه ای بی پایان از تخریبها و ساختنها را به وجود می آورد که شاید بتواند گفت هرگز متوقف نمی شود چه بسیار در طول تاریخ مشاهده شده آتی، بار دیگر شهر در مرزهای قدیمی و یا نزدیک به آنها و با تجدید گذشته ت اریخی آن بازسازی شده است (فکوهی، 1383، 32).
در رویکرد جامعه شناختی شهر به مثابه یک واقعیت اجتماعی تعریف می شود. در اینجا شهر در نهایت حاصلی است از مجموعه روابط میان بازیگران اجتماعی و بنابراین، این باور وجود دارد که شکل گیری فضاها و روابط شهری از این روابط تبعیت می کنند (همان، 34)
از نظر اجتماعی، شهرها مکانهای مناسبی برای شکل گیری نهادهای جمعی، اعتلای ارزشهای فرهنگی، گسترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی و پاسداری از روشهای انسانی و هویتهای ملی و محلی هستند (فرجامی ، 1383، 533).
1-8-2- حقوق:
حقوق عبارت است از مجموعه مقررات و اصولی که در زمان معینی بر جامعه ای حکومت نموده و روابط بین افراد آن جامعه را تنظیم مینماید مانند حقوق اسلام،حقوق مدنی ایران، حقوق جزاء و امثال آن. از دیدگاه اسلام منشاء حق و حقوق خداوند متعادل است و قانونی که مطابق احکام اسلام وضع نگردد موجد حق نیست . از این منظر حقوق را می توان اینچنین تعریف کرد:حقوق عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سویخدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین میشود تا سعادت جامعه را تامین سازد (کامیار، 1387، 21).
1-8-3- مدیریت شهری:
مدیریت شهری به تمامی نهاد ها، سازمان ها و افرادی گفته می شود که به صورت رسمی یا غیررسمی در فرآیند مدیریت شهر اثرگذار هستند. پس مدیریت شهری فقط شهرداری و شورای شهر نمی باشد و هر عنصری که به شکلی در فرایند مدیریتی شهر اثری دارد در این حیطه قرار دارد.
عبارت است از پذیرش و فهم مسئولیت مداوم برای رسیدن به یک سری اهداف مشخص که خود منتهی به یک هدف اصلی می باشد . این مسئولیت در مورد این است که چه کاری باید انجام شود و چگونه یک نظام دهی مناسب برای این کار صورت گیرد . بطور کلی مدیریت شهری باید شامل موارد زیر باشد : اتخاذ یک دید وسیع وهمه جانبه نگر/ پیگیری اهداف و تعیین نیازها وامکانات / احساس مسئولیت ( بهرامی نژاد ، 83 )
مدیریت شهری یعنی پیاده نمودن طرحها و برنامه هایی که در فرآیند برنامه ریزی شهری به آنها پرداخته شده است و نحوه اجرا و بازبینی آنها با توجه به پویایی و تحولات شهری ( کلهر ، 83 )
ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻛــﺎرﮔﻴﺮی ﻣــﻮﺛﺮو ﻛﺎرآﻣــﺪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎدی و اﻧــﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪرﻳﺰی،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ،ﺑـــﺴﻴﺞ ﻣﻨـــﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧـــﺎت،و ﻫـــﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘـــﺮل اﺳـــﺖ (رﺿﺎﻳﻴﺎن،دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ،1376 ،6) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻞ ﻧﮕﺮ ازﻣﻔﻬﻮم ﺻـﺮف اداره اﻣـﻮر ﺷـﻬﺮ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻴﺮود و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺳﻴﺎﺳـﻲ و اﻗﺘـﺼﺎدی ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و ﻧﻘـﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. در اﻳـﻦ ﻧﮕـﺮش ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖوﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦدﻟﻴـﻞﺗﻌﺎﻣـﻞآن ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻗﺪرت،ﺳﻴﺎﺳـﺖ،اﺟﺘﻤﺎع و اﻗﺘـﺼﺎد ﺷـﻬﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد (MacGill , 1998 ؛ Rakodi, 1999 )ﻣﻨﻈـﻮر از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛلان ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻟﺰوم ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب اشکال متنوع ﺷﺮاﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﻲ،ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی (Henton,2001, 391) ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی را ﻣﻲ ﺗﻮان در ارﺗﻘﺎی ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻛﻦ در ﻗﺎﻟـﺐ اﻗـﺸﺎر و ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﺔ اﻗﺘـﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳـﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻟﺒﺪی داﻧﺴﺖ(ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ،1379 ،46).
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮای ﺷـﻬﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰیﻫـﺎﻳﻲ را ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﻈـﺎرت ﻛﻨـﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﺔ اﻣﻮر،اﻧﮕﻴﺰش اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ(ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ،1379 ،20-21) .
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻋﺒـﺎرت از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ اﺳـﺖ… ﻫـﺪف ﻛـلان ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی اﻳﺠـﺎد ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻛـﺎرآﻳﻲ اﻗﺘـﺼﺎدی و ﭘﺎﻳـﺪاری زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ (ﺻﺮاﻓﻲ و دﻳﮕﺮان،1379،81).
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻋﺒـﺎرت از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮاﺳﺖ (ﺷﻬﺎﺑﻴﺎن،1383،50). ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎدی ﺻﺮف را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨـﻮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﺪه آل ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺳـﺎﻛﻨﺎن شهر دلالت دارد.
1-8-4- روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش جمع آوری دادهها اسنادی و کتابخانهای میباشد.در تحقیق حاضربرای جمعآوری اطلاعات از روشهای مطالعه کتابخانهای از جمله مطالعه کتب و نشریات، پایاننامه ها و مقالات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی(اینترنت) و تحقیقات پیشین استفاده خواهد شد و تلاش بر این است که با تحلیل قوانین حاکم بر مدیریت شهری در ایران قبل از مشروطه، بعد از مشروطه و بعد از انقلاب اسلامی بررسی نماییم. در ضمن با بررسی و نقد حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت شهری، در حیطه مجموعه قوانین و مقررات مدیریت شهری با بیان مشکلات و ابهامات حقوقی که در عمل ممکن است پیش آید، تلاش شده است تا راه حلی مناسب جهت رشد و توسعه شهرهای بزرگ اندیشیده شود.
فصل دوم : مدیریت شهری در صدر اسلام
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی،ﻣﺘﺸﻜﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن،رﻫﺒﺮی، و ﻛﻨﺘـﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﻧﻴـــﻞ ﺑـــﻪ ﻫـــﺪﻓﻲ ﻣـــﺸﺨﺺﻣـــﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ(ﻋﻠـــﻲ ﻣﺤﻤﺪ،اﻗﺘﺪاری،1349 ،1). از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺪن اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺒﻠﻮر ذهنی و تکنولوژیک بشر اﺳــﺖ(ﺳــﻴﻒ اﻟــﺪﻳﻨﻲ، 1378،75).
اﻧﺪﻳــﺸﻪ ﻫــﺎی ﺷﻬﺮﺳــﺎزی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﻴﺰ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮل ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـﺸﺮی دارد. ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ و ﺟﻠـﻮه ﮔـﺎه ﺑﺎورﻫﺎ و ﺷﻴﻮه زﻳﺴﺖ ﻣـﺮدم و ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻧﮕـﺮش آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺴﺘﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ (ر.ک: داوری اردﻛﺎﻧﻲ،1382)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﺪه آل ﻫﺎی روﺣﻲ و رواﻧـﻲ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ ی ﺑﺸﺮی و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺷـﺎدﻛﺎﻣﻲ وﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ و ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺮدد.آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ وﻛلان ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﺳلاﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺤﺾ اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﻫـﺎی ﻏﺮﺑـﻲ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓاﺳلاﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ روﻳﻜﺮد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺘـﻮن اﺻـﻴﻞ اﺳـلاﻣﻲ و ﺑﺎزﻗﺮاﺋﺖ و اﺣﻴﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی اﺻﻴﻞ اﺳلاﻣﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳـلام در ﻧﻈـﺮ ﺑـﺴﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن آﺋﻴﻨﻲ ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻤﻌﻲ را در ﻋﺒﺎدت ﻓﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﻲدﻫﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﻮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳلام، ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ در ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷـﻬﺮی ﻧﻤـﻮد ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲﻛﻨﻨﺪ(Rabah Saoud,2002,1). در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻬﺪ اﺳـلاﻣﻲ ﻣﻌـﺎﻧﻲ و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻤﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﻌﺎد و زواﻳﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺑﻄﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳلاﻣﻲ و ﻛﻨﻜـﺎش در ﺳـﻴﺮه رﺳـﻮل اﻛﺮم (ص) ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻳﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳـلاﻣﻲ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳـﺪ.ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛﺮم (ص) ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘـﺖ وﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وجودی مادی و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن و ﺣﺮﻛﺖ از ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﺴﺎن در ﺗلاش ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم و ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ و زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻫـﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ. در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی ﻫـﻮﻳﺘﻲ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪرن و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی وارداﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪی ﺗـﺮ و آﺷـﻜﺎرﺗﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﺑـﺎب ﻫﻮﻳـﺖ اﺳـلاﻣﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳلاﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻌﺪ از اﻧﻘلاب ﻣﻄﺮحﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ اﺳـلاﻣﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﻲ دﻗﻴﻘﺘـﺮی دارد. ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳلاﻣﻲ و اﺻلا ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﺳلاﻣﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر دﻗﻴـﻖ و ﻣـﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. از ﻃﺮﻓـﻲ در ﺷـﻬﺮﻫﺎی اﻣـﺮوز ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷـﺎﻫﺪ ﺗلاﺷـﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری در دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ اﺻﻴﻞ اﺳلاﻣﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺟﺎوداﻧﻲ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮر اﻋـﻢ وﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ(اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻗﺮآﻧـﻲ)؛ ﺗـلاش در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺣـﻀﺮت رﺳـﻮل اﻛـﺮم (ص) در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و رﺳﻴﺪن و ﻓﻬﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی اﺳلاﻣﻲ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎشد.
ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ درک اﺳﺖ. درک و ﻓﻬﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﺳلاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺷـﻬﺮی ﻛﻤﻚ می نماید ﺗﺎ

مقاله رایگان درمورد 1358

زندانهای ایران توجهی به آنها نشده و مواردی از طبقهبندی زندانیان براساس آنها به چشم نمیخورد درحالیکه توجه به برخی از آنان مانند سابقه کیفری (پیشینه) و نیز شخصیت و تخصص از موارد بسیار مهمی است که میتواند به میزان بسیار زیادی از تکرار جرم جلوگیری نماید.
«امروزه سیاست جنایی کشورها نه تنها دنبال اجرای دقیق سیستم تفکیک و طبقهبندی زندانهاست بلکه در جستجوی روشهای نوینی برای گسترش و اجرای مطلوب سیستم مزبور و یافتن طبقهبندیهای جدید است. زیرا درصورت عدم اجرای رژیم یادشده آثار زیانبار حبس کاهش یافته و زندان از هدف اساسی خود که همان اصلاح و تربیت و بازسازی مجدد جرم است دور نمیماند و ازطرفی مجازات زندان با سهولت بیشتری قابل اجرا است.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وقتی فرد برای نخستین بار به زندان میافتد دو حالت درمورد دوران پس از آزادی وی قابل تصور است. حالت نخست و خوشبینانه این است که فرد بر اثر شرایط موجود در زندان و آثاری که زندانی شدن وی دربرداشته متنبه شده و دیگر به سراغ ارتکاب جرم نمیرود و درواقع زندان نقش تنبیهی و ارعابی و بازدارنده خود را به خوبی ایفا نموده است. حالت دوم که متأسفانه درخصوص پارهای از مجرمان (مانند کسانی که در علم جرمشناسی مجرمین به عادت خوانده میشوند) بیشتر اتفاق میافتد آنست که فرد آزاد شده مجددا به جرم (مشابه یا متفاوت از جرم قبلی) روی میآورد. یکی از علل چنین رخدادی واکنشی است که فرد در مقابل زندانی شدنش از خود نشان میدهد. درواقع چنین فردی خود را مستحق در بند شدن و دوری از اجتماع و خانواده و تبعات دیگر آن مانند از دست دادن شغل و موقعیت اجتماعی و غیره ندانسته و با ارتکاب مجدد جرم به نوعی قصد انتقام گرفتن از جامعهای را دارد که او را از خود طرد نموده است. حالت شدیدتر این نوع انتقامگیری در قتل قاضی صادرکننده حکم یا طرف شاکی و وکیلش یا هر کس دیگری که ازنظر زندانی مسبب به زندان افتادن وی بوده و در مواردی نیز اقدام به خودکشی، نمودار میشود.
اقدام به ارتکاب مجدد جرم در این شرایط در اصطلاح جرمشناسان و روانشناسان منفعت ارتکاب جرم خوانده میشود. مطابق یک تحقیق بعمل آمده دراین خصوص «درصورتی که کیفیت اولین جرم ارتکابی را برای افراد سابقهدار و بیسابقه مقایسه کنیم مشخص میشود که افراد سابقهدار، ارتکاب اولین جرمشان را از کیفیت پایین شروع کردهاند و در زندان با سرعت بیشتری ارتقاء کیفیت یافتهاند. به عبارت دیگر منافع ارتکاب مجدد جرم برای افرادی که با کیفیت ارتکابی پایینی به زندان میآیند با سرعت بیشتری افزایش مییابد. این موضوع درمورد هر دو جرم مواد مخدر و سرقت صادق است.»

یکی از نویسندگان حقوقی در این خصوص تفسیر جالبی دارد که در اینجا به بیان گزیدهای از آن میپردازم. «ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم به شکل مشهودی به موقعیت و ارزیابی هزینه و فایده فرد نسبت به آن وابسته است. از آن‏جا که زندان، به عنوان اصلی‏ترین مجازات، یکی از اقلام عمده و رسمی هزینه ارتکاب جرم است و در کنار آن هزینه‏های دیگر مثل از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی، طرد اجتماعی و غیره وجود دارد، می‏توان گفت که در اولین مرتبه زندانی شدن فرد، بخش قابل ملاحظه‏ای از این هزینه پرداخت می‏شود و برای دفعات بعد، هزینه‏های ارتکاب مجدد جرم را برای زندانی افزایش میدهد، زیرا با یادگیری شگردهای ارتکاب جرم، بدون مجازات قانونی، آشنایی با افراد جدید و راه‏های فرار از مجازات امکان‏پذیر است. چگونگی تأثیرات فوق بستگی به عوامل متعددی از جمله محیط زندان، نوع مدیریت، امکانات داخلی زندان و متغیرهای فردی دارد. برخی از این متغیرها عموما تأثیر مثبت و درجهت همنوایی با جامعه در زندانی می‏گذارد، مثل امکانات مددکاری، ملاقات، مدیریت ارشادی و غیره. برخی دیگر، برحسب موقعیت زندانی، در وی تأثیرات مثبت یا منفی دارد، مثل امکانات فوق برنامه و امکانات غذایی، و انواع طبقه‏بندی‏ها. همچنین بنظر می‏رسد که استفاده از یک محیط با نتایج مشترک به نام زندان برای تمامی جرایم درست نباشد، به ویژه در مورد زندانیانی که جرایم آن‏ها کوچک است، یا در مرز خلاف و جرم قرار دارد. با اطمینان، می‏توان گفت که بیشترین افزایش در کیفیت جرم ارتکابی پس از اولین بار زندانی شدن برای این گروه رخ می‏دهد. ورود به زندان موجب بدتر شدن سطح زندگی نیز می‏شود. به همین دلیل، برای افرادی با سطح زندگی پایین‏تر، منافع ارتکاب جرم معین نسبت به قبل افزایش پیدا می‏کند. زندان به عنوان یکی از شیوه‏های مجازات و مقابله با جرم از لحاظ تعامل با مجرم نوعی فرایند تجمعی محسوب می‏شود. در این فرایند ستانده‏های نظام دارای آثار برگشتی در این نظام است و سبب تشدید مشکلاتی می‏شود که برای حل آن‏ها ایجاد شده است. مثلا، مردان مجرد، به علت تحمل هزینه کمتر، بیشتر مرتکب جرم می‏شوند. در عین حال، ارتکاب جرم و زندانی شدن مرد مجرد موجب طرد اجتماعی وی می‏شود و احتمال ازدواج مطلوب را برای او کم می‏کند. حتی در مواردی مشاهده شده که ازدواج‏های از قبل تعیین‏شده نیز بر اثر زندانی شدن فرد لغو گردیده است. در نتیجه، چنین فردی اجبارا دوران بیشتری را در حالت تجرد به سر خواهد برد که همین خود سبب افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم خواهد شد.»
ازطرفی همانطور که قبلا بیان شد براثر معاشرت و همزیستی زندانیان با یکدیگر، خصوصا زندانیان فاقد سابقه با زندانیان سابقهدار و خطرناک، رفته رفته عادات جاری و متداول یک زندگی عادی جای خود را به رویههای معمول در زندان داده و خلق و خوی افراد مطابق با فرهنگ زندان شکل میگیرد. کلیه افراد زندانی در معرض این خطر قرار دارند و تنها عده اندکی که از نظر شخصیتی در درجه متفاوتی از مجرمین قرار داشته و بنا به عللی ناخواسته (مانند عجز از پرداخت وثیقه آنهم در شرایطی که در واقع مرتکب جرم نشده و به اشتباه طرف شکایت قرار گرفتهاند) به زندان افتادهاند خود را از آلوده شدن به چنین فرهنگی در امان نگاه میدارند. بنظر میرسد آلوده شدن به چنین رفتارهایی درخصوص محکومین به حبس ابد یا حبسهای طولانیمدت بیشتر شایع است. در این میان بیکاری و مسئولیت نداشتن افراد زندانی دلایل دیگری است که موجب میشود آنها به سمتهای دیگری کشیده شوند.

این دو عامل موجب میشود که ارتباط میان زندانیها بیشتر شده و برای وقتگذرانی اعمال مختلفی انجام دهند که یکی از آنها آموزش شیوههای جدید ارتکاب جرم است. «در تحقیقاتی که بدینمنظور صورت گرفته است نتایج نشان میدهد که ترویج خردهفرهنگ بزهکاری و شگردهای مربوط به مواد مخدر در صدر آموزشهای دیگر قرار دارند. (آموزش حیل سرقت و کلاهبرداری در مراحل بعدی است) به هر میزانی که تفکیک و طبقهبندی درون زندانها بر حسب مدت حبس شده افراد افزایش یابد از میزان یادگیری شگردها کاسته میشود.»
مطابق یک تحقیق آماری که در سالهای اخیر انجام شده نگاهی سطحی میزان رشد جمعیت زندان را با رقمی معادل 29 نفر در هر یکصدهزار نفر بر جمعیت در سال 1358 و افزایش آن به رقمی معادل 204 نفر در هر یکصدهزار نفر جمعیت در سال 1384 حاکی از آن است که ناپسندی ارتکاب جرم و زندانی شدن تا اندازه بسیاری در جامعه ایران ازمیان رفته است. از ابتدای سال 1358 تا پایان سال 1380 متوسط رشد سرانه زندانیان 61/9 درصد بوده است زیرا جمعیت کشور بطورتقریبی در این فاصله زمانی 7/1 برابر شده درحالیکه جمعیت کیفری 5/7 برابر شده است. از ابتدای 1358 تا پایان سال 1380 در مجموع 6946442 نفر وارد زندانهای کشور شدهاند و 19 درصد کل ورودیها را افراد دارای پیشینه کیفری تشکیل میدهند. طی 23 سال گذشته 41/95 درصد زندانیان ورودی را مردان و 59/4 درصد را زنان تشکیل دادهاند. هرچند نسبت جمعیت درمیان زنان و مردان برابر است این نسبت درمیان مجرمان زن و مرد تفاوت فاحشی را دارد. بطور میانگین درقبال هر 18 مرد یک نفر ورودی زن وجود داشته است. هرچند جرمهای زنان نسبت به مردان رقم پایینی را تشکیل میدهد متاسفانه باید گفت که این نسبت طی 23 سال گذشته برای مردان 4 برابر و برای زنان 8 برابر افزایش داشته است.
بیشترین آمارها درگروه سنی 25-19 سال بوده و نیمی از ورودیهای زندان را افراد بیکار یا دارای شغلهای کاذب تشکیل میدهند. تراکم انفجارآمیز جمعیت زندانیان هرگونه اقدام تربیتی، فرهنگی، اصلاحی، حرفهآموزی و بازسازگاری را درعمل به شدت مختل کرده است. به گونهای که سیاستگذاران کیفری در زندان و مجازاتهای جانشین زندان و کاهش آمار زندانیان تاکید بسیاری دارند. این پیگیریها در قالب لایحهای با رویکرد زندانزدایی از رهگذر جرمزدایی و حذف بیش از 300 عنوان مجرمانه نمود یافته است. بنظر میرسد عمده تمرکز جرمزدایی باید پیرامون عدم نگهداری معتادان در زندانها باشد زیرا زندانی کردن صرف معتاد نه تنها موجب درمان وی نخواهد شد بلکه زندانها را نیز با مشکلات فراوانی به لحاظ گسترش بیماریهایی مانند ایدز، هپاتیت و غیره روبرو میکند. تقریبا 3/1 کل ورودیهای زندانها در سال 1379 را مرتکبان جرمهای مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی تشکیل می دادند.
در بررسی دیگری نیز نتیجه بدست آمده آنست که «حدود 75 درصد زندانیان بار دوم نیز به همان اتهام بار اول به زندان می‏افتند. در اتهامات بار دوم، گرایش زندانیان به جرایم مالی و سرقت بیشتر می‏شود و زندانیان مربوط به جرایم خشونت و خلاف در مراحل بعد به سوی جرایم دیگر، مثل جرایم مالی و سرقت، گرایش پیدا می‏کنند.»
با نگاهی به نتایج بدست آمده در این تحقیقات و نیز تحقیقات مشابه میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که بطور کلی، مجازات زندان برای تأمین اهداف پیشگیرانه و ارعابانه، نه تنها مناسب نیست، بلکه در بسیاری از موارد این دو هدف متضاد یکدیگرند. مگر درصورتی که اقدامات اساسی درخصوص استاندارد کردن زندانها و تفکیک جدی مجرمان صورت پذیرد. درواقع با زدن برچسب یکسان «مجرم» به کلیه کسانی که از حدود قانونی تجاوز کرده‏اند، نمی‏توان و نمی‏باید با تمامی آنان برخورد یکسان داشت، بلکه باید مجرمان را به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که هدف از مجازات آنان مقدم بر بازپروری آن‏هاست و گروهی که هدف بازپروری مقدم بر مجازات آنان است. در این صورت، زندان‏های موجود برای گروهی مناسب است که در درجه اول قصد مجازات آنان وجود دارد و برای گروه دیگر باید به فکر اعمال روش‏ها یا مکان‏های دیگری با مقررات کاملا متفاوت بود، حتی می‏توان برای محیط جدید نامی متفاوت با زندان را برگزید که دارای معنا و مفه