پایان نامه رشته مدیریت : عملکرد بازاریابی

صفحهفصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….2 1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….2 1-3- اهمیت وضرورت مطالعه………………………………………………………………………………….4 1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………4 1-5- فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………..5 1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..6[…]

ادامه مطلب