دسته: پایان نامه مدیریت

خرید پایان نامه مدیریت : ارتباط با مشتری

تباطات بلند مدت و سود آور با مشتریان منجر شود (سیگالا، 2006).

1-6- مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی زیر برگفته از پژوهش وظیفهدوست و همکاران (2012) و کوتا و وادلامانی (1995) میباشد. در واقع، برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری از مدل وظیفهدوست و برای سنجش مزیت رقابتی نیز از مدل کوتا و وادلامانی استفاده خواهد شد. بنابراین در این تحقیق، مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن شامل (مدیریت دانش، تکنولوژی، مدیریت ارشد، پرسنل، شخصیسازی خدمات و یکپارچگی سیستمها در سازمان) به عنوان متغیرهای مستقل و توان رقابتی نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته خواهد شد.
نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش (وظیفه دوست و همکاران، 2012؛ سعیدی و همکاران، 2012)
توسعه توان رقابتی
مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت دانش
تکنولوژی
مدیریت ارشد
کارکنان
شخصیسازی خدمات
یکپارچهسازی سیستمها

1-7- فرضیات تحقیق
1- مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه توان رقابتی شرکت بیمه آسیا اثرگذار است.
مدیریت دانش بر توسعه توان رقابتی شرکت بیمه آسیا اثرگذار است.
تکنولوژی بر توسعه توان رقابتی شرکت بیمه آسیا اثرگذار است.
مدیریت ارشد بر توسعه توان رقابتی شرکت بیمه آسیا اثرگذار است.
پرسنل سازمان بر توسعه توان رقابتی شرکت بیمه آسیا اثرگذار است.
شخصیسازی خدمات بر توسعه توان رقابتی شرکت بیمه آسیا اثرگذار است.
یکپارچهسازی سیستمها بر توسعه توان رقابتی شرکت بیمه آسیا اثرگذار است.
1-8- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: مدیریت ارتباط با مشتری و توان رقابتی
قلمرو مکانی: شرکت بیمه آسیا شعب استان تهران
قلمرو زمانی: بازه زمانی توزیع تا جمعآوری پرسشنامه
1-9- روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر روش گردآوری دادهها «توصیفی- پیمایشی» است.
1-10- جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری مورد مطالعه، 177 نفر از مدیران ارشد، مدیران بازاریابی و بازاریابان شرکت بیمه آسیا میباشند که با توجه به حجم بالای آن، استفاده از فرمول حجم نمونه، امری ضروری مینماید.
بنابراین، نمونه آماری مورد نظر، 120 نفر میباشد. روش نمونهگیری نیز تصادفی خوشهای میباشد.
1-11- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
به منظور جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از ابزارهای مختلفی استفاده شد که در زیر ارائه گردیده است:
اطلاعات کتابخانهای:
کتابها و مقالات فارسی و لاتین
سایتهای اطلاعاتی شبکه اینترنت
مطالعات میدانی:
استفاده از پرسشنامه جهت جمعآوری اطلاعات از متخصصین.
1-12- روش تجزیه و تحلیل یافتهها
در این تحقیق، برای تحلیل دادهها (در صورت نرمال نبودن توزیع دادهها در جامعه آماری) از آزمون رتبهای دوجمله ای و در صورت نرمال بودن توزیعها نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در جامعه آماری نیز، از آزمون کولموگروف-اسمیرنف بهره گرفته میشود.
1-13- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق
مدیریت ارتباط با مشتری: مدیریت ارتباط با مشتری یک فرآیند تجاری است که با تکیه بر تمام مشخصات مشتری، به شناسایی الگوی رفتاری مشتری میپردازد و منجر به ایجاد دانش مشتری میگردد. مدیریت ارتباط با مشتری روابط را با مشتری شکل میدهد و برداشت او را از محصولات یا خدمات سازمان متاثر میسازد. مدیریت ارتباط با مشتری از یک دیدگاه توسط چهار عنصر از یک چارچوب ساده تعریف شده است: دانش، هدف، فروش و خدمت (ریجیلسک، 2002).
مدیریت دانش
تعریف مفهومی: دانش به عنوان یک منبع استراتژیک و قابلیت کلیدی برای سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پرمایه، موضوع مدیریت دانش در دستور سازمانها قرار گرفته است (لین و همکاران، 2005).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق برای سنجش مدیریت دانش، از ابعاد ارائه اطلاعات کامل به مشتریان در مورد خدمات قابل ارائه از سوی سازمان، جمعآوری و ثبت اطلاعات دقیق و کامل از مشتریان در پایگاه داده مربوط به مشتریان، مدیریت و ثیت پیشنهادات و شکایات ارائه شده توسط مشتریان، تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات گردآوریشده در مورد هر مشتری و انتشار اطلاعات گردآوری شده از مشتریان و نتایج تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته برای استفاده در بخشهای مختلف سازمان استفاده شد.

تکنولوژی
تعریف مفهومی: دادههای دقیق مشتریان برای عملکرد موفق مدیریت ارتباط با مشتری امری ضروری بوده و تکنولوژی نقش مهمی در هوشمندی سازمانها جهت پیادهسازی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری ایفا میکند (امیدواریان، 1385).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق، برای سنجش تکنولوژی از ابعاد استفاده از تکنولوژیهای اطلاعاتی جهت برقراری ارتباط با سازمان (مانند تلفن، فاکس، وبسایت و . . .)، بهرهگیری از تکنولوژیهای درونسازمانی جهت ذخیرهسازی و انتشار اطلاعات در کل سازمان نظیر سیستمهای نرمافزاری وشبکه های داخلی، ستفاده مؤثر از ابزار و تجهیزات نرمافزاری و بروزرسانی پایگاهداده های موجود بصورت دورهای و مستمر استفاده شد.
مدیریت ارشد
تعریف مفهومی: نقش مدیریت ارشد در پشتیبانی از یکپارچهسازی دانش درباره مشتری در سازمانها بسیار حائز اهمیت میباشد. از آنجاکه مدیریت ارشد نقشی کلیدی در شکلدهی رفتارهای سازمان و ایجاد محیطی هدایتکننده یا بازدارنده برای فعالیتهای خلق دانایی مشتری دارد، میتواند تاثیر بسزایی در موفقیت این رابطه داشته باشد (Campbell, 2003).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق، برای سنجش مدیریت ارشد از ابعاد تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از استراتژی و برنامههای مشتریمحور در سازمان، رهبری و هدایت برنامههای اجرایی با رویکردمشتری محوری توسط مدیریت ارشد و برقراری ارتباط میان چشمانداز تجاری، ماموریت، وظایف و استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری استفاده شد.
پرسنل
تعریف مفهومی: در طی دو دهه اخیر، در متون علمی بر «برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی» تاکید میشود و کارکنان به عنوان شرکایی برای موفقیت سازمانها به شمار میروند. سازمانها برای دستیابی به مزیت رقابتی و اهداف خود، باید کارکنان را به عنوان داراییهایی باارزش و مشتریان درونی خود ببینند. بنابراین در راستای دستیابی به مزیت رقابتی و اهداف بلندمدت، سازمانها باید کارکنان خود را آموزش داده و در آنها انگیزه ایجاد کنند (امیدواریان، 1385).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق، برای سنجش پرسنل از ابعاد ایجاد انگیزه در کارکنان با استفاده از سیستمهای انگیزشی، آموزش کارکنان و برگزاریدوره های آموزشی برای آنان و دمیدن روحیه تعاون، همکاری و اعتماد بین کلیه کارکنان استفاده شد.
شخصیسازی خدمات
تعریف مفهومی: تمرکز اصلی مدیریت ارتباط با مشتری، در جهت ایجاد رابطه نزدیکتر و عمیقتر با مشتریان و افزایش قدرت سازمان میباشد. چرا که همواره مشتریان موجود از مشتریان جدید سودآورترند و فروش محصولات بیشتر به مشتریان موجود، کمهزینه میباشد. جذب مشتری با هماهنگ کردن محصولات و سطوح خدمات با خواستهها و انتظارات مشتری، بیشتر میشود (پپارد، 2000).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق برای سنجش شخصیسازی خدمات از ابعاد ایجاد روابط نزدیکتر و عمیقتر با مشتریان خاص و سودآور و ارائه خدمات خاص به آنها، بازنگری و تغییر فعالیتهای مربوط به مشتریان و سایر فعالیتها در سازمان در جهت مشتریمداری و طبقهبندی و خوشهبندی مشتریان مختلف جهت ارائه خدماتی متفاوت به آنان استفاده شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکپارچهسازی سیستمها در درون سازمان
تعریف مفهومی
قابلیت دسترسی به اطلاعات سازمان، جهت داشتن تعامل منحصربفرد با مشتری ضروری میباشد. توزیع این اطلاعات میتواند درونی یا بیرونی باشد. انتقال درونی اطلاعات به توزیع اطلاعات در سازمان به هدف ارتقای سطح پشتیبانی مشتری و پشتیبانی تصمیم اطلاق میشود. همچنین انتقال بیرونی اطلاعات استفاده از اطلاعات مشتری و سازمان در جهت افزایش فرآیندهای تعامل با مشتری و متعاقباً بهبود خدمات به وی میباشد (ولز و همکاران، 1999).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق، برای سنجش یکپارچهسازی سیستمها درون سازمان، از ابعاد شناسایی مشتریان و فراهم آوردن امکان تکمیل اطلاعات مشتریان از طریق کلیه کانالها وراه های ارتباطی (نظیر اینترنت، تلفن، فکس، ارتباط رودررو و . . . )، ارتباط کلیه بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر و آگاهی از کلیه فعالیتهای صورت گرفته در ارتباط با مشتریان و یکپارچهسازی و ایجاد ارتباط میان اطلاعات مختلف بدست آمده از مشتریان و انتقال صحیح و سریع آن به بخشهای مختلف سازمان استفاده شد.
توان رقابتی
تعریف مفهومی: معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی کالاها، خدمات، مهارتها و ایدهها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشود. رقابتپذیری در سطح بنگاه میتواند بعنوان توانایی بنگاه در طراحی، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آنها بیشتر از رقبا تعریف شود (شورچولو، 2002).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق، برای سنجش توان رقابتی از ابعاد منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت و نوآوری استفاده شد.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
2-1-1- مقدمه
با افزایش شدت رقابت و روند رو به رشد جهانی شدن، نقش مشتری از حالت مصرف کننده محض بودن به نقشهای دیگری مانند: همکار، تولیدکننده، توسعه دهنده رقابت و … تغییر یافته است و در نتیجه نسبت به مشتریان در گذشته از اهمیّت بسیار بالاتری برخوردار گشته اند.
امروزه مبحث مدیریت مؤثر روابط با مشتری در حال شکل گیری و گسترش است. بویژه سازمانها برای حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید نیازمند فهم عمیق ابعاد مختلف ایجاد ارزش برای مشتری می باشد. در دنیای اقتصادی جدید، روابط بین خریدار و فروشنده در حال تغییر است و این عامل سبب تحولاتی در بازار مدیریت ارتباط با مشتری شده است.
در دنیای امروز که رقابت تنها به وسیله یک کلیک موس امکان پذیر است، «روابط» به کلیدی برای موفقیّت یا حتّی بقای سازمانها تبدیل شده است. جذب، راضی نگه داشتن و حفظ مشتریان یکی از چالشهای بزرگ برای سازمانهای فیزیکی، مجازی و کسب و کارهای الکترونیکی می باشد. بنابراین بسیاری از سازمانها باید تعمق بیشتری نسبت به مشتری داشته باشند و لازم است مشتری را سرآغاز تصمیمات استراتژیک خود قرار دهند.
شرکت ها علاوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با آنها درصدد برامدند تا مشتریان کنونی رانیز حفظ کرده و رابطه ای دائمی با انها بوجود آورند .آنها دریافته اند که از دست دادن یک مشتری چیزی بیشتر از دست دادن یک قلم فروش است و آن به معنی از دست دادن کل جریان خرید هایی است که مشتری می تواند در طول زندگی خود یا دوره زمانی که خریدار محصولات شرکت می باشد، انجام دهد (پرواتیار ، 2001 و پلیسس ،2004) اگر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به خوبی طراحی و اجرا گردد به شناخت کامل و جامعی از مشتری منجر خواهد شد crm به بنگاهها اجازه می دهد تا به آسانی مشتریان سودمند را شناسایی نموده و تلاش های بازاریابی را بر مشتریانی که از بنگاه خرید می نمایند ،متمرکز کنند. درک بهتر مشتری کنونی به بنگاه اجازه می دهد تا با تعامل ،پاسخ گویی و ارتباط موثر با آنها ، نرخ حفظ مشتریان را به طور چشمگیری افزایش دهد.( بون و پلیسس ،2004 )
اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بسیاری از سازمان ها موجب افزایش توان رقابتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی شده است. افزایش درامد و کاهش هزینه های عملیاتی شده است . مدیریت کارا و موثر ارتباط با مشتری منجر به افزایش رضایت مشتریان ، ایجاد مشتریان وفادار و افزایش نرخ نگهداری مشتریان می گردد. (کورک ، 2006 )
مدیریت ارتباط با مشتری به سازمانها کمک می کند تا وفاداری و سود آوری مشتری را در قالب تکرار خرید ، و دوره خرید مورد ارزیابی قرار دهند. هم چنین مدیریت ارتباط با مشتری به سازمانها کمک می کند تا به این سوالها پاسخ دهند: چه کالاها یا خدماتی برای مشتریان ما مهم است؟ چگونه باید با مشتری خود ارتباط کنیم ؟ (ویلسون ،2002 ) مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتزی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان و ارتباط بیشتر با آنان استفاده می شود.روابط خوب با مشتری رمز موفقیت با کسب و کار است. به عبارتی دیگر مدیریت ارتباط با مشتری روشی جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن و تبدیل آنها به مشتریان همیشگی می باشد.( لئو،2005 :1264-1290 )
در این پژوهش در صدد هستیم تا با بررسی مولفه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت نادریان فرد و تست مدل وعوامل موثر بر موفقیت ان راشناسایی نموده و ضمن ارزیابی وضعیت ابعاد ان ، اولویت بندی شاخص های مذکور با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی به چه صورت انجام خواهد شد ؟
مدیریت ارتباط با مشتری، مفهومی است
که سازمانها را قادر می سازد تا خدمات ویژه ای برای هر مشتری خاص ارائه داده و در نتیجه روابط صمیمانه ای با وی ایجاد نمایند. (گموا، 2001)
ریشه مدیریت ارتباط با مشتری در بازاریابی رابطه است، با این تفاوت که از طریق تغییر تمرکز از بدست آوردن مشتریان جدیدبه سمت حفظ مشتریان موجود و با تأکید بر مدیریت مؤثر روابط با مشتری، بهبود سودآوری بلندمدّت را مورد هدف قرار می دهد.
پس مدیریت ارتباط با مشتری ، عملکرد پیچیده و خبره ای است که داده های مشتری را از تمامی نقاط تماس با مشتری گردآوری نموده، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و دید جامع و واحدی از مشتری ایجاد می نماید، این امر باعث شناخت مشتریهای کلیدی شده و به این ترتیب می توان الگوهای خرید آنها را پیش بینی نمود.
بدست آوردن فهم بهتر از مشتریان موجود، به سازمانها اجازه می دهد تا بتوانند تعامل و پاسخگویی بهتر و ارتباط پرسودتری با مشتری داشته باشند و بویژه نرخ حفظ مشتری را بهبود بخشند. (چن و پپوویچ، 2003)
افزایش رقابت و کاهش وفاداری مشتریان، ضرورت مدیریت ارتباط با مشتریان را به عنوان مفهومی که بر پرورش روابط با مشتریان تمرکز می کند، ایجاب می نماید. (گیب و همکاران، 2005) از دست دادن فرصتهای خوب ارائه خدمات به مشتری می تواند فرصتهای بزرگی را برای رقبا در جهت افزایش سهم بازار خود ایجاد کند (لین و همکاران، 2005).
2. 2. تغییرات محیطی و اثرات آن بر بازاریابی
در هر سازمان حداقل چهار C را میتوان جستجو کرد. مشتری، شرکت، رقیب و تغییر، که هر یک از این عوامل میتوانند نقشی اساسی در موقعیت شرکت ایجاد کنند. همچنین با توجه به ترکیب این عوامل سازمانها استراتژیهایی را برای موفقیت و غلبه بر نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت در پیش میگیرند. یکی از ویژگیهای محیطهای جدید رقابتی در دنیای امروز تغییر بیشتر این عوامل، حداقل در بیشتر صنایع یا حوزههاست. از یک سو نقش مشتری به مهمترین عامل اثرگذار سازمانی ارتقا یافته و از سوی دیگر رقابت به نحو غیرقابل تصوری گستردهتر شده است. همچنین با ایجاد امکانات ارتباط الکترونیکی کسب و کارهای فردی وبمحور نیز رشدی روزافزون یافته است. در چنین شرایطی، محیط دستخوش تغییرات غیرقابل انتظار و ناگهانی است و مشتری هوشمندتر، آگاه تر و قدرتمندتر از گذشته شده است (پان، 2006).
این تحولات سبب پیدایش شرکتهای جدیدی مبتنی بر بازارگرایی و مشتری گرایی شده است. این شرکتها علاوه بر توجه به خواستهها و نیازهای مشتریان مجدانه تلاش میکنند از انتظارات مشتریان نیز آگاهی یابند.
شرکتهای بازارگرا. این شرکتها در عرضه محصول خود به چند بازار متخصص هستند. توانایی آنها در عرضه محصولاتی خاص عامل اساسی در موفقیتشان میباشد و عناصر مختلف بازاریابی را با شرایط خاص هر بازار سازگار و منطبق میسازند.
شرکتهای مشتری مدار. این شرکتها از طریق محصولاتی که با نیازهای هر فرد منطبق شده به هر مشتری خدمت خاصی ارائه میدهند. یکی از ابزارهای حیاتی در این نوع بازاریابی رابطه مند، وجود پایگاه داده بروزشده میباشد.
3. 2. کاستیهای دیدگاه آمیخته بازاریابی
در دائرهالمعارف

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد مدیریت ارتباط

2-20)فرایند طراحی مجدد 46
2-21)خلق استراتژی اطلاعاتی برای مشتریان 47

2-22) تحقق CRM با به کارگیری فناوری 48
2-23) استراتژی‌ 50
2-23-1)تعریف‌ استراتژی‌ 50
2-23-2)تدوین‌ استراتژی‌ 50
2-24)واحد استراتژیک‌ بازرگانی‌ 51
فصل سوم روش تحقیق……………………………….55
3-1)مقدمه 56
3-2)روش تحقیق 57
3-3)جامعه آماری 58
3-4)روایی و پایایی تحقیق 58
3-6)تجزیه و تحلیل SWOT 64
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها……………………..70
4-1)مقدمه 71
4-2) تجزیه و تحلیل استراتژیک سیمان خاش 71
4-2-1) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) 71
4-3) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) 77
4-4) ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف 82
4-5) تحلیل ماتریس داخلی و خارجی 86
4-6) ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیک(QSPM) مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش 89
فصل پنچم نتیجه گیری وپیشنهادات…………………..96
5-1 مقدمه 97
5-2نتیجه گیری 97
5-3 پیشنهادات اجرایی برای مدیران 102
5-4)پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 103
5-5)محدودیت های تحقیق 104
منابع و ماخذ………………………………….105
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2اثرات فناوری اطلاعات بر بازار یابی…………14
جدول 2-2 انتقال تغییرات بازاربه روابط مشتری…………….16
جدول3-2مراحل مدیریت ارتباط با مشتری وتوجه به استراتژیهای سازمان…………………………………………………………………………29
جدول4-2ارزشمشتری سازمان…………………………………..35
جدول5-2نقشه استراتژیک CRMرابراساس مدل بریتون……………36
جدول6-2استراتژی کسب وکار…………………………….41
جدول7-2ماتریس دارایی مشتری…………………………….41
جدول 8-2تعیین استراتژی……………………………50
جدول1-3الگوی جامع برنامه ریزی استراتژیک……………..51
جدول شماره: 1-4 : ارزیابی نقاط قوت کارخانه سیمان خاش..69
جدول 2-4چک لیست قوت های ورودی……………………69
جدول 3-4فراوانیهای نقاط ضعف………………………………71
جدول 4-4شماره چک لیست………………………………………72
جدول5-4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی کارخانه سیمان خاش..72
جدول 6-4فراوانی فرصتهای محیطی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………………………. 75
جدول7-4چک لیست فرصتها……………………………….76
جدول8-4فراوانی تهدیدات محیطی………………………77

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول9-4چک لیست تهدیدهای ورودی……….. . ………..78
جدول10-4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی کارخانه سیمان خاش 79
جدول11-4استراتژی هایSO (نقاط قوت، فرصتها) مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش. ………. ….. ……..80
جدول12-4استراتژی های ST (نقاط قوت، تهدیدها)مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش. ….. ….. …………81
جدول13-4استراتژی هایWO (نقاط ضعف، فرصتها)مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش…. ….. ….. ….. …..82
جدول14-4استراتژی هایWT (نقاط ضعف، تهدیدها)مدیریت ارتباط با مشتری کارخانه سیمان خاش… ….. ….. ….. ……83
جدول شماره15-4 ماتریس داخلی و خارجی چهارخانه ای…….84
جدول 16-4استراتژی های منتخب………………………86
جدول17-4جذابیت نسبی استراتژی ها…………………..88
جدول18-4جذابیت نسبی استراتژی ها بر اساس عوامل اصلی و ضرایب مربوطه…………………………………..89
جدول19-4اولویت بندی استراتژی ها بر اساس میزان جذابیت. 89
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1 طبقه بندی حوزه مدیریت ارتباط با مشتری………..20
شکل 2 اجزای تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با مشتری……..22

شکل4-2فرایندپیاده سازی مدیریت ارتباط بامشتری……….30
شکل5-2ساختاراطلاعاتی درCRM ……………………..31
شکل 6-2مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری………33
شکل7-2تاثیرمدیریت ارتباط بامشتری برساختار سازمانی…..34

فصل اول
ضرورت وکلیات تحقیق
1-1)مقدمه
امروزه دربسیاری ازسازمان ها مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)به عنوان یک پروژه استراتژیک واز اولویت برخورداراست.ازدیدگاه بسیاری از صاحب نظرانCRMیک استراتژی تجاری برای کسب، ابقا،انتخاب،ومدیریت ارتباطات موثربا مشتری به منظور سود آوری بیشتر مطرح میباشد[1].در گذشته خدمت به مشتری در درجه پایینی از اولویتهای سازمانهاقرارداشت ،لیکن امروزه سازمانها مشتریان خود را در قلب تمام فعالیتهای قرار داده واستراتژیهای بازاریابی وفروش خودرا بر این اساس طراحی می کنند .
هدف مدیریت ارتباط با مشتری، توانمند سازی سازمان به منظورارائه خدماتی بهتر به مشتریان از طریقارائه فرایندهای قابل اطمینان ،جمع آوری و پردازش اطلاعات وارایه خدمات به مشتری را دردرون سازمان یکپارچه و خودکار سازد.
گارتنرمعتقداست که،سازمانهای که بطورموثرازاستراتژی کسب وکار CRMاستفاده می کنند،قابلیت مطرح شدن به عنوان رهبران بازاررادارا هستند.[2]
توجه به این نکته بسیار پراهمیت است که CRM، یک استراتژی تجاری سازمان است و نه محصول یا خدمات قابلارائه توسط یک سازمان. به عبارتی دیگر، مدیریت ارتباط بامشتریCRMخود به عنوان یک فناوری اطلاعاتی مطرح نیست، بلکه از فناوری اطلاعات برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کند. این امر بیانگر این نکته است که نیازمندی استقرار CRMدر یک سازمان، یک استراتژی تجاری است، نه برقرار کردن سیستم های اطلاعاتی.
امروزه طرح‌هایی که موجب ساماندهی و بهینه‌سازی روابط درون و برون سازمانی می‌گردد، مورد توجه جهانیان بوده و همگی این طرح‌ها به نوعی به علوم رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار) وابسته می‌باشند. در سالیان اخیر موج گسترده و ساماندهی شده‌ای توسط برخی مسئولین و متخصصین رشته‌های مدیریت و صنایع، در سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی به راه انداخته شده است. این موج از مباحثی مانند MIS ، اتوماسیون اداری ، ERP ، DSS و BI شروع شده و اخیرا موضوع‌های دیگری همچونCRM (مدیریت ارتباط با مشتری) وKM (مدیریت دانش) و غیره .. را مورد هدف قرار داده است. البته تاکنون در زمینه استقرار MIS ، حرکت‌های بسیار مفید و سازنده‌ای در سازمان‌های کشورمان انجام شده که بسیار با ارزش می‌باشند.
2-1) بیان مسئله پژوهش
در جهان امروز مشتری،به عنوان رکن اصلی ومحور تمام فعالیت های سازمان درامده است.به نحوی که بقاءوتدوام حیات سازمانها درگروشناسایی وجذب مشتریان وحفظ مشتریان موجود ورضایت عموم انان است.در کشور مانیز هرچند با تاخیر نسیت به سایر کشورها،در سالهای اخیر مباحث مشتری گرایی ،دولت الکترونیک وخدمات همه جانبه به مشتری جای خود رادربین روابط شرکتها با مشتریان بازکرده است.
مدیریت روابط مشتری به معنی ارتباط با مشتری است.این روابط در فرستادن ایمیل یا یک تماس تلفنی خلاصه نمیشود.در مدیریت ارتباط با مشتری استمرار مدیریت ارتباط با مشتری است.وبرای رسیدن به ان بایدبخش بازار یابی ،تولید،سرویس،وتمامی کارکنان مشارکت داشته باشند.درحقیقت سه اصل مهم
استراتژی
حمایت فعال
انالیز
مشتریان باید مد نظر قرارگیرد.
با توجه به موارد فوق وتعاریفی که از مدیریت ارتباط با مشتری مطرح شده است میتوان به این مهم دست یافت مدیریت ارتباط با مشتری نوعی استراتژی است که هدف افزلیش سود اوری،درامد ورضایت مشتریان است.
کارخانه سیمان خاش در استان سیستان و بلوچستان و درفاصله 18 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان خاش مستقر می‌باشد . این کارخانه که با هدف تولید انواع سیمانهای پرتلند و پوزولانی احداث گردید و هم‌اکنون نیز توانایی تولید پودر پوزولان طبیعی را دارا می‌باشد ، میتواند علاوه بر تأمین نیازهای استان سیستان و بلوچستان بخشی از نیاز استانهای همجوار را نیز پاسخگو باشد .این شرکت هم چنین محصولات خودر رابه کشورهای حاشیه خلیج فارس ودریای عمان ونیز افغانستان وپاکستان وعراق ونیز بعضی کشور های افریقای صادر میکند.
درشرکت سیمان خاش به دلیل
نبود مدیریت ارتباط صحیح وعدم اطلاعات
نبود تکنیک مناسب استفاده ازاطلاعات
عدم پاسوخگویی دراسرع وقت
ووجود رقبای جدید
نیاز به انجام این تحقیق احساس گردید.به دلیل موارد ذکرشده این شر کت میخواهد با استقرارسیستم مناسب ارتباط با مشتری اطلاعات مشتریان را جمع اوری وبرای مشتریان خود پروفایل تخصصی ایجادو به منظور ارتقاسطح خدمات خود به مشتریان وکاهش هزینه ها اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری رادر برنامه استراتژیک خود برای سال جاری قرارداده است.در طی جلساتی که با مدیران ارشدکارخانه(معاون کارخانه ومدیر فروش ومسول مهندسی فروش ومدیرسیستم ها )ونیزکارشناس فروش برگزارگردیداحساس گردید که تمایل زیادی در استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری وجود داردواستقبال زیاد ازان میباشد.
1-3) ضرورت انجام تحقیق
متاسفانه شتاب عجولانه سازمان‌های متقاضی، جهت پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری از یکطرف و عدم دانش و توان مکفی شرکت‌های ارائه دهندهCRMاز طرف دیگر دست به دست هم داده تا عواقب و تجربیات بدی از این حرکت به جای بماند.برقراری رابطه، مسیری دوطرفه است که شاید مایل باشید روابط گرمتری با مشتریان ثروتمندتر خود برقرار کنید. اما آیا آنها نیز خواهان برقراری چنین رابطهای با شما هستند؟ اگر در توسعه روابط با آن دسته از مشتریانی که خواهان ایجاد رابطه هستند موفق نشوید، آنها را به نفع رقبا از
دست خواهید داد. از سوی دیگر، در صورتی که تلاش کنید تا به آن دسته از مشتریان که علاقهای به تقویت روابط خود با شما ندارد نزدیکتر شوید، از نظر آنها کمین کننده تلقی میشوید و این مشتریان بالقوه را آزرده کرده و آنها را به منتقدانی جنجالی تبدیل خواهد کرد. این چنین است که اغلب برنامه های وفادار کردن مشتریان (همانگونه که انهایی که از طریق سیستمCRMیک خرده فروشی به فهرست مشتریان شما پیوسته اند،
اذعان خواهند کرد) به قهقرا و انحراف کشیده میشوند. اینکه مدیران از توانایی برقراری ارتباط با مشتریان خود برخوردارند، به معنی لزوم انجام این کار نیست. این کار بستگی به استراتژی مشتری شما دارد، نه برنامهRM.
CRMبرگرفته از عبارت customer relationship management بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود . با بهره گیری از CRM ، ارتباط مشتریان با سازمان و و نیازمندی های آنان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد . CRM در واقع فرایندی جهت گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری موثر و هدف دار از آنها . این اطلاعات می تواند در برقراری ارتباط با مشتریان ، فروش ، بازاریابی موثر ، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد .
CRM بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان ، راضی نگه داشتن آنها و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد . همچنین CRM در راستای مدیریت ارتباط مشتری با سازمان و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری با سازمان و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری ، سازمان را یاری می نماید . ایده اصلی CRM کمک به بنگاهها برای استفاده از تکنولوژی و منابع انسانی در به دست آوردن دیدی بهتر نسبت به رفتارهای تجاری و ارزشی است که هر مشتری برای سازمان ایجاد می کند.
عدم وجود مراکز تلفنی تماس با مشتری را افزایش دهد.
عدم وجود اطلاعات دقیق از مشتریان
نارضایتی در مورد نحوه تحویل سفارش
عدم اطلاع رسانی دقیق به مشتری
عدم وجود سیتم های کامپیوتری فروش
نبود راهبرد روشن بازاریابی
بدیهی است که باتوجه به وجودبرخی مشکلات و چالشها که میتواند به شکست CRMمنجرشودلازم است قبل از سرمایه گذاری درچنین فناوری پرریسکی به دنبال ابزار وروشی بود که عدم اطمینان راکاهش دهد.انچه که میتواند به اجرای این پروژه کمک نماید توجه به استراتژی های CRMوبررسی مقدمات پیاده سازی ان با توجه به امکانات ونیازهای شرکت میباشد.
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی
هدف کلی از انجام این تحقیقارائه پیشنهاداستراتژی مناسب مدیریت ارتباط بامشتری درشرکت سیمان خاش میباشد.
1-4-2) اهداف فرعی
شناسایی وضعیت موجود شرکت در خصوص مدیریت ارتباط با مشتری
شناسایی نقاط قوت/ضعف/فرصت/وتهدیدهاشرکت درخصوص مدیریت ارتباط بامشتری
1-5) سوالات تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال پیشنهاد استراتژی های مناسب مدیریت ارتباط با مشتری در کارخانه سیمان خاش می باشد و برای تدوین استراتژیهای مناسب شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیداتی که شرکت با آنها مواجه است ضروری می باشد بنابراین سولات زیر بعنوان سولات اصلی و فرعی تحقیق مورد پرسش قرار گرفته اند:
1-5-1) سوال اصلی تحقیق:
چه نوع استراتژی برای مدیریت ارتباط بامشتری درشرکت سیمان خاش مناسب است؟
برای پاسخگویی به این سوال پرسشهای زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
1-5-2)سوالات فرعی تحقیق:
سوال اول:نقاط قوت شرکت سیمان خاش در خصوص مدیریت ارتباط با مشتریان کدامند؟
سوال دوم:نقاط ضعف کارخانه سیمان خاش در خصوص مدیریت ارتباط با مشتریان کدامند؟
سوال سوم:فرصتهای کارخانه سیمان خاش در خصوص مدیریت ارتباط با مشتریان کدامند؟
سوال چهارم:تهدیدات کارخانه سیمان خاش در خصوص مدیریت ارتباط با مشتریان کدامند
1-6)چهارچوب نظری تحقیق
الگوی جامع برنامه ریزی استراتژیک
مرحله شروع
تعیین ماموریت(Mission)
مرحله اول-ورودی
ماتریس بررسی عوامل خارجیEFE ماتریس بررسی عوامل داخلیIFE
External Factor Evaluation(EFE)
Interal Factor Evaluation(IFE)
ماتریس نقاط قوت وضعف ،فرصتها وتهدیدها((SWOTماتریس داخلی وخارجیIE))
Strengths,Weaknesses/Opportunities,Threats
Interal-External
مرحله سوم -تصمیم گیری
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)
در تحقیق حاضر براساس چهارچوب ذیل میباشد.ابتدادر این پژوهش عوامل خارجی وعوامل داخلی بررسی ونقاط ضعف وقوت شناسای وبراساس روشSWOTاستراتژی مدیریت ارتباط با مشتری تدوین گردید.
فرصتها و تهدیدات
عوامل خارجی
اهدف عملیاتی
اهداف رسمی
ماموریت واحد مدیریت ارتباط بامشتری

نقاط ضعف
نقاط قوت
عوامل داخلی
استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری

1-7)قلمروزمانی تحقیق
ازلحاظ زمانی قلمروانجام تحقیق بین فروردین 89تافروردین90 میباشد
1-8)قلمرومکانی تحقیق
ازلحاظ مکانی قلمروانجام تحقیق شرکت سیمان خاش میباشد
1-9)مراحل انجام تحقیق حاضر
جهت انجام تحقیق حاضر مراحل ذیل بررسی شده اند:
مرحل اول: تهیه و تنظیم طرح تفصیلی تحقیق(کلیات تحقیق)
مرحل دوم: مطالعه و بررسی، ماموریت ها و اهداف شرکت سیمان خاش که در واقع چشم انداز سازمان را نیز نشان می دهد.
مرحل سوم: انجام بررسی های نظری مدیریت ارتباط با مشتری.
مرحل چهارم: طراحی و تدوین روش شناسی تحقیق.
مرحل پنجم: بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای نظام مدیریت ارتباط با مشتری شرکت سیمان خاش در جلسات تحلیلی با مدیران، سرپرستان و کارشناسان منتخب.
مرحل ششم: تهیه و تنظیم عوامل و تنظیم پرسش نامه های مربوط به نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای نظام مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت سیمان خاش
مرحل هفتم: بررسی پرسشنامه طراحی شده با

منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

طح ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران 31
2-2-8- روشهای پیشبینی 32
2-2-8-1- تحلیل فنی 32

2-2-8-2- تحلیل بنیادی 33
2-2-8-3- پیشبینیهای سری زمانی کلاسیک 34
2-2-8-4- روشهای هوشمند 35
2-2-8-5- جمع بندی روش های هوشمند 36
2-2-9- شاخص قیمت سهام 38
2-2-10- تعریف شاخص 39
2-2-11- فواید شاخص 40
2-2-12- شاخص قیمت بورس تهران 40
2-2-13- ویژگیهای TEPIX 42
2-2-14- شاخصهای فرعی در بورس اوراق بهادار تهران 43

2-2-14-1- شاخص صنایع 43
2-2-14-2- شاخص شرکت 44
2-2-14-3- شاخص 50 شرکت با بیشترین ارزش 44
2-3- پیشینه تحقیق 44
2-3-1- مطالعات داخلی 45
2-3-2- مطالعات خارجی 50
2-4- نتیجهگیری و خلاصه فصل 57
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 60
3-2- روش تحقیق 60
3-3- جامعه آماری و متغیرهای تحقیق 61
3-3-1- جامعه آماری 61
3-3-2- متغیرهای تحقیق 61
3-4- سوالات وفرضیه های تحقیق 62
3-5- آماده سازیداده های ورودی 63
3-6- معرفی مدلهای تحقیق 64
3-6-1- مدل سری زمانی خطی ARIMA 65
3-6-2- شبکه پرسپترون چند لایه (MLP) 65
3-6-3-الگوریتم ژنتیک 71
3-6-4- استخراج قانون از شبکه عصبی 75
3-6-5-تبدیل موجک 78
3-6-5-1-موجک مادر 79
3-7- معیارهای ارزیابی عملکرد 83
3-8-خلاصه فصل 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه 86
4-2- آزمون فرضیه اول 86
4-3- آزمون فرضیه دوم 88
4-4- آزمون فرضیه سوم 90
4-5- آزمون فرضیه چهارم 94
4-6- آزمون فرضیه پنجم 96
4-7- خلاصه فصل 99
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
5-1- مقدمه 101
5-2-مقایسه عملکرد مدلهای پیش بینی 101
5-3- نتایج آزمون فرضیات 103
5-4- نتیجه گیری 104
5-5- محدودیتهای تحقیق 106
5-6- پیشنهادات تحقیق 107
5-6-1- پیشنهادات برای سرمایهگذاران و متولیان بازار 107
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 108
منابع و ماخذ 109
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: نتایج ارزیابی عملکرد مدل ARIMA 87
جدول 4-2: پارامترهای ساختار شبکه نهایی MLP 88
جدول 4-3: نتایج ارزیابی عملکرد شبکه MLP 89
جدول 4-4: پارامترهای الگوریتم ژنتیک 92
جدول 4-5: قوانین استخراج شده از شبکه عصبی 92
جدول 4-6: نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم استخراج قانون 93
جدول 4-7: پارامترهای ساختار شبکه MLP 95
جدول 4-8: نتایج ارزیابی عملکرد مدل ترکیبی شبکه عصبی- ARIMA 95
جدول 4-9: پارامترهای ساختار شبکه MLP 97
جدول 4-10: پارامترهای الگوریتم ژنتیک مورد استفاده 97
جدول 4-11: مجموعه قوانین استخراج شده از مدل ترکیبی تبدیل موجک –شبکه عصبی 97
جدول 4-12: نتایج ارزیابی عملکرد الگوریتم استخراج قانون از مدلWNN 98
جدول 5-1: نتایج مقایسه روش های پیش بینی مورد استفاده 102
جدول 5-2: نتایج فرضیه های مطرح شده 103

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
شکل 1-1: نمایش تبدیل فوریه 15
شکل 1-2: مفهوم فیلتر شدن یک سیگنال 17
شکل 1-3: مفهوم نمونه برداری با نرخ پایین 18
شکل 2-1: مفهوم ترکیب شدن 34
شکل 3-1: ساختار شبکه MLP 69
شکل 3-2: تبادل ژنتیکی 73
شکل 3-3: ساختار الگوریتم ژنتیک 74
شکل 3-4: مفهوم استخراج قانون از شبکه عصبی 75
شکل 3-5: الگوریتم ژنتیک فازی 77
شکل 3-6: موجک خانواده دبوچی 78
شکل 3-7: تجریه یک سیگنال بوسیله تبدیل موجک 79
شکل 3-8: ساختار مدل ترکیبی 80
شکل 4-1: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلARIMA 87
شکل 4-2: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلMLP 89
شکل 4-3: تابع عضویت متغیر شاخص قیمت 90
شکل 4-4: تابع عضویت متغیر شاخصS&P500 90
شکل 4-5: تابع عضویت متغیر قیمت طلا 91
شکل 4-6: تابع عضویت متغیر ارز دولتی 91
شکل 4-7: تابع عضویت متغیر قیمت سبد نفتی ایران 91
شکل 4-8: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی الگوریتم استخراج قانون 93

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 4-9: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی مدلWNN-ARIMA 96
شکل 4-10: مقایسه مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی الگوریتم استخراج قانون از مدلWNN 98
شکل 5-1: نمودار مقایسه روش های پیش بینی 102
فصل اول
مقدمه و
کلیات طرح تحقیق

1-1: مقدمه
رفع نا آگاهی از آینده از اصلی ترین دغدغه های خاطر انسان در طول تاریخ بوده است . آدمی همیشه به دنبال آن بوده که از آینده خود آگاه شده و آن را به نحوی که خود می خواهد سازمان دهد. در ابتدا چون توان پیش بینی صحیح و قابل اطمینان فراهم نبود، انسان متوسل به نیروهای فراطبیعی شد و آنگاه که توانایی عقلایی بیشتری پیدا کرد، درصدد استفاده از این توانایی برآمد و چون علم امکاناتی برای پیش بینی های او فراهم آورد، از این دستاورد بهره جست.(قدیری مقدم، 1388)
امروزه با رشد و توسعهی اقتصاد جهانی و رقابتی شدن آن، تصمیم گیری درخصوص تخصیص بهینه منابع به مراتب بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. از این رو بازار بورس و اوراق بهادار به عنوان آینهی تمام نمای وضعیت اقتصادی کشورها و مکانی برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند منابع و پس انداز خود را در آن سرمایه گذاری کنند، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است.
تصمیمات مربوط به آینده، همواره با ابهام و عدم اطمینان روبروست و کسانی در رقابت پیروز می شوند که بتوانند آینده را پیش بینی و حداقل اطلاعاتی در خصوص آن داشته باشند و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری نمایند. با گسترش علم، امکان پیش بینی مطلوب آینده فراهم شده است. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائهی الگوهای پیش بینی وضعیت بازار است. هرچه پیش بینی به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت.
پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل مورد بحث درعلوم مالی بوده است. معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده اتفاق می افتد به اطلاعات به دست آمده از رویدادهای تاریخی اتکا می شود .به این ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم به آینده حاصل گردد، دراغلبروش های پیش بینی فرض بر این است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.(فلاح شمس، 1388)
بازار های مالی، به عنوان بخش مهم اقتصاد هر کشور ، بدلیل رابطه تنگاتنگ آن با ساختار اقتصادی، بسیار مورد توجه قرارگرفته اند. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر بازار سرمایه و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده است. چرا که این بازار به عنوان پیش نیازی برای بسیاری از تحولات بازرگانی و اقتصادی مورد توجه است. تامین مالی پروژه های مالی – سرمایه ای بلند مدت از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی در مطلوبترین شکل ممکن از طریق بورس اوراق بهادار تحقق می یابد.
1-2: بیان مساله
سرمایه گذاران حق دارند نسبت به آیندهی سرمایه گذاری خود نگران و حساس باشند، به این ترتیب به دنبال این هستند تا اطلاعاتی در مورد آینده بدست آورند. پیش بینی به سرمایه گذاران و تخصیص دهندگان منابع در تصمیم گیری صحیح کمک می کند و ریسک سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش می دهد. بیور می گوید”:پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ولی کوچکترین تصیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد”.
روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایه گذارانی که بازار بورس را به عنوان مکان سرمایه گذاری انتخاب نموده اند، این خصوصیت اجتناب ناپذیر است. بنابراین بطور طبیعی تمام تلاش های سرمایه گذار کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیش بینی بازار بورس یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد.
یکی از مفروضات مهمی که در بازارهای مالی وجود دارد، فرضیه بازار کارا است. بر اساس این فرضیه قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک است، یعنی قیمت تعیین شده دربازار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.(جهانخانی،1376) از جمله مواردی که فرضیه بازار کارا را ضعیفتر میکند، قابلیت پیش بینی در این بازارها است. (نمازی،1386) آنچه سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی را برای سرمایهگذاری در سهام شرکتها نگران میکند، نوسانات شدید قیمت های سهام میباشد.
پیش بینی قیمت سهام یکی از مهمترین و جذاب ترین فعالیت ها برای مدیران داخلی و سرمایه گذاران خارجی شرکت می باشد. در خارج از شرکت، سرمایه گذاران از این پیش بینی به عنوان اساس و مبنای انتخاب سبد سرمایه گذاری(پرتفولیو) بهینه و سودآور استفاده می کنند؛ از طرف دیگر در داخل شرکت، هدف مدیران که حداکثر سازی ثروت سهامدارن بوده از این پیش بینی در اتخاذ تصمیمات مهم و بحرانی از جمله بودجه بندی عملیاتی، سرمایه ای و تخصیص بهینه منابع به منظور دستیابی به اهداف سازمان استفاده میکنند. بنابراین روشن است که دقت پیش بینی قیمت سهام بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا مبنای تصمیم گیری های داخلی و خارجی قرار می گیرد. از این رو انتخاب روش پیش بینی یکی از مهم ترین تصمیمات پیش بینی کنندگان است.
بیشتر مطالعاتی که در گذشته در مورد پیش بینی قیمت انجام شده، از مدل سازی خطی و غیر خطی برای پیش بینی استفاده کرده و به مقایسه و بررسی دقت این روش ها پرداختند. در
این تحقیق قصد داریم با استفاده از ترکیب مدل های غیرخطی(تبدیل موجک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک) و مدلهای خطی به مدل سازی پیش بینی قیمت سهام بپردازیم.
1-3: ضرورت و اهمیت تحقیق
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته است. اهمیت این عامل و نقش موثر آن را می توان به وضوح در سیستم کشورهایی با نظام سرمایه داری مشاهده کرد. بدون شک بورس یکی از مناسب ترین جایگاهها جهت جذب سرمایه های کوچک و استفاده از آنها جهت رشد یک شرکت، در سطح کلان و نیز رشد شخصی فرد سرمایه گذار است. از آنجایی که هدف و تعریف سرمایهگذاری، به تعویق انداختن مصرف جهت مصرف بیشتر در آینده است، افراد با سرمایه گذاری انتظار دستیابی به سود مورد انتظار خود را دارند. بنابراین مهمترین امر در این زمینه، خرید یک سهم به قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر است که این موضوع به معنی پیش بینی قیمت سهام است.
از دوران گشایش بازارهای اوراق بهادار همواره این فکر وجود داشته است که به کمک روشی، قیمت سهام را پیش بینی کنند و در این راه سخت افزارها و نرم افزارها، تحلیل های متفاوت مالی و مانند اینها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفت.(حق پرست،1386)
1-4: اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام با بکارگیری شبکه عصبی درک چندلایه و تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و ترکیب مدلهای مزبور با مدل خطی ARIMA در شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران است. علاوه بر هدف اصلی تحقیق، اهداف فرعی دیگری نیز مورد نظر هستند که در سطح پایین تری از هدف اصلی قرار می گیرند. این اهداف عبارتند از:
-کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیم های صحیح و مطلوب
-کمک به مدیران برای انجام وظیفهی حداکثر سازی ثروت سهامدارن
-تعیین مدل بهینه از میان مدل های فوق برای پیش بینی قیمت سهام
1-5: سؤالات و فرضیه های تحقیق
پس از بررسی مسئله و اهداف تحقیق و مطالعات مقدماتی درباره پاسخ های احتمالی، سؤالات تحقیق به شرح زیر قابل طرح است:
آیا سری زمانی خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام است؟
آیا شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام بر مدل خطی ARIMA برتری دارد؟
آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟
آیا تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت سهام بر شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) برتری دارد؟
آیا ترکیب مدل ARIMA با شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد؟
آیا مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک فازی در پیشبینی شاخص قیمت نسبت به بقیه مدلهای ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است؟
بنابراین فرضیات اصلی تحقیق به صورت زیر خواهد بود:
فرضیه1) مدل خطی ARIMA مدل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه2) شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در پیش بینی قیمت سهام از مدل خطی ARIMA عملکرد بهتری را نشان می دهد.
فرضیه3) تکنیک استخراج قانون(ExtractionRule ) از شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه4) مدل ترکیبی ARIMA، شبکه عصبی درک چند لایه و تبدیل موجک نتیجه قابل قبولی برای پیش بینی قیمت سهام بدست می دهد.
فرضیه5) مدل ترکیبی تبدیل موجک، شبکه عصبی درک چند لایه و الگوریتم ژنتیک فازی در مقایسه با سایر مدلها ارائه شده از دقت بالاتری برخوردار است.
1-6: روش انجام تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر، پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل سری زمانی خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین ترکیب شبکهی عصبی درک چندلایه یا تکنیک استخراج قانون از شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و استفاده از تبدیل موجک برای ترکیب مدل خطی ARIMA و شبکه عصبی و همچنین استخراج قانون از مدل ترکیبی تبدیل موجک عصبی و تعیین مدل بهینه با مقایسه نتایج حاصل ازروش های پیشبینی مورد استفاده است. تبدیل موجک، شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک از جدیدترین و پیشرفته ترین روش های مدلسازی و پیش بینی است که چندی است از این روش ها برای پیش بینی فاکتورهای حسابداری و مالی نیز استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا پیش بینی شاخص قیمت با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA صورت گرفت، سپس این پیشبینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تکرار شد، در مرحله سوم برای بدست آوردن الگوی شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک فازی استفاده شد، سپس با استفاده از تبدیل موجک سری زمانی تا سه مرحله شکافته شد، با در نظر گرفتن این نکته که مدلهای خطی در سریهای هموار نتایج بهتری دارند؛ سری همار شده با استفاده از مدل خطی ARIMA پیشبینی شد و سری تابع جزئیات با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در انتهای این مرحله با استفاده از معکوس تبدیل موجک پیشبینیهای صورت گرفته با هم ترکیب شده و پیشبینی سری اصلی حصل گردید و در نهایت در الگوریتم استخراج قانون از
شبکه های عصبی(الگوریتم ژنتیک فازی) به جای شبکه عصبی از مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی استفاده گردید. در ادامهروش های مورد استفاده برای پیش بینی به تفکیک توضیح داده می شود.
1-6-1: مدل ARIMA
یک سری زمانی، دنباله ای از مشاهدات منظم شده بر حسب زمان از یک متغیر می باشد. در تجزیه و تحلیل سریهای زمانی تنها ازداده های تاریخی متغیری که پیشبینی می شود، استفاده می کنند تا مدلی برای تخمین مقادیر آینده توسعه دهند. پیش بینی بارزترین مورد استفاده از سری زمانی میباشد، اینکار در صنعت و اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. ازروش های پیش بینی سری زمانی که در پشبینی کاربرد بسیاری دارد مدل ARIMA میباشد، ولی همانند سایر مدلهای پیش بینی این مدل نیز دارای محدودیتهایی می باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
در حال حاضر در مدل ARIMA روش مناسبی وجود ندارد که به محض اینکه مشاهده جدید در دسترس قرار گرفت تخمینهای پارامترهای مدل را اصلاح یا به روز نماید، و تحلیل گر ناگزیر است بطور کامل مدل را از نو برازش

پایان نامه رشته مدیریت : ساختار سازمانی

سپاسگزاری

خدایا چنان کن سرانجام کار،
تو خشنود باشی و ما رستگار

اینک که در پرتو مهر ایزد یکتا برگی دیگر از دفتر زندگی‌ام رقم خورده است، از سر بندگی خدای مهربان را شاکرم که مرا یارای آن فرمود تا در این عرصه گام زنم و به قدر همت و وسعت خویش شریطه‌ی علم را در‌یابم. همچنین سپاس بی‌دریغ خویش را به پیشگاه بزرگانی تقدیم می‌دارم که نامشان در آسمان دانش چونان نور می‌درخشد؛ کسانی که در فراز و نشیب این راه سترگ همراه مرا یار خاطر بوده و با همتی بلند از تخصص، دانش و خرد خویش بهره‌مند ساخته‌اند. بر خود لازم می‌دانم که از زحمات استاد راهنمای محترم و بزرگوارم جناب آقای دکتر جعفر ترکزاده، که همواره صبورانه و در کمال تواضع و مهربانی، پویایی علمی را به من آموختند و آن را برایم معنا نمودند و با وجود مشغله‌ی زیاد در کلیه مراحل نگارش این پایان‌نامه از راهنمایی‌های معنادار و ارزشمندشان بهره برده‌ام تشکر و قدردانی ویژه نمایم. همچنین از اساتید مشاور گرانقدر و محترم جناب آقای دکتر محسن خادمی و جناب آقای دکتر مهدی محمدی که متواضعانه و با رویی گشاده و با ارائه مشاوره‌های سازنده خود، در انجام این پژوهش نهایت همکاری را با بنده داشته، نهایت تشکر و امتنان را دارم.
در نهایت از زحمات پدر و مادر و خانواده عزیز و صبورم که در کلیه مراحل زندگی و تحصیل، پیوسته همراه و حامی من بوده‌اند، تقدیر و تشکر به عمل می‌آورم.
بادا که پیوسته در پناه لطف یزدان پاک، پویا و مانا بمانند.
تا باد چنین بادا.

چکیده

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحد های ستادی دانشگاه شیراز

به کوشش
هاجر معینی شهرکی

هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی طبقه ‌ای ساده، 278 نفر انتخاب شدند و از بین آنها 243 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش، مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترکزاده و محترم، 1390) و مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترکزاده و معینی، 1389) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس اندازهگیری های مکرر نشان داد که منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. علاوه بر آن یافته ‌های منتج از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ساختار تواناساز پیش بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت است.

کلید واژه ها: ساختار سازمانی، منابع قدرت، ساختار تواناساز، ساختار بازدارنده، دانشگاه.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مساله 3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-3- اهداف پژوهش 8
1-4- پرسشهای پژوهش 8
1-5- تعاریف مفهومی 8
1-5-1- ساختار سازمانی 8
1-5-1-1- ساختار تواناساز 9
1-5-1-2- ساختار بازدارنده 9
1-5-2- قدرت و منابع آن 9

1-6- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….10
1-6-1- نوع ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………10
1-6-2- منابع قدرت ….10

فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش
مقدمه 12
2-1- مبانی نظری پژوهش 12
2-1-1- ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13
2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن …………………………………………………………………13
2-1-1-2- کارکردهای ساختار 14
2 -1-1-3- ابعاد ساختار 14
2-1-1-4- تئوریهای کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار 15
2-1-1-5- نوعشناسی ساختار 16
عنوان صفحه

2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی……………………………………………………16
2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی………………………………………………………..17
2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی 16
2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی… 16
2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی.. 17
2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی ………….18
2-1-1-5-2-2- ساختار شبکهای…………………………………………………………….. 18
2-1-1-5-5- 3- ساختار ستارهای شکل یا خوشه ستارهای………………………18
2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ………………………………………………………19
2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی ……………………………………………………………..19
2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشهای ……………………………………………………………20
2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی …………………………………………………………… 20
2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده………………………………………………21
2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز …………………………………………………………..21
2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده ………………………………………………………….25
2-1-1-5-2-8-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده………………….27
2-1-2- قدرت 28
2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن …………………………………………………………………..28
2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط 29
2-1-2-3- قدرت و وابستگی 31
2-1-2-4- پیامدهای قدرت ودیدگاه های مختلف به آن 32
2-1-2-5- منابع قدرت 33
2-1-2-6- دستهبندی قدرت 34
2-1-2-7- کاربرد قدرت 35
2-1-2-8- جمعبندی 37
2-2- پیشینه پژوهشی 38
2-2-1- پیشینه خارجی 38
2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی 38
2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ………………………………………………39
2-2-2- پیشینه داخلی 40
2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی 40
2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن …………………………………………….41
2-2-3- جمع بندی پژوهش‌های پیشین 42
2-3- جمع بندی فصل 43

فصل سوم: روششناسی
مقدمه 46
3-1- روش تحقیق 46
3-2- جامعه آماری 46
3-3- روش نمونه‌ گیری 47
3-4- حجم نمونه 47
3-5- ابزار پژوهش 47
3-5-1- روایی و پایایی مقیاس ها…………………………………………………………………………………48
3-6- روش گردآوری اطلاعات 50
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ‌ها
مقدمه 52
4-1- نتایج پژوهش 52
4-1-1- شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در حوزه ستادی دانشگاه شیراز……………….52
4-1-2- شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………………….53
4-1-3- بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز……………………………………………………………………………………………………………………….55
4-2- خلاصه‌ی نتایج 57

فصل پنجم: نتیجه ‌گیری و بحث
مقدمه 59
5-1- نتیجه‌ گیری و بحث 60
5-2- جمع بندی کلی 65
5-3- محدودیت‌‌ های پژوهش 67
5-3-1- محدودیت‌ های اجرایی 67
5-3-2- محدودیت‌ های پژوهشی 67
5-4- پیشنهادهای پژوهش 67
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی 68
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی 69

فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی 70
منابع انگلیسی 75

پیوست
مقیاس نوع ساختار سازمانی 83
مقیاس شناسایی منابع قدرت 85

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 1: مقایسه ابعاد چهارگانه انواع ساختارهای تواناساز و بازدارنده 27
جدول شماره 2: مرورری بر منابع قدرت 33
جدول شماره 3: انواع دستهبندی منابع قدرت 35

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 4: فراوانی و درصد حجم جامه آماری…………………………………………………………………46
جدول شماره 5: فراوانی و درصد حجم نمونه آزمودنی ها………………………………………………………..47
جدول شماره 6: نمره‌ گذاری ابعاد تواناساز و بازدارنده 47
جدول شماره 7: گویه های مربوط به ابعاد تواناساز و بازدارنده 48
جدول شماره 8: نمره ‌گذاری ابعاد قدرت 48
جدول شماره 9: گویه های مربوط به منابع قدرت ………………………………………………………………….48
جدول شماره 10: محاسبه روایی و پایایی مقیاس نوع ساختار سازمانی………………………………….49
جدول شماره 11: محاسبه روایی و پایایی مقیاس شناسایی منابع قدرت ………………………………49
جدول شماره 12: مقایسه میانگین انواع ساختار سازمانی موجود در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز 53
جدول شماره 13: مقایسه منابع قدرت مورد استفاده مدیران از دید کارمندان 54
جدول شماره 14: آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین های منابع قدرت مدیران 55

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل شماره 1: الگوی مفهومی پژوهش 44
شکل شماره 2: بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی با انواع منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز 56

فصل اول

مقدمه

به اعتقاد دانشمندان علوم رفتاری، سازمانها وجه انکار ناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می دهند. سازمان های مختلف با اهدافی متفاوت، همگی بر پایه تلاش های سرمایه انسانی به عنوان رکن اصلی هر سازمان، هدایت می گردند (هومن،1381). سازمانهای آموزشی نیز به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی موجود در جامعه متکی به سرمایه انسانی خویش هستند. موقعیت مؤثر و مثبت یک سازمان آموزشی در جامعه وابسته به هماهنگی در راستای انتظارات اجتماعی می باشد. در این میان نظام آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل اصلی و زمینه ساز تحقق سیاست های توسعه کشور حساسیت ویژه ای می یابد (محمدی اقدم، 1386).
شناخت پویایی های درونی و بیرونی سیستم آموزش عالی و آفرینش نقشه های ذهنی کارآمد در این رابطه، می تواند منجر به مدیریت اثربخش سیستم آموزش عالی در راستای تحقق رسالت‌ های اصلی دانشگاه یعنی اکتشاف علمی، اجرای جدی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات علمی گردد (یمنی،1388؛ نوه ابراهیم و پورکریمی،1387). بر این اساس فهم پیچیدگی های دانشگاهی به منظور ساختن دانشگاهی اصیل و اثربخش موضوعیت می یابد (یمنی،1388). از جمله عوامل موثر در پویایی ها و پیچیدگی های سیستم های دانشگاهی، ساختار سازمانی و قدرت می باشند. این عوامل در عین حال که خود متاثر از پویایی ها و پیچیدگی های سیستمی دانشگاه می باشند، نقش تعیین کننده ای نیز در آن دارند؛ خصوصاً اینکه از جمله عوامل موثر در کیفیت رفتار و عملکرد سازمانی در دانشگاه و زیرسیستم های آن در سطوح مختلف هستند (تولبرت و هال ،2009). لذا پژوهش در باره آنها ضرورت می یابد. در واقع از این طریق می توان به فهم بیشتر شرایط، پویایی ها و اقتضائات سیستمی در دانشگاه و مدیریت آن دست یافت.
ساختار سازمانی، مناطق فعالیت افراد را تحت کنترل خود در می آورد (رابینز و جاج ، 2009). قدرت نیز تاثیری نافذ بر تصمیمات، واکنش ها و به طور کلی مناطق فعالیت فردی، گروهی و سازمانی افراد دارد (ساراکوگلو ، 2009؛ کیم ، 2004؛ آلانزی و رودریگوس ، 2003).
بنابراین می توان گفت ساختار و قدرت در پیوندی منعطف با یکدیگر رفتار سازمانی افراد را کنترل نموده و از این طریق بر آنان نفوذ می یابند. کارکردها و عملکرد سازمانی و تبعات ناشی از آنها مستقیماً تحت تاثیر رفتار سازمانی افراد قرار می گیرند و جهت می یابند. بدین ترتیب میزان پاسخگویی سازمان به محیط خود و کیفیت آن با تاثیرپذیری از مولفه های مهم سازمانی نظیر ساختار و منابع قدرت، شکل می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی آن دو متغیر کلیدی و رابطه آنها پرداخته شده است.

1-1- بیان مساله

جامعه امروز، جامعه ای سازمانی است (هال ،2002)؛ و سازمانها نقش بسیار عمده ای را در زندگی افراد بر عهده دارند. آنها از طریق نقش های مهم انتظام جامعه، رفع نیازها و پویایی و پیشرفت به طور مستقیم در جامعه حضور و نفوذ می یابند. سازمان ها در راستای ایفای اثربخش نقش های خود و به منظور حفظ و ارتقای کیفی موقعیت خویش در محیط تعاملی خود، اقدام به توسعه مزایای رقابتی خویش می نمایند؛ و در این میان به طور سریع، محصولات و خدمات متنوعی تولید و ارائه می کنند. آنها در محیطی که سرشار از تغییر، پویایی، ابهام و نااطمینانی می باشد، فعالیت می کنند که اصطلاحاً از آن به عنوان محیط راهبردی یاد می شود. شرایط و مقتضیات محیط راهبردی، پاسخ های راهبردی را ایجاب می نماید. سازمانها جهت ایجاد، حفظ و استمرار بقای معنادار خود در چنین محیط پیچیده ای ناچار به”سازواری”و پاسخگویی پویا به اقتضائات درونی و محیطی خود می باشند (ترکزاده، 1388). تحقق این مهم مستلزم عملکرد اثربخش در سطوح مختلف سازمانی است. مقدمه این عملکرد اثربخش، توانایی مدیران جهت تشخیص و جهت گیری پویا و طراحی ساختار سازمانی مناسب و همچنین برقراری ارتباط و رهبری اثربخش افراد می باشد؛ این امر نیز به نوبه خود مستلزم نفوذ بر آنان میباشد که به واسطه ساختارسازی های موثر و اعمال منابع قدرت انجام می پذیرد.
از طرفی سازمانها در راستای ایجاد سازواری (تغییر خود، دیگران و محیط)، پیش از انتظام بخشیدن به جامعه و محیط تعاملی خود ابتدا می بایست به انسجام درونی خویش و مدیریت رفتار سازمانی خویش مبادرت ورزند. به بیانی دیگر هر سازمانی جهت ایجاد تغییر و تاثیر در و بر محیط خود ابتدا می بایست خود و درون خود را تغییر داده و آن را نظمی پویا بخشد. این مهم می تواند از طریق طراحی ساختاری پاسخگو و اعمال درست قدرت تحقق می یابد؛ زیرا ساختار میدانی است برای کنش های سازمانی

مقاله درمورد دانلود معادله ساختاری

چکیده

بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری

(مطالعه موردی: زنان 49- 15 ساله شهر شیراز)

به کوشش
خاتون بابااحمدی

علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری آنان می باشد. جامعهی آماری این تحقیق شامل زنان سنین باروری (49-15ساله) ساکن شهر شیراز میباشد و حجم نمونه 384 نفر انتخاب شد. روش نمونهگیری، خوشهای چندمرحلهای است که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نظریه کنش پارسونز و نظریه منابع در دسترس به عنوان چارچوب نظری مطالعه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میان تحصیلات زنان ،تحصیلات همسر زنان، مهارت زندگی، سن زنان، سن همسر، سن ازدواج، تفاوت سنی با همسر و مصرف رسانه با رفتار باروری (بعد تعداد فرزند)، و شبکه ارتباطات و استقلال تصمیم گیری، و استقلال اقتصادی با رفتار باروری (بعد فاصله تولد اول تا دوم)، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل معادله ساختاری نشان داد که استقلال زنان با واسطه متغیر توانمندی اجتماعی بر روی رفتار باروری تاثیر میگذارد.

واژگان کلیدی: استقلال، باروری، منابع در دسترس، کنش، زنان، شیراز.

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول

1-کلیات 1
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ارزش تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق: 9
1-4-1- هدف کلی 9
1-4-2- اهداف جزئی 9
فصل دوم
2-پیشینه تحقیق 11
2-1- مقدمه 11
2-1- تحقیقات داخلی 12
2-2- تحقیقات خارجی 20
فصل سوم
3- مبانی نظری 32
3-1- نظریه های اجتماعی و فرهنگی 32
3-1-1- نظریه انتقال جمعیت 32
3-1- 2- نظریه جریان ثروت بین نسلی 33
3-1-3- نظریه ارتقا اجتماعی 35
3-2- نظریه های اقتصادی 35
3-3- نظریه های اجتماعی 36
3-2- 1- باروری به مثابه کنش اجتماعی 36
3-2-2- نظریه کنش اجتماعی 37
3-2-3- واحد کنش داوطلبانه 38
3-2-4- کارکردهای نظام کنش 40
3-2-5- نظریه منابع در دسترس 42
3- 4- چارچوب نظری تحقیق 45
3-4-1- مدل نظری تحقیق 47
3-4-2- مدل تجربی تحقیق 48
5-3- فرضیات تحقیق: 49
فصل چهارم
4- روش شناسی تحقیق 51
4-1- مقدمه 51
4-1- روش تحقیق 51
4-2- تکنیک تحقیق 51
4-3- ابزار جمع آوری دادهها 51
4-4- جامعهی آماری 52
4-5- واحد تحلیل 52
4-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 53
4-7- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 53
4-8- اعتبار 54
4-9- پایایی 54
4-10- فنون تحلیل داده ها 56
4-11- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 56
4-11-1- متغیرهای مستقل 57
4-11-2- متغیر وابسته 58
فصل پنجم
5- یافته های تحقیق 60
5-1- مقدمه 60
5-2- توصیف داده ها 60
5-3- تجزیه و تحلیل داده ها 71
5-4- تحلیل مدل معادله ساختاری 80
5-5- شاخص های نیکویی برازش 86
فصل ششم
6- بحث و نتیجه گیری 95
6-1- نتیجه گیری 95
6-2- محدودیت ها و مشکلات 99
6-3- پیشنهادهای پژوهشی 99
6-4- پیشنهادهای اجرایی…………………………………………………………………………………………………..99
منابع فارسی 100
منابع انگلیسی 106

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1-4- ضریب آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه 53
جدول 5-1-1-توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد….. 59
جدول 5-1-2- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد همسر 59
جدول 5-1-3- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب احساس طبقاتی… .60
جدول 5-1-4- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات.. .60
جدول 5-1-5- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات همسر…. .61
جدول 5-1-6- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی 62
جدول 5-1-7- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب گروه سنی همسران 62
جدول 5-1-8- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب سن در اولین ازدواج 63
جدول 5-1-9- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال همسر 63
جدول 5-1-10- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وضعیت اشتغال 64
جدول 5-1-11- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب قومیت 64
جدول 5-1-12- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب داشتن سقط جنین 65
جدول -5-1-13- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری 65
جدول 5-1-14- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب کاربرد وسایل پیشگیری 66
جدول 5-1-15- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب وسیله پیشگیری مورد استفاده 66
جدول 5-1-16- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب تعداد فرزند مورد علاقه 67
جدول5-1-17- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه برحسب جنسیت مورد علاقه فرزندشان 67
جدول 5-2-1- آزمون مقایسه میانگین متغیرهای وابسته بر اساس درآمد 68
جدول 5-2-2- آزمون همبستگی متغیر تحصیلات زنان با متغیرهای وابسته 69
جدول5-2-3 آزمون همبستگی متغیر تحصیلات همسر با ابعاد رفتار باروری 69
جدول 5-2-4- آزمون همبستگی متغیر مهارتهای زندگی با ابعاد رفتار باروری 70
جدول 5-2-5- آزمون همبستگی متغیر مهارتهای اجتماعی با ابعاد رفتار باروری 70
جدول 5-2-6-آزمون همبستگی متغیر شبکه ارتباطات با ابعاد رفتار باروری 71
جدول 5-2-7- آزمون همبستگی متغیر سن زن و ابعاد رفتار باروری 71
جدول 5-2-8- آزمون همبستگی متغیر سن همسر با ابعاد رفتار باروری 72
جدول 5-2-9- آزمون همبستگی متغیر سن ازدواج با ابعاد رفتار باروری 72
جدول 5-2-10- آزمون همبستگی متغیر تفاوت سنی با همسر و ابعاد رفتار باروری 73
جدول 5-2-11- آزمون همبستگی متغیر مصرف رسانه با ابعاد رفتار باروری 73
جدول 5-2-12- آزمون همبستگی متغیر استقلال جابجایی زن و ابعاد رفتار باروری 74
جدول 5-2-13- آزمون همبستگی متغیر استقلال تصمیم گیری زن و ابعاد رفتار باروری 74
جدول 5-2-14- آزمون همبستگی متغیر استقلال اقتصادی زن و ابعاد رفتار باروری 75
جدول 5-1-4- راهنمای متغیرهای موجود در مدل 77
جدول 5-5-1- شاخصهای نیکویی برازش 82
جدول 5-5-2- بررسی معنیداری ضرایب مدلهای اندازه گیری 83
جدول 5-5-3- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل غیر استاندارد 84
جدول 5-5-4- بررسی اثرات کل غیر استاندارد 85
جدول 5-5-5- بررسی اثرات مستقیم، غیر مستقیم استاندارد 86
جدول 5-5-6- بررسی اثرات کل استاندارد 87
جدول 5-5-7- مجذور همبستگی چندگانه 88

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل3-1- عناصر واحد کنش داوطلبانه 38
شکل3-2- سلسله مراتب سیبرنتیکی نظام عمومی کنش 41
شکل4-1- مدل نظری تحقیق 46
شکل4-2- مدل تجربی تحقیق 46
شکل4-2- مدل ساختاری 78
شکل4-3- مدل ساختاری و اندازه گیری 79
شکل 5-4-4- مدل مفهومی تحقیق 80
شکل 5-4-5- مدل عملیاتی بر اساس ضرایب غیر استاندارد 81
شکل 5-4-6- مدل علی بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی 81

فصل اول

کلیات
1-1- مقدمه

مساله باروری و پیامدهای آن برای سلامت و تداوم جامعه بسیار مهم است، زیرا تنها راه تامین جمعیت و تداوم تولید مثل از طریق باروری میباشد. هر چند میتوان بخشی از جمعیت مورد نیاز یک جامعه را از طریق مهاجرت تامین کرد ولی در نهایت امر، ناگزیر از توجه به مقوله باروری و فرزندآوری خواهیم شد. باید توجه داشت که هرگونه سیاستگذاری در مورد روندهای جمعیتی در آینده و اتخاذ هر گونه برنامه عمل، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل و تعیین کنندههای باروری است (حسینی و بگی، 1391: 74).
باروری، به عنوان یکی از مولفه های جمعیتی، مهمترین عامل تغییر در ساخت جمعیت است که نقش تعیین کنندهای در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع در سطح خرد (خانواده) و در سطح کلان (جامعه) دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه در جوامع پدر سالار فرزندآوری بسیار مهم می‌باشد، موقعیت و پایگاه زنان اغلب با تعداد بچههایی که به دنیا میآورند و هم چنین با جنس نوزاد در ارتباط است و در نتیجه زنان میخواهند از طریق فرزندآوری جایگاه و موقعیت خود را بالا ببرند و به مرتبه مردان برسانند.
یکی از تغییرات اجتماعی معاصر، انقلاب آموزشی زنان و مشارکت گسترده آنها درعرصه های مختلف جامعه است. امروزه با توجه به نقش سازنده زنان در توسعه جوامع، رفع عقب ماندگی آنان از جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توانمندسازی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این جنبههای مهم، قدرت تصمیمگیری زنان است. صاحب نظران به این نتیجه رسیدهاند که تساوی زنان و مردان در تصمیمگیری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه یکی ازراه های محقق شدن مفاهیمی از قبیل دموکراسی، برابری، توسعه و عدالت اجتماعی است (ساروخانی،1384: 30).
اگرچه زنان، سابقه طولانی در انجام کارهای داخل و خارج خانه دارند، اما آنچه که واضح است مردان هم چنان از قدرت تصمیمگیری بیشتری در خانه برخوردارند. مشارکت اندک زنان در تصمیمگیری‌های مربوط به امور خانه و زندگی خانوادگی با پیامدهای نامطلوبی همراه است که یکی از آنها فرزندآوری بالا و عدم توانایی زنان برای برنامه ریزی صحیح در امور داخلی خانه و در نتیجه اتلاف وقت آنان است.
علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزانهای رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است (علی مندگاری، 1384). تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به اینکه زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار میآیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد.

1-2- بیان مسئله

جمعیت و مسائل مربوط به آن، از جمله مسائل چند بعدی و پیچیده جوامع انسانی است که هم تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … و هم تأثیر گذار بر آن می‌باشد. میتوان گفت که مسائل جمعیتی و تغییر و تحولات مربوط به آن تحت تاثیر یک فرمول یا نظریه خاص نیست، بلکه در شرایط زمانی و مکانی متفاوت، علل مختلف و متنوع و گاه متضادی دارد. جمعیت و مسائل مربوط به آن به عنوان یک مسئله اجتماعی از جمله مسائلی است که بیشترین تشتت آرا را در این زمینه به دنبال داشته است. برای مثال پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی است که در بعضی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست‌های تشویقی اعمال می‌شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن، سیاست‌های تنبیهی اعمال می‌گردد (ضیایی بیگدلی و همکاران، 1385).
ایران یکی از سریعترین کاهشهای باروری را در جهان تجربه کرده است. کاهش باروری آن هم بیش از 50 درصد در یک دهه فقط برای جوامع مسلمان منحصر بفرد و ویژه نیست اما تاکنون در جاهای دیگر گزارش نشده است (وحیدنیا، 2007: 259). تحولات باروری نشان می‌دهد که باروری کل در سال 1365برابر با 3/6، در سال 1375 برابر با 52/2 و درسال 1385 این رقم برای کل کشور به 8/1و در سال 1390 به 5/1 فرزند کاهش یافته است (مرکز آمار ایران،1390).
دلایل متعددی برای تبیین انتقال باروری ایران بیان شده است. کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش شهرنشینی، بهبود نظام شبکه بهداشتی، توسعه روستاها، استقرار مجدد برنامه های تنظیم خانواده، افزایش سواد و تحصیلات بویژه سواد دختران، کاهش تعداد فرزندان دلخواه خانواده و نهایتا بهبود موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این مواردند ( عباسی شوازی، 2000، الف و ب)؛ میرزایی، آقاجانیان و مهریار، 1999). در مورد عوامل تأثیرگذار بر کاهش باروری در ایران، افزایش تحصیلات و بهبود و موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این موارد در تبیین انتقال باروری ایران است (علی مندگاری، 1384).
ﺗﺤﻮلات ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻘﺶﻫﺎی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘلال در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎلاﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎروری (رﻓﺘﺎر، ﺗﻤﺎﯾلات و اﯾﺪه آلﻫﺎی ﺑﺎروری) زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
استقلال زنان به عنوان وضعیت یا کیفیتی از اداره کردن خود ، خود تصمیمگیری و مستقل بودن تعریف شده است که ممکن استارائه بهتری از درجه و دسترسی، کنترل و استقلال زنان در تصمیمگیری‌هایشان را نشان دهد (آبادیان ، 1996).
دیسون و مور استقلال را به عنوان توانایی دسترسی فرد به اطلاعات و استفاده از آن برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعات شخصی و هم چنین در ارتباط با دیگران است، تعریف می‌کنند (دیسون و مور، 1983: 45؛ ججی بوی و ستار ،2001: 688). هم چنین استقلال به میزان دسترسی زنان (و کنترل بر) منابع مادی (شامل غذا، درآمد، زمین و دیگر شکل‌های رفاه) و منابع اجتماعی (شامل: دانش، قدرت و پرستیژ) در خانواده، در اجتماع و در جامعه می‌باشد (دیکسون ، 1987: 6).
ججی بوی استقلال را به عنوان کنترل زنان بر زندگی خودشان به طوری که آن‌ها نیز مانند شوهرانشان در مورد مسایل خانواده حق مساوی داشته باشند و بر روی منابع مالی و سایر منابع کنترل داشته باشند، دسترسی به دانش و اطلاعات واقتدار برای تصمیمگیری‌های مستقل، آزادی از محدودیت‌های تحرک فیزیکی و توانایی ساختن روابط قدرت برابر در درون خانواده می‌داند (ججی بوی، 2001: 688).
ابعاد استقلال از دیدگاه ججی بوی (1995)، شامل پنج بخش مجزا اما وابسته به هم است که می‌تواند به عنوان اهمیت رابطه باروری – آموزش تشخیص داده شود:
1- استقلال اطلاعاتی : زنان تحصیل کرده، دید جهانی وسیع‌تری دارند. دارای ادرک بیشتری از سبک زندگی جایگزین هستند و نسبت به قدرت و استبداد شک و تردید بیش‌تری دارند.
2- استقلال تصمیم‌گیری : آموزش، ایده و نظر زنان را در تصمیمات مرتبط با رفاه و زندگی شان تقویت میکند. این به معنی اعتماد بیشتر زنان به خودشان در اخذ تصمیم و بیان ایده و نظرات و مشارکت در بحث‌های خانوادگی است.
3- استقلال فیزیکی : زنان تحصیل کرده ارتباط بیشتری با جهان پیرامون دارند. زنانی که به تحصیل می‌پردازند آزادی تحرک بیشتر و اعتماد به نفس زیادتری در استفاده از خدمات موجود دارند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- استقلال عاطفی : زنان تحصیلکرده، صداقت و وفاداریشان را از روابط گسترده خانوادگی به خانواده ازدواجی تغییر می‌دهند و روابط عادلانهتری بین زوجین وجود دارد، قیود و صمیمیت بیشتری در بین دو زوج و والدین و بچه ها حکم فرماست و این گونه زنان به ارزش خود بیشتر واقفند و خود را کمتر تکذیب و انکار میکنند.
5- استقلال اقتصادی و اجتماعی و اعتماد به نفس : آموزش، اعتماد به نفس زنان را در موضوعات اقتصادی افزایش می‌دهد.
روتس چیلد استقلال زنان را از موقعیت و پایگاه آنان متمایز ساخته است. به نظر او موقعیت زنان، اشاره به وضعیت کلی آنان در جامعه

شرکت های توزیع برق

1- 4- 1 هدف کلی 6
1- 4- 2 اهداف جزیی 6
1- 5 فرضیه های تحقیق 7
1- 5- 1 فرضیه اصلی 7
1- 5- 2 فرضیه های فرعی 7
1- 6 تعریف واژه ها و اصطلاحات 8

فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 10
2- 1 نگرش شغلی 10
2- 3 رضایت شغلی 12
2- 3- 1 ارتباط بین رضایت شغلی و انگیزش 14
2- 3- 2 انگیزش 15
2- 3- 3 تئوری های انگیزش 16
2- 3- 3- 1 تئوری سلسله مراتب نیازها 16
2- 3- 3- 2 تئوریERG آلدرفر 17
2- 3- 3- 2 تئوری X و تئوری Y 17

2- 3- 3- 4 تئوری دوعاملی 18
2- 3- 3- 10 تئوری برابری 19

2- 3- 3- 11 تئوری انتظار 20
2- 3- 4 تئوری های رضایت شغلی 21
2- 3- 4- 1 نظریه امید و انتظار 24
2- 3- 4- 2 نظریه ارزش 25
2- 3- 4- 3 نظریه بریل 25
2- 3- 4- 4 نظریه نقشی 25
2- 3- 4- 5 نظریه نیازها 26
2- 3- 4- 6 نظریه هرزبرگ 26
2- 3- 4- 7 نظریه هالند 27
2- 3- 4- 8 نظریه پارسون 27
2- 3- 5 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 28
2- 3- 5- 1 عوامل سازمانی 29
2- 3- 5- 2 عوامل محیطی 29
2- 3- 5- 3 عوامل فردی 31
2- 3- 5- 4 ماهیت شغل (کار) 31
2- 3- 6 پیامدهای رضایت شغلی 32
2- 3- 6- 1 رضایت شغلی و عملکرد شغلی 33
2- 3- 6- 2 رضایت شغلی و غیبت 33
2- 3- 6- 3 رضایت شغلی و جابجایی 33
2- 3- 6- 4 رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی در محیط کار 33
2- 3- 6- 5 رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی 34

2- 2 تعهد سازمانی 34
2- 2- 1 مدل های تعهد سازمانی 36
2- 2- 1- 1 مدل آلن و می یر 36
2- 2- 1- 2 مدل پورتر 38
2- 2- 1- 3 مدل اریلی و چتمن 39
2- 2- 1- 4 مدل آنجل وپری 39
2- 2- 1- 5 مدل مایر و شورمن 39
2- 2- 1- 6 مدل پنلی و گولد 40
2- 2- 1- 7 مدل بیزینگ 40
2- 2- 1- 8 مدل براگ 41
2- 2- 2 کانون های تعهد 41
2- 2- 3 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 43

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- 2- 4 پیامد های تعهد سازمانی 46
2- 2- 5 آیا تعهد سازمانی هنوز هم ارزش بررسی را دارد؟ 47
2- 4 پیشینه تحقیق 49
2- 5 مدل مفهومی تحقیق 52
2- 6 خلاصه 54

فصل سوم : روش انجام پژوهش
3- 1 روش تحقیق 58
3- 2 تعریف متغیرهای تحقیق 58
3- 3 معرفی ابزار گردآوری داده ها 59
3- 3 قلمرو تحقیق 61
3- 4 جامعه آماری (N) 61
3- 5 نمونه آماری (n) 62
3- 6 روش نمونه گیری 62
3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4- 1 تجزیه و تحلیل ویژگی های فردی 64
4- 2 تجزیه و تحلیل میزان رضایت شغلی 66
4- 3 تجزیه و تحلیل میزان تعهد سازمانی 68
4- 4 آزمون فرضیه ها 70

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 81
5-1 نتایج آزمون های توصیفی 81
5-2 نتایج آزمون های استنباطی 82
5-3 پیشنهادها 84
5-4 پیشنهاد به سایر پژوهشگران 87
4- 5 محدودیت های پژوهش 88

فهرست منابع
1- منابع فارسی 89
2- منابع انگلیسی 91

ضمائم
1- پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور 94
1- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر 95

فهرست جداول
3- 1 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت شغلی 61
3- 2 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی 61
3- 3 جامعه آماری کارشناسان شرکت برق لرستان 62
3- 4 جامعه نمونه کارشناسان شرکت برق لرستان 62
4- 1 فراوانی ویژگی های فردی 65
4- 2 میانگین رضایت شغلی 66
4- 3 فراوانی سطوح مختلف رضایت شغلی 67
4- 4 میانگین مؤلفه های مختلف رضایت شغلی 68
4- 5 میانگین تعهد سازمانی 69
4- 6 فراوانی سطوح مختلف تعهد سازمانی 69
4- 7 میانگین مؤلفه های مختلف تعهد سازمانی 70
4- 8 ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی 71
4- 9 آزمون واریانس یک طرفه بین سابقه خدمت و رضات شغلی 74
4- 10 آزمون واریانس یک طرفه بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی 75
4- 13 آزمون T بین نوع شغل و رضایت شغلی 76
4- 14 آزمون T بین نوع شغل و تعهد سازمانی 77
4- 15 آزمون T بین نوع استخدام و رضایت شغلی 78
4- 16 آزمون T بین نوع استخدام و تعهد سازمانی 79

فهرست اشکال
2-1 مدل مفهومی تحقیق 53

فصل اول
کلیات تحقیق

مسأله اصلی تحقیق
نیروی انسانی یکی از مهم ترین ارکان هر سازمانی است. تمام صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که بهره وری ، کارایی ، پویایی و بالندگی سازمان در گرو بهره وری ، کارایی،پویایی و بالندگی منابع انسانی آن سازمان است.
در جامعه ما رشد و پویایی منابع انسانی سازمان ها از سوی عوامل مختلفی تهدید می شود.برخی از این عوامل مانند وضعیت اقتصادی ، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات خانوادگی برون سازمانی هستند و سازمان در بروز آنها دخالتی ندارد و برای رفع آنها نیز کار چندانی نمی تواند انجام دهد. پاره ای دیگر از این عوامل مانند احساس تبعیض ،بی توجهی مدیران نسبت به زیردستان، ناکافی بودن حقوق و مزایا و ناکارآمدی سیستم رشد و ارتقاء عوامل درون سازمانی هستند که سازمان هم در ایجاد این عوامل دخالت دارد و هم می تواند این عوامل را کنترل کند.
این عوامل ، نیروی انسانی سازمان را با فشارهای روحی و جسمی مواجه کرده و ممکن است که افراد در مواجهه با این فشار ها ، واکنش ها و رفتارهای نامناسبی مانند غیبت ، تاخیر ، جابجایی و رفتار نامناسب با ارباب رجوع را در پیش گیرند که به کند کردن سرعت حرکت سازمان و در مواردی به تغییر مسیر حرکت آن نیز منجر شود.
با توجه به مشاهدات ، کنجکاوی ها و گفتگوهای معمول در محیط کار ( شرکت توزیع برق لرستان ) ؛ میزان رضایت کارمندان از کار ، مدیران ، حقوق ، مزایا و امکان ترفیع ، در مقایسه با سال های گذشته به صورت کاملاً محسوسی کاهش یافته است و کاهش رضایت در بین کارکنان قراردادی ( شرکتی ) به مراتب بیشتر است. عوامل مذکور از مؤلفه های رضایت شغلی محسوب می شوند و به عبارتی می توان ادعا نمود که رضایت شغلی کارکنان نسبت به سال های قبل کاهش یافته است.
از دیگر سو ، میزان غیبت ، تأخیر و جابجایی افزایش یافته است و برعکس احساسات مثبت و وفاداری کارکنان نسبت به محیط کار و سازمان کم رنگ شده است و این امر نیز حاکی از کاهش تعهد سازمانی کارکنان نسبت به گذشته است.
از این رو ، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا کاهش رضایت شغلی و کاهش تعهد سازمانی به هم وابسته اند؟ به عبارت بهتر آیا بین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای وجود دارد؟ یا تغییر در هرکدام از این پارامترها مستقل از دیگری است؟

تشریح و بیان مساله
در حال حاضر نگرش منابع محور ( RBV ) یکی از مفاهیم بسیار مهم برای سازمان هاست. مطابق این نگرش ، سه شکل از منابع که برای سازمان مانند ستون خیمه عمل می کنند ، عبارتنداز : سرمایه سازمانی ، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی. در این بین اهمیت سرمایه انسانی از سایر سرمایه ها بیشتر است ؛ زیرا می تواند به سازمان مزیتی رقابتی ، ناشی از منحصر به فرد بودنش را بدهد. ( هالند و دیگران، 2007 )
پیشرفت علوم و تکنولوژی ممکن است که نوع و ماهیت کار نیروی انسانی را عوض کند اما به هیچ وجه نمی تواند سازمان ها را از منابع انسانی بی نیاز سازد. دستیابی به اهداف سازمانی ، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ، کسب مزیت رقابتی ، خلق دانش ، استفاده موثر از دانش ، به کارگیری تکنولوژی های جدید ، اجرای برنامه های مدیریتی و تغییرات سازمانی ؛ همه در گرو خواست و مشارکت فعالانه نیروی انسانی است.
به نقل از ادریسی (1380)نیروی انسانی به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه سازمان ، عوامل سازمان مندی هستند که می توانند با استفاده بهینه از سایر منابع ، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند.
از این رو ، امروزه مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها ، کارکنان متعهد ، با انگیزه و وظیفه شناس هستند. ( باکسل ، 1996 )
نیروی انسانی همواره برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و سالیان متمادی است که مطالعات محققین در حوزه رفتار سازمانی ، بر روی شناخت ویژگی ها و نیاز های این منبع با ارزش و چگونگی استفاده موثر و کارا از این منبع متمرکز شده است.
با این وجود عارضه هایی مانند تمایل به ترک خدمت ، غیبت ، تأخیر ، درخواست بازنشستگی پیش از موعد ، افزایش نرخ جابجایی ها ، افزایش رفتار انحرافی در محیط کار ، بی انگیزگی و بی اعتمادی ؛ که می تواند ناشی از نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی باشد ، باعث ناتوانی بعضی از سازمان ها در حفظ این منبع مزیت رقابتی شده است.
محققین از دیرباز به بهره وری ، غیبت از محل کار ، جابجایی و رضایت شغلی توجه خاصی داشته اند. (رابینز ، 1389، 41)
براساس تحقیقات ویلیام و همکاران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار هستند.اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیم گیری مدیران منابع انسانی ، در زمینه های برنامه ریزی ،جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان ، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ( به نقل از نحریر و همکاران، 1389 )
امروزه از صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر نام برده می شود. یعنی رشد و توسعه صنایع مختلف ، فناوری اطلاعات ، آموزش ، تجارت الکترونیکی و… در گرو پویایی و بالندگی این صنعت است.انرژی برق حاصل زحمات افراد بسیاری در بخش های تولید ، انتقال و توزیع است و در این میان بخش توزیع به دلیل گستردگی شبکه های توزیع و ارتباط مستقیم با مصرف کننگان بی شمار ، از اهمیت بیشتری برخوردار است . لذا پرداختن به دغدغه های فکری و کاری منابع انسانی شرکت های توزیع برق علاوه بر ایجاد رشد و بالندگی در این صنعت ، باعث رشد سایر صنایع از طریق تامین برقی مطمئن و پایدار خواهد شد.
مشاهدات و تجارب حاصل از ده سال سابقه خدمت در شرکت توزیع برق استان لرستان و از طرفی مصاحبه های موردی با کارکنان این شرکت ، بیانگر وجود نوعی کسالت و بی انگیزگی در بین تعدادی از کارکنان این شرکت است و از همین رو است که تمایل به جابجایی ، ترک خدمت ، غیبت ، تأخیر و تلاش برای بازنشستگی پیش از موعد در بین این دسته از کارکنان قابل ملاحظه است واین گونه رفتارها نیز می تواند ناشی از نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی باشد.

ضرورت انجام تحقیق
همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ، نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است که باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان می شود.
به طوری که ادعا شده است ، موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان ها می باشد. ( میرسپاسی،1383 )
بنا براین پرداختن به دغدغه های فکری و کاری کارکنان و تلاش برای بهبود زندگی کاری آنان ، می تواند سبب افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان باشد. ناهنجاری هایی از قبیل غیبت ، تاخیر ، جابجایی ، بازنشستگی پیش از موعد و… به عنوان آسیب های سازمانی ، می تواند ریشه در نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی داشته باشد. خاصه آن که در صنعتی مانند صنعت برق که به دلیل شرایط کاری ویژه ، بیشتر کارکنان آن در معرض خطراتی مانند برق گرفتگی ، سقوط از ارتفاع و سایر حوادثی هستند که منجر به وارد آمدن آسیب به جان افراد و تاسیات الکتریکی می باشد ؛ مطالعه و بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش استرس شغلی و کاهش حوادث ناشی از آن نقش بسیار مهمی ایفاء می نماید .
اگر چه شرکت های توزیع برق به خاطر اهمیت تعداد و شدت حوادث در ارزیابی های سالیانه ؛ هیچ گاه آمار دقیقی از حوادث به وقوع پیوسته و خسارات جانی و مالی ناشی از آن ها را ارائه نمی نمایند ؛ اما تجربه محقق در سمت کارشناس ایمنی این شرکت نشان می هد که علاوه بر خسارات جبران ناپذیر جانی ؛ سالانه در حدود یک میلیارد تومان زیان ناشی از آسیب وارده به تاسیسات و نیروی کار از دست رفته به شرکت توزیع برق لرستان تحمیل می شود.
غیبت را عدم حضور در محل کار تعریف کرده اند. غیبت کارکنان هزینه گزاف و مشکلات بسیاری را به کارفرمایان تحمیل می کند. به عنوان مثال در بررسی که اخیراً انجام شده ، مشخص گردیدکه متوسط هزینه های مستقیم غیبت های برنامه ریزی نشده کارمندان در آمریکا ، به ازای هر شاغل 789 دلار در سال است. این رقم شامل بهره وری از دست رفته یا هزینه های اضافی پرداخت شده برای اضافه کار یا به کارگیری کارمندان موقتی جهت جبران غیبت کارمندان نیست. ( رابینز، 1389 ،42 )
همچنین جابجایی ، خروج دائمی داوطلبانه یا غیرداوطلبانه کارمندان از سازمان است. نرخ بالای جابجایی باعث افزایش هزینه های استخدام ، گزینش و آموزش می شود. برای مثال هزینه جایگزین کردن یک تحلیل گر سیستم یا برنامه نویس در یک شرکت فناوری اطلاعات در آمریکا 34200 دلار است. ( همان منبع، 43 )
اهمیت این اعداد وقتی بیشتر می شود که آنها را در تعداد کارمندان یک سازمان یا تعداد کارمندان یک کشور ضرب کنیم.
طی دوسال گذشته که شغل سیمبانی در شرکت های توزیع برق از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در زمره مشاغل سخت و زیان آور پذیرفته شد ،تمام سیمبان های شرکت توزیع برق لرستان که دارای بیست سال سابقه خدمت بودند ، با وجود این که این امکان برای آنان وجود داشت که مدت بیشتری در سازمان بمانند و با مزایای بیشتری بازنشسته شوند ؛ متقاضی بازنشستگی شده و سازمان را ترک نمودند . قطعا شرکت برق برای جایگزینی این افراد و زیان ناشی از تجارب از دست رفته هزینه های سنگینی را متحمل خواهد شد.
لذا تحقیق حاضر یکی از موضوعات جدی و ضروری این شرکت است که با بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت و ارائه راهکارهایی برای بهبود این دو نگرش شغلی مهم ، بهره وری و عملکرد سازمان بهبود یافته و سازمان برای رسیدن به اهدافش توانمندتر خواهد شد.

اهداف تحقیق
اهداف تحقیق شامل هدف کلی و اهداف جزئی است که در ادامه هدف کلی و اهداف جزئی تبیین خواهد شد.

1-4-1- هدف کلی
تعیین رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.

1-4-2- اهداف جزئی
تعیین میزان رضایت شغلی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
تعیین میزان تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
تعیین میزان تأثیر ویژگی های دموگرافیک بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی.
تعیین رابطه بین مؤلفه های مختلف رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
تعیین رابطه بین نوع شغل ( مدیر/کارمند )با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
تعیین رابطه بین سابقه خدمت با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
تعیین رابطه بین نوع استخدام(رسمی/شرکتی)با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
ارائه پیشنهادهای مناسب برای ارتقای رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق لرستان.

فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 17 فرضیه فرعی است که که در ادامه این فرضیه ها تبیین خواهند شد.

1-5-1- فرضیه اصلی
بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی
بین رضایت کارشناسان از حقوق و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت کارشناسان از ارتقاء شغلی و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت کارشناسان از سرپرست و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت کارشناسان از مزایا و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت کارشناسان از پاداش و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت کارشناسان از شرایط و ضوابط کار و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت کارشناسان از همکاران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت کارشناسان از ماهیت کار و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رضایت

مقاله درباره پرسشنامه سلامت عمومی

چکیده :

توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی ـ اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می‌گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده و عملکرد و بازدهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دانشجویان در مواجهه با عوامل فشارزا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. این مطالعه به منظور بررسی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 1387 ـ 1386 انجام گرفت. تعداد 200 نفر از دانشجویان خوابگاهی (82 نفرپسر و 118 نفردختر) با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه‌های مشخصات فردی ، عوامل فشارزای روانی – اجتماعی و سلامت عمومی ((GHQ28 جمع‌آوری گردید. داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی وروش های آمار استنباطی ناپارامتری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه بین عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان همبستگی معنی‌دار بدست آمد. از نظر سلامت عمومی و همچنین از نظر عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و متأهل، مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویان با مدت زمانهای مختلف اقامت در خوابگاه تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید و از نظر رتبه‌بندی عوامل فشارزای به ترتیب عوامل شخصی ـ اجتماعی، شرایط تحصیلی بیشترین تأثیر را بر سطح سلامت عمومی دانشجویان داشتند.

کلید واژه‌ها : عوامل فشارزا، سلامت عمومی، دانشجو

فهرست مطالب
عنـوان صفحه
فصــل اول(کلیات تحقیق )
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..1
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..2 اهمیت ‌و ضرورت ‌پ‍‍ژوهش……………………………………………………………………………………………………….3
اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….4
هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………4 هداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….4 هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………….4
سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..5
تعاریف واژه هاو مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………….5
فصــل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق )
مفهوم سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………………………….7
تعاریف سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………………………..8
دیدگاه های مربوط به سلامت عمومی……………………………………………………………………………………….9
دیدگاه اتکینسون و هیلگارد ………………………………………………………………………………………………9
دیدگاه فرانکل …………………………………………………………………………………………………………….10
دیدگاه آلپورت……………………………………………………………………………………………………………..11
دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………….11
دیدگاه الیس…………………………………………………………………………………………………………………11
دیدگاه فرام ………………………………………………………………………………………………………………..12
دیدگاه کارل هورنای……………………………………………………………………………………………………..12
دیدگاه فروید ………………………………………………………………………………………………………………13
دیدگاه مازلو ………………………………………………………………………………………………………………..13
دیدگاه گلاسر ……………………………………………………………………………………………………………..13
مفهوم استرس …………………………………………………………………………………………………………………..14
تعریف استرس ……………………………………………………………………………………………………………………15
دیدگاه های مربوط به استرس ………………………………………………………………………………………………..15
دیدگاه زیست شناختی …………………………………………………………………………………………………….16

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاه روانی ـ اجتماعی……………………………………………………………………………………………………18
استرس و شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………19
استرس و بیماریهای جسمی………………………………………………………………………………………………………20
استرس و سیستم ایمنی بدن ……………………………………………………………………………………………………..22
استرس و فرایندهای فکری ……………………………………………………………………………………………………..23
عوامل فشارزای دانشجویی ……………………………………………………………………………………………………..24
تغییر در سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………24
ازدحام وشلوغی………………………………………………………………………………………………………………25
امتحانات………………………………………………………………………………………………………………………..26
نمرات ………………………………………………………………………………………………………………………….27

فشردگی دوره های تحصیلی……………………………………………………………………………………………..28
رقابت ………………………………………………………………………………………………………………………….28
کمروئی…………………………………………………………………………………………………………………………29
مشکلات مالی، حمایت والدین ………………………………………………………………………………………….30
یافتن دوست جدید…………………………………………………………………………………………………………..30
سنجش فشارزاهای روانی ـ اجتماعی…………………………………………………………………………………………..31
پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………32
پژوهشهای انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………………32
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………………35
فصــل سوم ( روش شناسی تحقیق )
نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………..38
جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………..38
ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………38
پرسشنامه مشخصات فردی ………………………………………………………………………………………………..38
پرسشنامه سلامت عمومی…………………………………………………………………………………………………..38
پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی………………………………………………………………………….40
روش اجرا و جمع آوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………….40
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………….41
ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………….41
فصــل چهارم (توصیف و تحلیل داده‌ها )
توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………….42
تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………44
فصــل پنجم ( بحث ونتیجه گیری، پیشنهادات)
بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………..54
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..56
محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………57
منابع
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………..58
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………….62
پیـوست‌ها
پرسشنامه مشخصات فردی ……………………………………………………………………………………………………….65
پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی………………………………………………………………………………….65
پرسشنامه سلامت عمومی………………………………………………………………………………………………………….68

فهرست جداول
جدول (1– 4) توزیع مقطع تحصیلی افراد نمونه به تفکیک جنسیت………………………………………………42
جدول (2-4) نتایج بررسی نرمالیتی توزیع نمرات آزمونهای سلامت عمومی و عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی بوسیله آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف……………………………………………………43
جدول (3- 4) ضرایب همبستگی بین عوامل فشارزا و سلامت عمومی………………………………………….44
جدول (4- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در دانشجویان دختر و پسر………………45
جدول (5- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در دانشجویان مجرد و متاهل……………46
جدول ( 6- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در مقاطع تحصیلی مختلف……………..47
جدول (7- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی بر حسب مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه……………………………………………………………………………………………………………………….48
جدول (8- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا در دانشجویان دختر و پسر…………………49
جدول (9- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا در دانشجویان مجرد و متاهل………………50
جدول (10- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا در مقاطع تحصیلی………………………….51
جدول (11- 4) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه عوامل فشارزا بر حسب مدت زمان اقامت دانشجویان در خوابگاه……………………………………………………………………………………………………………………….52
جدول (12- 4) ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون عوامل فشارزا بر سلامت عمومی………………………53

فهرست تصاویر
تصویر 1- 2 ) تصویر کانن از استرس ……………………………………………………………………………………..16
تصویر 2- 2 ) مسیر اصلی پاسخ استرس (سلیه 1970)…………………………………………………………………17

فصـل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
سلامت، یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و بخش جدایی ناپذیر آن برای شکوفایی و ارتقای کیفیت زندگی است. تقریباً همه

فایل پایان نامه تحلیل اطلاعات

از زحمات و رهنمودهای ارزنده‌ی استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی پور جواهری که راهنمایی این پایان نامه را عهده دار بودند، از مشاوره‌ی جناب آقای دکتر مهران جعفری و از همه‌ی عزیزانی که در تهیه و تدوین این پایان نامه یاریم دادند، تقدیر و تشکر می‌نمایم.
از زحمات و رهنمودهای ارزنده‌ی استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی پور جواهری که راهنمایی این پایان نامه را عهده دار بودند، از مشاوره‌ی جناب آقای دکتر مهران جعفری و از همه‌ی عزیزانی که در تهیه و تدوین این پایان نامه یاریم دادند، تقدیر و تشکر می‌نمایم.
سپاسگزاری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق
1-کلیات و مفاهیم 4
1 -1- کلیات 4
1-1-1- بیان مسأله 4
1-1-2- سؤالات تحقیق 7
1-1-3- فرضیات تحقیق 7
1-1-4- اهداف تحقیق 8
1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری 8
1-1-6- سوابق تحقیق 8
1-1-7- اهداف کاربردی 10
1-1-8- روش تحقیق 10
1-1-9- ابزار گرد آوری داده ها 11
1-1-10- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 11
1-1-11- سازماندهی تحقیق 11
1-2- مفاهیم 12
1-2-1- معنا شناسی و مفهوم قیادت 12
1-2-2- معنا شناسی و مفهوم مسکرات و خمر 16
فصل دوم: بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت
2- بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت 21
2-1- مقدمه 21
2-2-شیوه ها و انواع قوادی 21
2-3- مراتب قوادی از منظر قانون مجازات اسلامی 22
2-3-1-شروع به جرم 23
2-3-2-نظریه عینی 23
2-3-3- نظریه ذهنی 23
2-3-4- نظریه ترکیبی (ذهنی و عینی) 23
2-3-5- معاونت در جرم 24
2-3-6-شرکت و مباشرت در جرم 25
2-4- بررسی اجتماعی پدیده قیادت 26
2-5- بررسی حرمت قیادت در مذاهب اسلامی 27
2-5-1- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه تشیع 27
2-5-2- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه اهل تسنن 27
2-5-2-1- بررسی و نقد ادله حدی بودن قوادی در قرآن کریم 28
فصل سوم:
بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36
3- بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 37
3-1- مقدمه 37
3-2- بررسی فقهی حرمت شراب 38
3-2-1- تاریخچه حرمت تدریجی شراب 38
3-2-2- فلسفه حرمت شراب 42
2-احادیث نبوى و علوى (سنت) 43
3-3- بررسی حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 44
3-3-1- بررسی فقهی نجاست انواع الکل از دیدگاه تشیع 44
3-3-2- دلایل ناپاکی الکل تخمیری 48
3-3-2-1- سکرآور نبودن الکل تخمیری 48
3-3-2-2- انصراف دلایل نجس بودن خمر از الکل 48
3-3-2-3- استحاله خمر به الکل 49
3-4- دیدگاه فقها نسبت به الکل تخمیری 51
3-4-1- بررسی حرمت شرب خمر 52
3-4-2- حد مسکر 54
3-5- اثبات شرب خمر 55
3-6- مقایسه حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 57
3-7- بررسی توبه شارب خمر 58
3-7-1- توبه قبل از قیام بینه 59
3-7-2-توبه بعد از قیام بینه 63
3-7-3-توبه قبل از اقرار 65
3-7-3-1- دلیل سقوط حد 65
3-7-4- توبه بعد الاقرار 65
3-8- قصاص شارب خمر 68
3-8-1- حکم قتل با شرب خمر عصیانا و عدم خروج از اعتدال 70

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-8-2- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب خمر 70
3-8-3- قتل در حال خماری و مستی توسط شرب غیر خمر 71
3-8-4- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب غیر مسکر 72
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه گیری 74
4-2- پیشنهادات 77
منابع 78
چکیده
بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت
به وسیله‌ی:
یوسف برداشت
با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، قیادت و شرب خمر از جمله بزه‌های کیفردار محسوب می‌شود. قیادت به عنوان یکی از گناهان و اعمال ناپسند به معنای رساندن و جمع کردن دو نفر یا بیشتر را برای انجام عملی درکنار هم می‌باشد و باد و بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود، حد قیادت 75ضربه شلاق است. پیامبران و ائمه درباره این عمل شنیع و ناپسند احادیث و روایات متعددی بیان نموده‌اند که همگی در نکوهش آن ذکر گردیده است. شیعیان و اهل تسنن نیز در این باب اجماع داشته و آن را بسیار مذموم و نکوهیده می‌دانند. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن- طبیعی یا مصنوعی- در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می‌دانند. تنها برخی از فرقه‌های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی‌دانند. بر همین اساس هدف از انجام این پایان نامه بررسی حکم قیادت و شرب خمر از دیدگاه علمای فقه امامیه و اهل سنت می باشد. از مهمترینیافته های این تحقیق این است که در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و.. حکم مسکرات را دارند. مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه اندازی سایت های غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می گردد.
کلیدواژه‌ها: شرب خمر، قیادت، امامیه، اهل سنت.
مقدمه
امروزه کمتر کشوری است که در آن فساد، مواد مخدر و جرایم ناشی از مشروبات الکلی به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اصلی آن محسوب نمیگردد. هرساله مبالغ هنگفتی صرف مبارزه با این فساد میگردد ولی کماکان شمار باندهای فساد و فحشا و تعداد قربانیان آن روز به روز افزایش مییابد. امروزه در کشور ایران نیز این موارد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مشکلات زیادی را در پیش روی صاحبنظران، عالمان و فقها قرار داده است. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد مخدر و همچنین معضلات ناشی از فرار زنان و دختران، باندهای فساد، سایتهای غیراخلاقی که مصادیقی از قیادت به شمار میروند، تحقیق و اجتهاد فقهی در مذاهب شیعه و سنی در این موارد یک امر ضروری است.
در بحث حرمت شراب و دیگر مسکرات و همچنین مواد مخدر سنتی و جدید، ملاکهای و علل زیادی همچون ایجاد مفاسد و ضررهای روحی، جسمانی، طبی و روانی وجود دارد که بسیاری از دانشمندان ازدیدگاه های مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند. در این باب نظر فقهای شیعه و سنی تاحد زیادی باهم مشابه است؛ اما در برخی موارد نظیر نوع الکل (صنعتی یا تخمیری)، منشأ الکل (گندم، جو، خرما و…) با هم متفاوت است که در این پایاننامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین قیادت یا واسطه گرى که در اصطلاح عبارت است از به هم رساندن دو نفر براى انجام اعمال منافى عفت، از مصادیق بارز و آشکار کمک و یارى در گناه و معصیت است،که به همین جهت در شرع از آن نهى شده و تحریم گردیده است و احادیث در مذمت آن بسیار است. امروزه این جرم از یک جرم و گناه ساده فراتر رفته و به یک معضل اجتماعی و روبه تزاید بدل شده است که قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راهاندازی سایتهای غیراخلاقی و… را به همراه دارد.
مباحث ودیدگاه های فقهی متعددی در این رابطه بیان گردیده که عنصر جنسیت، قوانین و مجازاتهای موجود و کفارهی گناهان، نظریات فقها و دانشمندان، مشارکت در جرم و… را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این پایاننامه ضمن بیان موارد مذکور، به مقایسه دیدگاه فقهای شیعه و سنی خواهیم پرداخت.
فصل اول:
کلیات و مفاهیم تحقیق
1-کلیات و مفاهیم
1 -1- کلیات
1-1-1- بیان مسأله
قیادت یعنی این که کسی دو نفر یا بیشتر رابرای انجام عملی درکنارهم جمع کند،قیادت با دو بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود،حد قیادت 75ضربه شلاق است، در قیادت آزاد یابنده بودن، مسلمان یا کافر بودن، مردیازن بودن تفاوتی ندارد، بنابرقولی درصورت مرد بودن، درهمان مرتبه اول سروی را تراشیده و درشهرگردانیده سپس به شهری دیگرتبعید میشود (محمدی، 1382، 15). به بیان دیگر جمع در حرام بین مردان و زنان یا مردان یا زنان است براى زنا یا لواط یا مساحقه، و حرمت شدیده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نیست کفایت یک مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفولیت، و کامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّیت او در مقابل مملوکیت، و اختیار او در مقابل اکراه و ثابت مى شود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اکتفا به زنها در جمع در مساحقه.در قیادت فاعل آن، هفتاد و پنج تازیانه زده مى شود که سه ربعِ حدّ زانى است، چه مرد باشد قوّاد یا زن، یا حرّ باشد یا مملوک، یا مسلم باشد یا کافر و نفى او از شهر
خودش بلکه حلق رأس و اشهار او، مشهور است، و اینها احوط مى باشند لکن بعد از تکرار عمل در غیر نفى و در نفى، یک سال بودن لازم نیست. و در زن که صاحب قیادت است، بعد از جلد چیزى نیست غیر توبه (بهجت، 1386).
دو روایت پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود :«هر کس براى زنا بین مرد و زنى واسطه شود، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایش در دوزخ است، که دوزخ بدجایى است، و دائم مورد خشم خداست تا بمیرد». امام ششم (علیه السلام) مىفرماید:«در قیامت خداوند با سه کس سخن نمىگوید، و به آنان نظر رحمت نمىکند، و ایشان را پاکیزه نمىنماید، و براى آنان عذاب دردناکى است: پیر زناکار، دیوث، زن شوهردارى که زنا دهد» (انصاریان، 1378: 47).
در باب مسأله قیاده نظریات مختلفی توسط فقهای شیعه و سنی بیان گردیده است که سعی ما در این است که در این پایاننامه به بررسی این نظریات پرداخته و دیدگاه آنها را با هم مقایسه نماییم. این موضوع به صورت تطبیقی تاکنون به صورت یک پایاننامه مدون مورد بررسی قرار نگرفته است. تدوین این پایاننامه میتواند به نوعی پاسخگوی نظریات تطبیقی در این باب باشد.
شراب و به طور کلی‏«مسکرات‏»از بزرگترین بلاهای خانمان برانداز جامعه بشری بوده و هست.در نکوهش این سم مهلک، همین اندازه کافی است،که با بزرگترین سرمایه بشر و مایه امتیاز او از سایر جانداران،که همان‏«عقل و خرد»است،سر جنگ و مبارزه دارد. سعادت انسان در پرتو خرد تأمین می‏گردد،فرق انسان با سایر جانداران در همان قوای فکری است، و«الکل‏»دشمن بزرگ آن به شمار می‏رود.از این نظر،جلوگیری از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از برنامه‏های پیامبران آسمانی بوده است.همچنین شراب، در تمام شرایع آسمانی محکوم به تحریم بوده است. در شبه جزیره عربستان، میخوارگی به صورت یک بلای عمومی،یک بیماری واگیر درآمده بود،که مبارزه قطعی و اصولی با آن نیاز به طول زمان داشت.امکانات محیط و شرایط و احوال عموم عرب نیز اجازه نمی‏داد که پیامبر خدا، بدون مقدمه آن را تحریم نماید،بلکه ناچار بود بسان یک طبیب،تدریجا مزاج جامعه را آماده سازد تا مبارزه قطعی و نهائی صورت پذیرد(سبحانی، 1375: 129).
پروردگار عالم در چندین جاى از کتاب آسمانیش از آن مذمت کرده و در بعضى آیات آن را قرین با بت پرستى نموده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »(اى کسانى که ایمان آوردهاید، شراب قمار و بتها و الام (که نوعى بخت آزمایى بوده) پلیدند و از عمل شیطانند از آنها درى کنید تا رستگار شوید).( مائده/90). در آیه دیگر فرموده است: « إِنَّمَایُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنیُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَهِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » (شیطان مىخواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار عداوت ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، آیا (با این همه زانی و فساد) خوددارى خواهید کرد؟(مائده،آیه 91)پر واضح است همان طورى که خداوند فرموده، شراب مایه و منشا عداوت و دشمنى است و آدمى را از یاد پروردگار باز مى دارد، عقل را مى برد، آدمى مجنون مىگردد، شراب سرچشمه پلیدى است و بسیار مشکل است مرتکب آن بتواند خدا پرست شود؛ زیرا انسان به سبب عقل، خداپرست مىگردد و کسى که عقل او زایل و گرفته شد، البته شیطان پرست مىگردد، لذا امر به اجتناب از آن شده و نتیجه آن رستگارى است.
بررسی کتب فقهی نشان میدهد که بیشتر فقهاء و خصوصاً متقدمین در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را انتخاب نمودهاند؛ لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که دو سوم آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانستهاند.دیدگاهی که به آن اشاره شد دیدگاه مشهور فقها بود لیکن برخی از متأخرین با ذکر دلائلی اعم از روایی و غیر روایی ضمن پذیرش حرمت آب انگور حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کردهاند.
به احتمال نزدیک به یقین حد شرب خمر به دنبال تحریم آن تشریع شده است و آن هشتاد تازیانه است از روایات شیعه و اهل سنت معلوم مى شود که رسول الله صلى الله علیه و آله ابتدا شارب الخمر را با لنگه کفش مى زده ، و سپس به هشتاد ضربه منحصر کرده است .بریدبن معاویه مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم مى فرمود: در کتاب على علیه السلام آمده : به شارب خمر و شارب نبیذ هشتاد تازیانه زده مى شود: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : ان فى کتاب على علیه السلام یضرب شارب الخمر ثمانین وشارب النبیذ ثمانین (کلینی، کافى ، ج 7، ص 214). و ضمنا در روایات آمده که اگر کسى دو دفعه شرب خمر کند و حد زده شود، در دفعه سوم مجازاتش اعدام است عن ابى عبدالله علیه السلام قال : رسول الله صلى الله علیه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الثالثه فاقتلوه (همان، ص218) در روایات اهل سنت در دفعه چهارم کشته مى شود و نیز حکم همه گناهان کبیره همان است از امام کاظم علیه السلام نقل شده : قال : اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین ، قتلوا فى الثالثه (همان، 219).

علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد: «ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل میکند. بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی میدانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز میگردد و به قولی: «چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل میشود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است». گفته شد، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد (مرقد)نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار میاندازد و گرنه مفسد عقل است مانند بنگ و حشیش، صاحب جواهرالکلام میفرماید: «اما ما یغیرالعقل لا غیر فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران» نصیری سوادکوهی مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را «مرقد» و مخدر از نظر «عرف» تعریف میکند (طباطبایی، 1386).
در کشور ما که نظام جزایی، مبتنی بر شریعت‏ مبین اسلام است. خرید،فروش،حمل واردات‏ نگهداری،ساخت و توزیع مشروبات الکلی و نیز مصرف مسکرات هم‏چنین دایر کردن مکان‏هایی‏ برای شرب خمر،و دعوت مردم به این اماکن و سایر موارد مربوط برابر مواد 165 و 175 و 701 و 702 و 703 و 704 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده،جرم تلقی شده و مجازات‏هایی همچون تازیانه‏های حدی و تعزیری اعدام در صورت تکرار شرب خمر و اعمال مجازات‏های‏ تازیانه حدی،حبس تعزیری و جزای نقدی حسب‏ مورد برای مرتکب پیش‏بینی شده است (زمانی، 1382: 105).
با توجه به مطالبی که بیان گردید لازم است به شکل تطبیقی، مقایسه ای میان فقهای امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکر صورت پذیرد که تحقیق حاضر این رسالت خطیر را بر عهده گرفته است.
1-1-2- سؤالات تحقیق
1- در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهمترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اشتراک نظر دارند، چیست؟
در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهمترین مواردی که

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه در مورد وفاداری مشتری

2-16 اندازه گیری وفاداری
2-17 رابطه وفاداری مشتری و رویگردانی
2-18 مفاهیم اساسی رضایت و وفاداری مشتری
ا
2-19 نقش کالا در وفاداری مشتری
52
55
56
57
58
68

68
70
70
71
72
72
72
73
74
77
78
90
91
92
97
97
103
105
106
108
116
119
2-20 ارزشمندی کالا در وفاداری مشتری
2-21 برنامه های وفاداری
2-22 نتایج رفتاری وفاداری مشتریان بعد از شکایت
2-23 برخی موارد برای وفاداری مشتریان در آینده
2-24 رابطه بین وفاداری مشتریان و منافع سازمانی
بخش سوم : پیشینه تحقیق

2-25 استراتژی راهبردی برند بانک ملت
2-26 خلاصه فصل
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش جمع آوری داده ها
3-6 ابزار جمع آوری داده ها
3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
3-8 نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه
4-2 آمار توصیفی
4-3 آزمون توزیع نرمال داده ها (نیکویی برازش)
4-4 آزمون فرضیه ها
4-5 فرضیه‏های تحقیق
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتایج پژوهش
5-3 پیشنهادات تحقیق
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-5 محدودیت های تحقیق
فهرست منابع و ماخذ
پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه
پیوست ب: خروجی کامپیوتری
ب

چکیده :
این تحقیق با عنوان بررسی رابطه بین تصویر ذهنی از برند با وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهرستان نهاوند، روش تحقیق کاربردی و پیمایشی در جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شعب بانک ملت شهرستان نهاوند به تعداد نامحدود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان، تعداد نمونه ای برابر 384 نفر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات بوده است که با استفاده از مدل و ابعاد آن، توسط محقق طراحی شده و با نظرات اساتید محترم و سایر صاحبنظران اصلاح و جهت استفاده مورد تأیید قرار گرفته است. برای اثبات پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی کل سوالات تحقیق برابر با 930/0 محاسبه شده که با توجه به مقادیر آلفا بزرگتر از 70/0 می باشند، نتایج حاکی از پایایی بالای آزمون بوده است.
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودار هیستوگرام و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای سنجش میزان نرمال بودن توزیع جامعه و در نهایت استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است. در انتهای تحقیق آزمون فرضیات نشان داد که فرضیه اصلی به همراه سه فرضیه فرعی تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت که در این میان فرضیه فرعی شماره 3 و متغیر وفاداری به برند بالاترین میزان رابطه را در میان فرضیات فرعی تحقیق به اندازه 752/0 با وفاداری مشتریان داشته است.
پ
اصطلاحات کلیدی: تصویر ذهنی از برند، تداعی برند، تمایز برند، وفاداری به برند و وفاداری مشتریان
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست. متخصصان مالی بر این عقیده‌اند که برند تجاری می‌تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید. کیفیت خدمات ارائه شده و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری از جمله مهمترین عوامل مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری مصرف کننده به شمار می‌روند که پژوهش‌های بسیار زیادی به مطالعه و بررسی آنها در محیط‌های مختلف پرداخته‌اند.
در طی چند دهه اخیر، محققان و فعالان در زمینه خدمات توجه زیادی به موضوع برند داشته‌اند. این نکته که برند ارزشی دارد که از ارزش معمول دارایی که به وسیله فعالیت‌های مالی حرفه‌ای ایجاد شده است، فراتر می‌رود که به توجه زیادی به برندها در بخش خدماتی منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص برند در بخش خدماتی، برندسازی در بخش هتل‌ها به عنوان یک ویژگی خاص که ارزش قابل توجهی را ایجاد می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است شد. از این رو بسیاری از هتل‌ها به دنبال فرصت‌های توسعه برند به منظور دستیابی به مزیت بیشتر از برند فعلی خود هستند.
بناباین رسالت واقعی واحد های بازاریابی سازمان ها و شرکت ها درک نیاز ها و خواسته‌ های مشتریان و ارائه راهکار هایی برای تولید محصولاتی متناسب با نیاز و خواسته‌ مشتری است. در این فرآیند شرکت های موفق شرکت هایی هستند که صرفاً به دنبال فروش نیستند، بلکه به دنبال رضایت بلند مدت و وفاداری مشتریان از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت برتر همراه با نیل به اهداف بلند مدت و حیات مستمر خودشان هستند (کاتلر و آرمسترانگ، 1379، 86).
1-2 بیان مسئله
سهم برند می تواند از طریق مدیریت خوب ارتباط با مشتری و ارج نهادن به او و توجه به نیازهای وی، به طور موفقیت آمیزی توسعه یابد. بین عملکرد و اعتبار شرکت یک رابطه مثبت وجود دارد به این صورت که افزایش اعتبار شرکت باعث افزایش سهم بازار و افزایش سهم بازار باعث افزایش ارزش شرکت می شود. البته اعتبار شرکت از عملکرد گذشته شرکت در ابعاد مالی و اجتماعی نیز ناشی می شود. یک نام و نشان اخلاقی، اعتبار شرکت را افزایش می دهد و این اعتبار مانند یک حلقه باعث تقویت نام و نشان می شود. (نصیری پور و دیگران، 1389، 16)
از جمله مسائل پیش روی برنامه ریزان بازاریابی سازمان ها و ادارات و مؤسسات از جمله شعب بانک ها، جهت نیل به مزیت رقابتی پایدار، طراحی برند مناسب و ایجاد و تقویت تصویر ذهنی مطلوب از برند نزد مشتریان است. این مهم در بررسی وضعیت رقابت شدید بین مؤسسات و سازمان و شعب بانک ها و ورود و تقویت قوای رقبای تازه وارد در صنعت بانکداری، ارزش بیشتری پیدا می کند. مشکلی که بسیاری از بانک ها با آن دست و پنجه نرم می کنند و برخی نیز در این مبارزه، غیراثربخش و غیر حرفه ای عمل کرده و منابع را بدون دستیابی به نتیجه قابل توجهی هدر می دهند، ناتوانی در ایجاد تصویری ذهنی مطلوب از برند بانک و مؤسسه نزد مشتریان است.
این در حالی است که رقم هزینه تبلیغات در این زمینه برخی شعب بانک ها (ایجاد و بهبود تصویر ذهنی برند نزد مشتریان) سالانه به میلیاردها تومان می رسد و خروجی مورد نظر عاید بانک نمی گردد. مشکل دیگر این تحقیق بررسی مشکل کاهش سطح وفاداری مشتریان شعب بانک هاست که با ورود بانک های تازه تأسیس با شگرد ها و تکنیک های ارائه خدمات نوین مالی و بانکی در سال های اخیر، پررنگ تر شده و موجب از دست رفتن سهم قابل توجهی از مشتریان شعب بانک های پرسابقه در کشور شده است. بدین ترتیب در این تحقیق به دنبال بررسی چگونگی تصویر ذهنی برند نزد مشتریان شعب بانک ملت شهرس
تان نهاوند هستیم و در ادامه به دنبال پاسخ به این سؤال که آیا بین تصویر ذهنی از برند با وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهرستان نهاوند رابطه معناداری وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری گرایی از مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه اندیشمندان و محققان بازاریابی قرار گرفته است. دانشمندان علم بازاریابی با استفاده از تئوری های ارزش نام تجاری مبتنی بر مشتری گرایی، چگونگی فرآیند ارزیابی مشتری و انتخاب او از بین یک سری از کالاها را تبیین نموده و به الگوهایی دست یافته اند . ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بعنوان یک پیشینه ترجیح برند که بر تمایل خرید مصرف کنندگان تاثیر می گذارد، فرض شده است. سایر تحقیقات تجربی از رابطه مثبت بین ساختارهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و ترجیح برند و تمایل به خرید پشتیبانی کردند. (تولبا و حسن، 2009، 357)
در عصر حاضر به دلیل متنوع بودن علایق و سلایق مردم، سازمان ها همواره در پی تولید محصولات جدیدی هستند که جوابگوی این علایق باشد. یکی از مسائل مهم فراروی شرکت ها، انتخاب نام تجاری مناسب برای این محصولات جهت متمایز ساختن آنها از محصولات رقباست. راهبرد توسعه نام تجاری یکی از راه های پیش روی شرکت ها در نام گذاری محصول است به طوری که از هر ده محصول جدید
هشت محصول از این طریق به بازار معرفی می گردد. (چن و چن، 2000)
اگر چه یکی از دلایل استفاده از راهبرد توسعه نام تجاری، تأثیر آن بر ذهنیت مصرف کننده در مورد نام تجاری مادر است، اما چیزی که در این میان واضح نیست این است که آیا ذهنیت های جدید بر نگرش نسبت به نام تجاری مادر به صورت مثبت اثر می گذارد یا منفی؟ زمانی که مصرف کنندگان برای اولین بار با پدیده توسعه نام تجاری رو به رو می شوند در پی دریافتن این موضوع هستند که آیا عقاید آنها در مورد طبقه محصول نام تجاری مادر با محصول جدید معرفی شده سازگار است یا خیر؟ (سالیانس و پرز، 2009)
از طرف دیگر استفاده بدون مطالعه از این راهبرد می تواند باعث شکست محصول جدید و نام تجاری شود. یکی از عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد میزان تطبیق محصول جدید با محصولات قبلی است که به عنوان یک عامل تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل این راهبرد شناخته می شود. (سالیانس و پرز، 2009)
اهمیت و ضرورت دیگر به موضوع وفاداری مشتری با بررسی سطح رضایت و تکرار مراجعات داوطلبانه و نه از روی اجبار مشتریان یک سازمان مشخص می گردد. همه می دانیم کار روی فاکتور های مشتری مداری و ایجاد تعهد و وفاداری در وی بخصوص در سازمان های ارائه دهنده خدمات مانند شعب بانک ها، کمتر انجام شده و گویی این مهم از دید مدیران پوشیده مانده است. در حالیکه در بازاریابی و بازارداری همواره بر حفظ مشتری و عوامل مؤثر بر آن تأکید شده و ایجاد فضا و نگرش مثبت فردی و تعلق درونی در مشتری برای حفظ سهم بازار توصیه شده است. (یوسفی، 1385)
به بیان دیگر، وفاداری مشتری کلید موفقیت تجاری است و مفهوم مشتری وفادار افزایش قابلیت سوددهی (ارزش آفرینی) در هزینه های پایین است؛ در دنیای پر تحول امروز، ایجاد و نگهداری وفاداری مشتری به تلاشی سخت نیازمند است، تجارت الکترونیکی بسیاری از سد های ورود رقبا را کاهش داده و توانایی انتخاب بی سابقه تامین کننده (فروشنده) را در اختیار مشتری قرار داده است.
بیشتر سازمان های تجاری قدیمی، روش های نوین روابط مشتری را مد نظر قرار نداده و بیشتر مشتری های خود را از دست داده اند. الس براون می گوید افزایش پنج درصدی در نگهداری مشتری منافع قابل حصول را دو برابر می کند، هیچ سازمانی نباید چنین فرض کند که مدیریت مشتریان برای وفاداری به معنی مدیریت مشتریان برای سودآوری است. مشتری وفادار به عنوان یک بازاریاب عالی و منبع فروش خیلی ارزشمند است (مقصودی، 1382).
1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی: شناخت رابطه‌ی بین تصویر ذهنی از برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت نهاوند

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف فرعی:
هدف فرعی اول: شناخت رابطه‌ی بین تداعی برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت نهاوند
هدف فرعی دوم: شناخت رابطه‌ی بین تمایز برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت نهاوند
هدف فرعی سوم: شناخت رابطه‌ی بین وفاداری به برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت نهاوند

1-5 مدل تحقیق
الف- مدل تصویر ذهنی از برند
مدل متغیر تصویر ذهنی از برند تحقیق بعد از مطالعه مقاله اصلی آقای یو و همچنین مقاله آقای نورجایا مهد یاسین و همکارانش به صورت زیر به دست آمده است:
تداعی برند
تمایز برند
وفاداری به برند
Source: Yoo, & et al., (2000), “An examination of selected marketing mix elements and
brand equity”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 28 No. 2, pp. 195-211
Source: Norjaya Mohd Yasin & et al., (2007), “Does image of country- of- origin matter
to brand equity?” Journal of product & brand management, Vol. 16 No. 1, pp. 38-48
ب ـ مدل وفاداری مشتری
آقای استیون تیلور و همکارانشان (2004) در مقاله ای با عنوان “اهمیت ارزش ویژه علایم تجاری در وفاداری مشتری ” با توجه به نظر بالدینگر و رابینسون مدلی برای وفاداری مشتری تحت تأثیر علایم تجاری ارائه کرده اند که در این مدل وفاداری مشتری را به عنوان کارکردی از وفاداری رفتاری و نگرشی، در نظر گرفته اند . آنها رضایتمندی، ارزش، مقاومت برابر تغییر، احساس، اعتماد و ارزش ویژه علایم تجاری را از جمله عوامل مربوط به علایم تجاری می دانند که بر شکل گیری وفاداری مشتریان در بازارهای صنعتی تأثیرگذار می دانند.
شکل زیر رابطه این عوامل را بر وفاداری مشتری نشان می دهد. سنجش ارتباط مؤلفه های این مدل به عنوان مدل مفهومی تحقیق جهت بررسی نقش علایم تجاری در شکل گیری وفاداری مشتری در بازاریابی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.
رضایتمندی
احساسات

وفاداری رفتاری
وفاداری نگرشی
وفاداری مشتری
اعتماد
ارزش

مقاومت برابر تغییر
ارزش ویژه برند

(Taylor, S. A., Celuch, K., and Goodwin, S. 2004, 217-227). منبع:
ج- مدل عملیاتی
احساسات

تداعی برند
رضایتمندی

تصویر ذهنی از برند
وفاداری مشتری
ارزش

تمایز برند
وفاداری رفتاری
وفاداری نگرشی
مقاومت برابر تغییر

ارزش ویژه برند

وفاداری به برند

اعتماد

1-6 فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
بین تصویر ذهنی از برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهرنهاوند ارتباط معناداری وجود دارد.
1-6-2 فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول: بین تداعی برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهرنهاوند ارتباط معناداری وجود دارد
فرضیه فرعی دوم: بین تمایز برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهر نهاوندارتباط معناداری وجود دارد
فرضیه فرعی سوم: بین وفاداری به برند و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت شهر نهاوند ارتباط معناداری وجود دارد
1-7 متغیر های تحقیق
الف) متغیر مستقل: تصویر ذهنی از برند
ب)متغیر وابسته: وفاداری مشتری
1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک ملت شهرستان نهاوند می باشد.
1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی این تحقیق سال 1393 می باشد.
1-8-3 قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق بررسی رابطه‌ تصویر ذهنی از برند با وفاداری مشتری می باشد.
1-9 تعاریف و مفاهیم واژه ها
تصویر ذهنی: ایده و نظری راجع به خصوصیات کلی یک فرد یا یک شی.

تصویر ذهنی نام و نشان تجاری (برند)
تصویر، اعتبار و کلیشه ای که تجار و مصرف کنندگان در خصوص یک محصول به کشور خاصی قائل می گردند . این تصویر توسط عواملی همچون محصولات معرف، خصوصیات ملی، زمینه های اقتصادی، سیاسی، تاریخی و سنتی خلق می گردد. (ناگاشیما، 1970)
مدل متغیر تصویر ذهنی از برند تحقیق بعد از مطالعه مقاله اصلی آقای یو و همچنین مقاله آقای نورجایا مهد یاسین و همکارانش به صورت زیر به دست آمده است:
تداعی نام و نشان تجاری : معنای نام و نشان تجاری برای مصرف کنندگان و هر چیزی که ما را به سمت یک نام و نشان تجاری سوق دهد. (پاپیو و همکاران، 2006)
تمایز نام و نشان تجاری : هنر بی نظیر و مطلوب بودن نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتریان هدف می باشد. (کوستون، 2004)
وفاداری به نام و نشان تجاری: یک بعد رفتاری و نگرشی است که منجر به قصد خریدار برای خرید نام و نشان تجاری در انتخاب اول خود بگردد. (پاپیو و همکاران، 2006)
مفهوم وفاداری مشتری : در دنیای رقابتی امروز خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌ های رقیب روز به روز به یکدیگر شبیه ‌تر می‌شوند و دیگر به سختی می‌توان مشتری را با ارائه خدمتی کاملاً بدیع در بلند مدت شگفت زده کرد؛ زیرا نوآورانه‌ ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می‌گردند. از این رو، سرمایه ‌گذاری در حوزه وفاداری مشتری یک سرمایه ‌گذاری اثر بخش و سودمند برای شرکت ‌های خدماتی است. وفاداری از طریق افزایش درآمد، کاهش هزینه به دست آوردن مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش هزینه‌های آشنا کردن مشتری با روش‌های انجام کار در شرکت به افزایش سودآوری می‌انجامد.
تعریف دیگری

پایان نامه مدیریت در مورد : مسئولیت پذیری

2-8-3 عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی 37
2-8-4 اهداف آمادگی الکترونیکی 38
2-9 خدمات الکترونیکی 39
2-10 کیفیت خدمات 39
2-10-1 کیفیت خدمات الکترونیکی 39
2-11 شکل گیری سازمان امور مالیاتی کشور 40
2-11-1 سازمان امور مالیاتی کشور و اهمیت و ضرورت مالیات 41
2-12 مالیات 42
2-12-1 هدف از وصول مالیات چیست؟ 42
2-12-2 اشخاص مشمول پرداخت مالیات 43
2-12-3 انواع مالیات در کشور ایران 44
2-12-4 مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی 45
2-13 کیفیت خدمات مالیاتی 46
2-14 رضایت مؤدیان مالیاتی 46
2-15 مالیات الکترونیک 47
2-16 وضعیت ایران درارائه خدمات مالیات الکترونیکی 47
2-17 وضعیت سایر کشور ها درارائه مالیات الکترونیکی 48
چگونگی دریافت کمک برای پرکردن اظهارنامه مالیات بر درآمد 52

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-18 طبقه بندی خدمات مالیات الکترونیکی در اروپا 54
2-19 پیشینه تحقیق 55
فصل سوم: روش تحقیق 63
3-1 روش تحقیق 63
3-2 جامعه آماری 65
3-3 حجم نمونه 66
3-4 روش نمونه گیری 66
3-5 ابزار تحقیق 66
3-6 روائی و پایائی تحقیق 68
3-6-1 روائی پرسشنامه 69
3-6-2 پایائی پرسشنامه 70
3-7 روش گردآوری داده ها 72
3-8 متغیرهای تحقیق 72
3-9 روش های آماری مورد استفاده 73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 76
4-1 توصیف داده های جمعیت شناختی 76
4-1-1 میزان تحصیلات پاسخ ‌دهندگان 76
4-1-2 پست سازمانی پاسخ دهنده گان 78
4-1-3 ماهیت سازمان 80
4-1-4 سابقه کار پاسخ دهنده گان 81
4-2 بررسی وضعیت سوالات و متغیرهای تحقیق 83
4-3 آزمون فرضیات تحقیق 88
4-3-1 آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 88
4-3-2 آزمون t تک نمونه‌ای ((One Sample T Test 89
4-3-2-1 بررسی سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ دسترسی به امکانات 89
4-3-2-2 بررسی سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ پاسخ گویی 90
4-3-2-3 بررسی سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ قابلیت اطمینان 91
4-3-2-4 بررسی مالیات الکترونیکی از طریق مسئولیت پذیری 92
4-3-2-5 بررسی مالیات الکترونیکی از طریق همدلی 93
4-3-3 آزمون فریدمن 94
فصل پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق 103
5-1 خلاصه تحقیق 103
5-2 نتایج تحقیق و مقایسه با تحقیقات قبلی 103
5-2-1 نتایج آزمون فرضیات تحقیق 104
5-3 پیشنهادها و ارائه راهکارهای ناشی از نتایج تحقیق 106
5-3-1 دسترسی به امکانات 106
5-3-2 پاسخگویی 107
5-3-3 قابلیت اطمینان 108
5-3-4 مسئولیت پذیری 109
5-3-5 همدلی 109
5-5 پیشنهادهایی برای محققین آتی 110
5-5-1 موانع و محدودیتهای پژوهش 111
5-6 کاربردهای مدیریتی 111
منابع و مآخذ 113
چکیده انگلیسی 116
چکیده
امروزه کیفیت خدمات به دلیل ارتباط روشن و واضح آن با موضوعات رضایت مشتری، حفظ مشتری سود آوری در اغلب صنایع خدماتی مسأله ای حیاتی است. سطوح بالاتر رضایت مشتریان، وفاداری بیشتری در آنان ایجاد می کند و مشتریان کاملا راضی، خیلی بیشتر از مشتریان صرفا راضی وفادار میمانند. از طرفی، بین وفاداری مشتریان و منافع سازمان همبستگی مثبتی وجود دار د. مقاله حاضر حاصل تحقیقی میدانی است که هدف آن ارزیابی تاثیر سیستم خدمات مالیات الکترونیکی بر رضایت مندی مودیان مالیاتی استان قم با استفاده از مدل مقیاس کیفیت خدمات (سروکوال) می باشد.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مودیان مالیاتی (اشخاص حقوقی) تشکیل داده اند و تعداد این شرکتها حدود 230 بوده و با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه ها 140 شرکت در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری غیر تصادفی (دسترس) است که نمونه ها بین مودیان مالیاتی در استان قم توزیع شد. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته که آزمون پایایی و روایی بر روی آن صورت پذیرفت) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ، ویلککسون ، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون فریدمن) استفاده گردید. یافته ها نشان داد سیستم مالیات الکترونیکی بر رضایت مندی مودیان مالیاتی تاثیرات مطلوب دارد. با توجه بهیافته های پژوهش پیشنهاداتی برای ارتقاءسطح رضایتمندی مودیان مالیاتی و همچنین محققان علاقه مند به مساله مورد پژوهش ارائه شد.
واژه های کلیدی: رضایت مندی ، مدل سروکوال ، کیفیت خدمات ، اداره کل امور مالیاتی استان قم
مقدمه
در عصر فوق رقابتی امروز هیچ سازمانی بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان و جلب رضایت آنها نمی تواند به موفقیت دست یابد. کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که بر کاهش هزینه ها،افزایش سطح رضایت مندی، حفظ و نگهداری مشتری ، افزایش سود آوری و تبلیغات دهان به دهان تاثیر قابل توجهی دارد .(Buttle.1995, 25) برای دستیابی به چنین منافعی سازمان ها باید از انتظارات و توقعات مشتریان آگاه باشند، با سازوکارهای هشدار دهنده مشکلات را سریعاً شناسایی کنند و در مقابل آنها واکنش مناسب و سازنده نشان دهند. به عقیده اکثر صاحب نظران مطمئن ترین راه به منظور کسب موفقیت، باقی ماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات و خدمات با کیفیت به دست می آید، ) پاراسورامان و زیتامل، (1387 آگاهی از مفهوم کیفیت خدمات و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با کیفیت منجر شده و با افزایش سطح کیفیت خدمات میتوان رضایت مشتریان را افزایش داد. با توجه به اهمیت مقوله مالیات و نقش سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول مالیات، کیفیت خدمات ارائه شده توسط این سازمان اهمیتی دو چندان می یابد . لذا در این تحقیق با استفاده از مدل سرکوال میزان رضایت مودیان مالیاتی از کیفیت خدمات سیستم مالیات الکترونیکی مورد بررسی قرار میگردد
فصل اول
کلیات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق
1- 1 بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وسیله ای برای ذخیره سازی، پردازش و ارائه اطلاعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه می باشد (رضوی،1388). امروز اطلاعات شاخص قدرت است؛ برخلاف گذشته که تمایز میان جوامع بر چهار شاخصه دوران صنعتی (سرمایه، ماشین آلات، مواد اولیه و نیروی انسانی) استوار بود، امروزه آنچـه کـه کشـوری را در سطح اول، دو یا سـوم جهان قرار میدهد میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و یا به کار میگیرد، آغاز هزاره سوم و شروع قرن بیست و یکم، تبلور حقیقی حضور کشورهای پیشرفته اطلاعاتی است(منتظر، 1381).امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت کنند. (اصنافی وحمیدی،1386).. شعار « کامپیوتر برای همه »، « اینترنت برای همه » و « دولت الکترونیک » در حال حاضر، توجه بسیاری از نهادهای علاقه مند به تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی را به خود معطوف ساخته است (بایر وکیسر ،2009).
به طور کلی در حوزه اقتصاد الکترونیکی زیرمجموعه های مختلفی مانند تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، خزانه داری الکترونیکی، نظام الکترونیکی مالیاتی و نظام بودجه ریزی الکترونیکی و بیمه الکترونیکی را میتوان برشمرد.رشد سریع فناوری اطلاعات خصوصاً در دو دهه گذشته، به عنوان مهمترین عامل تغییر در سطح جامعه و سازمانها تلقی میشود.یکی از مهمترین انواع کاربرد دولت الکترونیک، ارائه خدمات مالیاتی الکترونیکی دولت به مؤدیان مالیاتی است که در آن، مؤدیان با پر نمودن اظهارنامه های الکترونیکی به صورت آنلاین (اینترنتی) ضمن صرفه جویی قابل توجه در وقت وزمان و کاهش هزینه ها به بهترین صورت ممکن مالیاتهای خود را پرداخت می نمایند. لذا افزایش تمایل به دولت الکترونیک این سوال را در ذهن ایجاد مینماید که آیا مودیان -مالیاتی تمایل به پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی را دارند؟( رضایی، 1383).
نظر به تأثیراتی که مالیاتها بر متغیرهای اقتصادی به جای می گذارند، اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب در راستای اصلاح و بهبود سیستم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است استفاده ازفنآوری اطلاعات در اجرای مالیات ستانی الکترونیکی و مکانیزه نمودن نظام مالیاتی کشور میتواند بر رضایت مؤدیان و سهل الوصول بودن اخذ مالیات بیفزاید. شناسایی ظرفیتهای مالیاتی، ایجاد شبکه های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی (مؤدیان مالیاتی) و نیز ارتقای کارایی جمع آوری مالیات کشور مستلزم بکارگیری فنآوریهای نوین در زمینه پیاده سازی سیستمهای الکترونیکی اخذ مالیات و مکانیزاسیون اداری میباشد. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار درتغییر نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی، توجه به خواسته های مالیات دهندگان و همراهی و همکاری آنان است. بررسی مطالعات محققان و تجارب مدیران در کشورهای پیشرفته بیانگر آن است که اصلاح و تجدید نظر مستمر در سیستمها وروش های انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورتسیستم پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال است. (کریمی ، 1378)
. امروزه تامین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظامهای مدیریت کیفیت و مدلهای تعالی است. هر سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار ارائه خدماتی است که رضایت مشتریان را فراهم سازد. چرا که سطوح بالاتر رضایت مشتریان، منجر به ایجاد وفاداری بیشتر در آنان می گردد و از سوی دیگرعدم آگاهی مؤدیان مالیاتی نسبت به وظایف قانونی خود ، موجبات نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم کرده، و مراحل وصول مالیات را به تأخیر می اندازد .
در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر، رضایت‌مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند(کاتلر، 1382)
رضایت مشتری عموما دستیابی کامل به انتظارات است (الیور، 1980). رضایت مشتری را می توان پیامدی ویژه از فعالیت بازاریابی دانست که به تصمیمات خرید توسط مشتریان کمک می کند . اگر ارائه خدمات خاصی باعث رضایتمندی مشتریان شود، می توان گفت، احتمال استفاده مجدد از آن خدمت بیشتر است. همچنین مشتریان راضی از خدمات می توانند مبلغان خوبی از تجارت
مفیدشان برای دیگران باشند .تبلیغات دهان به دهان مثبت راجع به یک محصول، بویژه در فرهنگ جمعی کشورهای آسیای میانه که زندگی مردم بر پایه توسعه روابط اجتماعی با دیگران شکل گرفته، بسیار مفید خواهد بود .از طرفی ،عدم رضایت مشتریان هم می تواند تبلیغات منفی از سوی مشتریان، روی آوردن آنها به کالا وخدمات و سایر رقبا و در نتیجه کاهش سهم بازار شرکت را به دنبال داشته باشد. بدیهی است برای جلوگیری از کاهش سود آوری، شرکت چاره ای جزکشف دلایل افزایش نارضایتی در مشتریان نخواهد داشت(بزرگی, 2007)
برای اینکه یک سازمان قادر باشد اندازه گیری رضایت مشتری را انجام دهد باید مدل و روشی در این رابطه طرح ریزی نماید، به نحوی که از زیر بنای نظری مستحکم و ساخت یافته ای برخوردار باشد و شاخص هایی برای این منظور تنظیم نماید تا بتواند با استفاده از ان به اندازه گیری و ارزیابی بپردازد. مدل مفهومی خدمات توسط پاراسورامان وهمکارانش در سال 1985 مطرح گردید و پس ازمطالعات این گروه به ابزار استانداردی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات تبدیل شد. این ابزار در ادبیات کیفیت خدمت با نام«سروکوال » مصطلح گردیده است( پاراسورمان و همکاران،1985 ) مطالعات اولیه در زمینه کیفیت خدمات توجه زیادی به مسئله ارزیابی داشتند . به دنبال معرفی مدل سروکوال توسط پاراسورامان و همکارانش ( 1985) توجهات روی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات و با تأکید ویژه روی فرایند ارائه خدمات متمرکز شد. مدل سروکوال با ابعاد 5 گانه اش(دسترسی،پاسخگوئی، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری و همدلی) حاکی از نگرش آمریکایی به کیفیت خدمات است برخی از محققان، به دلیل اهمیت خدمات برخط سروکوال، انگیزه یافتند تا تلاشهایی برای توسعۀ مقیاسهای دقیقتری انجام دهند که خدمات مبتنی بر وب را هدف قرار دهد، مانند وب کوال توسط لایکانو ( 2002 )، ایاسکوال توسط پاراسورامان و همکاران (2005 )، ای ترنس کوال توسط بویر و همکاران 2006 ) ) و ای سلف کوال توسط دینگ و همکاران.(2011)
تحقیق حاضر با درک اهمیت و نقش فناوری اطلاعات دررضایت مودیان ایفا می کند شکل گرفته و هدف آن بررسی این موضوع است که آیا بکارگیری سیستم مالیات الکترونیکی در حوزه مالیاتی منجر به رضایت مودیان سازمان امور مالیاتی میشود , و میزان تاثیر و نقش آن را چقدر است به این منظور به طور اخص اداره کل امور مالیاتی استان قم مورد مطالعه قرارگرفته است تا میزان تاثیر گذاری سیستم مالیات الکترونیکی ونقش را از منظر با ابعاد 5 گانه اش(دسترسی به امکانات ،پاسخگوئی، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری و همدلی) مورد سنجش قراردهد.
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نظر به تأثیراتی که وصول بهینه مالیاتها بر متغیرهای اقتصادی بر جای میگذارند، موارد زیر میتوان از جمله دلائل بااهمیت وصول بهینه مالیاتها دانست و وصول بهینه وبه موقع درآمدهاو جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسائی منابع جدید نیازمند یک سیستم پویا و کارآمد و الکترونیکی میباشدلذا پژوهش و تحقیق درباره اینکه سیستم الکترونیکی برخط میتواند پاسخگوئی موارد مذکور باشدبااهمیت و ضروری به نظر میرسد
1-نقش مالیات در بودجه دولت با توجه به شرایط تحریم کنونی
2-نقش مالیات در کاهش وابستگی بودجه به فروش نفت خام
3-تأمین قسمتی از هزینه های عمومی دولت (اهداف درآمدی)
4-.تقسیم عادلانه درآمد و ثروت در جامعه (اهداف توزیعی)
5-.کنترل نرخ تورم جامعه (هدف گذاری تثبیتی)
6-کنترل حجم واردات و صادرات (اهداف تخصیصی)
1-3 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

1- موضوع این تحقیق جزو اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی می باشد .
2- این تحقیق از بعد مکانی که در اداره کل امور مالیاتی استان قم انجام خواهد گرفت جنبه جدید بودن از این حیث را نشان می دهد
3- از بعد زمانی نیزکه مربوط به سال 1393 می باشد ، یکی دیگر از جنبه های جدید بودن موضوع را نشان می دهد
1-4 اهداف تحقیق
الف- هدف اصلی
بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی برمیزان رضایت مودیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان قم
ب- اهداف فرعی
1. بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ دسترسی به امکانات بر میزان رضایت مودیان مالیاتی
2. بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ پاسخگوئی بر میزان رضایت مودیان مالیاتی .
3. بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ قابلیت اطمینان بر میزان رضایت مودیان مالیاتی .
4. بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از طریق مسئولیت پذیری بر میزان رضایت مودیان مالیاتی
5- بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از طریق همدلی بر میزان رضایت مودیان مالیاتی
1- 5 سؤالات تحقیق
فرضیه اصلی
استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی بررضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد
فرضیه های فرعی
1-استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ دسترسی به امکانات بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد
2- استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ پاسخگوئی بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد.
3- استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ قابلیت اطمینان بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد.
4- استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از طریق مسئولیت پذیری بر رضایت مودیان

پایان نامه رشته مدیریت درباره : ابعاد کیفیت زندگی

فصل اول: کلیات پژوهش
12

مقدمه
14
بیان مسئله
18
ضرورت پژوهش
20
اهداف پژوهش
21
فرضیهها
21
تعریف نظری و عملیاتی واژگان
21
الف)تعریف نظری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

22
ب) تعریف عملیاتی
23
فصل دوم : پیشینه پژوهش
24
الف)مرور مبانی نظری
24
روان شاسی مثبت نگر
25
پیشگیری و سالمزیستی
27
کیفیت زندگی
28
تاریخچه کیفیت زندگی
29
تعریف کیفیت زندگی
31
تعاریف کلی از کیفیت زندگی
32
تعریف اختصاصی (مربوط به کیفیت زندگی وابسته به سلامت)
32
تعریف دیگری از کیفیت زندگی وابسته به سلامت
33
ویژگی های کیفیت زندگی
33
چند بعدی بودن
34
ذهنی بودن
35
پویا بودن
35
شادمانی ذهنی و کیفیت زندگی
36
شادمانی ذهنی ، ساختار و مولفه ها
39
ابعاد کیفیت زندگی
43
بعداجتماعی
43
بعد روانی
46
سلامت
48
سلامت جسمی
49
سلامت روان
51
روابط اجتماعی
53
خانواده چیست؟
54
انواع خانواده
55
انواع خانواده های تک والدی
55
خانواده های تک والدی حاصل از طلاق
56
خانواده های تک والدی حاصل ازمرگ
57
خانواده های تک والدی حاصل از قصد و نیت
58
خانواده ای دارای مادر تک والدی
59
محدودیت خانواده های تک والدی
60
خانواده های دوباره ازدواج کرده
60
تشکیل خانواده های ازدواج مجدد
62
مزایای خانواده های دوباره ازدواج کرده
62
پیامد های ازدواج مجدد
62
والدینی که هرگز ازدواج نکرده اند
63
چه کسانی و تحت چه شرایطی بیشتر از همه احساس تنهایی می کنند؟
63
ازدواج مجدد و و ضعیت روانی زنان
66
پیشینه تحقیق درپژوهش های خارجی
68
پیشینه تحقیق درپژوهش های داخلی
72
فصل سوم : روش پژوهش
73
روش پژوهش
73
جامعه آماری
73
نمونه و روش نمونه گیری
7
4
ابزار جمع آوری اطلاعات
74
پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36
76
شیوه نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36
78
پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36
78
روایی پرسشنامه کیفیت زندگی
79
روش اجرای پژوهش
79
روش آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
81
مقدمه
82
الف)نتایج مربوط به مشخصات آماری نمونه مورد پژوهش(آمار توصیفی)
85
ب)یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه با توجه به فرضیه ها(آمار استنباطی)
94
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
95
خلاصه یافته ها
105
یافته های جانبی
107
نتیجه گیری
107
محدودیت پژوهش
108
پیشنهاد های پژوهشی
109
پیشنهادات کاربردی
110
منابع

111
منابع فارسی
116
منابع لاتین
120
پیوستها
121
پرسشنامه کیفیت زندگی
125
چکیده لاتین

30
شکل1-2: ارتباط کیفیت زندگی مربوط به سلامت و کیفیت زندگی
37
جدول2-2: مولفههای شادمانی ذهنی
42
جدول3-2 : ابعاد کیفیت زندگی و عناصر تشکیل دهنده آن
57
جدول4-2: خانواده های تک والدی حاصل ازمرگ
82
جدول1-4 : توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد برحسب سن
82
جدول2-4: توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد برحسب تحصیلات
83
جدول3-4 : توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد برحسب درآمد
84
جدول4-4: توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد برحسب طول مدت فقدان
85
جدول5-4: مقایسهی کیفیت زندگی زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکردهی شاهد
85
جدول6-4: مقایسهی عملکرد جسمانی زنان ازدواج مجدد کرده وازدواج نکردهی شاهد
86
جدول7-4: مقایسهی کارکرد نقش-جسمی در زنان ازدواج مجدد کرده و نکردهی شاهد
86
جدول8-4 : مقایسهی درد بدنی در زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکردهی شاهد
87
جدول 9-4 : مقایسهی سلامت عمومی زنان ازدواج مجدد کرده وازدواج نکردهی شاهد
87
جدول 10-4: مقایسهی سرزندگی در زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکردهی شاهد
88
جدول 11-4 : مقایسهی عملکرد اجتماعی در زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکرده
88
جدول 12-4: مقایسهی کارکرد نقش هیجانی در زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکرده
89
جدول 13-4: مقایسهی سلامت روانی زنان ازدواج مجدد کرده وازدواج نکردهی شاهد
89
جدول14-4:ماتریس همبستگی بین سن و کیفیت زندگی
90
جدول15-4: توزیع فراوانی سطوح تحصیلات آزمودنی ها
90
جدول 16-4: نتایج آزمون Fبر اساس سطوح مختلف تحصیلات و کیفیت زندگی
91
جدول 17-4: توزیع فراوانی درآمد
91
جدول18-4 : نتایج آزمونF بر اساس سطوح مختلف درآمد و کیفیت زندگی
92
جدول19-4: نتایج آزمون توکی برای مقایسه های یک به یک سطوح درآمد متفاوت
92

جدول20-4 :توزیع فراوانی طول مدت فقدان آزمودنی ها
92
جدول21-4: نتایج آزمون Fبر اساس طو ل مدت فقدان و کیفیت زندگی

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما در بزرگسالی قبول میکنیم. به علاوه انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی، نقطه عطفی در رشد و پیشرفت شخصی تلقی میشود. در

پایان نامه رشته مدیریت : عملکرد بازاریابی

صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….2
1-3- اهمیت وضرورت مطالعه………………………………………………………………………………….4
1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………4
1-5- فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………..5
1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..6
1-7- تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………..7
1-7-1-منابع…………………………………………………………………………………………………….7
1-7-2-قابلیت………………………………………………………………………………………………….8

1-7-3-عملکرد………………………………………………………………………………………………..8
1-7-4بازاریابی………………………………………………………………………………………………….8
1-8-5-ارزیابی عملکرد بازاریابی………………………………………………………………………..9
1-8-ساختار مدل……………………………………………………………………………………………………10
1-10- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………13
1-11- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….16
2-2- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-تاریخچه بازاریابی…………………………………………………………………………………..16
2-2- 2- تعریف بازار یابی…………………………………………………………………………………18
2-2-3-نیاز………………………………………… …………………………………………………………19
2-2-4-خواسته……………………………………………………………………………………………….20
2-2-5-تقاضا ………………………………………………………………………………………………….20
2-2-6-کالا …………………………………………………………………………………………………….21
2-2-7-مبادله ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-8-معامله ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-9-بازار …………………………………………………………………………………………………….22
2-4- انواع بازاریابی ………………………………………………………………………………………………23
2-4-1-بازاریابی خود ………………………………………………………………………………………….23
2-4-2-بازاریابی سازمان ……………………………………………………………………………………24
2-4-3-بازاریابی مکان ……………………………………………………………………………………..24
2-4-4-بازاریابی ایده………………………………………………………………………………………..24
2-5)محیط بازاریابی ……………………………………………………………………………………………….25
2-6- ا ستراتژی بازاریابی ……………………………………………………………………………………….28
7-2 – رویکردهای تحلیلی در تدوین استراتژی بازاریابی……………………………………………30
2-8 – آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………………….35
2-9- تفاوت نیازها و خواسته ها……………………………………………………………………………….38
2-10-تفاوتهای بین بازاریابی و فروش………………………………………………………………………….41
2-11-ریشه و تعریف قابلیت سازمان………………………………………………………………………….44
2-12-سطوح قابلیت ها…………………………………………………………………………………………….47
2-13-قابلیت های سازمان………………………………………………………………………………………..48
2-13- مطالعات تجربی …………………………………………………………………………………………….52
2 -13-1- مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………52
2 -13-2-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………….56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 60
3-2-روش تحقیق 60
3-3-مدل تحقیق 60
3-4-فرضیه های تحقیق 63
3-5-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….63
3-6-نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………64
-7-3 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….64
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………65
3-9- روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………..68
3-10-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….68

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم :یافته های تحقیق
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….71
4-2- توزیع فراوانی جنسیت ……………………………………………………………………………………..71
4-3- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی………………………………………………………………………….72
4-4- توزیع فراوانی سمت………………………………………………………………………………………..73
4-5- توزیع فراوانی بانک…………………………………………………………………………………………74
4-6- شاخص‌های توصیفی سن:………………. ……………………………………………………………..76
4-7-شاخص‌های توصیفی متغییرها…… ………………….. ……………………… ……………………..77
4-8- بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها:……………… ……………………… ………………78
4-9-فرضیات………………………………………………………………………………………………………….79

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1 مقدمه 93
5-2یافته های توصیفی 93
5-3- نتیجه گیری وتوصیه های سیاستی 94
5-4-محدودیت های تحقیق……………………………………………. ……………………………………….97
5-5-پیشنهادات……………………………………………………………. ……………………………………….97

منابع ومآخذ
الف) منابع فارسی 95
ب) منابع انگلیسی 98

عنوان صفحه
نمودار(2-1) مفاهیم اساسی بازاریابی……………………………………………………………………….13
نمودار (2-2) استراتژی بازاریابی ( مدل دکتر فرهنگ )…………………………………………….28

نمودار(1-4): توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………..58
نمودار (2-4): توزیع فراوانی مدرک تحصیلی…………………………………………………………….59
نمودا (3-4): توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………..60
نمودار(4-4): توزیع فراوانی بانک………………………………………………………………………………61
نمودار (5-4): توزیع فراوانی سن………………………………………………………………………………62
نمودار (6-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع و……………………………………………..63
نمودار (7-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع فیزیکی……………………………………65
نمودار (8-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع آموزشی …………………………………67
نمودار (9-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع تجربی……………………………………..68
نمودار (10-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر قابلیت……………………………………………..70

عنوان صفحه
جدول (2-1): 1ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی………………………………………………………..30
جدول (2-2): استراتژی………………………………………………………………………………………..33
جدول (2-3): تفاوت بازاریابی و فروش…………………………………………………………………..35
جدول (2-4): برخی لغات پر کاربرد انگلیسی در بازاریابی………………………………………..38
جدول (1-4): توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………57
جدول (2-4): توزیع فراوانی مدرک تحصیلی……………………………………………………………59
جدول (3-4): توزیع فراوانی سمت…………………………………………………………………………..60
جدول (4-4): توزیع فراوانی بانک……………………………………………………………………………62
جدول (5-4): توزیع فراوانی سن…………………………………………………………………………….63
جدول (6-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع و…………………………………………….64
جدول (7-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع فیزیکی ………………………………….65
جدول (8-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع آموزشی………………………………….66
جدول (9-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع تجربی…………………………………….68
جدول (10-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر قابلیت…………………………………………….69
جدول (11-4): نتایج آزمون کولموگروف…………………………………………………………………….71
جدول (12-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر…………………………………72
جدول (13-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر………………………………..73
جدول (14-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر………………………………..74
جدول (15-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر………………………………..74
جدول (16-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر……………………………….75
جدول (17-4): نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی…………………………………………….76

پیوست

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
باگسترش روزافزون اقتصاد خدماتی، سازمانها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به دنبال راهکارهایی نوین برای استفاده از منابع در سازمان متبوع خود و تقویت قابلیت هامی باشند. سازمانها در مسیر تطبیق خود با تغییرات مداوم ناگزیرند منابع و قابلیت های خود را تقویت وحمایت نمایند. برای رسیدن به این منظور می بایست از اهرم هایی برای تسهیل وتقویت این فرآیندها استفاده و بسترهای لازم را برای آن فراهم نمایند. در این بین اهمیت منابع سازمانی مطرح می شود و نقش تعیین کننده قابیلت های سازمان بیش از پیش روشن تر شده است.
1-2- بیان مساله
در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازما نها در جهت بقا، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد.(آرمسترانگ،1991،57)1 در راستای این هدف خطیر مباحث مربوط به عملکرد بازاریابی و بهبود آن در سطح واحدها و چه در سطح کارکنان و مدیران یکی از مباحث عمده در مدیریت میباشد .(کاسیو،1995،3)2هر مدیر و مسؤل سازمان یا ذینفعی میخواهد که اطلاعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد بازاریابی واحدها و سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه و یا سایر رقبا در آن صنعت به دست آورد، که استفاده از این

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: صندوق‌های سرمایه‌گذاری

2-8-1- تعریف ریسک 38

2-8-2- منابع ریسک 39
2-8-3- انواع ریسک 41
2-9- چارچوب ریسک و بازده 44
2-10- تنوع بخشی سرمایه‌گذاری 46
2-10-1- مفهوم تنوع بخشی سرمایه‌گذاری 46
2-11- پژوهش‎های انجام شده در خارج از ایران 50
2-12- پژوهش‎های انجام شده در ایران 55
2-13- جمع بندی 68
فصل سوم: روش‎شناسی پژوهش 69
چارچوب کلی فصل سوم 70
3-1- مقدمه 71
3-2- نوع و روش پژوهش 71
3-2-1- طبقه بندی پژوهش 71
3-3- پرسش‌های پژوهش 73
3-4- فرضیه‌های پژوهش 73
3-5- جامعه آماری و حجم نمونه 74
3-5-1- جامعه آماری 74
3-5-2- روش نمونه‌گیری 75
3-5-3- نمونه آماری 75
3-6- متغیرهای پژوهش 76
3-6-1- بازده مازاد بر بازار 76
3-6-1-1- بازده صندوق‌ سرمایه‌گذاری 76
3-6-1-2- بازده بازار 77
3-6-2- نسبت فعالیت معاملاتی صندوق 78
3-6-3- ریسک پرتفوی صندوق 80
3-6-4- تنوع پرتفوی 80
3-7- دوره زمانی پژوهش 81
3-8- روش‌های گردآوری داده‌های پژوهش 82
3-8-1- روش کتابخانه ای 82
3-8-2- روش میدانی 82
3-9- جمع بندی 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها 84
چارچوب کلی فصل چهارم 85
4-1- مقدمه 86
4-2- آمار توصیفی 86
4-3- تحلیل رگرسیونی 87
4-3-1- مدل رگرسیون خطی 87
4-3-2- مدل بندی رگرسیونی متغیرها 88
4-3-3- برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی 89
4-3-4- مثالی از کاربرد مدل 90
4-3-5- آزمون هم خطی چند گانه متغیرهای مستقل 91
4-3-6- آزمون معناداری مدل رگرسیونی 92
4-3-7- بررسی استقلال خطاها 93
4-4- همبستگی 93
4-4-1- آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل 94
4-4-1- 1- همبستگی بین نسبت فعالیت معاملاتی و نسبت تنوع پرتفوی 97
4-4-1-2- همبستگی ین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک پرتفوی 98
4-4-1-3- همبستگی بین نسبت تنوع پرتفوی و ریسک پرتفوی 99
4-5- خلاصه ای از آزمون فرضیه‌ها 99
4-6- جمع‌بندی 101
فصل پنجم: نتیجه‎گیری 102
چارچوب کلی فصل پنجم 103
5-1- مقدمه 104
5-2- نتایج آزمون فرضیه‌ها و تحلیل یافته‌های پژوهش 104
5-3- بحث و نتیجه‌گیری 105
5-3-1- یافته‌های مبتنی بر فرضیه اول پژوهش 106
5-3-2- یافته‌های مبتنی بر فرضیه دوم پژوهش 106
5-3-3- یافته‌های مبتنی بر فرضیه سوم پژوهش 107
5-3-4- یافته‌های مبتنی بر روابط بین متغیرهای مستقل 108
5-4- محدودیت‌های پژوهش 110
5-5- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های پژوهش 110
5-6- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی 111
5-7- خلاصه فصل 111
منابع و مآخذ 112
الف) منابع فارسی 113
ب) منابع انگلیسی 116
ج) سایت‌های اینترنتی 118
پیوست: خروجی‎های نرم‎افزار 119
فهرست نمودارها
نمودار 2-1- تأثیر تعداد اوراق بهادار بر ریسک پرتفوی………………………………………………
43
نمودار 2-2- خط بازار اوراق بهادار…………………………………………………………………………
46
نمودار 2-3- تأثیر تنوع پرتفوی بر ریسک………………………………………………………………..
49
نمودار 4-1- نمودار مستطیلی ریسک پرتفوی……………………………………………………………
94
نمودار 4-2- نمودار مستطیلی نسبت فعالیت معاملاتی………………………………………………….
95
نمودار 4-3- نمودار مستطیلی تنوع پرتفوی……………………………………………………………….
95
فهرست جداول
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………………….
86
جدول 4-2- آزمون بررسی نرمالیتی متغیر بازده مازاد بر بازار…………………………………….
88
جدول 4-3- مدل رگرسیونی خطی چندگانه متغیر بازده مازاد بر بازار با متغیرهای مستقل..
جدول 4-4- مدل رگرسیونی خطی بازده مازاد بر بازار با ریسک ونسبت فعالیت معاملاتی
89
90
جدول 4-5- آزمون هم خطی چندگانه متغیرهای مستقل…………………………………………..
91
جدول 4-6-آزمون F جهت بررسی مناسبت رگرسیونی…………………………………………..
92
جدول 4-7-آزمون دوربین – واتسون جهت بررسی استقلال خطاها……………………………
93
جدول 4-8- آزمون کلموگروف- اسمیرنف جهت بررسی نرمالیتی متغیرهای مستقل…….
جدول 4-9- همبستگی بین متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی………………..
96
97

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-10- همبستگی بین متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک……………………..
98
جدول 4-11- همبستگی بین متغیرهای تنوع پرتفوی و ریسک…………………………………..
99
جدول 4-12- خلاصه‌ای از آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………..
100
جدول 5-1- خلاصه نتایج آزمون………………………………………………………………………..
جدول 5-2- همبستگی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..
105
109
فهرست فرمول‌ها
فرمول 2-1- روش محاسبه بازده کل……………………………………………………………………….
فرمول 2-2- روش محاسبه بازده بازار………………………………………………………………………
فرمول 2-3- روش محاسبه شاخص کل قیمت………………………………………………………….
فرمول 2-4- روش محاسبه سهمβ ………………………………………………………………………….
فرمول 3-1- روش محاسبه بازده مازاد بر بازار صندوق سرمایه‎گذاری……………………………
فرمول3-2- روش محاسبه بازده صندوق…………………………………………………………………..
فرمول 3-3- روش محاسبه بازده بازار………………………………………………………………………
فرمول 3-4- روش محاسبه نسبت فعالیت معاملاتی صندوق………………………………………….
31
35
36 45
76

77
78
79
فرمول 3-5- روش محاسبه میانگین خالص ارزش دارایی‎های صندوق……………………………
79
فرمول 3-6- روش محاسبه ریسک …………………………………………………………………………
80
فرمول 3-7- روش محاسبه نسبت تنوع پرتفوی………………………………………………………….
81
فصل اول
کلیات پژوهش

فهرست مطالب
مقدمه
تشریح و بیان موضوع
اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن
پرسش‌های پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
روش پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
جامعه آماری و نمونه‌آماری
جامعه‌آماری
روش نمونه گیری
قلمرو پژوهش
نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره گیرند
تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش
ساختار پژوهش

1-1- مقدمه
یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می‌آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه‌گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه‌گذاری مستقیم برای آن‌ها و به ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن‌ها گردد، لذا به نظر می‌رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن‌ها به سوی فعالیت‌های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به‌کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می‌پذیرد. صندوق سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می‌باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمکمی کند. این صندوق به دلیل ویژگی‌های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و سهولت در سپرده‌گذاری کمکمی کند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه‌های خرد و غیر متخصص برخوردار می‌باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم‌ترین سازوکارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه‌گذاران مبتدی مساعدتر می‌کند و سرمایه‌گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می‌کند.
عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.
1-2- تشریح و بیان موضوع
با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، امروزه تلاش می‌شود تا با به‌کارگیری روش‌های مناسب، بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته‌اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق‌ها در سال‌های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق‌ها توانسته‌اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه‌گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق‌ها به چه صورت است؟
هدف ما در این پژوهش پاسخ‌گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار بررسی کنیم.
1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن
هر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه‌اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه‌گذاری نیاز دارد. سرمایه‌گذارانی که از دانش و مهارت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آورند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه‌گذاران می‌کنند. گاهی مشاهده می‌شود که عملکرد برخی از این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می‌کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بیشتر می‌کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به‌ ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق‌ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌ها را بررسی می‌کنیم.
1-4- پرسش‌های پژوهش
آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
آیا ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
آیا تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد؟
1-5- فرضیه‌های پژوهش
نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
ریسک پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن‌ها تأثیر دارد.
1-6- روش پژوهش
در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون‌های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش‌های کاربردی می‌باشد.
1-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در ابتدا، داده‌های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار
، تارنمای تک تک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و… جمع‌آوری گردیده اند. سپس داده‌های جمع‌آوری شده در نرم‌افزار Excel طبقه‌بندی و درآخر برای انجام آزمون‌های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.
1-8- جامعه آماری و نمونه‌آماری
1-8-1- جامعه آماری
تعداد کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) 137 صندوق می‌باشد که تعداد 65 صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می‌کند.
تا پایان اسفند 1391 تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن‌ها گذشته باشد.
تا پایان سال 1393 در حال فعالیت باشند.
اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق‌ها تا پایان اسفند 1393 در دسترس باشد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام باشند.
1-8-2- نمونه آماری
نمونه‌گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه‌گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن‌ها را ثبت می‌کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد نمونه لازم 56 صندوق می‌باشد.
1-9- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را بر بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.
قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.
قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه 01/01/1391 تا 29/12/1393 را در بردارد.
1-10- نهادها و مؤسساتی که می‌توانند از یافته‌های این پژوهش بهره‌گیرند
نتایج این پژوهش می‌تواند برای تمام سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.
1-11- تعاریف واژه‌ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش
1-11-1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی‌های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه‌گذاری دارند. (چاوشی و صابر، 1392، ص118)
یک نوع شرکت سرمایه‌گذاری است که با جمع‌آوری وجوه ازسرمایه‌گذاران، آن‌ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. (انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالت متحده آمریکا)
نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه‌های خرد، نیازهای دولت و شرکت‌ها را برای منابع مالی تأمین می‌کنند. (ماده 1 بند 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
صندوق سرمایه‌گذاری چیزی نیست جز مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می‌توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول‌های خود را روی هم

خرید پایان نامه : ساختار مالکیت

5-4 پیشنهادهای پژوهشی 68

5-5 محدودیت های پژوهش 70
پیوست
منابع فارسی 92
منابع لاتین 98
منابع اینترنتی 100
منابع و مأخذ
خروجی ایویوز 92
Abstract II
عنوان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….I
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 نتایج آزمون جارک- برا 52
جدول 4-2 همبستگی بین متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار مالکیت 53
جدول 4-3 نتایج آزمون دیکی فولر 54
جدول 4-4 نتایج آزمون ریشه واحد براساس تفاضل مرتبه اول 54
جدول 4-5 نتایج آزمون گرنجری 57
جدول 4-6 نتایج آزمون شوارتز-بیزین 58
جدول 4-7 نتایج بردارهای همجمعی 59
جدول 4-8 نتایج آزمون KSS 59
جدول 4-9 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM ) 60
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش 8

شکل 4-1 روند تغییرات متغیر تورم 55
شکل4-2 روند تغییرات متغیر نقدینگی 55
شکل 4-3 روند تغییرات متغیر نرخ سود 56
شکل 4-4 روند تغییرات متغیر نرخ ارز 56
چکیده
اطلاعات اقتصادی در کشورها از جمله اطلاعات مهم و تأثیرگذار به شمار میرود، که یکی از موارد پرکاربرد این اطلاعات در بازارهای سرمایه کشورها میباشد. در حال حاضر موضوع تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان، اقتصاددانان، مدیران شرکت ها و … است و بطور کلی همهگروه ها به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بوده است. در این پژوهش متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ نقدینگی به عنوان متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند و در مورد ساختار مالکیت نیز بر مالکیت نهادی تمرکز شده است. با استفاده ازداده های 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 1388تا 1392 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و برحسب روشِ پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی میباشد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار Excel وEviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ازروش های همبستگی، خود رگرسیون برداری(VAR) و الگوی تصحیح خطای برداری(VECM) جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. نتایج نشاندهنده ارتباط منفی و معنادار میان نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده بر ساختار مالکیت(مالکیت نهادی) در بورس اوراق بهادار تهران است. بر همین اساس کاهش نرخ تورم و تلاش جهت جلوگیری از تغییرات ناگهانی آن، کنترل حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود سپرده و کنترل تغییرات نرخ ارز پیشنهاد میگردد.
کلید واژهها: متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ سود سپرده، نرخ ارز، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، بورس اوراق بهادار تهران.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان میشود(نمازی و کرمانی، 1387). در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتنداز: سهامداران و ساختار مالکیتشان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(بیابانی و کاظمی، 1392). نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در بلندمدت هدف قرار داده است. نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب میشود که شرکتها از سرمایه خود به نحو مؤثری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعهای که در آن فعالیت دارند، در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایهگذاران و جذبسرمایه های بلندمدت شوند(احمد پور و منتظری، 1390). اما از طرف دیگر، اقتصاددانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی میدانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیرهای اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیمگیری است. نبود ثبات از مضرترین مشخصههای برای اقتصاد است و وجود نوسانات در بازارهای اقتصادی هر کشورهزینه های گزافی برای شرکتها داشته که نهایتا بر بهای تمام شده محصولات و .. اثر نامطلوبی میگذارد و باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود . نرخهای پر نوسان بهره و تورم و بیکاری و … از عوامل تاثیرگذار در تصمیمگیریهای مالی بوده که در طی سالیان گذشته همیشه بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است(آشتیانی عراقی، 1390).
1-2 بیان مسأله
امروزه بیشترین مقدار سرمایه در جهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله میشود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند. اطلاعات اقتصادی در کشورها از جمله اطلاعات مهم و تاثیرگذار به شمار میرود، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازارهای سرمایه کشورها میباشد. در دنیای سرمایهگذاری امروز تصمیمگیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایهگذاری باشد. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیمگیری اطلاعات است. اطلاعات میتواند بر فرآیند تصمیمگیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت میشود. در حال حاضر موضوع تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصاددانان ، مدیران شرکت ها و … است و بطور کلی همهگروه ها به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند(آشتیانی عراقی، 1390). در روند موفقیت یک شرکت عوامل برون سازمانی همچون شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بهویژه سی
استگذاری هایی که توسط دولتها در مورد عوامل عمده اقتصادی صورت میگیرد، بهطور گسترده و محسوس میتوانند تأثیرگذار باشند(کریمی و همکاران، 1393). در کشورهای توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکتها قابل پیشبینی است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند، ولی در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است(آشتیانی عراقی، 1390). از سوی دیگر، یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. امروزه اگر شرکت ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند وقابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورسهای معتبر دنیا عرضه نمایند واز این طریق بتوانندسرمایه های کم هزینه و بلندمدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه منظم و مدون تحت نظام حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. نظام حاکمیت شرکتی در پی تغییر و تحول در مدیریت شرکتهای سهامی از مدیریت سنتی به سوی مدیریت پویا و مستقل میباشد. در این ساختار نه تنها منافع سهامداران تضمین میشود بلکه شرکت در مقابل اشخاص نظیر: طلبکاران، بانکها، مصرفکنندگان و نهایتاً جامعه نیز پاسخگو میباشد(معین الدین و همکاران، 1393). دردهه های اخیر سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی به طور چشمگیری افزایش یافته است. منظور از سرمایهگذاران نهادی، شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری، مؤسسههای مالی، بانکها و شرکتهای سهامی است که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایهگذاری میکنند. از این رو، سرمایهگذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکتهای سهامی عام شدهاند(شهیکی تاش، کاظمی و امینی، 1389). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمانها و همچنین عملکرد آنها میتوانند داشته باشند، است(نمازی و کرمانی، 1387). با توجه به مطالبی که در بالا اشاره به تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه از یک سو و اهمیت ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر دارد، هدف از انجام این پژوهش را میتوان این سؤال عنوان نمود که نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی چه ارتباطی با مالکیت نهادی به عنوان یکی از ابعاد ساختار مالکیت شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
سپردن شرکتهای بزرگ به مردم از طریق مشارکت ایشان در مالکیت این شرکتها همواره تاثیرات قابل ملاحظهای در ساختار اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. مهمترین پیامدهای این رخداد، جدایی مالکیت از مدیریت بوده است. تضاد بین حداکثر نمودن منافع سهامداران و مدیران منجر به بروز مسئله نمایندگی شده که موضوع تحقیقات گستردهای در دانش مدیریت مالی میباشد. باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت میتواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. اغلب مطالعاتی که در رابطه با تأثیر ساختار مالکیت بر شرکتها صورت گرفته است بر موضوعاتی چون عملکرد، کارایی، سودآوری و بازدهی متمرکز شده است(اسلامی بیگدلی و مقیمی، 1392). نظام حاکمیت شرکتی، به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل، حسابداری، اقتصاد، مالی و حقوق و با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی موجب ترغیب و تقویت استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت ها در قبال سایر صاحب نفع های خود میگردد. از جهت دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی می تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد(معین الدین و همکاران، 1393). در واقع حاکمیت شرکتی طی قرن گذشته با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیند تخصیص پساندازها به سرمایهگذاریهای پر بازده مطرح است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزمهای کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین میکند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره میشود. رشد و توسعه اقتصادی، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمتریندغدغه های سرمایهگذاران مبدل ساخته است. طبق نظریهی نمایندگی، “مالکان نهادی” ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم را برای نظارت بر شرکت دارند(شهیکی تاش، کاظمی و امینی، 1389). از طرف دیگر، در نظریههای سنتی سرمایهگذاری فرض بر این است که تصمیمهای سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگیرد؛ در حالیکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، درجه بالایی از نا اطمینانی وجود دارد. رشد تولید، تورم، نرخ ارز، و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی در معرض نوسان بیشتری
هستند. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز که ساختارهای اقتصادی بهطور کامل شکل نگرفته و متغیرهای مؤثر بر انتظارات سرمایهگذاران به علت قدرت انحصار و بزرگی دولت به شدت متأثر از تصمیمهای ناگهانی و شتابزده سیاستگذاران و دولتمردان است افزون بر متغیرهای نظریههای سنتی عوامل دیگری نیز باید به تابع سرمایهگذاری وارد شود(عرب مازار و نظری گوار، 1391).
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
هدف اصلی از انجام این پژوهش تعیین ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-4-2 اهداف ویژه
تعیین اثرگذاری شرایط اقتصاد کلان کشور بر میزان سرمایهگذاری، بهویژه سرمایه گذاری سازمانها و نهادها در بورس اوراق بهادار تهران.
تعیین ارتباط میان نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ نقدینگی و نرخ ارز که در این پژوهش معرف متغیرهای کلان اقتصادی هستند با مالکیت نهادی که نماینده ساختار مالکیت میباشد.
1-4-3 هدف کاربردی
هدف از انجام پژوهش آگاهی بخشی و اطلاعرسانی به سرمایهگذاران و همچنین مدیران و سیاستگذاران است. در نتیجه نتایج حاصل از پژوهش میتواند برای شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و مؤسسات مالی، بیمهها و سایر سازمانهایی که مالکان نهادی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار را تشکیل میدهند و همچنین برنامهریزان و مدیران مفید باشد.
1-5 قلمرو پژوهش
1-5-1 قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی پژوهش مذکور از یک سو بر متغیرهای کلان اقتصادی متمرکز است و از سوی دیگر ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد که در این پژوهش به طور خاص بر مالکیت نهادی پرداخته میشود.
1-5-2 قلمرو زمانی
بازه زمانی 1388 الی 1392 در این پژوهش مورد نظر بوده است.
1-5-3 قلمرو مکانی
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این پژوهش مورد نظر قرار گرفتهاند.
1-6 چارچوب مفهومی پژوهش
روابط بین متغیرهای پژوهش را میتوان به صورت زیر بیان نمود.
شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش
1-8فرضیه های پژوهش
فرضیه 1: بین متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه بالا بهفرضیه های زیر تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند.
فرضیه 1-1: بین نرخ تورم و مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 1-2: بین نرخ سودبانکی و مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 1-3: بین نرخ نقدینگی و مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 1-4: بین نرخ ارز و مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
1-9 تعریف واژهها و اصطلاحات(مفهومی و عملیاتی)
1-9-1 تعاریف مفهومی
1-9-1-1 نرخ تورم:
نرخ تورم عبارت است از درصد افزایش سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی یا میتوان گفت تورم عبارت است از تنزل ارزش پول ملی، نرخ تورم از طریق تغییرات سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی (از سال پایه تا سال جاری) محاسبه میگردد(عظیمی، 1385).
1-9-1-2 نرخ سود بانکی:
بهره قیمتی است که برای منابع قرض گرفته شده پرداخت میگردد. پسانداز کنندگان بهرهای به نرخ معین، به عنوان پاداش پسانداز خود یا پاداش انصراف از پول نقد خود دریافت میدارند. نرخهای مهم و قابل توجه در بانکها، نرخ سود اسمی و نرخ سود مؤثرند؛ نرخ سود اسمی، نرخی است که بانک مرکزی سالانه، با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و سایر موارد دیگر، اعلام میکند و نرخ سود مؤثر را میتوان از تقسیم سود دریافتی بانکی بر روی مطالبات بدست آورد(حاجیها، حیدر پور و رجائی، 1391).
1-9-1-3 نرخ نقدینگی:
نقدینگی که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز میگویند برابر است با حجم پول به اضافه سپردههای پس انداز و مدتدار بخش خصوصی در بانکها. در واقع نقدینگی برابر است با پول بعلاوه شبه پول(نظری، 1385: 158).
1-9-1-4 نرخ ارز:
نرخ ارز عبارت است از نسبت بهای پول خارجی به پول داخلی. اگر پول خارجی را دلار فرض کنیم نرخ ارز عبارت است از نسبت دلار به ریال یعنی در مقابل یک دلار چند ریال پرداخت میشود(فرهنگ، 1369).
1-9-1-5 ساختار مالکیت:
ساختار مالکیت به بیان ساده یعنی چه اشخاصی(حقیقی یا حقوقی) بر تصمیمات عملیاتی و استراتژیک یک شرکت تسلط و حکمفرمایی دارند. ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت، دوجنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار میرود(بیانانی و کاظمی، 1392).
1-9-1-6 مالکیت