نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه

نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه

گردشگری دارای پیامدها و جنبه­های بسیاری است که تأثیرات فضایی بر کالبد شهرها بر جای می­گذارد. در واقع منظور از فضا، همان مفهوم عینی از فضاست که بخش­های مختلف شهرها از جمله شبکه خیابان ها، بافت­های مسکونی و سایر بخش­های تشکیل دهنده­ی شهر را در بر می­گیرد.گردشگری می تواند با …

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. گرایش: ” مدیریت تحول“ عنوان: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم) استاد …

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۶

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۶

جدول (۴-۲): مشخصه عمومی، سن پاسخ دهندگان ۵۸جدول (۴-۳): مشخصه عمومی، تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۹جدول (۴-۴): آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۰جدول (۴-۵): آزمون t تک نمونه ای متغیرهای پژوهش ۶۱جدول (۴-۶): نتایج آزمون همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری ۶۲جدول (۴-۷): نتایج آزمون همبستگی متغیر …