نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

الف) بیان مسئله سیاست جنایی هر کشور مبین پاسخ و واکنش آن جامعه نسبت به پدیده مجرمانه می باشد. خانم دلماس مارتی که از اساتید برجسته فرانسوی می باشد، سیاست جنایی را چنین تعریف می کند”مجموعه روشهایی که به وسیله آن بشر اجتماعی پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه …

علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۲۸

علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۲۸

۱۷۵٫ــــــ ،ـــــــ ،ـــــــــــ ، قم: صدرا،۱۳۸۶،چ۹،ج۴۱۷۶٫ــــــ ،ـــــــ ،ـــــــــــ (سیری در نهج البلاغه)، تهران: صدرا،۱۳۸۱،چ۵،ج۱۶ مطهری، احمد، رابطه دوستی و محبت، بیجا: دفتر انتشارات اسلامی،۱۳۷۵،چ۴ معاونت پژوهش، گروه روانشناسی، تقویت نظام خانواده و آسیبشناسی آن، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،۱۳۸۸،ج۲ معین، محمد،فرهنگ فارسی معین،تهران: امیرکبیر،۱۳۸۸، چ۲۵ موسوی تبریزی، سید محسن،تقوی و …

فایل – 
علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۲۶

فایل – علل گرایش به عرفان های کاذب۹۳- قسمت ۲۶

شجاعی، محمد،رساله محبت( به انظمام نه کلام در باب معارف الهی)،تهران: صدا و سیما،۱۳۸۷ شجاعی، محمد صادق، انگیزش و هیجان( نظریههای روانشناختی و دینی)،قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۹۱ شرفی، محمدرضا، جوان و بحران هویت، تهران: سروش،۱۳۸۹،چ۶ شریفی، احمدحسین؛ درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفانهای کاذب؛چ۸، قم: صهبای یقین،۱۳۹۰ ۱۰۶٫ـــــ ،ـــــــــــ ، جنگ نرم ، قم: …