پژوهش – 
تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده  …

پژوهش – تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده …

شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی واقعی (P)و اما برای محاسبه‌ی شاخص تولید سرانه، هرگاه ارزش تولید ناخالص واقعی سرانه تعدیل شده در یک کشور را با pppsi و حداکثر این ارزش را در کشورهای مورد مقایسه با pppsM و حداقل pppsm نشان دهیم شاخص(به روشی که توضیح آن موضوع این …

سایت مقالات فارسی – 
بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در  …

سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در …

جدول (۴-۱۵): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها پارامتر برآوردی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل‌شده مقدار ۸۶۳/۰ ۷۵۹/۰ به‌طوری‌که محاسبات خلاصه شده در جدول شماره ۴-۱۵ نشان می‌دهد، ضریب تعیین برابر ۸۶۳/۰ بوده و مقدار تعدیل‌شده آن در حالت استاندارد یا حذف عرض از مبدأ برابر ۷۵۹/۰ می‌باشد که نشان …

سامانه پژوهشی – 
بررسی  وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه-  …

سامانه پژوهشی – بررسی وضعیت سواد رسانه ای کارکنان ادارات روابط عمومی سطح شهر کرمانشاه- …

۷-۳- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۹۴۸-۳- تعریف مفاهیم ۹۴۸-۴- ویژگیهای فردی پاسخگویان ۹۷فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها۱-۴- مقدمه ۱۰۲۲-۴-۱-سیمای جامعه آماری ۱۰۲۲-۴-۱- توزیع فراوانی جنس پاسخگویان ۱۰۳۲-۴-۲- توزیع فراوانی سن پاسخگویان ۱۰۴۲-۴-۳- توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۱۰۵۲-۴-۴-توصیف فراوانی گروه های تحصیلی پاسخگویان ۱۰۷۲-۴-۵- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان ۱۰۸۲-۴-۶- توزیع فراوانی میزان استفاده پاسخگویان …