تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران

    به طورکلی جغرافیای سیاسی ودربطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخه‎های جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک ) است. باتوجه به‎این که‎این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن می‎گوید، بنابراین جغرافیا ی سیاسی برگرفته از سیاست است، به عبارت دیگر جغرافیا ی سیاسی …

پژوهش – 
تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده  …

پژوهش – تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده …

شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی واقعی (P)و اما برای محاسبه‌ی شاخص تولید سرانه، هرگاه ارزش تولید ناخالص واقعی سرانه تعدیل شده در یک کشور را با pppsi و حداکثر این ارزش را در کشورهای مورد مقایسه با pppsM و حداقل pppsm نشان دهیم شاخص(به روشی که توضیح آن موضوع این …

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. گرایش: ” مدیریت تحول“ عنوان: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم) استاد …

مقاله علمی با منبع :
برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۴۶

مقاله علمی با منبع : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۴۶

۵-۳-بحث در مورد نتایج:هدف از تخمین رگرسیون چند متغیره مزبور تعیین پارامترهای مجهول می باشد .اولین و شاید مهمترین متغیری که در تجارت کشورها موثر است اندازه اقتصادی آنها است .بهترین شاخص برای اندازه اقتصاد کشورها تولید ناخالص سرانه داخلی می باشد و انتظار میرود با افزایش مقدار این متغیر …

سامانه پژوهشی – 
برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۴۱

سامانه پژوهشی – برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۴۱

۰٫۰۰ -۴٫۷۹ -۰٫۰۰۰۲ DIS ۰٫۰۰ ۴٫۶۳ ۰٫۴۲ LOG( POP) ۰٫۰۰ ۳٫۶۳ ۰٫۵۱ LOG(POPI) ۰٫۰۴ ۲٫۰۰ ۰٫۰۱ LIN منبع: یافتههای پژوهشهمان طور که از خروجی تخمین مشاهده می شود، علامت تمامی ضرایب با تئوری اقتصادی سازگار می باشد و تمامی ضرایب معنی دار هستند.ضمن اینکه و بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل …

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۸

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب- قسمت ۳۸

۲٫۸۹- ۰۰/۰ مانا لذا می بینیم که تمامی متغیر ها منهای تولید ناخالص داخلی ایران در سطح مانا هستند.از اینرو مانایی متغیر مزبور در سطح یک بررسی شد و نتیجه زیر حاصل آمد، جهت لحاظ مانایی در سطح یک این متغیر از روش تفاضل گیری استفاده می کنیم و به …