دسته بندي علمی – پژوهشی : 
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. گرایش: ” مدیریت تحول“ عنوان: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم) استاد …

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۶

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۶

جدول (۴-۲): مشخصه عمومی، سن پاسخ دهندگان ۵۸جدول (۴-۳): مشخصه عمومی، تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۹جدول (۴-۴): آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۰جدول (۴-۵): آزمون t تک نمونه ای متغیرهای پژوهش ۶۱جدول (۴-۶): نتایج آزمون همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری ۶۲جدول (۴-۷): نتایج آزمون همبستگی متغیر …