رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۹

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۹

۲٫۲٫۱٫۲٫۱ میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکتمیزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایهگذاری در آن، تأثیر میگذارد، به این معنی که هر چه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایینتر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایهگذاری در آن شرکت نیز افزایش مییابد.۲٫۲٫۱٫۲٫۲ …

متن کامل – 
رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۶

متن کامل – رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۶

همچنین لازم به ذکر است، اصطلاح سود جامع برای توصیف کل اجزای آن، یعنی سود خالص و سایر اجزای سود جامع استفاده میشود. سایر اجزای سود جامع اشاره به درآمدها، هزینهها، سودها و زیانهایی دارد که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از سود خالص حذف و تحت بخشی جداگانه با عنوان سایر اجزای سود جامع در …

دسترسی به منابع مقالات : 
رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۲

دسترسی به منابع مقالات : رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۲

۱٫۸ ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه…………………………………………………………………………………. ۱۵بخش اول: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲٫۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲٫۲ ریسک………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲٫۲٫۱ عوامل مؤثر بر ریسک شرکت…………………………………………………………………………………………………… ۲۰۲٫۲٫۲ انواع ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۲٫۳ سود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۲٫۳٫۱ هدف از اندازهگیری و گزارش سود ………………………………………………………………………………………… ۲۸۲٫۳٫۲ مفهوم سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۲٫۳٫۳ مفاهیم نگهداشت سرمایه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۰۲٫۳٫۴ مفاهیم سود…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲۲٫۳٫۴٫۱ سود …