بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو

وجه اشتراک غالب شهرهای ایرانی دیرینه کهن آنهاست ومنهای شهرهای جدید الاحداث وشهرکهای اقماری نوبنیان که با رعایت سیاستهای عمومی شهرسازی کشور درچندساله اخیر و عمومأ به جهت سرریز جمعیتی شهرهای قبلی پدید آمدند، اغلب شهرهای ایرانی تاریخی هستند. هرکدام از آنها در مرتبه ای خاص از اصالت تاریخی وغنای …

سامانه پژوهشی – 
طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت  …

سامانه پژوهشی – طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت …

نظامی در سی لحن باربُد از « مُروا » همان فال نیک، یاد کرده است :چو بر مُروای نیک انداختی فال همه نیــک آمــدی مُروای آن ســال( نظامی، ۱۳۷۸: ۲۲۵)مُرغوا یاتَطیُّر در اشعاربهار، در شعر «جغد جنگ» به فال بد و شوم اشاره کرده است. پیشینیان، به جهت بالزدن پرندگان …

ظاهر و باطن گناه در قرآن و کلام اهل بیت- قسمت ۱۷

ظاهر و باطن گناه در قرآن و کلام اهل بیت- قسمت ۱۷

۳-۹) الگوی فردی غیر صالحدر قرآن کریم مؤمنین و پرهیزکاران و صاحبان اعمال شایسته، صالح شمرده شده‌اند و نقل قولهای فراوانی از آنها وجود دارد. هدف قرآن از این نقلها الگو سازی است. در قرآن به صراحت به الگو بودن پیامبر اسلام در اخلاق و رفتار تصریح شده است:«وَ لَکُم …