رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۱۷

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۱۷

در صورت وجود شرایط تورمی در اقتصاد، ارزش منصفانهی داراییهای غیرپولی به طور قابل ملاحظهای از مبالغ دفتری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن، فاصله میگیرد. از این رو، در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی گذشته که ارزش واقعی خود را از دست دادهاند، نه فقط …

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۱۸

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۱۸

۳ خالص مخارج مالی مربوط به خالص بدهی (دارایی) طرح سود خالص ۴ تعیین تفاوت ناشی از اندازهگیری مجدد خالص بدهی (دارایی) طرح، شامل:سود یا زیان اکچوئریبازده داراییهای طرح به جز مبالغی که در محاسبهی خالص مخارج مالی مربوط به خالص بدهی (دارایی) طرح منظور شده استهر گونه تغییر در …

تحقیق دانشگاهی – 
رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۱۹

تحقیق دانشگاهی – رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۱۹

برای مبادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با اشخاص دیگر، تحت شرایطی که به صورت بالقوه برای واحد تجاری مطلوب است.ج. قراردادی که از طریق ابزارهای مالکانه واحد تجاری تسویه خواهد شد یا ممکن است تسویه شود (IAS32، بند ۱۱).داراییهای مالی انواع گوناگونی دارد، به گونهای که استاندارد حسابداری بینالمللی …

جستجوی مقالات فارسی – 
رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۱۱

جستجوی مقالات فارسی – رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۱۱

چون سود اقتصادی با دنیای واقعی مطابقت دارد، مورد توجه تصمیمگیرندگان میباشد ولی محاسبه ارزش (سرمایه) در ابتدا و انتهای هر دوره با مشکلات و ابهامات بسیار جدی رو به رو است. اما مهمترین مشکل سود اقتصادی گزارش یک رقم یک تکه (یکجا) و بدون ریزهکاری است. فرض کنید به …

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۷

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۷

آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنیداری دارد؟آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیشبینی بیشتری برای پیشبینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیشبینی بیشتری برای پیشبینی سود خالص دوره بعد دارد؟۱٫۵٫۲ فرضیههای تحقیقاستقرار و …

متن کامل – 
رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۶

متن کامل – رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۶

همچنین لازم به ذکر است، اصطلاح سود جامع برای توصیف کل اجزای آن، یعنی سود خالص و سایر اجزای سود جامع استفاده میشود. سایر اجزای سود جامع اشاره به درآمدها، هزینهها، سودها و زیانهایی دارد که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از سود خالص حذف و تحت بخشی جداگانه با عنوان سایر اجزای سود جامع در …

بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در  …

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در …

رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با استفاده از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار …

بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های  …

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های …

این نسبت جمع کل بدهی‌ها را با جمع کل دارائی‌ها مقایسه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تأمین‌شده است، نشان می‌دهد. طلبکاران ترجیح می‌دهند که این نسبت کوچک‌تر باشد چون درصورتی‌که ورشکستگی شرکت ریسک کمتری را برای از دست دادن طلب خود تحمل …