پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت  …

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت …

متولد ۱۳۴۲ سنگسر. دکترای فلسفه هنر در زمینه تخصصی نقاشی و تزئینات دیواری از دانشگاه مرکزی انگلستان (UCE)گفتگویی با دکتر احمد نادعلیان در رابطه با تعامل و ارتباط نقاشی و انیمیشن در هنرهای جدید (حضور انیمیشن در هنرهای جدید)۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۳ بعد از ظهر در مرکز پردیس در تهراناز …

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران- قسمت …

۱-۴ هنرهای تعاملی«این بینندگان هستند که تصاویر را خلق می کنند.»(مارسل دوشان)(مارزونا، ۱۳۹۰، ص.۲۷)در دوره ی معاصر و هنرجدید، اهمیت و توجه به مخاطب و عمل و دخالت او در شکل گیری اثر هنری تا حدی رسیده که دسته ای از هنرها را اینتر اکشن[۵۱] و یا به عبارت فارسی تعاملی …

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۶

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۶

جدول (۴-۲): مشخصه عمومی، سن پاسخ دهندگان ۵۸جدول (۴-۳): مشخصه عمومی، تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۹جدول (۴-۴): آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۰جدول (۴-۵): آزمون t تک نمونه ای متغیرهای پژوهش ۶۱جدول (۴-۶): نتایج آزمون همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری ۶۲جدول (۴-۷): نتایج آزمون همبستگی متغیر …