مقاله – 
ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه  …

مقاله – ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان (مطالعه …

اکنون مساله اینست که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی در بسیاری از شرکتهای دولتی انجام شده است به تبع ازآن در شرکت برق سیستان و بلوچستان و شهرستان نیکشهر انجام شده است اما معلوم نیست این خصوصی سازی باعث افزایش کیفیت[۳] -رضایت مندی مشترکین[۴]– بهره وری[۵] -کارائی[۶] و اثر بخشی[۷] شده است. …

دسته بندي علمی – پژوهشی : 
تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

دسته بندي علمی – پژوهشی : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. گرایش: ” مدیریت تحول“ عنوان: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم) استاد …

بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  …

بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی …

X3 نسبت جاری یکی از نسبت های مشهور مالی است. این نسبت توانایی موسسه را در برخورد با بدهی های جاری اندازه گیری میکند. نسبت جاری می تواند یک ایده درباره راندمان چرخه عملیاتی شرکت یا توانایی شرکت در تبدیل محصولاتش به وجه نقد بدهد(افشاری، ۱۳۸۱).۳-۹-۲٫ متغیر وابسته تحقیقمتغیر وابسته میزان …

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۷

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۷

آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنیداری دارد؟آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیشبینی بیشتری برای پیشبینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیشبینی بیشتری برای پیشبینی سود خالص دوره بعد دارد؟۱٫۵٫۲ فرضیههای تحقیقاستقرار و …

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۴

رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۴

۳٫۱۰ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………… ۱۳۵۴٫۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶۴٫۲ جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷۴٫۳ نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷۴٫۳٫۱ آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷۴٫۳٫۲ آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹۴٫۳٫۳ آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴۴٫۳٫۴ آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰۴٫۳٫۵ آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴۴٫۴ خلاصه و جمعبندی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۷فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸۵٫۱ …

فایل دانشگاهی – 
رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۳

فایل دانشگاهی – رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع- قسمت ۳

۲٫۷٫۳٫۱ یکپارچگی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳۲٫۷٫۳٫۲ تفکیک………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴۲٫۷٫۴ شکل و طبقهبندی…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶۲٫۷٫۵ تعریف بخشها و گروهها…………………………………………………………………………………………………………. ۷۹۲٫۷٫۶ صورتهای مالی………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲۲٫۷٫۶٫۱ صورت وضعیت مالی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۲۲٫۷٫۶٫۲ صورت سود (زیان) جامع…………………………………………………………………………………………….. ۸۳۲٫۷٫۶٫۳ صورت جریان وجه نقد ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸۶۲٫۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷۲٫۲ تحقیقهای قبلی درمورد نوسانات سود جامع…………………………………………………………………………………… ۸۷۲٫۳ تحقیقهای قبلی درمورد رابطه ریسک …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی …

۱۸ تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان بر استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی استاوینس (۲۰۰۱) نتایج نشان داد بین وضعیت تاهل و پذیرش الکترونیکی رابطه وجود دارد هم چنین نشان داده شد بین شغل و سطح تحصیلات افراد و تمایل به بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد. ۲-۴ مدل مفهومی پژوهشمیزان …

مقاله – 
بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده  …

مقاله – بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

۱۱) رابطه بین ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۱X نشان داده‌شده برابر ۰۰۴/۰ -محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:“بین ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ …