پژوهش – 
تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده  …

پژوهش – تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده …

شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی واقعی (P)و اما برای محاسبه‌ی شاخص تولید سرانه، هرگاه ارزش تولید ناخالص واقعی سرانه تعدیل شده در یک کشور را با pppsi و حداکثر این ارزش را در کشورهای مورد مقایسه با pppsM و حداقل pppsm نشان دهیم شاخص(به روشی که توضیح آن موضوع این …

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۶

بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر استفاده از نوآوری- قسمت ۶

جدول (۴-۲): مشخصه عمومی، سن پاسخ دهندگان ۵۸جدول (۴-۳): مشخصه عمومی، تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۹جدول (۴-۴): آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۰جدول (۴-۵): آزمون t تک نمونه ای متغیرهای پژوهش ۶۱جدول (۴-۶): نتایج آزمون همبستگی تبلیغات دهان به دهان شخصی و تنوع استفاده از نوآوری ۶۲جدول (۴-۷): نتایج آزمون همبستگی متغیر …

شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن- قسمت ۱۰

شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن- قسمت ۱۰

رشد درصد تغییرات ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۴۵٫۵ ۶۴ ۶۴ ۴۴ جدول ۲-۱رشد و درصد تغییرات صادرات نرم افزار از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸(واحد میلیون دلار)۲-۳) کشورهای واردکننده نرم افزار ایرانافغانستان، ازبکستان، امارات، کانادا، آلمان، دومینیکن، مکزیک، تاجیکستان، مالزی، زیمباوه واردکننده نرم افزار ایران هستند این نرم افزارها بیشتر در حوزه‌های …