پایان نامه رشته مدیریت درباره : ابعاد کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

فصل اول: کلیات پژوهش
12

مقدمه
14
بیان مسئله
18
ضرورت پژوهش
20
اهداف پژوهش
21
فرضیهها
21
تعریف نظری و عملیاتی واژگان
21
الف)تعریف نظری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

22
ب) تعریف عملیاتی
23
فصل دوم : پیشینه پژوهش
24
الف)مرور مبانی نظری
24
روان شاسی مثبت نگر
25
پیشگیری و سالمزیستی
27
کیفیت زندگی
28
تاریخچه کیفیت زندگی
29
تعریف کیفیت زندگی
31
تعاریف کلی از کیفیت زندگی
32
تعریف اختصاصی (مربوط به کیفیت زندگی وابسته به سلامت)
32
تعریف دیگری از کیفیت زندگی وابسته به سلامت
33
ویژگی های کیفیت زندگی
33
چند بعدی بودن
34
ذهنی بودن
35
پویا بودن
35
شادمانی ذهنی و کیفیت زندگی
36
شادمانی ذهنی ، ساختار و مولفه ها
39
ابعاد کیفیت زندگی
43
بعداجتماعی
43
بعد روانی
46
سلامت
48
سلامت جسمی
49
سلامت روان
51
روابط اجتماعی
53
خانواده چیست؟
54
انواع خانواده
55
انواع خانواده های تک والدی
55
خانواده های تک والدی حاصل از طلاق
56
خانواده های تک والدی حاصل ازمرگ
57
خانواده های تک والدی حاصل از قصد و نیت
58
خانواده ای دارای مادر تک والدی
59
محدودیت خانواده های تک والدی
60
خانواده های دوباره ازدواج کرده
60
تشکیل خانواده های ازدواج مجدد
62
مزایای خانواده های دوباره ازدواج کرده
62
پیامد های ازدواج مجدد
62
والدینی که هرگز ازدواج نکرده اند
63
چه کسانی و تحت چه شرایطی بیشتر از همه احساس تنهایی می کنند؟
63
ازدواج مجدد و و ضعیت روانی زنان
66
پیشینه تحقیق درپژوهش های خارجی
68
پیشینه تحقیق درپژوهش های داخلی
72
فصل سوم : روش پژوهش
73
روش پژوهش
73
جامعه آماری
73
نمونه و روش نمونه گیری
7
4
ابزار جمع آوری اطلاعات
74
پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36
76
شیوه نمره گذاری پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36
78
پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36
78
روایی پرسشنامه کیفیت زندگی
79
روش اجرای پژوهش
79
روش آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها

مطلب مشابه :  مقاله درمورد دانلودمعادله ساختاری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
81
مقدمه
82
الف)نتایج مربوط به مشخصات آماری نمونه مورد پژوهش(آمار توصیفی)
85
ب)یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه با توجه به فرضیه ها(آمار استنباطی)
94
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
95
خلاصه یافته ها
105
یافته های جانبی
107
نتیجه گیری
107
محدودیت پژوهش
108
پیشنهاد های پژوهشی
109
پیشنهادات کاربردی
110
منابع

111
منابع فارسی
116
منابع لاتین
120
پیوستها
121
پرسشنامه کیفیت زندگی
125
چکیده لاتین

30
شکل1-2: ارتباط کیفیت زندگی مربوط به سلامت و کیفیت زندگی
37
جدول2-2: مولفههای شادمانی ذهنی
42
جدول3-2 : ابعاد کیفیت زندگی و عناصر تشکیل دهنده آن
57
جدول4-2: خانواده های تک والدی حاصل ازمرگ
82
جدول1-4 : توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد برحسب سن
82
جدول2-4: توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد برحسب تحصیلات
83
جدول3-4 : توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد برحسب درآمد
84
جدول4-4: توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد برحسب طول مدت فقدان
85
جدول5-4: مقایسهی کیفیت زندگی زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکردهی شاهد
85
جدول6-4: مقایسهی عملکرد جسمانی زنان ازدواج مجدد کرده وازدواج نکردهی شاهد
86
جدول7-4: مقایسهی کارکرد نقش-جسمی در زنان ازدواج مجدد کرده و نکردهی شاهد
86
جدول8-4 : مقایسهی درد بدنی در زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکردهی شاهد
87
جدول 9-4 : مقایسهی سلامت عمومی زنان ازدواج مجدد کرده وازدواج نکردهی شاهد
87
جدول 10-4: مقایسهی سرزندگی در زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکردهی شاهد
88
جدول 11-4 : مقایسهی عملکرد اجتماعی در زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکرده
88
جدول 12-4: مقایسهی کارکرد نقش هیجانی در زنان ازدواج مجدد کرده و ازدواج نکرده
89
جدول 13-4: مقایسهی سلامت روانی زنان ازدواج مجدد کرده وازدواج نکردهی شاهد
89
جدول14-4:ماتریس همبستگی بین سن و کیفیت زندگی
90
جدول15-4: توزیع فراوانی سطوح تحصیلات آزمودنی ها
90
جدول 16-4: نتایج آزمون Fبر اساس سطوح مختلف تحصیلات و کیفیت زندگی
91
جدول 17-4: توزیع فراوانی درآمد
91
جدول18-4 : نتایج آزمونF بر اساس سطوح مختلف درآمد و کیفیت زندگی
92
جدول19-4: نتایج آزمون توکی برای مقایسه های یک به یک سطوح درآمد متفاوت
92

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه مدیریت :ارتباط با مشتری

جدول20-4 :توزیع فراوانی طول مدت فقدان آزمودنی ها
92
جدول21-4: نتایج آزمون Fبر اساس طو ل مدت فقدان و کیفیت زندگی

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما در بزرگسالی قبول میکنیم. به علاوه انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی، نقطه عطفی در رشد و پیشرفت شخصی تلقی میشود. در

دیدگاهتان را بنویسید