منابع پایان نامه درمورد کاتد،، (ب-۳)، ۹۶، ۵/۴

دانلود پایان نامه

فشار بهینه کاتد ۷۱
شکل (۵-۸) ماکزیمم توان به ازای دما و فشارهای مختلف کاتد. فشار آند ثابت و برابر فشار بهینه آند ۷۱
شکل (ب-۱) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۵ بار ۹۵
شکل (ب-۲) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و فشار کاتد، فشار آند ثابت و برابر ۵/۴ بار ۹۶
شکل (ب-۳) بیشینه توان بر حسب دمای سلول و

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع رضایت مشتریان، رضایت مشتری

دیدگاهتان را بنویسید