منبع پایان نامه ارشد درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش بازار

گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد. بنابراین یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود است .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از استفاده کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه سود واجزای تشکیل دهنده آن با ارزش شرکتها پرداخته می شود.
1-2 بیان مساله
نقش و اهمیت بازارهای سرمایه در گردآوری و جهت‌دهی سرمایه‌های پراکنده به منظور به‌کارگیری در حوزه‌ها و فعالیت‌های مولد بر کسی پوشیده نیست، که در آن سرمایه‌گذاران پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر در این بازار سرمایه‌گذاری می‌نمایند، بعضی به هدف خود دست می‌یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می‌دهند. لذا تحقیق درباره مقوله‌های مؤثر بر بازار سهام می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کمک کرده و وضع سرمایه‌گذاری بهتر گردد. در حال حاضر، اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین اطلاعات موجود و در دسترس ‌باشد که در امر تصمیم‌گیری مورد استفاده سرمایه‌گذاران است.
از مهم‌ترین تصمیمات مرتبط با سهامداران فعلی و بالقوه شرکت، تصمیم در مورد خرید یا فروش سهام شرکت است. در صورتی که به اتکای اطلاعات موجود در صورتهای مالی، شاهد افزایش میزان تقاضا برای خرید(فروش) سهام شرکتی باشیم، این امر افزایش(کاهش) قیمت سهام و به تبع آن افزایش(کاهش) ارزش بازار شرکت را به همراه دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که، اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکت‌ بر ارزش بازار شرکت‌ اثر دارد. یا به عبارت دیگر بین اطلاعات حسابداری و ارزش بازار شرکتها رابطه وجود دارد.
در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران، میزان سودآوری شرکتها است. اما باید توجه داشت که استناد به رقم سود خالص بدون توجه به اقلام تشکیل دهنده آن، مسلماً منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم‌گیری میگردد.
تصمیم‌گیری صرف بر اساس سودخالص موجب گمراهی سرمایه‌گذارانی می‌گردد که با دید بلندمدت وارد بازار سرمایه شده‌اند، لذا در تصمیمات سرمایه‌گذاری عدم آگاهی و اتکا به سودخالص بدون توجه به اجزای تشکیل‌دهنده آن احتمالاً منجر به اخذ تصمیمات نامناسب و عدم تحصیل بازده مورد انتظار خواهد شد. بنابراین در تحلیل سودخالص باید به این نکته توجه کنیم که سودخالص خود از اجزایی تشکیل می‌شود که این اجزا دارای ویژگیهای متفاوتی می‌باشند و احتمالاً هر کدام از این اجزا با توجه به ویژگی‌های خاص خودشان می‌توانند اطلاعات مفیدتر و تصمیمات مناسبتری را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشند. مثلاً در یک تقسیم بندی سودخالص را می‌توان به صورت مجموع جریانات نقدعملیاتی(CFO) و کل اقلام تعهدی(TACC) نشان داد. از ویژگیهای جزء نقدی سود(جریانات نقد عملیاتی) این است که بر اساس معیارهای عینی محاسبه شده، در نتیجه قابل رؤیت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است. هم‌چنین به واسطه‌ی عدم وجود اقلام تعهدی در این بخش( بخش نقدی سود) امکان دستکاری در آن وجود ندارد. اما در مورد این بخش از سود عده‌ای اعتقاد دارند که به دلیل عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه‌ها، نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین ارزش شرکت باشد و بخش تعهدی سود که در آن اصل تحقق و تطابق مورد توجه قرار می گیرد اطلاعات مربوط‌تری را نسبت به بخش نقدی به استفاده‌کنندگان ارائه می‌دهد اما در مورد اقلام تعهدی نیز به دلیل احتمال دستکاری سود توسط مدیریت(مدیریت سود) و نیز برآوردهایی که می تواند دور از واقعیت باشد این امکان وجود دارد که کمتر از بخش نقدی سود مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. اما باید توجه نمود که مدیریت سود در بازار سرمایه همیشه در جهت منافع مدیریت تعبیر نمی‌شود بلکه عده‌های اعتقاد دارند دستکاری اقلام تعهدی می‌تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران باشد و مدیریت برای آگاهی دادن به بازار سرمایه در مورد وضعیت مطلوب آتی اقلام تعهدی را دستکاری کند چنین برداشتی از مدیریت سود، توجه سرمایه‌گذاران را به جزء تعهدی سود جلب می‌کند.
برای بررسی دقیق تر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به اقلام تعهدی، می‌توان جزء تعهدی سود را به دو بخش اقلام تعهدی جاری و غیرجاری تفکیک نمود. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه‌مدت و گردش بیشتر دارند و بر حسابهای سرمایه در گردش تأثیر می‌گذارند اما اقلام تعهدی غیرجاری بر حسابهای سرمایه‌ درگردش تأثیر نمی‌گذارند از این رو به نظر می‌رسد نقش متفاوتی در بهبود ارتباط سود با ارزش شرکت ایفا می‌نمایند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که در تقسیم بندی سود به دو بخش نقدی و تعهدی کدام بخش اثر بیشتری را در تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد یا به عبارت دیگر محتوای اطلاعاتی کدام جزء سود (نقدی، اقلام تعهدی جاری یا اقلام تعهدی غیرجاری) بیشتر است؟
می‌دانیم که اطلاعاتی دارای محتوا است که تأثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایه‌گذاران داشته باشد و همان‌طور که بیان شد از مهم‌ترین تصمیمات سرمایه‌گذاران، تصمیم در مورد خرید یا فروش سهام شرکت است. در صورتی که به اتکای اطلاعات موجود در صورتهای مالی، شاهد افزایش میزان تقاضا برای خرید(فروش) سهام شرکتی باشیم، این امر افزایش(کاهش) قیمت سهام و به تبع آن افزایش(کاهش) ارزش بازار شرکت را به همراه دارد. بنابراین هر کدام از اجزای سود که محتوای اطلاعاتی بالاتری داشته باشند، منجر به افزایش ارزش شرکت می شوند و رابطه معنادارتری بین آن جزء و ارزش بازار شرکت وجود خواهد داشت.بنابراین می‌توان سود را در تقسیم‌بندیهای متفاوت به اجزایش تفکیک کرد و با مقایسه شدت رابطه بین هر کدام از اجزای سود با ارزش بازار شرکت دریافت که کدام یک از اجزای سود محتوای اطلاعاتی بالاتری را نسبت به سایر اجزای سود دارد.
1-3 اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق عبارت است از بررسی رابطه میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران است.
1-4 اهمیت وضرورت تحقیق
توجه به نتایج تحقیق می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب کمک کند زیرا اطلاعات مالی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است ‌و در میان اطلاعات مالی، سودخالص از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما توجه به این نکته که تکیه صرف بر رقمی مانند سودخالص نتایج قابل قبولی برای سرمایه‌گذاران به‌دنبال نخواهد داشت. بنابراین تعیین جزئی از سودخالص که دارای رابطه قویتری با ارزش بازار شرکت است به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا شیوه‌های تصمیم‌گیری خود را مورد بازنگری قرار داده و با اصلاح روشهای تصیم‌گیری، تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسبتر که منجر به کسب بیشترین بازده برای آن‌ها می‌شود را اتخاذ کنند.
1-5 فرضیه های تحقیق
ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سود عملیاتی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
ارتباط سود عملیاتی نسبت به جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی غیرجاری با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به سود عملیاتی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی ، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری نسبت به جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به صورت کلی با ارزش بازار شرکت ها مربوط تر است.
1-6 روش شناسی تحقیق
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای غیرمالی ( تولیدی) پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهران ازسال1383هجری شمسی تاپایان سال1389هجری شمسی می باشد.
نمونه های موردمطالعه دراین تحقیق بااستفاده ازروش غربالگری وبا توجه به معیارهای زیرانتخاب می‌گردد :
اطلاعات کامل هریک ازشرکتهای مورد مطالعه طی دوسال قبل از قلمرو زمانی تحقیق موجود باشند.
شرکتها درطول دوره ی تحقیق تغییرسال مالی نداده باشند.
نوع فعالیت شرکت‌ها تولیدی باشد، لذا مؤسسات مالی، سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه، شرکت‌های لیزینگ و هلدینگ در نمونه آورده نمی‌شوند .
برای افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی آنها 29اسفند باشد.
وقفه معاملاتی حداکثر 6 ماه در سال باشد.
برای جمع آوری داده ها واطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق،ازسایتهای رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران،بانکهای اطلاعاتی ازقبیل نرم افزار ره آورد نوین سایتهای irbourse ،ایران تحلیل،rdis ،اکسل ودیگر سایت‌های معتبراستفاده شده است.
برای تحلیل کلیت الگوهای رگرسیونی از آماره F وبرای معناداری ضرایب پارامترهای الگوهای رگرسیون از آماره t استفاده خواهد شد. البته در تحلیل وتفسیر نتایج به آماره های R^2وDW و برای تعیین چیدمان داده‌ها (مقطعی یا ترکیبی) به نتایج آزمون Fلیمر و هاسمن توجه خواهد گردید.
1-7 واژه ها واصطلاحات کلیدی:
اقلام تعهدی: اقلام تعهدی به صورت تفاوت میان سود حسابداری وجریانهای نقدی حاصل از عملیات تعریف می شود.مقدار مثبت برای این معیار حاکی از فزونی سود بر جریانهای نقدی شرکت است واین تفاوت ناشی از بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری وتصمیم های مدیریت در زمینه چگونگی وزمان افشای درآمدها وهزینه ها است.(دیمیترپولس1 وهمکاران ،2009)
اقلام تعهدی جاری: به آن دسته از اقلام تعهدی (به جزوجه نقد،سرمایه گذاری کوتاه مدت وحصه جاری بدهی بلند مدت)که در نتیجه فعالیتهای جاری وطی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی وگزارش شوند،سرمایه درگردش غیرنقدی اطلاق می شود.این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی وبدهی عملیاتی جاری است. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت ودرگردش بیشتری دارند. (دستگیر،89)
اقلام تعهدی غیرجاری: آن دسته از اقلام تعهدی که از فعالیتهای عملیاتی غیر جاری واحد تجاری بدست می آیند، خالص داراییهای عملیاتی غیر جاری گفته می شود، که از تفاوت داراییها وبدهی های عملیاتی غیر جاری بدست می آیند.(دستگیر،89)
جریان وجوه نقد آزاد2: جریانهای نقدآزاد، ازجمله ابزارهای اطلاعاتی قابل توجه برای مدیران وسرمایه گذاران است که از اهمیت فوق العاده ای در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، بالابردن انگیزه وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری وتامین مالی داخلی برخوردارند.(رضوانی رازوهمکاران،1388).
وجوه نقد عملیاتی: جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی است که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می‌کند. (ثقفی وهاشمی 83)
1-8 خلاصه مباحث آینده
در این تحقیق در فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته شده وهمچنین خلاصه نتایج چندین تحقیق صورت گرفته ارائه شده است . در فصل سوم به روش شناختی تحقیق وروشهای آماری مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل اطلاعات وآزمون فرضیات پرداخته شده است. ودر فصل چهارم با استفاده از تحلیل آماری فرضیات تحقیق موردآزمون قرار گرفته اند ودر فصل پنجم نتایج تحقیق وتحلیل آنها وپیشنهادات بیان شده اند ودرنهایت فهرست منابع وماخذ نیز ارائه شده است.
2-1 مقدمه
تاکید اولیه در گزارشگری مالی، ارایه اطلاعاتی در مورد عملکرد بنگاه است که بوسیله سود واجزای متشکله آن فراهم می آید.به عبارت دیگر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *