پایان نامه درمورد (kg، شمارنده، s-1)، کاتد

کسر مولی
مختصات عمود بر صفحه غشا (cm)
ضریب خالص انتقال آب، ضریب انتقال بار
ویسکوزیته گاز (kg m-1s-1)
پتانسیل اتلافی (v)
چگالی (kg m-3)
ویسکوزیته سینماتیکی (cm2 s-1)
بالا نویس
شمارنده
مقدار مرجع
مقدار موثر
زیر نویس
کانال
مقدار موثر
سمت آند
سمت کاتد
هیدروژن
آب
اکسیژن
فعال
حالت پایه

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه هواپیماها، spill-return، ۱۹۲۱ثبت، بویلرهای

دیدگاهتان را بنویسید