پایان نامه درمورد (kg، شمارنده، s-1)، کاتد

دانلود پایان نامه

کسر مولی
مختصات عمود بر صفحه غشا (cm)
ضریب خالص انتقال آب، ضریب انتقال بار
ویسکوزیته گاز (kg m-1s-1)
پتانسیل اتلافی (v)
چگالی (kg m-3)
ویسکوزیته سینماتیکی (cm2 s-1)
بالا نویس
شمارنده
مقدار مرجع
مقدار موثر
زیر نویس
کانال
مقدار موثر
سمت آند
سمت کاتد
هیدروژن
آب
اکسیژن
فعال
حالت پایه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان قابلیت اعتماد، متغیر وابسته، انعطاف پذیری

دیدگاهتان را بنویسید