دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری

دماسنج خلق گروه آزمایش ۵۶
جدول شماره ۴-۴:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک گروه آزمایش ۵۶
جدول شماره ۴-۵:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان دارویی در کاهش افسردگی بر اساس دماسنج خلق گروه آزمایش ۵۷
جدول شماره ۴-۶:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان دارویی در کاهش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های (عج)، زمین،، دادگری،، وارثان

دیدگاهتان را بنویسید