فایل پایان نامه روانشناسی استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه

رایانهای و غیر رایانهای درمان رفتاری است. رفتار رایانهای کاربرد برخط واقعی را با هدف اولیه پرهیز از کاربردهای مشکل زا بررسی می کند در حالیکه استفاده کنترل شده از اینترنت برای اهداف قانونی است برای مثال یک وکیل معتاد به دیدن عکسهای جنسی اینترنتی نیاز به یادگیری برای خودداری از دیدن وب سایتهای افراد بالغ دارد، در حالیکه هنوز توانایی دسترسی به اینترنت برای هدایت تحقیق قانونی و فرستادن ایمیل به مراجعان را دارد. رفتار غیر رایانهای به کمک به مراجعان برای گسترش تغییرات مثبت شیوه زندگی برای زندگی بدون اینترنت تمرکز دارد. فعالیتهای زندگی که با رایانه انجام نمیشوند ممکن است شامل عملکرد ارتباطی، اجتماعی و شغلی شده و با آن ارزیابی شوند. یانگ استفاده کردن از ثبت روزانه اینترنت را برای ارزیابی رفتار رایانهای حد پایه برای درمان کلینکی پیشنهاد کرد. وقتی که حد پایه مشخص شد درمان رفتاری برای یادگیری مجدد اینکه چگونه از اینترنت برای دستیابی به بازده خاص استفاده شود مثل کاربرد برخط تعدیل شده و خصوصاً پرهیز از کاربردهای برخط مشکلزا و استفاده کنترل شده برای اهداف قانونی مورد استفاده قرار داد. مدیریت رفتار برای هر دو کاربر رایانه و رفتار غیر رایانهای انطباقی بر روی رفتار کنونی تمرکز دارد (یانگ، 2007).
2-1-11-اقدام های درمانی
2-1-11-1- دارو درمانی :
هادلی و همکاران (2006 ) نتایجی را از یک مطالعه 19 آزمودنی که به وسواس فکری ـ عملی کامپیوتر مبتلا بودند گزارش کردند. آنها به دنبال توقف 9 هفتهای دارو نما به مدت 10 هفته، داروی سیتالوپرام دریافت کردند. در اولین مرحله (مرحله دارونما) آزمودنی‌ها بهبود چشمگیری در ساعاتی که به فعالیت کامپیوتری غیر اصولی میپرداختن تجربه کردند و این بهبودها در سرتاسر مرحله دوم هم ادامه داشت (مرحله دارو). اگر چه تفاوتهای چشمگیری بین گروهای مصرف داروی سیتالوپرام و داروپلاسبو وجود نداشت این نتایج نشان داد بهبودی که آزمودنیها تجربه کردند میتواند نتیجه تأثیر دارونما باشد.
ساتر و همکاران به نقل یانگ (1999)در یک مورد جداگانه گزارش کردند که داروی سیتالوپرام اصرار آزمودنیها را برای قمار بازی اینترنتی کاهش می دهد.
شاپیرا و همکاران (2000) از نتایج داده های مرتبط به گذشته از مدیریت داروی که روی 15 نفر از افرادی که استفاده مشکل زا از اینترنت داشتند را گزارش کردند. 5 نفر از 14 (36%) نفرآزمایشهای درمان انفرادی ضد افسردگی دریافت و به نتایج مطلوبی دست یافتند که با عنوان کاهش معتادل و مشخص در استفاده از اینترنت، تعریف شد. از بین 9 نفری که آزمایشهای (مثل فلوکستین، پارادوکسین، سرترالین) دریافت کرده بودند فقط در دو نفر نتایج رضایتبخشی مشاهد شد و همچنین از بین 24 نفر مورد آزمایش که یک داروی تعدیل کننده رفتار دریافت کرده بودند فقط در 14 نفر از آنها نتایج مثبتی مشاهده شد این پاسخهای مطلوب وقتی در آزمایشها به طور همزمان از محرکها یا داروهای ضد افسردگی استفاده شد به 75/0 افزایش یافت.
2ـ1ـ11ـ2ـ روان درمانی
پارسنز به نقل یانگ (1999) بیان کرد که درمان شناختی- رفتاری برای درمان اعتیاد اینترنتی اصلاح شده است مشاهده کرد که این روشها برای بسیاری از درمانگران حوزه درمان سلامت روانی که به آن آشنا هستند نه تنها برای درمان سوء مصرف مواد بلکه برای اعتیادهای غیرشیمیایی، مثل اعتیاد اینترنتی بکار میبرند. آنها این تکنیکها را برای یک دانشجو 18 ساله کالج که اینترنت معتاد بود بکار بردند. یانگ (2007). اخیراً راهنمایی را، برای درمانگران که با معتادان به اینترنت کار میکنند ابداع کرد. که تکنیکهای شناختی- رفتاری درآن بکار میرود او می نویسد حالتهای عاطفی، شناختهای انطباقی و وقایع زندگی میتواند بعنوان رها سازی برای رفتار هرزه گری اینترنتی بکار رود. رها سازهای عاطفی شامل: افکار منفی و احساساتی مثل احساس افسردگی، ناامیدی و بدبینی میشوند. شناختهای انطباقی تعمیم افراطی، انتزاع انتخابی، بزرگ نمایی، شخصیسازی که ممکن است با سوء استفاده از اینترنت همراه شود. و او تمرینات ذیل را برای پرهیز کاربران مشکل دار اینترنت پیشنهاد میکند: 1- تمرین رفتار مخالف. 2- متوقف کنندهای بیرونی : مثل یک هشدار دهنده، زمانی که جلسه استفاده از اینترنت پایان پیدا کند. 3 – تنظیم محدویت زمانی. 4 – تنظیم اولویت های وظایف کاری برای رسیدن به اهداف اینترنتی در طی هر جلسه استفاده ازاینترنت. 5 – استفاده از کارتهای یادآور که روی کامپیوتر نصب میشود که پنج مشکل عمدی که به وسیله اعتیاد اینترنتی به وجود میآید روی کارت ها لیست شده است. و شامل یک لیست موازی از پنج فایده عمده کاهش استفاده از اینترنت است.6 – ایجاد یک سیاهه شخصی بخاطر اینکه درمانگر به مراجعه کمک کند که فعالیتهای را برای دور کردن او از کامپیوتر جایگزین شود.7-کتابهای خود یاری و نوارهای بصورت برخط در دسترس هستند که ممکن است برای بعضی از افراد معتاد به اینترنت مفید باشد.
2-1-11-3-رفتاردرمانی
رویکرد رفتارنگری، با اعتقاد بر این که اصولاً شرطی شدنها و پاداشهای نهفته در فنآورهای ارتباطی، موجبات وابستگی و اعتیاد کاربران را پدیدآورده است، خط مشی درمانی منزجر کردن کاربر، از فنآوری مورد نظر را مدنظر خود، قرار میدهد. و روش درمانی رفتاری دیگری که در همین زمینه مؤثر واقع میآید، روش کم اثر کردن تدریجی حساسیت است. مبنای این روش درمانی، کاهش تدریجی حساسیت فرد است (منطقی،1387).
2-1-12-عواقب منفی استفاده ازاینترنت
اگر چه تأثیرات جسمی کاربرد اینترنت در مقایسه با اعتیاد به مواد شیمیایی کمتراست استفاده اعتیادآور از اینترنت منجر به مشکلات شغلی ،آموزشی و خانوادگی می شود.
2-1-12-1- مشکلات خانوادگی
وکلای ازدواج موارد زیادی ازطلاق را در نتیجه رشد عشق بازی مجازی گزارش کردند. افراد ممکن است روابط برخط تشکیل دهند که تحت تأثیر زمان، زندگی واقعیشان را از دست بدهند. همسر معتاد شده خودش را از لحاظ اجتماعی منزوی میکند و از وقایع لذت بخش مثل بیرون رفتن برای شام با همسر، حضور در اجتماع، گردشهای ورزشی یا مسافرت امتناع میکند. و افرادی که شرکت در معاشرتهای عاشقانه برخط را ترجیح میدهند به تدریج توانایی آنها برای برقراری روابط سکس وعاشقانه زندگی واقعی رو به زوال می گذارد (صارمی وامیدوار، 1381).
2-1-12-2- مشکلات آموزشی
اینترنت بعنوان یک ابزار آموزشی برتر مدارس را برای کامل کردن خدمات اینترنتی در محیطهای کلاسیشان جذب کرده است. 86/0 از معلمان، کتابداران و هماهنگ کنندگان کامپیوتری پاسخ دهنده معتقد بودند که کاربرد کامپیوتر به وسیله بچهها عملکرد آنها را بهبود نمیبخشد. پاسخ دهندگان ادعا کردند اطلاعات اینترنت آنقدر غیر سازمان یافته و غیر مرتبط با برنامه تحصیلی مدرسه و کتابهای درسی است که بتواند به دانش آموزان برای رسیدن به نمره بهتر در آزمونهای استاندار شده کمک کند (همان منبع).
یانگ(1999) درباره ارزش آموزشی اینترنت به این نتیجه رسید که 58/0 از دانش آموزان افت عادات مطالعه، افت تحصیلی، غیبت کلاسی ازخود بروز می دهند. و در نتیجهی استفاده افراطیشان از اینترنت مورد آزمایش صلاحیت قرار گرفتن. اگر چه توانایی اینترنت آن را به عنوان یک ابزار تحقیقی ایدهال بدل ساخته است، با این حال دانشآموزان در وب سایتهای غیرمرتبط گردش میکنند، درگیر شایعات چت رمها میشوند، و بازیهای فعل و انفعالی را بجای بازی های واقعی انجام می دهند.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه روانشناسی پایگاه اجتماعی

2-1-12-3- مشکلات شغلی
یانگ(1999) سوء استفاده اینترنت در میان کارمندان نگرانیهای را برای مدیرانشان بوجودآورد است. یک تحقیق از هزار کمپانی نشان داد 55/0 ازمدیران اجرای معتقدند که زمان گردش در اینترنت برای اهداف غیرشغلی کارایی کارمندانشان را تحلیل می برد .
ماچلیس (1997) کارفرمایان که مطمئن نیستند چگونه با اعتیاد اینترنتی در میان کارمندشان روبرو شوند ممکن است به یک کارمندی که سوء استفاده اینترنت دارد با هشدار به تعلیقات کاری یا اخراج از کار بجای ارجاع او به برنامه کمکی خودیاری کارمندان واکنش نشان دهند.
2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت
درDSM –IV معیار مناسبی برای تشخیص این اختلال وجود ندارد، نزدیکترین معیار قماربازی بیمارگونه است که شبیه به ماهیت مرضی استفاده از اینترنت است و همچنان درDSM-IV-TR طبقهبندی تشخیصی اعتیاد به اینترنت مبهم باقی مانده است و طبقهبندی این اختلال در آن متداول نیست (صارمی و امیدوار، 1381).
ولی با گذشته زمان اعتیاد اینترنتی آن قدر اختلال رایجی شد که در DSM-V گنجانده شده است. بطور، ضمنی تشخیص این اختلال طیف وسواس فکری ـ عملی که شامل کاربرد کامپیوتر چه بصورت بر خط یا آفلاین وشامل: حداقل سه نوع قمار بازی افراطی، تمایلات جنسی و پیامهای متنی میشود. همه این نوعها درچهار جزء ذیل گسترده هستند:1- استفاده افراطی: اغلب با از دست دادن یا غفلت از محرکهای پایه مرتبط است. 2- بیرونی: شامل احساس عصبانیت، تنش یا پریشانی، وقتی که کامپیوتر در دسترس نباشد. 3- تحمل: شامل نیاز به تجهیزات کامپیوتری بهتر، نرم افزارهای بیشتر و ساعتهای بیشتری برای استفاده از کامپیوتر میشود. 4- واکنشهای منفی: شامل عصبانیت ها، دروغ گفتن، ضعف در موفقیت، انزوای اجتماعی و فرسودگی میشود (بلاک، 2008).
تعدادی از برجستهترین تحقیقات درمورد اعتیاد اینترنتی در کره جنوبی منتشر شد ه است. بعد از ده مرگ مرتبط با بیماران قلبی ـ ریوی درکافی نتهای و قتلهای که در حین بازی انجام میشدند، کره جنوبی اعتیاد اینترنتی را یکی از جدی ترین موضوعات مربوط به سلامت عمومی در نظر گرفت با توجه به داده های که از سال 2006، بدست آمده کره جنوبی تخمین زد که تقریبا 210 هزار از بچههای کره جنوبی (21/0، سن 15-6 سال ) مبتلا به این اختلال هستند و نیاز به درمان دارند. و در حدود 80/0 از آنها نیاز به درمان های از نوع داروهای سایکوتروپیک داشتن و شاید 21تا 24 /0 نیاز به بستری شدن داشتن. بخاطر اینکه بطور میانگین دانش آموزان دبیرستانی کره جنوبی درحدود 23 ساعت در هفته به بازی کردن میگذراند، اعتقاد بر این بود 2/1 میلیون دانش آموز دیگر در خطر اعتیاد بودند و نیاز به مشاوره های پایهای داشتن. بطور ویژه، درمانگران نگران افزایش شمار افرادی بودند که به علت اینکه زمان بیشتری در استفاده از کامپیوتر میگذراندن از مدرسه یا محل کار اخراج می شدند. (همان منبع).
در ژوئن 2007 کره جنوبی 1043 مشاور را برای درمان اعتیاد اینترنتی آموزش داد و190 بیمارستان و مرکز درمانی ثبت نام این نوع بیماران را به منظور اقدامات پیشگرانه انجام میدادند. چین هم بطور فزایندهی نگرانیهای درباره این اختلال دارد. در کنفرانس اخیرا دکتر توی ران مدیر طب اعتیاد در بیمارستان مرکزی منطقه نظامی پکن گزارش کرد، که 7/13 /0 حدود ده میلیون از نوجوانان چینی که کاربر اینترنتی بودند معیار تشخیصی اعتیاد اینترنت را داشتن. بنابراین درسال 2007 چین محدویت استفاده از بازیهای کامپیوتری را شروع کرد و قانونهای جاری در این کشور بیشتر از سه ساعت استفاده روزانه را برای بازی تشویق نمی کند (همان منبع).

در آمریکا، آمار دقیقی از شیوع این اختلال در دست نیست بر خلاف آسیا، جایی که بطور متداول از کافی نتها استفاده میشود، در امریکا بازیها و سکس مجازی از خانه در دسترس است. و به خاطر شرم وحیا، از کاربران نتایج آماری نامعلوم بدست میآید و موضوع با بیماریهای چندگانه مختلط شده است که در حدود 86/0 موارد اعتیاد به اینترنت بعضی از اختلال معرفی شده در DSM-IV را دارند در یک مطالعه مشخص شد که بطور میانگین این بیماران 5/1 بیماری دیگر هم دارند(همان منبع).
2-1-14- جذب شدن
منظور از جذب شدن، عطف توجه و درگیر شدن عمیق با موضوع توأم با نفوذناپذیری در مقابل رویدادهایی است که معمولاً توجه فرد را به خود جلب میکنند. در این حال اطلاعات به گونهای غیر معمول و منحصر به فرد ارزیابی میشوند. به هنگام جذب، رویدادهای زمینهای و مزاحم اطراف نادیده گرفته میشوند. در این حالت فرد در مقابل عوامل مزاحم نفوذناپذیراست. البته به نظر روچ و مک کانکی (1990) ممکن است فردی که جذب چیزی شده است رویداداهای اطراف خود را نادیده بگیرد اما در عین حال نسبت به آنها آگاه باشد و اضافه میکنند که میتوان جذب را به عنوان زمینه (صفت) و یا تجربه (حالت) در نظر گرفت. گر چه جنبه صفت جذب شدن بخوبی بررسی شده است، جذب به عنوان یک حالت بخوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. کسی که در این رگه و صفت بالاست ممکن است مدتها مسحور غروب خورشید و مدتها به لکهای خیره شود. در این حالت فرد مجذوب جنبهای معمولاً نامتعارف و ذهنی از چیزی میشود که به آن توجه میکند. این موضوع ادراکی یا تصوری، توجه فرد را در اختیار میگیرد و حاضر و واقعی تلقی میشود.

مطلب مشابه :  طرح واره های ناسازگار

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تلگن (1982) در تبیین مفهوم جذب به نظر مزلو (1968) و مفهوم مسحور شدن و جذب که ویژگی تجربیات اوج است اشاره میکند. منظور از این گونه تجربیات، لحظاتی است که بخودی خود ارزشمند است. جذب حاصل توجه همه جانبه است، یعنی درگیر شدن کامل منابع ادراکی، حرکتی، تصوری و شناختی به نمود یگانهای از چیزی که به آن توجه میشود (تلگن و اتکینسون، 1974). به نظر ساس (2003، همان منبع) وقتی کسی جذب چیزی می شود:احساسی متفاوت از واقعیت به طور کلی و از خود به طور خاص دارد. روی برخی جنبههای واقعیت بیشتر متمرکز و متوجه میشود و سایر جنبههای آن واقعیت نادیده گرفته می شود.
– رویدادهایی که در حال عادی موجب حواس پرتی میشوند و مانع توجه و تمرکز است، در حال جذب نادیده گرفته میشوند. از آنجا که یک موضوع محور توجه قرار میگیرد و منابع توجه را کاملاً به سوی خود جلب میکند، فرد کمتر تحت تاثیر رویدادهای بیرونی همزمان با آن قرار میگیرد. مولفه انگیزشی– عاطفی جذب موجب تسهیل تمایل و آمادگی برای درگیر شدن عمیق با موضوع مورد توجه
می شود. (پناهی شهری، 1388).
جذب با لذت از موسیقی ( اسنادگراس و لین، 1989،همان منبع) ، ذوق هنری (کومس و همکاران، 1988، همان منبع) و درگیر شدن با مطالعه (فلوز و آرمسترانگ، 1977) رابطه دارد. جذب یک ویژگی و رگه پایدار شخصیتی است و بین دو جنس تفاوتی در این رگه مشاهده نشده است (تلگن و همکاران، 1988). کسانی که صفت جذب شدن بالایی دارند منابع توجهی خود را با اشتیاق درگیر میکنند و با همه حواس خود به همه جنبههای یک تجربه توجه میکنند، اینگونه تجربیات فقط انگیزههای درونی آنها را ارضا میکند و سود بیرونی ندارد ( همان منبع ).
2-1-15-غرق شدن
در فرهنگ آکسفورد غرق شدن به این معانی آمده است: “فرو رفتن در آب، سایر مایعات یا چیزهای دیگر و جذب شدن در برخی شرایط، اعمال، علاقه ها و از این قبیل”. غرق شدن، احساس عمیقا درگیر شدن و چیزی را واقعی باور کردن است ( همان منبع).
تجربه حضور یا احساس آنجا بودن در محیطی غیر از محیط فیزیکی معمول، تجربهای ذهنی است که در بسیاری از سیستمهای رسانهای تعاملی و غیر تعاملی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله محیطهای مجازی، تله رباتیک، سینما، ویدئو کنفرانس و تلویزیون. گرچه محیطهای رسانهای جاری بندرت فرد را کاملاً از واقعیت فیزیکی اطراف خود جدا میکنند، کاربران غالبا گزارش میکنند که چنان غرق در این گونه محیطهای واسطهای شدهاند که گویی واقعا آنجا بودهاند، بویژه در محیطها و رسانه های غرق کننده و تعاملی، کاربران به گونهای پاسخ میدهند که شبیه پاسخهای آنها در محیط واقعی است (ایجسلستیجن و همکاران، 2001).
غرق شدن در محیط مجازی، یک حالت روان شناختی است که در آن فرد خود را محصور، احاطه شده و در حال تعامل (واقعی یا خیالی) با یک محیط مجازی احساس میکند. این تعریف غرق شدگی نباید با تعریفی که غالباً از غرق شدگی که به عنوان یک شاخص عینی تلقی شده است اشتباه شود (شومی و همکاران، 2001). ارمی و مایرا (2005) جذب شدن و غرق شدن را یکدیگر متمایز کرده اند. منظور از جذب شدن، جهت گیری توجه به سوی تجربه است، وقتی کسی در تجربه ای جذب می شود در واقع با آن

دیدگاهتان را بنویسید