منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

(۴-۲) پیل سوختی و دستگاه تست پژوهشگاه دانشگاه ۵۸
شکل (۴-۳) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت oC60 و فشار متغیر ۵۹
شکل (۴-۴) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در فشار ثابت ۱ بار و دمای متغیر ۶۰
شکل (۵-۱) سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک لینک شده باMATLAB Simulink ُُُ ۶۴
شکل(۵-۲) ماکزیمم توان به ازای مقادیر مختلف

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع جمع آوری اطلاعات، مبانی نظری

دیدگاهتان را بنویسید