منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

(۴-۲) پیل سوختی و دستگاه تست پژوهشگاه دانشگاه ۵۸
شکل (۴-۳) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت oC60 و فشار متغیر ۵۹
شکل (۴-۴) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در فشار ثابت ۱ بار و دمای متغیر ۶۰
شکل (۵-۱) سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک لینک شده باMATLAB Simulink ُُُ ۶۴
شکل(۵-۲) ماکزیمم توان به ازای مقادیر مختلف

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه انژکتور، قطرهای، سوراخ، اریفیس

دیدگاهتان را بنویسید