منبع تحقیق با موضوع اشتغال غیررسمی، بخش غیررسمی، محدودیت ها، نیروی کار

دانلود پایان نامه

اقتصادی نیروی کار بخش غیررسمی شهر زابل را بررسی که اطلاعات طبق پرسشنامه بدست آمد. بنابراین ،از این پژوهش انتظار آن راداریم تا شاخص های مربوط به اشتغال غیررسمی شهر زابل را بررسی کنیم .
محدودیت های پژوهش:
در جریان این کار تحقیقی پیش بینی می شد دو مشکل مهم پیش آید که با اقدامات به عمل آمده تأثیری بر نتایج پژوهش نداشت.
الف) پیش

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع می‌کند،، راندن، نمونه،، حجم‌های

دیدگاهتان را بنویسید