منبع تحقیق با موضوع اشتغال غیررسمی، بخش غیررسمی، محدودیت ها، نیروی کار

اقتصادی نیروی کار بخش غیررسمی شهر زابل را بررسی که اطلاعات طبق پرسشنامه بدست آمد. بنابراین ،از این پژوهش انتظار آن راداریم تا شاخص های مربوط به اشتغال غیررسمی شهر زابل را بررسی کنیم .
محدودیت های پژوهش:
در جریان این کار تحقیقی پیش بینی می شد دو مشکل مهم پیش آید که با اقدامات به عمل آمده تأثیری بر نتایج پژوهش نداشت.
الف) پیش

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی قانون اساسی، جمهوری اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید