منبع تحقیق با موضوع شهرستان زابل، نیروی کار، جمهوری اسلامی، ویژگی های اجتماعی

مبتنی بر حس نوع دوستی و برای تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
اهداف پژوهش :
بررسی ویژگیهای مشاغل غیررسمی شهر زابل
اهداف اختصاصی:
الف)شناخت ویژگی های اجتماعی نیروی کار عرضه شده در شهرستان زابل .
ب) شناخت ویژگی های اقتصادی نیروی کار عرضه شده در شهرستان زابل .
ج) ارائه راهکارهایی برای سامان دهی نیروی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد درموردقلام تعهدی، اقلام تعهدی، سود حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید