پایان نامه با موضوع رضایت مشتری

دانلود پایان نامه

کننده عمل می کند.
مشتری: مشتریان مردمی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آن ها نیاز دارند و از آن ها بهره مند می برند و چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است بنابراین مشتریانی دارد.
رضایت مشتری : رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می شود؛ احساس مورد نظر

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره نجعلهم، زمینشان، کنیم،، [زمین]

دیدگاهتان را بنویسید