پایان نامه رایگان با موضوع (۲-۳).، HF-LPME، فازی،، (ب)

امتزاج با آب به میزان قابل توجهی بیشتر از محیط آبی است. در این روش، فاز استخراجی مستقیماً با GC سازگار است، در حالی که برای آنالیز با HPLC یا CE9 به تبخیر حلال و ترکیب دوباره در محیط آبی نیازمند می‌باشد.

شکل (۲-۳). اصول استخراج HF-LPME (الف) دو فازی (ب) سه فازی

در سیستم سه فازی، محلول گیرنده فاز آبی دیگری است که در آن گونه

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مختلف،، s-1)، (V)، (cm2

دیدگاهتان را بنویسید