پایان نامه رایگان با موضوع HF-LPME، غشا۱۱، گونه‌ها، (۱۹،

بهینه شوند (۱۹، ۱۸).
علاوه بر دو سیستم HF-LPME اشاره شده که معمولاً براساس گرادیان pH و یا انتقال توسط حامل می‌باشد، اخیراً روش HF-LPME با اعمال یک میدان الکتریکی در دو سمت غشا انجام گرفته و تحت عنوان جداسازی الکتریکی غشا۱۱ نام گرفته است. در این روش، نیروی محرک برای استخراج گونه‌ها اختلاف پتانسیل است و گرادیان pH نقشی در استخراج

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های یسن"، "جاماساب، نامه"، "زند

دیدگاهتان را بنویسید