منابع مقاله درباره پنج عامل بزرگ شخصیت

دانلود پایان نامه

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن نئوفرم کوتاه، وجود ابعاد جزئی و متعدد به هر یک از صفات مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت و ضرورت سریع در مواقع لازم و مستمر در عدم تمایل آزمودنی ها به ابزاری طولانی در موقعیت های بالینی و پژوهشی ، نسخه کوتاهی از NEOPI – FFIR با عنوان « پرسشنامه پنج عاملی » ( NEO – FFI) طراحی شد. این پرسشنامه شامل 6 سوال است که بر اساس تحلیل عاملی نمرات NEO – PI که در سال(1986) اجرا شده بود به دست آمده است.

3-4-1- پایایی و روایی NEO –FFI

در خصوص اعتبار NEO –FFI نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس های NEO –FFI، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال: کاستا و مک کرا (1992) ضریب آلفای کرونباخ بین 68/0 ( برای موافق بودن ) تا 86/0 ( برای روان آزرده گرایی) را گزارش کرده اند. هلدن ( 1999) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنه 76/0 ( برای گشودگی ) تا 87/0 ( برای روان آزرده گرایی ) گزارش می کند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک (1995) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از 84/0، 75/0، 74/0 ، 75/0 و 83/..
پرسشنامه NEO –FFI در ایران توسط گروسی ( 1377) هنجاریابی شده است. پایایی این پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آزمون – آزمون مجدد در مورد 208 نفر از دانشجویان به فاصله 3 ماه به ترتیب 83/0 ، 75/0 ، 80/0 ، 79/0 و 79/0 برای عوامل C, A , O, E, N به دست آمده است.

مطلب مشابه :  تحقیق درباره ساختار سازمانی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین در تحقیق ملازاده (1381) ضرایب پایایی آزمون – آزمون مجدد در فاصله 37 روز در مورد 76 نفر از فرزندان شاهد به ترتیب 83/0 ، 78/0، 73/0، 79/0 و 85/0 برای روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی ، موافق بودن و با وجدان بودن گزارش شده است. آلفای کرونباخ نیز برای روان آزرده گردایی 86/0 ، برون گرایی83/0 ، گشودگی 74/0 ، موافق بودن 76/0، با وجدان بودن 87/0 و آلفای کل برابر 83/0 به دست آمده است.
در زمینه روایی همزمان این پرسشنامه چند جنبه ای شخصیتی مینه سوتا، پرسشنامه تجدید نظر شده کالیفرنیا، بررسی مزاج گیلفورد و زاکرمن، فهرست رگه های مقیاس بین فردی رابطه بالایی گزارش شده است.
گزارش هایی نیز در ارتباط با روایی عوامل NEO –FFI ارائه شده است. مک کرا و کاستا ( 1989) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده NEO با فرم کامل آن ت( NEO-PI ) مطابقت دقیقی دارد به گونه ای که مقیاس های فرم کوتاه، همبستگی بالاتر از 68/0 را با مقیاس های فرم کامل دارا می باشند. مک کرا و کاستا در مطالعه دیگری (1992) گزارش م

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته روانشناسی : الگوهای ارتباطی-متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید