منابع مقاله درباره پنج عامل بزرگ شخصیت

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن نئوفرم کوتاه، وجود ابعاد جزئی و متعدد به هر یک از صفات مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت و ضرورت سریع در مواقع لازم و مستمر در عدم تمایل آزمودنی ها به ابزاری طولانی در موقعیت های بالینی و پژوهشی ، نسخه کوتاهی از NEOPI – FFIR با عنوان « پرسشنامه پنج عاملی » ( NEO – FFI) طراحی شد. این پرسشنامه شامل 6 سوال است که بر اساس تحلیل عاملی نمرات NEO – PI که در سال(1986) اجرا شده بود به دست آمده است.

3-4-1- پایایی و روایی NEO –FFI

در خصوص اعتبار NEO –FFI نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس های NEO –FFI، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال: کاستا و مک کرا (1992) ضریب آلفای کرونباخ بین 68/0 ( برای موافق بودن ) تا 86/0 ( برای روان آزرده گرایی) را گزارش کرده اند. هلدن ( 1999) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنه 76/0 ( برای گشودگی ) تا 87/0 ( برای روان آزرده گرایی ) گزارش می کند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک (1995) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از 84/0، 75/0، 74/0 ، 75/0 و 83/..
پرسشنامه NEO –FFI در ایران توسط گروسی ( 1377) هنجاریابی شده است. پایایی این پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آزمون – آزمون مجدد در مورد 208 نفر از دانشجویان به فاصله 3 ماه به ترتیب 83/0 ، 75/0 ، 80/0 ، 79/0 و 79/0 برای عوامل C, A , O, E, N به دست آمده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین در تحقیق ملازاده (1381) ضرایب پایایی آزمون – آزمون مجدد در فاصله 37 روز در مورد 76 نفر از فرزندان شاهد به ترتیب 83/0 ، 78/0، 73/0، 79/0 و 85/0 برای روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی ، موافق بودن و با وجدان بودن گزارش شده است. آلفای کرونباخ نیز برای روان آزرده گردایی 86/0 ، برون گرایی83/0 ، گشودگی 74/0 ، موافق بودن 76/0، با وجدان بودن 87/0 و آلفای کل برابر 83/0 به دست آمده است.
در زمینه روایی همزمان این پرسشنامه چند جنبه ای شخصیتی مینه سوتا، پرسشنامه تجدید نظر شده کالیفرنیا، بررسی مزاج گیلفورد و زاکرمن، فهرست رگه های مقیاس بین فردی رابطه بالایی گزارش شده است.
گزارش هایی نیز در ارتباط با روایی عوامل NEO –FFI ارائه شده است. مک کرا و کاستا ( 1989) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده NEO با فرم کامل آن ت( NEO-PI ) مطابقت دقیقی دارد به گونه ای که مقیاس های فرم کوتاه، همبستگی بالاتر از 68/0 را با مقیاس های فرم کامل دارا می باشند. مک کرا و کاستا در مطالعه دیگری (1992) گزارش م

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *