منبع تحقیق با موضوع مطالعات اجتماعی

دانلود پایان نامه

بوجود آمد که مورد توجه قرارگرفت (هوانسیان 1390).
اهداف و برنامه های آموزش جهانی ، آموزش را تلاش برای ایجاد تغییر در روش ها و موقعیت اجتماعی تعلیم وتربیت برای آماده کردن بهتر فراگیران برای شهروندی درعصر کنونی تعریف می کند (علاالدین ، 1989).
برنامه ها و اهداف در مولفه های آموزش جهانی با توجه به ایدئولوژی ها و اهداف گوناگون در معانی مختلف بکار گرفته است که عبارتند از :
دسته ای اهداف آموزش جهانی را به معنای گزینش بعضی مسائل جهانی و ورود آنها به برنامه درسی دبیرستان تلقی می کنند ، بطوریکه دانش آموزان در وقت خالی برنامه هفتگی خود در مدرسه با مسائل جهان و روابط بین الملل آشنا شوند .

برخی دیگر آموزش جهانی را همچون طرحی می بینند که خصوصاً باید در برنامه درسی و اجتماعی وارد شود.
دسته دیگر برنامه های مولفه آموزش جهانی را مطالعه مسائل و موضوعات جهان ، چون آینده با ثبات ، زندگی بدون امنیت و عدالت اجتماعی در برنامه درسی و به صورت ” تلفیقی بین رشته ای ” یا فرا رشته ای تعریف می کنند (ضرغامی ،1389).
برنامه های درسی متعلق به آموزش جهانی آشکارا پیوند اهداف ، محتوا و فرآیندهای آموزشی مناسب برای دستیابی به چشم انداز جهانی را بیان می کنند ، توسعه چشم انداز جهانی باید از اصلاح چشم انداز معلمان آغاز گردد(بگلر، 1993).
آموزش جهانی چارچوب مفهومی و محتوایی واقعی چشم انداز مربوط به آموزش جهانی به معلمان جهت افزایش درک آنان نسبت به اهداف آموزش جهانی و همچنین پرورش و اصلاح نگرش ایشان در باره مسائل جهانی و بالاخره توانمندیهای معلمان برای ابداع راهبردهای آموزشی تازه .
سنجش وضعیت معلمان از جهت اختیارات و توانمندیهای تصمیم گیری در کلاس درس وهمچنین تغییر محتوای برنامه درسی .
درخواست از معلمان برای مشارکت در تعیین مناسب محتوای درس ها با اهداف آموزش جهانی به کمک معیارهایی که دراختیار آنها گذاشته می شود و توصیه هایی که برای مبانی و معیارهای تصمیماتشان ارائه می کنند.
تدارک شرایط آموزش برای بررسی انتقادی کتاب های درسی و برنامه درسی از جهت ، تامین فرصت های آموزشی برای گسترش چشم انداز جهانی ، پذیرش راهبردها و فنونی که مقتضی درک مفهومی و گرایشات ارزشی و خردمندانه معلمان است .
هرنظام آموزشی بربستری از نگرش های فلسفی – علمی و ضرورت های اجتماعی بنا می گردد. برای تدوین یک برنامه آموزشی با استدلال جهت اثبات برتری آن بهتر است زمینه ای متشکل از عناصر فلسفی ، علمی و اجتماعی انتخاب شود که هم مبین ضرورت های آن برنامه ، هم مرجع الزامات و مواضع متنوع آن در مورد گوناگون باشد(پایک ،1999).
1-4 هدف اصلی
بررسی اهداف مولفه های آموزش جهانی درکتاب های مطــالعات اجتماعی و جغرافیا دردوره اول متوسطه .

1-4-1 اهداف جزئی
– شناسایی مولفه ،آگـــــاهی از نظام ها در کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا در دوره اول متوسطه .
2- شناسایی مولفه ،آگــــاهی ازچشم انداز درکتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا در دوره اول متوسطه.
3- شناسایی مولفه ، مسئولیت پذیری درکتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا در دوره اول متوسطه.
4- شناسایی مولفه،ذهنیت فـرآیندی در کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا در دوره اول متوسطه.
1-5 سوال اصلی
تا چه اندازه به مولفه های آموزش جهانی درکتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا در دوره اول متوسطه پرداخته شده است ؟

سوالات فرعی
1- تا چه اندازه به مولفه آگاهی از نظام ها در کتاب هـــای مطالعات اجتماعی و جغرافیا در دوره اول متوسطه پرداخته شده است ؟
2- تا چه اندازه به مولفه آگاهی از چشم انداز درکتاب های مطــالعات اجتماعی وجغرافیا در دوره اول متوسطه پرداخته شده است ؟
3- تا چه اندازه به مولفه مسئولیت پذیری درکتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا در دوره اول متوسطه پرداخته شده است ؟
4- تاچه اندازه به مولفه ذهنیت فرآیندی درکتاب های مطــالعات اجتماعی و جغرافیادر دوره اول متوسطه پرداخته شده است ؟
1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
آموزش جهانی ، آموزش را تلاش برای ایجاد تغییر در روش ها و موقعیت اجتماعی تعلیم وتربیت برای آماده کردن بهتر فراگیران برای شهروندی درعصر کنونی تعریف می کند (علاالدین ، 1989). تعیین هدف برنامه در مولفه های آموزش جهانی به یادگیری تواناییها و مهارتهای لازم برای زیستن در جهان متغیر و متنوع است. زیرا هدف اصلی از مولفه های آموزش جهانی ، اصلاح نگرش یادگیرندگان به درهم تنیدگی وقایع ، نظام ها ، فرهنگ ها، جامعه ها و مولفه های زندگانی است (علم الهدی ، 1386)..
تحلیل محتوا : تحلیل محتوا فنی است که توصیف های ذهنی و تخمینی را تلطیف و تصفیه می کند و ماهیت و قدرت نسبی محرک هایی را که به شخص داده می شود، به صورت عینی آشکار می سازد .
مطالعات اجتماعی ، تسهیل تعلیم وتربیت از سوی معلم به نسل دانش آموزی بعنوان فراگیر در جهت انتقال دانش و آگاهی و آموزش مهارتهای اجتماعی و آموزه ها نسبت به جامعه در کسب منظم الگوها و قانون های جامعه به دانش آموزان محسوب می شود. و همچنین تعریف عملیاتی که استفاده از چک لیست محقق ساخته 20 سوالی که بر اساس ادبیات تحقیق و مبانی نظری تهیه شده است که براین مبنا سوال 1تا 5 به مولفه آگاهی از نظـام ها و سوال 6تا 10به مولفه آگاهی از چشم انداز و سوال 11تا 15 به مولـفه مسئولیت پذیری و سوال 16تا 20 به ذهنیت فرآیندی پاسخ داده می شود .روایی آن بر اساس نظر استاد راهنما و سایر متخصصین امر و پایایی آن از طریق الفای کرونباخ محاسبه خواهد شد .

2-1 مقدمه
ما در دنیای کنونی در شرایطی قرار داریم که می بایستی در مورد آن از آگاهی نسبی برخوردار باشیم چون ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، رفاه و امنیت و آینده همه مردم و ملل به طرز تفکیک ناپذیری با مسائل جهانی شدن گره خورده است.
فرآیند جهانی شدن بویژه در قلمروآموزش و پرورش بطور اجتناب ناپذیری متاثر ازشرایطی است درممالک پیشرفته جهان برای توسعه واستقرار نظام آموزش نوین خود درجهت پاسخگویی به احتیاجات و حوایج منطقه ای ، کلی و به گونه ای فراگیر در سطح جامعه جهانی مهیا کرده اند بدون توجه به چنین واقعیتی درک چگونگی منشاء سرآغاز و سرانجام تکوین فرآیند جهانی شدن آموزش وپرورش میسرنیست.
پویندگان راه اصلاحات فرهنگی و پیشگامان و نهضت های تربیتی وعلمی در جهان سخت براین باورند که هرگونه تحولات در قلمرو آموزش وپرورش ، بدون بهره گیری از ارجمند ترین و موجه ترین آرای تربیتی متقدمان و پویندگان راه اصلاحات که شالوده های نظری وفکری محکم واستواری را برای اصلاحات و تحولات فرهنگی وآموزش فراهم می سازد امکان پذیر نبوده است. حال اگر سیر تحولات آموزش وپرورش در کشورمان را ازقرون گذشته تاکنون مورد مداقه و بررسی قراردهیم به این نتیجه می رسیم که یک مضمون فکری منسجمی که بنیادهای نظری و مولفه های آموزش جهانی واجتماعی را برای حرکت های اصلاح طلبانه آموزش وپرورش ترسیم کند تاکنون وجود نداشته است . لیکن حاصل اغلب این تلاشها ، طی دوره نسبتاً طولانی بیشتر محدود به ترجمه ، تالیف ، انتشار صد ها کتاب درسی و مقالات علمی در زمینه معرفی وشناسایی آرای تربیتی علما و فلاسفه قدیم و جدید مغرب زمین از سقراط ، افلاطون ،ارسطو گرفته تا روسو ، پستالوزی ، هربارت ، ماریا مونته سوری و… دورکیم و جان دیویی بوده است .
شواهد موجود بسیاری از آثار بصورت کتاب و متون درسی در دانشگاهها ، مراکز آموزشی منتشر و بتدریج درشکل گیری و تدوین اهداف ، برنامه ها ، روش های تربیتی میهن عزیزمان در نیم قرن اخیر تاثیر بسزایی برجای گذاشته ، که جریان تولید افکار تربیتی مستقل با مطالبات و تحولات فرهنگی کشورمان همخوانی داشته است .مجموعه تفکرات وآرای عقاید تربیتی دانشمندان قدیم و جدید سایر ممالک جهان و بهره گیری بی چون وچرا ، در تنظیم و تدوین مبانی نظری هرگونه تغییر را به رغم شایستگی توام با استقلال اندیشه و عمل تربیتی نتوانسته ایم در روند جهانی آموزش وپرورش نقش موثری را ایفاء کنیم .
به اعتقاد آموزشگران جهانی برنامه ریزی واصلاحات آموزشی که صرفاً به سلیقه واراده مطلق سلسله مراتب و فرهنگ جامعه ، سطح توسعه پیشرفت خاص منطقه و بطور کلی موردنیاز کشور کاملاً مرتبط نباشد نمی تواند راه و روش جدیدی را در بازاندیشی نظام های آموزشی ارائه نماید (کومبز، 1970)
دارابودن اطلاعات وآگاهی و تحول ونوآوری از عوامل اصلی پیشرفت تلقی می شود وشکی نیست که بین تحقق این پیشرفت ها و کارکرد نظام های آموزشی نسبت منطقی وجود دارد . دراین زمینه از مدارس و دانشگاهها نیز انتظاراتی هست ، نظام های آموزشی باید بتوانند انسانهایی تربیت کند که در دنیا مولد و درحال تغییر بدرستی ، دنیایی با اختلاف طبقاتی ، فرهنگی ، اجتماعی را شناسایی و ضرورت پاسخگویی درنظام های آموزشی را داشته باشد و بتواند با دنیای نوین با بهره گرفتن از آموزش و شکستن انزوای آن ، روزآمد شدن و روش های آموزشی و تغییر محتوای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی زندگی نگریسته شود . این آموزش به رموز مدرن مجهز و بدنبال دستیابی به جامعه مدرن و تحولی سازنده پیدا می کند که خودبخشی از جنبش واحد جهانی به حساب می آید .(اوهون ، 1996).

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع مشارکت دانش آموزان

2-2 جهانی شدن
جهانی شدن و جهانی سازی پدیده ای چند بعدی ، فرآیندی و چالش برانگیز است به این معنا که اولاً نه دریک بعد خاص بلکه درابعاد گوناگون درحال شکل گیری و تکوین است بهترین چالش ناشی ازپدیده شکسته شدن قالب های موجود، گسسته شدن انحصارها و پیدایش فضای رقابتی شدید در سطح جهانی است. همه نظام های اجتماعی برای تداوم حضور خود در عرصه جهانی ناگزیر خواهند بود در تامین الزامات رقابتی شدن و کسب مزیت رقابتی لازم بکوشند در آستانه قرن بیست ویکم در بستر روند جهانی ، نظام تعلیم وتربیت نیز از این قاعده مستثنی نیست . برای تضمین بقا و استمرار کارآیی خود باید بتواند ارکان ، اجزا و زیر سیستم های وابسته به خود را با الزامات رقابتی شدن همسو سازد(کومسا،1387؛ 183)
دراین راستا نظام تعلیم وتربیت به یک ذهنیت جهانی نیاز دارد و تجهیز این نظام به چنین ذهنیتی در گرو جهانی شدن ذهنیت متولیان آن است . یعنی متولیان نظام های تعلیم وتربیت باید ضمن تلاش در گشودن دریچه اذهان خود روی پدیده جهانی سازی که ناشی از آن رسالت و وظیفه استراتژیک و مهم خود را ترویج تفکر جهانی در کلیه اجزای خود قرار دهند.
ترویج چنین تفکری مستلزم برخورداری از نیروهای دانشگری است که از توانمندی و قابلیت های لازم بر تداوم تلاش درکسب مهارت های جهانی و جهانی اندیشیدن و جهانی عمل کردن واقف باشد و بتواننددر مواجهه با ابعاد مختلف جهانی ، ضمن شناسایی دقیق فرصت ها و تهدیدها امکان تبدیل تهدید به فرصت و بهره گیری صحیح از فرصت ها را فراهم کنند . البته جهانی اندیشیدن و جهانی عمل کردن موجب دگرگونی استانداردها و شاخص ها و ابزار عملکرد منجر شده و نهایتاً معیاری متفاوتی در تعلیم وتربیت امروز خواهد بود.
ازآنجائیکه تحولات جهانی با اهداف و برنامه های درسی با چشم انداز و مسئولیت پذیری در ابعاد زمانی و مکانی در تعلیم وتربیت می نگرند و موجب ترویج نقش تعاملی یادگیری و یاددهی بین معلم وشاگرد و دربین خود فراگیران و تبادل دانش و اندیشه بااستفاده از تکنیک های شبیه سازی ، سناریوسازی و ایفای نقش می کنند و با تاکید بر یادگیری فعال و از طرفی گسترش فرهنگ خود آموزش ، از هم آموزشی و به هم آموزی و دادن بازخوردهای متقابل و گسترش تفکر بهبود مستمر و تدریجی و پلکانی شدن فرآیند آموزش و یادگیری و همچنین تلاش بیشتر در جهت تند آموزی و به موقع آموزی با توجه به شتاب تاریخ و زایش تولید و انباشت سریع اطلاعات و کاهش تاریخ مصرف آنها قلمداد شده است . آموزش جهانی و اهداف آن بعنوان مهمترین پدیده قرن حاضر ، تعاریف وتعابیر مختلف ارائه شده است. (اسپرلینگ 2001).
همجنین در این راستا جهانی شدن را نیروی غالبی می دانند که بطور مثبت محیط های متعددی را که درآن زندگی می کنیم شکل می دهد این پدیده تحت تاثیر نیروهای اقتصادی با هدایت تکنولوژی ها وارتباطات دیجیتالی ، بین افراد یا سازمانهایی که در جهان حضور دارند .جهانی شدن بمعنای بین المللی شدن ، این تعریف رشد تبادل بین المللی و وابستگی بین کشورها را توصیف می کند و تعریفی جدید از روابط بین کشورها و جایگزینی اقتصاد بین المللی به جای اقتصاد ملی ارائه میدهد . جهانی شدن بمعنای غربی شدن یا مدرنیزه شدن ، این تعریف جهانی شدن را به معنای دینامیکی می بیند که درآن ساختارهای مدرنیته مانند کاپتیالیسم ، خردگرایی ، صنعتی شدن و بوروکراسی دنیا را فراگرفته و فرهنگ های موجود محلی را نابود می کند .جهانی شدن به معنای قلمروزدایی یا توسعه قلمروها در هم و تبدیل آنها به قلمرو واحد ، دراین تعریف جهانی شدن بهم زدن و برداشتن محدوه فضاها ، فاصله ها و مرزهای جغرافیایی است (آنتونی گیدنز 1990) .
جهانی شدن را به عنوان تشدید روابط اجتماعی در سراسر دنیا می بیند . بطوریکه مکان های دور طوری بهم نزدیک می شوند که اتفاقات محلی به وسیله وقایعی که فرسنگها دورتر از آن قرار دارد شکل داده می شود.

ازنظر هلاک ،1998) جهانی شدن ترکیبی از تجارت آزادتر کالا و خدماتی است که با تحرک آزاد سرمایه همراه باشد بدین جهت از نظر این محقق ، جهانی شدن آزادی تبادل کالا و خدمات همراه و همزمان با آزادی جابجا شدن سرمایه است (تامیلسون ،2003).
نگاه دیگری دارد به عقیده او جهانی شدن درقلمرو فرهنگ باید مورد توجه قرارگیرد که به منطقه زدایی فرهنگ می انجامد ، یعنی وابستگی فرهنگ را به محل و منطقه وسرزمین از میان برمی دارد درجهان کنونی قطع پیوند بین تجربه فرهنگی و مردم و منطقه زندگی آنها ، پیوندی که اغلب نگرش انسانها را درهمان منطقه زندگی آنها محدود می کند.
جهانی شدن فرهنگ ، واکنش ها و سازوکارهایی ایجاد می کند که نتیجه آنها نوع جدیدی از منطقه ای شدن دوباره فرهنگ است . جهانی شدن پدیده جدیدی نیست و تمایل به جهانی شدن همیشه وجود داشته است اما در چند سال گذشته محیط برای رشد آن مساعد و بدلیل پیشرفت های سریع در نوآوری های تکنولوژی سرعت زیادی گرفته است (دانیل ، 2003).
درعصر جهانی شدن به همسانی فرهنگ ها می رسیم و فرهنگ های محلی نابود می شوند ( سلیمی، 1380)
عقیده بر این است که فرهنگ های ملی و محلی در بستر جهانی شدن امکان رشد و پویایی بیشتری پیدا می کنند درست است که یک سری باورها ، ارزش ها و هنجارها جهانی می شود اما اینهادر قالب فرهنگ های محلی قرار می گیرند و فرهنگ های محلی امکان عرضه جهانی پیدا می کنند و معنا و مفهوم جدیدی می گیرند.
مبانی برنامه ها و اهداف مولفه های آموزش جهانی درنظام آموزشی برمبنای زیر استوارشده است :
1ـ تاکید بر جامعیت آموزش وپرورش . آموزش وپرورش باید تمامی زندگی آدمی را در برمی گیرد . درجهانی که فنآوری درآن شتابان تغییر می کند ودانش به نحو روزافزون تولید می شود ، آموزش وپرورش باید بیش از مجموعه ای خاص از اطلاعات را تعلیم دهد . آموزش وپرورش باید به بسط وشکوفایی قابلیت های آدمی بپردازد.
2ـ دسترسی فراگیر به آموزش وپرورش باید درهر مکان و زمان امکان پذیر باشد ومربیان برای آموزش در درسترس باشند . باید به یادگیری مداوم از طریق اینترنت و تلویزیون و کلاس درس دسترسی داشته باشد و آموزش وپرورش برای توسعه یادگیری مداوم با سایر موسسات درتعامل قرارگیرد.
3ـ تاکید برتفکر نقاد – آموزش و پرورش باید تاکید خود را بر تفکر نقاد ، ارتباط و حل مسئله معطوف سازد وصرفاً به انتقال دانش ومعرفت بسنده نکند ، بلکه دانش آموزان را مهیای برخورد بامسائل جدید کند .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4ـ تربیت شهروند جهانی – آموزش وپرورش باید مهیای پرورش شهروند جهانی باشد . شهروندان آینده نه تنها باید از تاریخ ، فرهنگ وزبان خویش آگا

دیدگاهتان را بنویسید