منبع پایان نامه ارشد درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، جریان نقدی

دهندگی مدلها افزایش معنی داری ایجاد نمی کند.
1388
خدادادی وهمکاران
بررسی توانایی اطلاعات حسابداری نقدی واقلام تعهدی سود درپیش بینی جریانات نقدی آتی شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.نتایج آزمون مدلها نشان داد که افزودن مولفه های تعهدی سودبه مدل جریانات نقدی قدرت پیش بینی این مدل را افزایش می دهد..
1388
ثقفی وبولو
بررسی رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام با چهارویژگی سود
تنها ویژگی پایداری سود دارای رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد
1388
مهرانی وهمکاران
بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یک کنترل کننده خارجی ، بر تعدیل رابطه مدیریت سود وجریانهای نقدی آزاد
بین مدیریت سود وجریانهای نقد آزاد زیاد در شرکتهای با رشدکم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارداما رابطه معنی داری بین مدیریت سود وسهامداران نهادی در شرکتهای با جریانهای نقدی آزاد زیادورشد کم پیدا نشده است
1388
مشایخی وهمکاران
ارزیابی توانایی هر یک از معیارهای سود وجریانات نقدی را در انعکاس عملکرد شرکت
در دوره های اندازه گیری کوتاه مدت، سود نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی آتی رابطه بسیار قویتری با بازده سهام دارد.همچنین مشخص گردید که با افزایش طول دوره های اندازه گیری ، توانایی جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به سود برای انعکاس عملکرد شرکت افزایش می یابد
1389
مراد زاده فر وهمکاران
بررسی میزان تاثیر اطلاعات صورت جریان وجوه نقد شرکت برقیمت سهام
در سطح کل شرکتها بین جریان نقدآزاد شرکت وقیمت سهام در سطح خطای 5درصد ارتباط معنی داری وجودندارد.
1389
هاشمی وهمکاران
بررسی توانمندی اجزای نقدی وتعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی وتعییین ارزش شرکت
نتایج تحقیق بیانگر توانمندی جریانهای نقدی ومجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت وپیش بینی سود غیر عادی بود.
1389
دستگیر وهمکاران
بررسی نقش مجموع اقلام تعهدی ودو زیر مجموعه ان (اقلام تعهدی جاری وغیر جاری) در بهبود ارتباط سود با بازده سهام در بازه های زمانی یک تا چهار ساله(به صورت انباشته )
اقلام تعهدی جاری نقش با اهمیتی در بهبود ارتباط سود با بازده سهام (نه در کوتاه مدت ونه در بلند مدت)ایفا نمی نماید اما اقلام تعهدی غیر جاری در کوتاه مدت دارای چنین نقشی بود.
1389
ایزدی نیا ودری سده
جمع آوری شواهد درباره ویژگیهای مختلف جزء غیر عملیاتی سود حسایداری (سودویژه منهای سود عملیاتی)
جزء غیر عملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بینی سود غیرعادی آتی وهمچنین در رابطه با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت ، دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است
1389
ودیعی وفخریان
توانمندی اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی آینده
1)اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده نسبت به اقلام نقدی محتوای افزاینده ای دارد.2)اقلام تعهدی در پیش بینی جریان نقدی آینده با نوسان موجودی کالا پایان دوره کاهش می یابد.3)توانمندی اقلام تعهدی در پیش بینی جربان نقدی آینده با نوسان فروش آینده شرکت افزایش می یابد4)توانمندی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آینده با تغییرات اندازه شرکت افزایش می یابد.
1389
صابر شعری وهمکاران
بررسی توان اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن در مقایسه با قابلیت اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی
اقلام تعهدی از قابلیت پیش بینی اضافی نسبت به جریانهای نقدی جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی برخوردارند.همچنین استفاده از اجزا اقلام تعهدی در مقایسه با مجموع اقلام تعهدی منجر به افزایش توان پیش بینی جریانهای نقدی آتی نشده، اماسودهای عملیاتی در قیاس با جریانهای نقدی عملیاتی پیش بینی کننده بهتری برای جریانهای نقدی آتی به شمار می روند
1390
محمد جواد شیخ وهمکاران
بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام صورتهای مالی اساسی شامل اقلام تعهدی، سود عملیاتی وجریانهای نقدی به تفکیک وترکیبی
اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی فاقد بار اطلاعاتی بودندوسود عملیاتی نیز از بیشترین محتوای اطلاعاتی برخوردار بودند.
2-11-2 مروری بر تحقیقات قبلی درخارج از ایران
لورک44 و ولینگر(2009) تلاش نمودند که توانایی جریانهای عملیاتی گذشته وسودهای گذشته را برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی بررسی نمایند.آنها جریانهای نقدی عملیاتی واقعی را از صورتهای مالی اقتباس نمودند.آنها در تحقیق به دنبال آن بودند که که دقت مدلهای مبتنی بر جریانهای نقدی گذشته وسودهای گذشته را با یکدیگر مقایسه نمایندوهمچنین تاثیر اندازه شرکتها وچرخه عملیاتی شرکت را در پیش بینی جریانهای نقدی را آزمودند.نتایج تحقیق آنها نشان داد که مدل مبتنی بر جریانهای نقدی گذشته پیش بینی دقیقتری نسبت به مدل سودهای تاریخی از جریانهای نقدی عملیاتی آتی دارد،اندازه شرکتها در پیش بینی جریانهای نقدی موثر است ، به طوریکه مدلهای طراحی شده در شرکتهای بزرگ پیش بینی دقیقتری نسبت به شرکتهای کوچک ارائه می کنند ومدلها در شرکتهایی که چرخه عملیاتی کوتاهتری دارند ، پیش بینی بهتری انجام می دهند.
کیورین45 (2000)توانایی نسبی مقیاسهای مبتنی بر سود وجریان نقد را برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی رابا استفاده از داده های واقعی جریان نقدی از صورت جریان نقدی برای یک دوره هشت ساله بررسی کرد.در آن تحقیق چهار پیش بینی کننده ی مختلف جریانهای نقدی عملیاتی واقعی بررسی گردید.سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه 46، سود خالص به اضافه استهلاک47، سرمایه در گردش حاصل از عملیات48 وجریان نقدی واقعی حاصل از عملیات. نتایج چهار مدل برای هر سالهای مورد آزمون متفاوت از یکدیگر بودند.جریانهای نقدی عملیاتی واقعی بهترین پیش بینی کننده ی جریان نقدی آینده در 5تا 8سال بودند.وبعد از آن به ترتیب سرمایه درگردش حاصل از عملیات، سود خالص به اضافه استهلاک وسود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه داشتند.نتیجه بدست آمده درآن تحقیق مبین این امر بود که سود تعهدی قدرت پیش بینی کمتری از پیش بینی کننده های مبتنی بر جریان نقدی داشت
بروچت49 وهمکاران(2008)نیز به بررسی نقش اجزای نقدی وتعهدی سودهای حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی پرداختند.آنها هم جریانهای نقدی عملیاتی آتی وهم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان متغیر وابسته مورد پیش بینی قرار دادند ودریافتند به طور متوسط اقلام تعهدی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی جاری پیش بینی جریانهای نقدی آتی را بهبود می بخشند.همچنین آنها عوامل تعیین کننده توان پیش بینی کنندگی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی را مورد بررسی قرار داده وبه این نتیجه دست یافتند که احتمال مشارکت اقلام تعهدی مثبت در پیش بینی جریانهای نقدی آتی بیشتر است، مشارکت اقلام تعهدی در فراریت جریان نقد افزایش یافته ودر دامنه اقلام تعهدی اختیاری واقلام خاص کاهش می یابد.
کاریتو50 وکلاب51(2000)در تحقیق خود با عنوان((مربوط بودن سود وجریانهای نقدی در ژاپن))به مطالعه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی پرداختند.نتایج تحقیق حاکی از این است که سود نسبت به جریانهای نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی است.از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران ژاپنی برای ارزشیابی شرکت از اطلاعات سود وجریانهای نقدی استفاده می نمایند.
بارث52 وهمکاران(2002)به بررسی تاثیر تجزیه سود بر پیش بینی سود غیرعادی وتعیین ارزش سهام پرداختند.یافته های آن پژوهش حاکی از این است که اولا تفکیک سود به اجزای نقدی وتعهدی درسطح داده های ترکیبی ، به کاهش خطای پیش بینی منجر می شود، اما به هنگام تفکیک صنایع تجزیه سود به جریانهای نقدی وچهار جزء تعهدی ، خطای پیش بینی را به کمترین میزان می رساند
بسام53 (2002)با پژوهشی بر اساس شواهد بدست آمده از بورس اوراق بهادار عمان وآمریکا، از یک سو به بررسی توانمندی اجزای نقدی وتعهدی سود در تعیین ارزش شرکت واز سوی دیگر ، به بررسی قدرت این اجزا در پیش بینی سود غیرعادی، سود، جریانهای نقدی ، سود تقسیمی وبازده پرداخت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که اقلام تعهدی وجریانهای نقدی در پیش بینی سود غیرعادی ،بازده آتی وتعیین ارزش شرکت دارای قدرت توضیح دهندگی است.علاوه بر این، استفاده توام از اقلام تعهدی وجریانهای نقدی نسبت به هریک از این اجزا به صورت مجزا، در پیش بینی سودهای غیر عادی آتی توانایی بیشتری دارند.(43)
بارس54، کرام ونلسون(2001)برای بررسی نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی ، با استفاده از تجزیه کردن سود به جریان نقدی واقلام تعهدی (تغییر در حسابهای دریافتنی،تغییر درحساب پرداختنی، تغییر در موجودی کالا،استهلاک وسایر اقلام تعهدی) ، گسترش دادند.این تحقیق توانایی پیشگویانه سود ، جریان نقدی وشش مولفه تعهدی سود با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت.نتایج آن تحقیق نشان داد که هریک از مولفه های تعهدی اطلاعات متفاوتی را در ارتباط با جریان نقدی آتی منعکس می کنند.آنها نتیجه گیری کردند که مولفه های بلند مدت تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی نقش دارند.در مقایسه مدلها آنها نشان دادند که مولفه های تعهدی وجریان نقدی بیشترین توانایی پیشگویانه را برای جریانات نقدی تا حدود 4سال آتی دارند.همچنین یافته ها به طور تلویحی اشاره داشتند که سود های جاری به تنهایی ومولفه های تعهدی سال جاری ، توانایی پیشگویانه کمتری از جریانات نقدی به تنهایی دارند.
بال وبراون(1968)با انجام تحقیقی تحت عنوان«تحقیق تجربی ارقام حسابداری»بررسی نمودندکه آیا سود حسابداری با قیمت سهام رابطه دارد وآیا سود حسابداری فقط منعکس کننده عواملی است که قبلا در سهام منعکس شده ویا اعلام سود، اطلاعاتی را به بازار سهام مخابره می کندوبه عبارتی دارای محتوای اطلاعاتی است یا خیر.بال وبراون در این تحقیق رابطه بین سود غیر منتظره ومیانگین نرخ بازده غیر عادی را بررسی نمودند وبیان نمودند که چنانچه بین سود غیر منتظره ونرخ بازده غیر عادی رابطه وجود داشته باشد، بین سود سهام وقیمت سهام هم رابطه وجود دارد.بر اساس بررسی های انجام شده ، نتایج نشان می دهد که بین نرخ بازده غیر عادی وسود غیر منتظره رابطه مثبت وجود داردوسود حسابداری دارای بار اطلاعاتی بوده وهنگام اعلام سود ، بر بازده وقیمت سهام تاثیر گذار است
دچو، کوتاری و واتس (1998)یک مدل سود ، جریانات نقدی واقلام تعهدی ایجاد کردند.مدل دکو، کوتاری و واتس توضیح داد که چرا سودهای جاری نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی جاری پیش بینی کننده های بهتری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی می باشند.در تحقیق آنها سود عبارت بود از سود قبل از اقلام غیرعادی وعملیات متوقف شده ، جریان نقدی عبارت بود از سود عملیاتی قبل از استهلاک منهای بهره ومالیات وتغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی وهمچنین اقلام تعهدی عبارت بود از سود منهای جریان نقدی.یافته های آنها نشان داد که سودهای جاری نسبت به جریان نقدی جاری یک پیش بینی کننده ی بهترجریانهای نقدی آتی می باشند.به علاوه سود، یک قدرت افزایشی در پیش بینی جریان نقدی آتی فراهم می آورد.
چانگ ودیگران(2005) با مشاهده اطلاعات 22576شرکت آمریکائی دریک دوره13ساله بین سالهای 1984تا1996رابطه بین مدیریت سود وجریانهای نقد آزاد زیاد در شرکتهای با رشد کم را مورد بررسی قرار دادندوبه این نتیجه رسیدند که رابطه معنادار مستقیمی بین متغیرهای مذکوروجود دارد.بدین مفهوم که مدیران شرکتهای با جریانهای نقدآزاد زیاد ورشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می کنند تا سودهای کم وزیانهای حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *