منبع پایان نامه درباره “، بودا”، نابود، انتظارش

دانلود پایان نامه

دراندیشه هند، “بودا” روح نجات بخشی است که در هر دوره از عالم غیب می آید و صدای بیداری می دهد و آهنگ نجات مردم می کند و خلق را به رهایی از دوزخ زمین می خواند که گروهی او را می پذیرند و نجات می یابند و اکثریت نمی پذیرند و نابود می شوند. ” بودا” نه آن است که شناسانده اند بلکه نوعی مسیح هندی است که مردم به انتظارش نشسته اند، تا به

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعحقوق جزا، قانون مجازات، قصاص

دیدگاهتان را بنویسید