منبع پایان نامه درباره موعود”،، “بودای، نشانده، پاکی

نجاتشان بیاید و در دوره های پیشین، چندین بار هم در هیات های مختلف بدان سامان آمده است.
دادگری بود اما و نیز بودای آخر الزمان، ریشه در نهان آدمی دوانده و اخلاق و ارزش های معنوی را به بار نشانده است، بدین سان “بودای موعود”، مظهر این تعادل روانی و تکامل نفسانی بوده و در طریق گسترش پاکی ها و راستی ها خواهد کوشید و بی گمان به

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی روابط بین المللی، روابط بین الملل، عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید