منبع پایان نامه درباره SPD، دار(، ECAP)، بیلت

دانلود پایان نامه

ابعاد بیلت باشند، مورد نیاز است. توسط فرآیندهای زیر می‌توان به SPD دست یافت. شکل شماتیکی فرآیندهای SPD در شکل ۲-۱نشان داده شده است.]۱۰[

شکل (۲-۱) شماتیکی فرایند های SPD. ]10[

۲-۳-۱- فرایند پرس کاری با کانال‌های همسان زاویه دار( ECAP)
پرس کاری با کانال زاویه دار مسطح توسط سگال در ۱۹۷۷ در روسیه ابداع شد که بر اساس

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعناخودآگاه، جهان خارج، قضا و قدر

دیدگاهتان را بنویسید