منبع پایان نامه درباره SPD، دار(، ECAP)، بیلت

ابعاد بیلت باشند، مورد نیاز است. توسط فرآیندهای زیر می‌توان به SPD دست یافت. شکل شماتیکی فرآیندهای SPD در شکل ۲-۱نشان داده شده است.]۱۰[

شکل (۲-۱) شماتیکی فرایند های SPD. ]10[

۲-۳-۱- فرایند پرس کاری با کانال‌های همسان زاویه دار( ECAP)
پرس کاری با کانال زاویه دار مسطح توسط سگال در ۱۹۷۷ در روسیه ابداع شد که بر اساس

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهساختمان،، MP2، تبادلی)، ارزشمندتر

دیدگاهتان را بنویسید