پایان نامه درمورد کاتد، دماها، مختلف،، (ب-۸)

دانلود پایان نامه

ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۲ بار ۹۰
جدول (ب-۷) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۲ بار ۹۱
جدول (ب-۸) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد مختلف، فشار آند ثابت و برابر ۵/۱ بار ۹۲
جدول (ب-۹) مقادیر ماکزیمم توان برای دماها و فشارهای کاتد

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره رسول اکرم (ص)

دیدگاهتان را بنویسید