پایان نامه رشته مدیریت : عملکرد بازاریابی

دانلود پایان نامه

صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….2
1-3- اهمیت وضرورت مطالعه………………………………………………………………………………….4
1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………4
1-5- فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………..5
1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..6
1-7- تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………..7
1-7-1-منابع…………………………………………………………………………………………………….7
1-7-2-قابلیت………………………………………………………………………………………………….8

1-7-3-عملکرد………………………………………………………………………………………………..8
1-7-4بازاریابی………………………………………………………………………………………………….8
1-8-5-ارزیابی عملکرد بازاریابی………………………………………………………………………..9
1-8-ساختار مدل……………………………………………………………………………………………………10
1-10- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………13
1-11- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….16
2-2- مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-تاریخچه بازاریابی…………………………………………………………………………………..16
2-2- 2- تعریف بازار یابی…………………………………………………………………………………18
2-2-3-نیاز………………………………………… …………………………………………………………19
2-2-4-خواسته……………………………………………………………………………………………….20
2-2-5-تقاضا ………………………………………………………………………………………………….20
2-2-6-کالا …………………………………………………………………………………………………….21
2-2-7-مبادله ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-8-معامله ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-9-بازار …………………………………………………………………………………………………….22
2-4- انواع بازاریابی ………………………………………………………………………………………………23
2-4-1-بازاریابی خود ………………………………………………………………………………………….23
2-4-2-بازاریابی سازمان ……………………………………………………………………………………24
2-4-3-بازاریابی مکان ……………………………………………………………………………………..24
2-4-4-بازاریابی ایده………………………………………………………………………………………..24
2-5)محیط بازاریابی ……………………………………………………………………………………………….25
2-6- ا ستراتژی بازاریابی ……………………………………………………………………………………….28
7-2 – رویکردهای تحلیلی در تدوین استراتژی بازاریابی……………………………………………30
2-8 – آمیخته بازاریابی ………………………………………………………………………………………….35
2-9- تفاوت نیازها و خواسته ها……………………………………………………………………………….38
2-10-تفاوتهای بین بازاریابی و فروش………………………………………………………………………….41
2-11-ریشه و تعریف قابلیت سازمان………………………………………………………………………….44
2-12-سطوح قابلیت ها…………………………………………………………………………………………….47
2-13-قابلیت های سازمان………………………………………………………………………………………..48
2-13- مطالعات تجربی …………………………………………………………………………………………….52
2 -13-1- مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………52
2 -13-2-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………….56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 60
3-2-روش تحقیق 60
3-3-مدل تحقیق 60
3-4-فرضیه های تحقیق 63
3-5-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….63
3-6-نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………64
-7-3 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….64
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………65
3-9- روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………..68
3-10-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….68

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  فایل پایان نامهتحلیل اطلاعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم :یافته های تحقیق
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….71
4-2- توزیع فراوانی جنسیت ……………………………………………………………………………………..71
4-3- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی………………………………………………………………………….72
4-4- توزیع فراوانی سمت………………………………………………………………………………………..73
4-5- توزیع فراوانی بانک…………………………………………………………………………………………74
4-6- شاخص‌های توصیفی سن:………………. ……………………………………………………………..76
4-7-شاخص‌های توصیفی متغییرها…… ………………….. ……………………… ……………………..77
4-8- بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها:……………… ……………………… ………………78
4-9-فرضیات………………………………………………………………………………………………………….79

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1 مقدمه 93
5-2یافته های توصیفی 93
5-3- نتیجه گیری وتوصیه های سیاستی 94
5-4-محدودیت های تحقیق……………………………………………. ……………………………………….97
5-5-پیشنهادات……………………………………………………………. ……………………………………….97

منابع ومآخذ
الف) منابع فارسی 95
ب) منابع انگلیسی 98

عنوان صفحه
نمودار(2-1) مفاهیم اساسی بازاریابی……………………………………………………………………….13
نمودار (2-2) استراتژی بازاریابی ( مدل دکتر فرهنگ )…………………………………………….28

نمودار(1-4): توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………..58
نمودار (2-4): توزیع فراوانی مدرک تحصیلی…………………………………………………………….59
نمودا (3-4): توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………..60
نمودار(4-4): توزیع فراوانی بانک………………………………………………………………………………61
نمودار (5-4): توزیع فراوانی سن………………………………………………………………………………62
نمودار (6-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع و……………………………………………..63
نمودار (7-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع فیزیکی……………………………………65
نمودار (8-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع آموزشی …………………………………67
نمودار (9-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع تجربی……………………………………..68
نمودار (10-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر قابلیت……………………………………………..70

عنوان صفحه
جدول (2-1): 1ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی………………………………………………………..30
جدول (2-2): استراتژی………………………………………………………………………………………..33
جدول (2-3): تفاوت بازاریابی و فروش…………………………………………………………………..35
جدول (2-4): برخی لغات پر کاربرد انگلیسی در بازاریابی………………………………………..38
جدول (1-4): توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………57
جدول (2-4): توزیع فراوانی مدرک تحصیلی……………………………………………………………59
جدول (3-4): توزیع فراوانی سمت…………………………………………………………………………..60
جدول (4-4): توزیع فراوانی بانک……………………………………………………………………………62
جدول (5-4): توزیع فراوانی سن…………………………………………………………………………….63
جدول (6-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع و…………………………………………….64
جدول (7-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع فیزیکی ………………………………….65
جدول (8-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع آموزشی………………………………….66
جدول (9-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر منابع تجربی…………………………………….68
جدول (10-4): جدول شاخص‌های توصیفی تاثیر قابلیت…………………………………………….69
جدول (11-4): نتایج آزمون کولموگروف…………………………………………………………………….71
جدول (12-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر…………………………………72
جدول (13-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر………………………………..73
جدول (14-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر………………………………..74
جدول (15-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر………………………………..74
جدول (16-4): نتایج آزمون دوجمله‌ای برای بررسی میزان تاثیر……………………………….75
جدول (17-4): نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی…………………………………………….76

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در موردمدیریت ارتباط

پیوست

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
باگسترش روزافزون اقتصاد خدماتی، سازمانها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به دنبال راهکارهایی نوین برای استفاده از منابع در سازمان متبوع خود و تقویت قابلیت هامی باشند. سازمانها در مسیر تطبیق خود با تغییرات مداوم ناگزیرند منابع و قابلیت های خود را تقویت وحمایت نمایند. برای رسیدن به این منظور می بایست از اهرم هایی برای تسهیل وتقویت این فرآیندها استفاده و بسترهای لازم را برای آن فراهم نمایند. در این بین اهمیت منابع سازمانی مطرح می شود و نقش تعیین کننده قابیلت های سازمان بیش از پیش روشن تر شده است.
1-2- بیان مساله
در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازما نها در جهت بقا، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد.(آرمسترانگ،1991،57)1 در راستای این هدف خطیر مباحث مربوط به عملکرد بازاریابی و بهبود آن در سطح واحدها و چه در سطح کارکنان و مدیران یکی از مباحث عمده در مدیریت میباشد .(کاسیو،1995،3)2هر مدیر و مسؤل سازمان یا ذینفعی میخواهد که اطلاعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد بازاریابی واحدها و سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه و یا سایر رقبا در آن صنعت به دست آورد، که استفاده از این

دیدگاهتان را بنویسید