دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی

دانلود پایان نامه

……………………………۵۵
جدول شماره ۴-۲: میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه افسردگی بک در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی گروه کنترل و گروه آزمایش ۵۵
جدول شماره ۴-۳:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی بر اساس

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع (۲-۳).، HF-LPME، فازی،، (ب)

دیدگاهتان را بنویسید