منابع تحقیق درمورد تحلیل داده، سطح معنی داری، رگرسیون

دانلود پایان نامه

میگیرد:
1)صرفه جویی در هزینه های گوناگون پژوهش
2)کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیلی پژوهش
3)افزایش بهره وری منابع انسانی درگیر با مراحل گوناگون پژوهش
بطور کلی در پژوهش‌های علوم رفتاری متداول ترین روش های نمونه گیری به شرح زیر است(سرمد، بازرگان و حجازی، 1388، ص180):
1.نمونه گیری تصادفی ساده
2.نمونه گیری سیستماتیک
3.نمونه گیری طبقه ای
4.نمونه گیری چند مرحله ای
از میان روش های نامبرده، روش نمونه گیری در تحقیق فوق روش تصادفی ساده می‌باشد. در نمونه گیری تصادفی ساده به هریک از افراد جامعه احتمال مساوری داده میشود تا در نمونه انتخاب شود(همان منبع،181ص). گروه های انتخابی مورد نظر در پژوهش حاضر را دانشجویان رشته‌های مدیریت تشکیل می‌دهند.
11-3) تعیین حجم نمونه
بدلیل مشخص بودن حجم جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه از فرمول زیر محاسبه میگردد:
n=(N.z_(∝⁄2)^2.pq)/(e^2.(N-1)+z_(∝⁄2)^2.pq)
در این فرمولN حجم کل جامعه،p وq برابر 50 درصد قرار داده شده اند،e(مقدار خطای مجاز) برابر 5 درصد در نظر گرفته شده است و مقدار z نیز با توجه به سطح اطمینان 95 درصد از جدول توزیع نرمال استخراج میگردد.
با توجه به تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه(1100 نفر) و فرمول، حجم کلی نمونه برابر است با: 284 نفر.
به منظور حصول اطمینان از صحت نتایج تحقیق 294 پرسشنامه توزیع گردیده است.
12-3 ) روش تحلیل داده ها
در این بخش با توجه به این‌که تعداد جامعه ما بیش از 30 نفر می‌باشد با فرض نرمال بودن جامعه از آزمون پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده ایم.
همچنین در تحلیل چند متغیری قصد کارآفرینانه با شش عامل ذکر شده در فرضیات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون و برای بررسی وضعیت موجود و اهمیت هر کدام از شاخص ها از آزمون t یک نمونه ای استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
و ارائه یافته ها
تجزیه و تحلیل دادهها
این فصل شامل توصیف و تبیین دادههایی است که در فصل قبل گردآوری، کدگذاری و استخراج شده اند. فصل تجزیه و تحلیل دادهها از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل توصیف دادهها و جداول یک بعدی همراه با آمارههای متمایل به مرکز و شرح مختصری از آن‌ها است. در بخش دوم، تبیین دادهها و جداول دو بعدی همراه با ضرایب همبستگی مربوطه آورده شده و فرضیهها بر مبنای آن‌ها مورد آزمون قرار گرفته است. در بخش سوم، آن دسته از متغیرهای مستقلی که با متغیر وابسته رابطه معناداری داشتهاند، مورد تحلیل رگرسیون چند متغیری واقع گردیده است.
1-4) آمار توصیفی
جنسیت
نزدیک به 64 درصد از پاسخگویان را زنان و 35 درصد از آنان را مردان تشکیل می‌دهند.
جدول ( 1- 4 ) توزیع فراوانی و درصد جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
188
63.9
مرد
104
35.4
بدون پاسخ
2
0.7
کل
294
100
تحصیلات
حدود 59 درصد از افراد پاسخگو در مقطع کارشناسی، 37 درصد در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می‌باشند.
مقطع
فراوانی
درصد
کارشناسی
172
58.5
کارشناسی ارشد
110
37.4
بدون پاسخ
12
4.1
کل
294
100
جدول شماره( 2 -4) توزیع فراوانی و درصد مقطع تحصیلی
وضعیت اشتغال بر حسب جنسیت
از نظر وضعیت اشتغال، حدود 48 درصد از افراد پاسخگو بیکار هستند، 33 درصد تجربه شغل آزاد و 8 درصد تجربه شغل دولتی داشته‌اند. حدود 11 درصد از افراد نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.
جدول شماره (3 -4 ) توزیع فراوانی و درصد وضعیت اشتغال بر حسب جنسیت
وضعیت اشتغال
زن
مرد
بدون پاسخ
کل
بیکار
40.8%
7.5%
0%
48.3%
تجربه شغل آزاد
11.6%
21.8%
0%
33.3%
تجربه شغل دولتی
4.1%
3.4%
0%
7.5%
بدون پاسخ
7.5%
2.7%
.7%
10.9%
کل
63.9%
35.4%
.7%
100.0%
2-4) نتایج بدست آمده از پرسشنامه
جداول زیر نتایج بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده برای انجام پژوهش را نشان می‌دهد.
سوالات
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
بدون
پاسخ
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
من می‌توانم فرصت‌های جدید بازار برای خدمات و محصولات جدید را شناسایی کنم
42
14.3
144
49.0
68
23.1
30
10.2
8
2.7
2
0.7
294
100.0
من می‌توانم چگونگی کسب و کار خود را ترسیم کنم
56
19.0
158
53.7
60
20.4
12
4.1
8
2.7
294
100.0
من می‌توانم محصولاتی را تولید کنم که به نیازهای برآورده نشده مشتریان پاسخ دهد
32
10.9
136
46.3
106
36.1
20
6.8
294
100.0
من می‌توانم راه‌های جدید برای بهبود محصولات موجود پیدا کنم
46
15.6
172
58.5
70
23.8
6
2.0
294
100.0
من می‌توانم محصولاتی را برای حل مشکلات فعلی طراحی کنم
24
8.2
116
39.5
112
38.1
34
11.6
8
2.7
294
100.0
من می‌توانم زمینه‌های رشد بالقوه در بازار را تشخیص دهم.
38
12.9
136
46.3
92
31.3
18
6.1
4
1.4
6
2.0
294
100.0
سوالات
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
بدون
پاسخ
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
من می‌توانم مفاهیم تولید را برای بازاریابی در زمان مقرون به صرفه به کار گیرم
58
19.7
96
32.7
112
38.1
22
7.5
2
0.7
4
1.4
294
100.0
من می‌توانم محیط کار را به گونه ای مهیا کنم که افراد را برای به کارگرفتن نوآوری‌های جدی تشویق کند
48
16.3
152
51.7
82
27.9
10
3.4
2
0.7
294
100.0
من می‌توانم محیط کاری فراهم کنم که به افراد این اجازه را بدهم که رئیس خودشان باشند
38
12.9
126
42.9
78
26.5
42
14.3
6
2.0
4
1.4
294
100.0
من می‌توانم با دیگران رابطه همکاری و تعاملی ایجاد کنم
126
42.9
144
49.0
12
4.1
6
2.0
2
0.7
4
1.4
294
100.0
من می‌توانم افراد را تشویق کنم که مسئولیت ایده‌ها و تصمیم‌های خود را بپذیرند بدون آن که به نتیجه ی آن توجه کنند
58
19.7
124
42.2
90
30.6
14
4.8
2
0.7
6
2.0
294
100.0
سوالات
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
بدون
پاسخ
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
من می‌توانم با افراد مهمی‌که به منابع مالی دسترسی دارند، رابطه برقرار کنم
32
10.9
106
36.1
86
29.3
48
16.3
20
6.8
2
0.7
294
100.0
من می‌توانم با سرمایه گذاران بالقوه روابطی ایجاد کنم و آن را توسعه دهم
28
9.5
108
36.7
106
36.1
38
12.9
8
2.7
6
2.0
294
100.0
من می‌توانم منابع مالی بالقوه برای سرمایه گذاری را شناسایی کنم
34
11.6
118
40.1
106
36.1
30
10.2
2
0.7
4
1.4
294
100.0
من می‌توانم چشم انداز و ارزش‌های کسب و کارم را تبیین نمایم
66
22.4
130
44.2
74
25.2
18
6.1
6
2.0
294
100.0
من می‌توانم فعالیت‌هایی را برای پیدا کردن فرصت‌ها سامان دهی کنم
38
12.9
146
49.7
94
32.0
12
4.1
4
1.4
294
100.0
من می‌توانم دیگران را متقاعد کنم که چشم انداز و ارزش‌های کسب و کارم را بپذیرند
48
16.3
152
51.7
70
23.8
16
5.4
2
0.7
6
2.0
294
100.0
سوالات
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
بدون
پاسخ
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
من می‌توانم تغییرات غیر قابل پیش بینی در شرایط کسب و کار را تحمل کنم
18
6.1
140
47.6
98
33.3
32
10.9
4
1.4
2
0.7
294
100.0
من می‌توانم تحت شرایط مداوم استرس، فشار و تعارض به خوبی کار کنم
36
12.2
86
29.3
76
25.9
74
25.2
20
6.8
2
0.7
294
100.0
من در مواجهه با سختی‌ها مقاوم و پایدار هستم
86
29.3
126
42.9
50
17.0
22
7.5
4
1.4
6
2.0
294
100.0
من می‌توانم کارکنان توانمند را استخدام کرده و آموزش دهم
44
15.0
154
52.4
68
23.1
20
6.8
4
1.4
4
1.4
294
100.0
من می‌توانم یک تیم مدیریتی قوی تشکیل دهم
78
26.5
124
42.2
70
23.8
16
5.4
2
0.7
4
1.4
294
100.0
من می‌توانم برنامه‌هایی طراحی کنم که از کارکنان کلیدی و اصلی حمایت کند
66
22.4
120
40.8
88
29.9
12
4.1
8
2.7
294
100.0
سوالات
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
بدون
پاسخ
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
یکی از اهداف مهم من در زندگی این است که رییس خودم باشم
182
61.9
86
29.3
18
6.1
8
2.7
294
100.0
من اغلب به داشتن کسب و کار شخصی برای خودم فکر می‌کنم
126
42.9
110
37.4
32
10.9
22
7.5
4
1.4
294
100.0
من احتمالا روزی صاحب کسب و کار شخصی خودم می‌شوم
116
39.5
106
36.1
44
15.0
12
4.1
4
1.4
12
4.1
294
100.0
من دوست دارم در آینده ی نزدیک یک کسب و کار کوچک برای خودم داشته باشم
128
43.5
100
34.0
42
14.3
10
3.4
10
3.4
4
1.4
294
100.0
3-4) یافته‌های تحلیلی
1-3-4 )آزمون فرضیه‌ها
در این بخش با توجه به این‌که تعداد جامعه ما بیش از 30 نفر می‌باشد با فرض نرمال بودن جامعه از آزمون پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرده ایم.
فرضیه اول:
همانگونه که نتیجه آزمون در جدول زیر نشان میدهد مقدار آزمون پیرسون 0.479 و سطح معنی داری 0.00 میباشد. به بیان دیگر با احتمال 99 درصد بین دو متغیر”قصد کارآفرینانه” و “توانایی توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار” همبستگی مثبت وجود دارد و تغییرات در هر دو متغیر به‌طور هم جهت اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر با هر گونه افزایش در مقدار هر کدام از دو متغیر مقدار متغیر دیگر افزایش می‌یابد و برعکس. در نتیجه فرض صفر رد شده و فرض یک تایید می‌شود. (جدول شماره 4-4)
فرض صفر: میان “قصد کارآفرینانه” و “توانایی توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار” همبستگی وجود ندارد.
فرض یک: میان “قصد کارآفرینانه” و ” توانایی توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار” همبستگی وجود دارد.
جدول (4-4) بررسی رابطه میان قصد کارآفرینانه و توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار
قصد کارآفرینانه
توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار
قصد کارآفرینانه
ضریب پیرسون
1
0.479
سطح معناداری
.
0.000
تعداد جامعه
294
294
توسعه محصول جدید و فرصت‌های بازار
ضریب پیرسون
0.479
1
سطح معناداری
0.000
.
تعداد جامعه
294
294
فرضیه دوم:
برطبق نتیجه آزمون، مقدار پیرسون برابر با 0.385 و سطح معنی داری 0.00 است. میتوان گفت بین متغیر قصد کارآفرینانه و توانایی ساخت محیط نوآورانه به احتمال 99 درصد همبستگی مثبت وجود دارد. بنابراین فرض صفر تحقیق رد شده و فرض یک تایید میشود و با افزایش و یا کاهش در هر کدام از دو متغیر، متغیر دیگر افزایش و یا کاهش می‌یابد به این معنی که تغییرات در متغیر قصد کارآفرینانه و ساخت محیط نوآورانه هم جهت اتفاق می‌افتد. (جدول شماره 5-4)
فرض صفر: میان “قصد

دیدگاهتان را بنویسید